Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (далі «Товариство») є правонаступником всіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акціонерної енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» відповідно до Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ та рішення Загальних зборів акціонерів. У свою чергу державна акціонерна енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» заснована за наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 р. № 170 шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства «Миколаївобленерго» у державну акціонерну енергопостачальну компанію «Миколаївобленерго» згідно Указу Президента України від 04.04.1995 р.. № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Державі належить пакет акцій в розмірі 70%+1 акція зареєстрованого капіталу ПАТ «Миколаївобленерго», які згідно Постанов Кабінету міністрів України від 19.05.2011 р. №497 «Про передачу Фондові державного майна державних пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств» та від 18.02.2013 р. № 126 «Питання передачі Фондові державного майна державних пакетів акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» передані Фонду державного майна України (далі - ФДМУ).

Товариство включене до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2017 роках, затвердженого ПКМУ від 12.05.2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» із змінами та доповненнями. У визначений період Товариство не приватизоване. Дійсний стан справ не дозволяє визначити кінцеву дату приватизації.

Товариство, також, включене до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави».

Основною господарською діяльністю Товариства є виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі.

Середня кількість працівників Товариства за 2017 рік становила 3 499 особи (за 2016 рік: 3 554 осіб).

Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

 

Умови функціонування та економічна ситуація

Діяльність Товариства регулюється державою у частині встановлення відпускних тарифів на постачання та передачу електроенергії та в частині здійснення загального контролю з ліцензованих видів діяльності.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), яка діє відповідно до Закону України від 22.09.2016 р. №1540-VIII «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» формує цінову і тарифну політики у сферах енергетики та комунальних послуг. Незважаючи на наявність регулятора, на рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво впливають соціально-політичні фактори. Так, у 2017 році діяли тарифи на розподіл та постачання електроенергії, що є головним видом діяльності Товариства, встановлені Постановою НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2198 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго».

 

 

 

Починаючи з 2014 року Україна перебуває у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономна республіка у складі України, фактично анексований Російською Федерацією. Україна також сильно постраждала в результаті розгортання сепаратистських рухів в Луганській та Донецькій областях, які підтримуються з-за кордону. Уряд втратив контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей.

Стрімка девальвація національної валюти, прискорення інфляції, падіння реальних доходів населення, зменшення надходження виручки та капітальних інвестицій, відтік капіталу з економіки України зумовили відповідне падіння валового внутрішнього продукту.

Для підтримання економіки країни уряд вдається до зовнішніх запозичень, але іноземні донори висувають свої вимоги, головними з яких є боротьба із корупцією і проведення системних реформ. Стабілізація економічної ситуації залежить від успіху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації наразі неможливо передбачити.

У 2017 році Верховною радою України було ухвалено закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон № 2019). Згідно цього закону Товариство повинно бути реорганізовано з метою здійснення функції оператора системи розподілу. На виконання вимог Закону № 2019 Товариство розпочало здійснювати заходи з відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідного суб’єкта господарювання. Для цього Товариством розроблений План заходів. Відповідно до вимог Закону № 2019 Товариство має створити та зареєструвати новий суб’єкт господарювання в Державному реєстрі. Товариство виступатиме одноосібним засновником. Наразі вирішується питання розміру статутного капіталу. Інших активів, за винятком тих, що увійдуть до статутного капіталу, передавати новому підприємству не планується. Згідно із Планом заходів у термін до 11.06.2018 р. має бути отримана ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії для новоствореного підприємства, у термін до 01.12.2018 р. має бути отримана ліцензія на розподіл електричної енергії Товариством, згідно цієї ліцензії Товариство не матиме права на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії. З 11.12.2018 р. Товариство зобов’язане здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії на підставі нової ліцензії.

 

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»).

Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за історичною вартістю. Станом на 1 січня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанія використала в якості умовної історичної вартості основних засобів, вартість основних засобів, яка була визначена згідно з П(С)БО на цю дату. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено інше.

Безперервність діяльності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервну діяльність Товариства. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

 

 

 

 

 

Нові стандарти, тлумачення і поправки до чинних стандартів та тлумачень

Наступні стандарти були прийняті Товариством до застосування на 1 січня 2017 року:

Поправки до існуючих стандартів

Ключові питання

§   Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»

Вимагає від підприємств розкривати інформацію про зміни в зобов’язаннях, пов’язаних з фінансовою діяльністю

§   Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»

Пояснює яким чином визначати відстрочені податкові активи, пов’язані з борговими інструментами, які вимірюються за справедливою вартістю

§   «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.»

Незначні поправки до МСФЗ 12

 

Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів не завдало жодного впливу на фінансовий стан або показники діяльності Товариства та будь-які розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства.

Стандарти, які були  випущені, але ще не набули чинності

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі нові та переглянуті МСФЗ і тлумачення, а також поправки до них були випущені, але ще не набули чинності:

Стандарти та тлумачення

 

Набувають чинності щодо річних періодів, які починаються на або після звітної дати

Міжнародні стандарти  фінансової звітності («МСФЗ»)

 

 

·         МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

 

1 січня 2018 року

·         МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»

 

1 січня 2018 року

·         МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

 

1 січня 2019 року

·         МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»

 

1 січня 2021 року

Поправки до існуючих стандартів і тлумачень

 

 

·         Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством»

 

Наразі не визначено

·         Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»

 

1 січня 2018 року

·         Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»

 

1 січня 2018 року

·         «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.»

Удосконалення до МСФЗ ( IFRS ) 1, МСФЗ ( IFRS ) 28

1 січня 2018 року

·         Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті і облік авансів»

 

1 січня 2018 року

 

Стандарти, які були  випущені, але ще не набули чинності (продовження)

Стандарти та тлумачення

 

Набувають чинності щодо річних періодів, які починаються на або після звітної дати

·         Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості»

 

1 січня 2018 року

·         Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

 

1 січня 2019 року

·         Пояснення до МСФЗ (IAS) 15 «Виручка з договорами з покупцями»

 

1 січня 2018 року

·         Поправки до МСФЗ (IAS) 9 «Передплата з негативною компенсацією»

 

1 січня 2019 року

·         Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо розрахунку податку на прибуток»

 

1 січня 2019 року

·         «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр.»

 

1 січня 2019 року

На разі керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. 

  1. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, містила помилки.

