Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

328563

319449

Статутний капітал (тис. грн.)

39660

39660

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

39660

39660

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв виконано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв не менша скоригованого статутного капiталу. Вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України дотримуються.


повернутися