Товариство відобразило наступні коригування у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2016 та 01 січня 2016 років, та у звіті про фінансові результати за 2016 рік:

(а) У 2016 році Товариство не відобразило нарахування зносу основних засобів, які є державною власністю, у складі адміністративних витрат у сумі 28 тис. грн.; також Товариство помилково відобразило дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги на 29 тис. грн. та аванси одержані на 23 тис. грн. за рахунок не відображення інші операційних доходів на суму 52 тис. грн.; також Товариство не врахувало у складі адміністративних витрат та поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги акт виконаних робіт на суму 38 тис. грн.

(б) У 2016 році Товариство відобразило у складі інших операційних доходів та іншої поточної дебіторської заборгованості дохід по розрахункам із Міністерством соціальної політики у розмірі компенсації середнього заробітку нарахованого мобілізованим працівникам Товариства за 2016 рік, але згідно діючого законодавства Товариство не мало право на компенсацію у 2016 році. Сума помилково відображених інших операційних доходів та іншої поточної дебіторської заборгованості склала 1 799 тис. грн.

(в) Товариство нарахувало частину чистого прибутку на користь держави, яку необхідно було нарахувати у 2009 році за результатами роботи за 2008 рік у сумі 1 261 тис. грн.;

 

 

 

 

 

 

 

У поданій нижче таблиці,  показаний вплив коригувань на Звіт про фінансовий стан Товариства:

 

01 січня 2016 (до коригувань)

Коригування

01 січня 2016 (відкориговано)

31 грудня 2016 (до коригувань)

Коригування

31 грудня 2016 (відкориговано)

Балансова вартість основних засобів (а)

                  843 829

 -

   843 829

   870 943

            (28)

   870 915

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (а)

                    63 714

 -

      63 714

   125 554

            (29)

   125 525

Інша поточна дебіторська заборгованість (б)

                    17 543

 -

      17 543

      18 412

  (1 799)

      16 613

Поточні розрахунки за зобов’язаннями з отриманих авансів (а)

                (141 990)

 -

  (141 990)

  (206 483)

              23

  (206 460)

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (а)

                  (33 875)

 -

    (33 875)

  (110 886)

            (38)

  (110 924)

Розрахунки з бюджетом (в)

                  (18 402)

    (1 261)

    (19 663)

    (15 573)

(1 261)

    (16 834)

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток

                (180 396)

        1 261

  (179 135)

  (181 404)

     3 132

  (178 272)

 

У поданій нижче таблиці, показаний вплив коригувань на Звіт про фінансові результати за 2016 рік:

 

2016 рік (до коригувань)

Коригування

2016 (відкориговано)

Інші операційні доходи  (а, б)

67 684

(1 805)

65 879

Адміністративні витрати (а)

(81 843)

(66)

(81 909)

Чистий фінансовий результат

14 436

(1 871)

12 565

 

Вплив на розрахунок прибутку на акції:

 

2016 рік (до коригувань

2016 (відкориговано)

Середньорічна кількість простих акцій, тис. шт.

159 640

159 640

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.

0,091

0,079

 

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Історична вартість – звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на активи.

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги ті характеристики відповідного активу або зобов’язання, які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності визначається на вказаній основі, за виключенням операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17, оцінок, які дещо подібні до справедливої вартості, але не є справедливою вартістю, таких як чиста вартість реалізації в МСБО 2 або вартість при використанні в МСБО 36.

Окрім того, для цілей фінансової звітності метою підвищення узгодженості та зіставності оцінок справедливої вартості встановлено ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки справедливої вартості. Розподіл вхідних даних за ієрархією оцінок справедливої вартості можна викласти таким чином:

 

 

Для першого рівня вхідних даних ієрархії справедливої вартості встановлено найвищий пріоритет.

Визнання доходів – Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних сум дисконтів, податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного збору.

Реалізація товарів – Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи із ступеню завершеності. Ступінь завершеності процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:

Доходи з відсотків – Доходи з відсотків від фінансового активу визнаються тоді, коли існує вірогідність надходження економічних вигід для Товариства, і суму доходів можна визначити достовірно.  Доходи з відсотків нараховуються на основі розподілу за часом, з урахуванням основної суми заборгованості та ефективної відсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані суми майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисного використання фінансового активу до чистої балансової вартості даного активу при первісному визнанні.

Функціональна валюта та валюта подання – Функціональною валютою та валютою подання даної фінансової звітності Товариства є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції в іноземних валютах – Операції у валютах, які відрізняються від української гривні, у періоді не проводились. 

Витрати за позиками – Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної вартості цих активів до того часу, поки активи не будуть, в основному, готові до їхнього використання за призначенням або продажу.

Інвестиційні доходи – Доходи, зароблені за тимчасовою інвестицією спеціальних позик, які очікують своїх витрат за кваліфікованими активами, вираховуються із суми витрат за позиками, які підлягають капіталізації.

Усі інші витрати за позиками визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.

Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за період становлять суму поточного податку і відстроченого податку.

Поточний податок – Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, базується на оподатковуваному прибутку за квартал.  Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку або збитку, відображеного у звіті про сукупні збитки, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або відносяться на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також тому що в нього не включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не відносяться на витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням діючих податкових ставок на звітну дату.

Відстрочений податок – Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов’язання, зазвичай, визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи, зазвичай, визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносять на витрати в цілях оподаткування. Такі активи і зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвіла або у результаті первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і зобов’язань в рамках операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається, зазвичай, один раз на рік і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми цього активу.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде погашене зобов’язання, на основі діючих або фактично діючих податкових ставок (або податкових законів) на звітну дату. Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання Товариством на звітну дату того або іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та зобов’язань.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно заліковуються, коли існує юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і поточних податкових зобов’язань, коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір зарахувати поточні податкові активи та зобов’язання на нетто-основі.

Поточний та відстрочений податки за період – Поточний та відстрочений податки визнаються у складі прибутку або збитку, за винятком випадків, коли вони відносяться до статей, які визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  У цьому випадку поточний та відстрочений податки також визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, відповідно. У випадку, коли поточний або відстрочений податки виникають у результаті первісного обліку об’єднання бізнесу, податковий вплив включається до обліку операцій об’єднання бізнесу.

Основні засоби – Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Станом на 1 січня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанія використала в якості умовної історичної вартості основних засобів, вартість основних засобів, яка була визначена згідно з П(С)БО на цю дату.

 

 

Вартість активів, створених власними силами, включає первісну вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи, капіталізуються у складі первісної вартості цих активів. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, включаються до складу прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає амортизації, протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.  Очікувані строки корисного використання представлені таким чином (кількість років):

Будинки та споруди

20-70

Передавальні пристрої

15-35

Силові та робочі машини і обладнання

5-40

Транспортні засоби

5-14

Інші основні засоби

1-15

Земельні ділянки

Не амортизуються

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, порівняно з попередніми оцінками, обліковується як зміна облікової оцінки.

Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі прибутку або збитку.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, понесених під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, на основі методу, який застосовується до інших об’єктів основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керівництвом.

Зменшення корисності основних засобів – На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість своїх основних засобів з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що такі активи зазнали збитку від зменшення корисності.  У разі наявності таких свідчень Товариство здійснює оцінку суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу, Товариство оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить цей актив.  У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу активів, корпоративні активи також розподіляються на окремі одиниці, які генерують грошові кошти, або, інакше, вони розподіляються до найменшої групи одиниць, які генерують грошові кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу.

 

 

 

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання.  При проведенні оцінки вартості використання сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, стосовно якого не були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштів.

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення корисності визнаються негайно у складі прибутку або збитку.

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку.

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Подальші витрати на нематеріальні активи капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, втілені у конкретних активах, до яких вони відносяться.  Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.

Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного використання нематеріальних активів, який, як передбачається, не перевищує період у десять років.

Запаси – Запаси відображаються за меншою з величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації.  Вартість запасів, включно з відповідною частиною фіксованих та змінних накладних витрат, відносяться на собівартість за методом ФІФО. Чиста вартість реалізації визначається, виходячи з розрахункової ціни продажу запасів, за вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Для достовірного відображення вартості запасів у фінансовій звітності Товариства нараховується резерв знецінення запасів. Резерв нараховується на запаси, які не використовувалися в операційній діяльності протягом останніх 12 місяців та не належать до аварійного фонду, в розмірі 100% балансової вартості таких запасів.

Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Товариство буде змушене погасити це зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість являє собою теперішню вартість цих потоків грошових коштів.

У випадках коли очікується, що економічні вигоди, необхідні для відновлення суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена.

 

 

Фінансові інструменти – Товариство визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. Звичайне придбання та продаж фінансових активів і зобов’язань визнається з використанням методу обліку на дату розрахунків. Звичайне придбання фінансових інструментів, які у подальшому оцінюватимуться за справедливою вартістю між датою продажу та датою розрахунку, обліковується таким самим способом, що й придбані інструменти.

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань, відповідно, під час первісного визнання. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складі прибутку або збитку.

Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються у звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли Товариство має юридично закріплене право заліку визнаних сум та має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов’язання.

Метод ефективної ставки відсотка – Метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу (зобов’язання) та розподілу доходів (витрат) з відсотків протягом відповідного періоду.  Ефективна відсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження (виплати) грошових коштів (у тому числі усі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять невід’ємну частину ефективної ставки відсотка, витрати на здійснення операції та інші премії або дисконти) протягом очікуваного строку використання фінансового активу (зобов’язання) або, коли доцільно, коротшого періоду.

Фінансові активи – Фінансові активи класифікуються на такі спеціальні категорії:

Класифікація залежить від характеру та цілей фінансових активів і визначається на момент їхнього первісного визнання. Фінансові активи Товариства, в основному, представлені “кредитами та дебіторською заборгованістю”.

Кредити та дебіторська заборгованість – Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами із фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, які не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності. 

Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної відсоткової ставки, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу.

Товариство регулярно перевіряє стан торгової та іншої дебіторської заборгованості, передоплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності. Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів.

На дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, прострочену більше, ніж 12 місяців від дня погашення за договором, формується резерв в розмірі 100% балансової вартості, який регулярно переоцінюється на основі фактів та обставин, які існують станом на кожну звітну дату.

Грошові кошти та їх еквіваленти – Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на банківських рахунках, які можна швидко конвертувати у готівку, та депозити із первісним терміном погашення менше трьох місяців.

Зменшення корисності фінансових активів – Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну звітну дату. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції зазнав негативного впливу.

Об’єктивні свідчення знецінення можуть включати:

значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або

невиконання зобов’язань, або несплата у строк відсотків, або основної суми заборгованості; або

коли стає вірогідним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову реорганізацію;

зникнення активного ринку для цього фінансового активу через фінансові труднощі.

Для певних категорій фінансових активів, таких як торгова дебіторська заборгованість, активи оцінюються на предмет зменшення корисності на колективній основі, навіть якщо, за оцінками, вони не зазнали зменшення корисності індивідуально. Об’єктивним свідченням зменшення корисності для портфеля дебіторської заборгованості може служити минулий досвід стосовно збору платежів, а також зміни, які спостерігаються у загальнодержавному або регіональному економічному середовищі, які можуть призвести до непогашення дебіторської заборгованості.

Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка для даного фінансового активу.

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком торгової дебіторської заборгованості, для якої балансова вартість зменшується через використання резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості. У тих випадках коли торгова дебіторська заборгованість вважається сумнівною, вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від знецінення. Подальше відшкодування раніше списаних сум проводиться за рахунок резервів. Зміна балансової вартості резерву на покриття збитків від знецінення визнається у складі прибутку або збитку.

Якщо у подальші періоди сума збитку від знецінення зменшується і таке зменшення можна об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тій мірі, в якій балансова вартість інвестиції на дату сторнування знецінення не перевищує вірогідну суму амортизованої вартості, якби знецінення не було визнане.

 

 

 

 

 

 

Припинення визнання фінансових активів – Товариство припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права на грошові потоки від цього активу; або ж коли воно передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням цим активом, третій особі.  Якщо Товариство не передає і не залишає за собою усі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді воно визнає свою частку в цьому активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрібно буде заплатити. Якщо Товариство зберігає усі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням переданим фінансовим активом, воно продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень.

Після повного припинення визнання фінансового активу, різниця між балансовою вартістю активу та сумою отриманої компенсації та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів та накопичений у складі власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку.

Після неповного припинення визнання фінансового активу (наприклад, коли Товариство зберігає за собою право викупу частини переданого активу або зберігає залишкову частку, яка не призводить до збереження усіх істотних ризиків та вигід від володіння активом, і при цьому Товариство зберігає контроль) Товариство розподіляє попередню балансову вартість фінансового активу між частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку із продовженням участі у ньому, та частиною, яку вона більше не визнає, на основі відносної справедливої вартості цих частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, яка більше не визнається, та сумою отриманої компенсації за частину, яка більше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподіленим на неї, який був визнаний у складі інших сукупних доходів, визнається у складі прибутку або збитку.

Накопичений прибуток або збиток, який був раніше визнаний у складі інших сукупних доходів, розподіляється між частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка більше не визнається на основі відносної справедливої вартості цих частин.

Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Товариством

Класифікація як боргу або інструментів власного капіталу – Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу.

Акціонерний капітал – Інструмент власного капіталу представляє собою будь-який договір, який дає право на залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені Товариством, відображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. Інструменти власного капіталу визнані за історичною вартістю.

Фінансові зобов’язання – Фінансові зобов’язання класифікуються або як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, або як інші фінансові зобов’язання.

Інші фінансові зобов’язання – Інші фінансові зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованість, первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції.  Інші фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, причому відсоткові витрати визнаються на основі фактичної дохідності.

Припинення визнання фінансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Товариства виконані, анульовані або минув строк їхньої дії. Після повного припинення визнання фінансового зобов’язання різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання та сумою компенсації, яка була сплачена або підлягає сплаті, визнається у складі прибутку або збитку

Податкові зобов’язання – Податкові зобов’язання відображаються за номінальною вартістю.

Пенсійні зобов’язання та допомога при звільненні – Виплати Товариства по пенсійним планам відносяться на витрати по мірі надання працівниками послуг, які дають їм право на такі виплати.

Витрати за пенсійними планами з встановленими виплатами оцінюються методом прогнозної облікової одиниці. При цьому актуарна оцінка проводиться в кінці року.  Переоцінка, яка відображає зміну актуарних припущень, одразу визнається в складі іншого сукупного доходу звітного періоду і не може бути рекласифікованою до складу звіту про прибутки та збитки.  Вартість послуг, наданих в минулих періодах, визнається в звіті про прибутки та збитки в періоді зміни пенсійного плану. Чисті відсоткові доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок періоду до чистого зобов’язання за пенсійним планом на цю дату.

Витрати за пенсійними планами з визначеними виплатами включають наступні категорії витрат:

Перші два компоненти Товариство відображає у статті «Заробітна плата та відповідні нарахування» звіту про фінансові результати. Доходи/(збитки) від секвестру обліковуються як вартість послуг, наданих в минулих періодах.

Умовні зобов’язання та активи – Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є незначною.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигод.

Операційні сегменти – діяльність Товариства здійснюється в одному операційному сегменті. Товариство купує електроенергію у ДП «Енергоринок» з подальшою її реалізацією. Реалізація електроенергії здійснюється на території України.

   

5. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЦІНОК

При застосуванні облікової політики Товариства, яка описується у Примітці 4, від керівництва вимагається робити професійні судження, оцінки та припущення щодо балансової вартості активів та зобов’язань, які неможливо отримати з інших джерел.  Дані оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються важливими. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Дані оцінки та пов’язані з ними припущення переглядаються на постійній основі.  За результатами переглядів облікові оцінки визнаються у тому періоді, в якому здійснюється перегляд оцінки, якщо переглянута оцінка впливає лише на цей період, або в періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо переглянута оцінка впливає як на поточний, так і майбутній періоди.

 

 

 

 

 

Основні джерела невизначеності оцінок

Строки корисного використання основних засобів – Об’єкти основних засобів відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання – Відстрочені податкові активи визнаються у тій мірі, в якій вірогідне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати ці активи. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються в сумі податків на прибуток, які підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних податкових різниць. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнало відстрочений податковий актив у сумі 14 942 тисяч гривень (Примітка 9). 

Пенсійні зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсій оцінюються на основі низки очікувань та прогнозів (Примітка 15), які використовуються для оцінки зобов’язання на кінець кожного звітного періоду. Для визначення показників плинності кадрів, оцінки змін в заробітній платі, індексу інфляції тощо від керівництва вимагається прийняття істотних професійних суджень. Зміни оцінок керівництва можуть вплинути на суму вартості зобов’язання у звіті про фінансовий стан та відповідні нарахування у складі прибутку або збитку.

Ставка дисконтування для пенсійних зобов’язань визначається на рівні облікової ставки НБУ.

Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства - Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору органів державної влади та органів державного управління різного рівня. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані. Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або імовірність будь-якого несприятливого результату.

Наприкінці грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким до Податкового кодексу були внесені чергові суттєві зміни, які набули чинності з 1 січня 2017 року.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу України законом від 24.11.2015 р. № 812-VIII на період з 01 січня 2016 року до 01 липня 2017 рік, платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної енергії, дата виникнення зобов’язань з податку на додану вартість визначалась за касовим методом. Період визнання податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом подовжений до 01 січня 2019 року.

Товариство проводить операції з пов'язаними сторонами. Існує можливість того, що зі зміною тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів відповідно до нового Податкового кодексу такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження таких операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва, вони будуть незначними.

Забезпечення за судовими процесами - Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами та контролюючими органами. Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництвом можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень.

Резерв сумнівної заборгованості - Товариство регулярно перевіряє стан торгової та іншої дебіторської заборгованості, передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності. Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів.

   

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1000”)

Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням і схемами перспективного розвитку електричних мереж Товариства із терміном використання який не перевищує 10 років.

Рух нематеріальних активів представлений за період, що закінчився 31 грудня 2017 року, таким чином:

 

Програмне забезпечення

Інші

Всього

Первісна вартість

     

Станом на 31 грудня 2015 року

2 094

-

2 094

Надходження

-

8 254

8 254

Вибуття

-

-

-

Станом на 31 грудня 2016 року

2 094

8 254

10 348

Надходження

2 547

656

3 203

Вибуття

(6)

-

(6)

Переміщення зі складу капітальних інвестицій

618

-

618

Станом на 31 грудня 2017 року

5 253

8 910

14 163

Накопичена амортизація

     

Станом на 31 грудня 2015 року

(1 306)

-

(1 306)

Амортизаційні нарахування

(230)

(412)

(642)

Вибуття

-

-

-

Станом на 31 грудня 2016 року

(1 536)

(412)

(1 948)

Амортизаційні нарахування

(372)

(825)

(1 197)

Вибуття

6

-

6

Станом на 31 грудня 2017 року

(1 902)

(1 237)

(3 139)

Балансова вартість

     

Станом на 31 грудня 2015 року

788

-

788

Станом на 31 грудня 2016 року

558

7 842

8 400

Станом на 31 грудня 2017 року

3 351

7 673

11 024

 

7. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1005”)

Рух незавершених капітальних інвестицій представлений за період, що закінчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Баланс на початок періоду

5 671

2 600

Капітальні інвестиції за період

          2 000

3 071

Аванси за основні засоби

7 908

 

Переміщення до складу основних засобів

        (1 949)

 -

Переміщення до складу нематеріальних активів

           (618)

 -

Вибуття

             (81)

 -

Зменшення корисності

 -

 -

Баланс на кінець періоду

      12 931

               5 671

8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1010”)

Рух основних засобів представлений за період, що закінчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:

 

Будинки, споруди, передавальні пристрої

Силові та робочі машини і обладнання

Транспортні засоби

Інші основні засоби

Всього

Первісна вартість

         

Станом на 31 грудня 2015 року

   1 165 368

      555 436

         48 552

         21 412

1 790 768

Надходження 

         58 774

         26 203

              882

           1 158

             87 017

Переміщення зі складу капінвестицій

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

                           -

Вибуття

         (4 689)

             (869)

             (147)

             (364)

             (6 069)

Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто)

   1 219 453

      580 770

         49 287

         22 206

        1 871 716

Надходження

         46 322

         28 569

           5 119

           3 236

             83 246

Переміщення зі складу капінвестицій

              925

           1 004

 -

 -

               1 929

Вибуття у зв'язку із ліквідацією

       (20 307)

             (785)

              (25)

            (503)

           (21 620)

Продаж

             (534)

                    -

                    -

                    -

                   (534)

Станом на 31 грудня 2017 року

   1 245 859

      609 558

         54 381

         24 939

        1 934 737

Накопичена амортизація та збитки від зменшення корисності

         

 Станом на 31 грудня 2015 року

     (615 807)

     (275 311)

       (37 435)

       (18 386)

         (946 939)

Амортизаційні нарахування

       (28 527)

       (27 184)

         (2 895)

         (1 126)

           (59 732)

Вибуття

           4 689

              869

              147

              364

               6 069

Знецінення

                  -  

             (114)

               (84)

                 (1)

                   (199)

Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто)

     (639 645)

     (301 740)

       (40 267)

       (19 149)

      (1 000 801)

Амортизаційні нарахування

       (32 607)

       (25 066)

         (3 125)

         (1 503)

           (62 301)

Вибуття у зв'язку із ліквідацією

         20 307

              784

                 25

              502

             21 618

Продаж

              133

                    -

                    -

                    -

                     133

Збитки від зменшення корисності

             (154)

               (54)

 -

 -

                   (208)

Станом на 31 грудня 2017 року

     (651 966)

     (326 076)

       (43 367)

       (20 150)

     (1 041 559)

Балансова вартість

 

 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2015 року

      549 561

      280 125

         11 117

           3 026

           8 43 829

Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто)

      579 808

      279 030

           9 020

           3 057

           870 915

Станом на 31 грудня 2017 року

      593 893

      283 482

         11 014

           4 789

893 178

 

Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби включали повністю амортизовані активи первісною вартістю 199 996 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 210 503 тисяч гривень).

Товариство не має документів, що підтверджують право власності на основні засоби, які увійшли до його статутного фонду в процесі корпоратизації в 1995 році. Дані документи готувались за участю представників ФДМУ та Міністерства енергетики та електрифікації України.

 

 

Товариство, починаючи з 2010 року, неодноразово зверталось до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ФДМУ, Державного архіву Миколаївської та Одеської області з метою отримання копій підтверджуючих документів про передачу майна, яке увійшло до статутного фонду Товариства у процесі корпоратизації. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності, Товариство не отримало копій відповідних документів.

Відповідно до Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства, затвердженого наказом ФДМУ від 25 листопада 2013 року № 2097 (далі – наказ № 2097) наказом Товариства від 31 березня 2016 року № 229 створено робочу комісію з питань відновлення переліку майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» на момент корпоратизації у 1995 році.

Листом від 05 квітня 2016 року №01/16-24883 Товариство звернулось до ФДМУ та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України стосовно створення спільної комісії, яка визначить перелік майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» під час корпоратизації станом на 01 липня 1995 року.

У відповідь на ініціативу Товариства ФДМУ виданий наказ від 27 вересня 2016 року №1787 про створення комісії з опрацювання питання щодо визначення права власності на майно, що увійшло до статутного капіталу ПАТ «Миколаївобленерго», у зв’язку із відсутністю на підприємстві документів, необхідних для підтвердження права власності на  об’єкти основних засобів, які на час корпоратизації були включені до статутного фонду Товариства. На засіданні спільної комісії, яке відбулось 29 жовтня 2016 року, розглянутий перелік об’єктів нерухомого майна ПАТ «Миколаївобленерго» та винесено пропозицію розширити перелік об’єктів нерухомого майна долучивши об’єкти повітряних ліній і трансформаторних підстанцій. Товариство, виконало зазначену пропозицію, але у 2016 році перелік підтверджений не був.

Наказом ФДМУ від 12 січня 2017 року № 17 «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 07 лютого 2017 року № 170/30038 затверджений Порядок підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених в процесі приватизації (корпоратизації), а наказ № 2097 визнано таким, що втратив чинність. Новим порядком, який набув чинності з 03.03.2017, визначено механізм надання ФДМУ та його регіональними відділеннями підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), при цьому, такий орган, як спільна комісія, не передбачений, повноваження комісії відсутні.

Листом від 26 січня 2018 року за № 10-21-1645 ФДМУ повідомив, що перелік не підтверджений через недостатність наявного у Фонді пакету документів, а створення комісії новим порядком не передбачено. Таким чином, на сьогоднішній день питання визначення майна, яке увійшло до статутного фонду Товариства на дату корпоратизації залишається не врегульованим.

  1.     ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2300”)

Протягом періоду, який закінчився 31 грудня 2017 року, податок на прибуток підприємств в Україні становив 18%.

Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за періоди, що закінчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років, які відображено у звіті про фінансові результати (сукупний дохід), представлені таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Поточний податок:

   

Витрати з поточного податку

       25 572

       6 101

Відстрочений податок:

   

(Вигоди)/витрати з відстроченого податку

(17 231)

       2 694

(Дохід)/витрати з податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати

       8 341

       8 795

 

Витрати з податку на прибуток за період, що закінчився 31 грудня 2017 року, які відображено у звіті про фінансовий стан представлений таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Складові частини відстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):

   

Різниця між балансовою вартістю основних засобів в фінансовому та податковому обліку

(24 682)

        (26 399)

Розрахунки за авансами отриманими

67

                70

Резерв сумнівних боргів

17 447

         10 908

Різниця по нарахованому резерву на невикористані відпуски

109

              311

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем

(1 406)

          (1 406)

Розрахунки за електро- і теплоенергію на умовах оплати за рахунок бюджетних коштів

(90)

               (93)

Різниця по запасам

246

              326

Різниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

254

              221

Різниця по іншим нарахованим резервам

22 997

         13 773

Чистий відстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання)

14 942

(2 289)

Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку на нормативну податкову ставку за періоди, що закінчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років, є такими:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Прибуток до оподаткування

24 847     

      23 231

Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмірі 18% (2016 р.: 18%)

4 473

        4 182

Витрати, які не відносяться на валові видатки:

 

 

Витрати з дисконтування

3 202

3 773

Профспілкові внески

678

     253

Інші витрати/(доходи)

(12)

           587

(Дохід)/витрати з податку на прибуток

8 341

        8 795

   

10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1100”)

Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 років запаси були представлені таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Запасні частини

           19 745

           20 997

Сировина і матеріали

           22 206

           21 582

Будівельні матеріали

             3 473

           4 265

Малоцінні та швидкозношувані предмети

             4 687

             3 820

Паливо

             4 645

             3 965

Тара і тарні матеріали

                 42

                 41

Резерв на знецінення запасів

            (1 368)

            (1 812)

Всього

53 430

52 858

 

 

Інформація про рух резерву знецінення запасів представлена таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

 

 

 

Залишок резерву на початок року

    (1 812)

    (2 187)

Резерв використаний за період

        348

            4

Сторнування резерву

          96

        371

Залишок резерву на кінець року

    (1 368)

    (1 812)

 

 

 

 

11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )

 

Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 років дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року (переглянуто)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

         214 594

         182 648

Інша поточна дебіторська заборгованість

            24 381

           24 376

За вирахуванням: резерву сумнівних боргів та резерву штрафів до отримання, в т.ч.

          (97 127)

          (64 886)

   - резерв сумнівних боргів торгової та іншої дебіторської заборгованості

         (92 868)

         (60 598)

Всього

         141 848

         142 138

Для юридичних клієнтів не передбачений кредитний період. Резерв знецінення дебіторської заборгованості регулярно переоцінюється на основі фактів та обставин, які існують станом на кожну звітну дату.

Інформація про рух резерву на покриття збитків від знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості представлена таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Залишок на початок року

       (60 598)

       (64 217)

Визнано у звіті про сукупний дохід (нараховано резерву)

       (34 789)

         (1 803)

Сторно резерву у зв'язку із відшкодуванням боргів, на які був нарахований резерв

           2 313

           1 848

Резерв використаний за період

              206

           3 574

Залишок на кінець року

       (92 868)

       (60 598)

Аналіз простроченої, але не знеціненої торгової та іншої дебіторської заборгованості за терміном прострочення представлений наступним чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року (переглянуто)

Прострочена дебіторська заборгованість

 

До 1-го місяця

23 497

18 917

Від 1-го до 12-ти місяців

29 620

42 646

Понад 12 місяців

-

3 925

 

53 117

65 488

Не прострочена торгова та інша дебіторська заборгованість

88 731

76 650

Всього

141 848

142 138

 

12.  ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років заборгованість за розрахунками з бюджетом та інші оборотні активи були представлені таким чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Довгострокова

   

Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок»

10 512

12 626

Всього за рядком 1040

10 512

12 626

Короткострокова

   

Переплата з податку на прибуток

-

4 321

Інші податки

122

-

Всього за рядком 1135

122

4 321

Право на податковий кредит з ПДВ, який розраховується за касовим методом

13 035

19 137

Всього за рядком 1190

13 035

19 137

 

До складу довгострокової дебіторської заборгованості віднесено податковий кредит з податку на додану вартість, по отриманій від ДП «Енергоринок» у 2000 році електроенергії, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованість за отриману в той період електроенергію погашається Товариством відповідно до договору реструктуризації. У разі погашення боргів за 2000 рік контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ.

Довгострокові борги обліковуються за справедливою вартістю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рівні облікової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7% для податкового кредиту з ПДВ.

Номінальна вартість податкового кредиту, що обліковується у складі довгострокової дебіторської заборгованості, на 31.12.2017 складає 12 493 тис. грн. (31.12.2016: 15 491 тис. грн.).

 

13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1165”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2015  років грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином:

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Грошові кошти в банках у т.ч.

3 586

1 263

-          на розподільчих рахунках

1 086

437

Грошові кошти в дорозі

4 442

3 189

Грошові кошти в касі

1

2

Всього

8 029

4 454

Грошові кошти в дорозі представлені коштами, які перераховані населенням за спожиту електроенергію в останні дні звітного періоду на поточні рахунки Товариства, але ще не зараховані на рахунки Товариства.

Обмеження що до використання грошей на розподільчих рахунках:

Відповідно до діючого порядку, платежі споживачів електроенергії зараховуються виключно на рахунок із спеціальним режимом використання. Уповноважений банк - Миколаївське обласне управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» – в операційний час здійснює розподіл залишку на рахунку із спеціальним режимом використання згідно з встановленим НКРЕКП алгоритмом та перераховує належну частку на рахунок розпорядника коштів ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію та на поточний рахунок товариства. Залишок коштів на рахунках із спеціальним режимом використання складається з надходжень платежів за спожиту електроенергію в післяопераційний час.

 

14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років статутний капітал Товариства складав
158 640 000 акцій з номінальною вартістю 0,25 гривні, що становить 39 660 тисяч гривень. Всі акції мають рівні права голосу та рівні права на розподіл невикористаного прибутку. Акціонери Товариства станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років були представлені наступним чином:

Акціонер

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Держава в особі Фонду державного майна України

70,00%

70,00%

ПАТ «Київобленерго»

7,28%

-

ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»

7,27%

7,34%

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

5,25%

13,17%

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

2,59%

5,21%

Інші акціонери

7,61%

4,28%

Всього

100,00%

100,00%

Статутний капітал Товариства повністю сплачений акціонерами.

Резервний капітал Товариства створений згідно з вимогами Статуту на покриття збитків, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості в разі ліквідації  Товариства, тощо.

Додатковий капітал Товариства складається із фонду розвитку виробництва та вартості об’єктів основних засобів, які не увійшли до статутного фонду під час корпоратизації і таких, що є державною власністю. Окрім того, у 2017 році створений фонд технічного переоснащення, кошти якого можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства

 

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ І ПЛАТЕЖІВ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років забезпечення наступних виплат і платежів були представлені наступним чином:

 

Станом на 31 грудня 2016

Нараховано за період

Використано резерву

Коригування резерву

Станом на 31 грудня 2017

Довгострокові зобов’язання і забезпечення:

         

Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсійне забезпечення

            1 230

               239

                (56)

                     -

            1 413

Всього довгострокові зобов’язання:

            1 230

               239

                (56)

                     -

1 413

Короткострокові зобов’язання і забезпечення:

       

                     -

Забезпечення витрат за невикористані відпустки

          24 120

          41 753

        (34 091)

          (5 688)

          26 094

Забезпечення під штрафні санкції Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження

          75 687

                     -

                     -

                     -

          75 687

Забезпечення під штрафи ДФС

                     -

          46 654

                     -

                     -

          46 654

Забезпечення під штрафи НКРЕКП

-

4 355

-

-

4 355

Інші забезпечення

               828

            1 061

              (828)

                     -

            1 061

Всього короткострокові зобов’язання і забезпечення:

       100 635

          93 823

        (34 919)

          (5 688)

153 851

Всього:

       101 865

          94 062

        (34 975)

          (5 688)

       155 264

 

Витрати на додаткове пенсійне забезпечення – Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсійному фонду кошти за пенсії, які виплачуються певним групам її колишніх працівників, які були зайняті у шкідливих для здоров’я умовах праці і, як результат, одержали право виходу на пенсію і право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством.

Оцінки поточної вартості пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років самостійно. Поточна вартість пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами відображена за методом прогнозованої умовної одиниці.

Аналіз  чуттєвості змін основних припущень, що використані для визначення зобов’язань Товариства за пенсійними внесками до Державного пенсійного фонду України станом на 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:

 

Зміни

Основні припущення

Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, %

15%

14,5%

                             (430)

 

-15%

 

                              430

Мінімальна заробітна плата, грн

16%

3 723

                       182

 

-16%

 

                        (182)

Загальний вплив

16%

 

182

 

-16%

 

                        (182)

 

Аналіз  чуттєвості змін основних припущень, що використані для визначення зобов’язань Товариства за пенсійними внесками до Державного пенсійного фонду України станом на 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:

 

Зміни

Основні припущення

Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, %

15%

14%

                       (104)

 

-15%

 

                        104

Мінімальна заробітна плата, грн

15%

3 200

                        185

 

-15%

 

                       (185)

Загальний вплив

15%

 

                           81

 

-15%

 

                         (81)

 

Забезпечення під штрафи

Державне агентство з енергозбереження за результатами перевірки Товариства нарахувало штраф у сумі 75 687 тисяч гривень. Виходячи із існуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштів в сумі 75 687 тисяч гривень і Товариство буде зобов’язане його сплатити. Розгляд справи у суді постійно переноситься. Провадження зупинене до проведення судової експертизи. Експертизу мав проводити Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, який відмовився проводити експертизу посилаючись на відсутність експерта відповідної кваліфікації. На черговому слуханні справи призначеному на 05.03.2018 задоволене клопотання Товариства про проведення експертизи в іншій експертній установі – ТОВ «Миколаївський центр судової експертизи».

 

 

 

 

У 2017 році фахівцями Одеського управління Офісу Великих платників податків Державної фіскальної служби (далі – ОУ ОВПП ДФС) було проведено документальну виїзну планову перевірку з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи за період з 01.01.2013 по 31.12.2016. За результатами проведеної перевірки складений акт в якому описаний ряд порушень, яких на думку фахівців фіскальної служби, припустилось Товариство. Не погодившись із викладеним у акті перевірки Товариство написало заперечення на акт перевірки, які були розглянуті 04.07.2017 в приміщенні ОУ ОВПП ДФС. За результатом розгляду заперечень порушення, викладені в акті перевірки були визнані такими, що відповідають діючому законодавству і 10.07.2017 Товариству виписані податкові повідомлення-рішення про сплату грошових зобов’язань. Відстоюючи свою невинуватість Товариство подало скаргу до Державної фіскальної служби (далі - ДФС) на податкові повідомлення-рішення ОУ ОВПП ДФС. Після розгляду скарги, який відбувся 29.08.2017, ДФС частково задовольнило скаргу Товариства. Не погодившись з результатом, Товариство подало позов про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень до Миколаївського окружного адміністративного суду. Загальна сума позовних вимог складає 46 654,2 тис. грн. Зважаючи на складність справи і суму висунутих вимог, Товариство оцінює ймовірність відтоку активів як високу і нарахувало забезпечення на суму 46 654,2 тис. грн.

Постановою від 16.01.2018 № 40 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штрафи на Товариство на загальну суму 4 355,0 тис. грн. Підставою для застосування штрафів стали порушення, виявлені в результаті перевірки дотримання Товариством Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 31 липня 2017 року № 123, проведеної Сектором НКРЕКП у Миколаївській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік.

Інші додаткові виплати працівникам – Відповідно до колективних угод підприємств Товариство здійснює одноразові виплати під час виходу на пенсію працівників, які пропрацювали тривалий час та у випадку смерті працівників.  Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.

 

16. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1525”)

Фінансування з державного бюджету, головним чином, представлено фінансуванням будівництва повітряних ліній Каборга-Трихати:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Цільове фінансування

3 107

3 196

Всього

3 107

3 196

Товариство не має будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантів.

 

17. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1690”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років інші поточні зобов’язання представлені наступним чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Заборгованість за приймання платежів

285

709

Заборгованість по штрафним санкціям ДП «Енергоринок»

20 409

5 472

Проценти, нараховані за користування короткостроковими кредитами

273

-

Поточні податкові зобов’язання з ПДВ нараховані

27 802

20 736

Заборгованість перед професійними спілками

1 789

286

Інші

586

768

Всього

5 1 144

27 971


18.  ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років інші довгострокові фінансові зобов’язання були представлені наступним чином:

Найменування

Відсот-кова ставка

Дата погашення

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Номінальна вартість

Дисконто-вана вартість

Номінальна вартість

Дисконто-вана вартість

Довгострокова частина

 

 

 

     

Заборгованість перед ДП «Енергоринок»

0%

2019 -Лютий 2023

263 916

222 072

327 255

266 740

Фінансова оренда активів

   

131

131

409

409

Всього довгострокова частина

   

264 047

222 203

327 664

267 149

Короткострокова частина

 

 

 

     

Заборгованість перед ДП «Енергоринок»

0%

Січень - грудень 2018

42 931

42 931

48 172

48 172

Короткострокова частина

 

 

42 931

42 931

48 172

48 172

Всього

   

306 978

265 134

375 836

315 321

Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованість за електроенергію, отриману, але не оплачену у минулих періодах. Після укладання договору реструктуризації боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного терміну. Сума боргу включає штрафні санкції, нараховані за порушення умов договорів купівлі електроенергії. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Ставка дисконту визначена на рівні облікової ставки НБУ, яка на дату визнання складала 7%.

 

19.  КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН «1600»)

Нижче наведена інформація про короткострокові кредити станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років Товариство (рядок 1600):

 

% ставка

Дата погашення

Валюта

31 грудня 2017 року

 

31 грудня 2016 року

Короткостроковий банківський кредит

20,0

01.11.2018

UAH

40 000

 

-

Всього

     

40 000

 

-

 

За умовами кредитного договору чинного на 31 грудня 2017 року, з боку Товариства не вимагається жодної застави або забезпечення кредитних коштів.

 

Нижче представлено узгодження зобов'язань, пов'язаних з фінансовою діяльністю:

     

Не грошові зміни

   
 

31 грудня 2016

Фінансові грошові потоки (і)

Коригування справедливої вартості

Інші зміни

31 грудня 2017

Фінансові забов’язання перед ДП «Енергоринок» (прим. 17, 18)

320 384

(53 696)

18 672

52

285 412

Фінансова оренда активів (прим. 18)

409

(280)

-

2

131

Короткострокові кредити банків (прим. 19)

-

40 000

-

-

40 000

Розрахунки з учасниками

6 068

(6 440)

-

6 587

6 215

 

 

(і) – грошові потоки по кредитам банків відображають чисту суму надходжень та погашень кредитів у звіті про рух грошових коштів. 

 

  20.   ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН “1615”)

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Кредиторська заборгованість за куповану електроенергію

71

76 034

Кредиторська заборгованість за основні засоби

7 250

5 278

Кредиторська заборгованість за послуги

5 277

3 406

Кредиторська заборгованість за запаси

34 718

26 088

Інша кредиторська заборгованість

64

118

Всього

47 380

110 924

 

Середній кредитний період на придбання більшості запасів становить від 60 до 180 днів. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованості протягом кредитного періоду відсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованість погашається відповідно до умов визначених під час укладання договорів.

 

21. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2050”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) була представлена наступним чином:

 

2017 рік

2016 рік

Вартість купованої електроенергії

2 575 053

2 367 690

Витрати сировини та матеріалів

101 328

74 384

Витрати на оплату праці та соціальні заходи

330 792

301 988

Амортизація

60 986

58 537

Інші операційні витрати

20 499

16 251

Всього

3 088 658

2 818 850

  

22. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2130”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, адміністративні витрати були представлені наступним чином:

 

2017 рік

2016 рік ( переглянуто)

Матеріальні витрати

4 514

3 485

Витрати на оплату праці та соціальні заходи

63 133

59 048

Амортизація

2 222

1 484

Інші витрати, з них:

18 674

17 892

   Банківські послуги

5 169

5 991

   Витрати на зв'язок

1 678

1 660

   Витрати на податки та збори

3 699

4 250

   Витрати на комп’ютеризацію облікових робіт

1 683

1 403

   Витрати на аудиторські послуги

817

1 021

Всього

88 543

81 909

 

23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2150”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, витрати на збут були представлені так:

 

2017 рік

2016 рік

Витрати на створення забезпечення під резерв сумнівних боргів

          18 611

              1 803

Всього

18 611

1 803

 

 

  1. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2180”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, інші операційні витрати були представлені наступним чином:

 

2017 рік

2016 рік

      Витрати, пов’язані із наданням послуг замовникам, з яких:

29 944

30 275

- заробітна плата з відрахуваннями на соцстрахування

18 299

16 810

      Матеріальні витрати

2 972

2 432

      Витрати на оплату праці та соціальні заходи

7 662

6 705

      Амортизація

290

325

      Інша операційні витрати, з яких:

83 293

12 642

- штрафи, пені, неустойки

53 721

5 318

- витрати на стрворення резерву сумнівних боргів по іншій дебіторській заборгованості

16 177

-

- відрахування профспілкам

6 679

2 833

Всього

124 161

52 379

   

25.  ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2000”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, чистий дохід від реалізації продукції представлений так:

 

2017 рік

2016 рік

   Від реалізації активної електроенергії

3 243 671

2 881 531

   Від реалізації реактивної електроенергії

40 662

43 658

   Від послуг з транзиту електроенергії

12 761

5 190

   Всього

3 297 094

2 930 379

 

26.  ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2120”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, інші операційні доходи представлені наступним чином:

 

2017 рік

2016 рік (переглянуто)

   Операційна оренда активів

764

721

   Реалізація активів

1 760

1 345

   Штрафи, пені, неустойки

5 828

11 127

   Дохід від об`єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

168

104

   Надання послуг замовникам

48 191

39 094

   Дохід від сторнування резерву у зв'язку із відшкодуванням боргів, на які раніше було сформовано резерв

2 313

1 848

   Дохід від сторнування надлишково нарахованого забезпечення

5 784

11 622

   Інші операційні доходи

1 787

18

   Всього

66 595

65 879

27. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2220”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, фінансові доходи представлені так:

 

2017 рік

2016 рік

Дохід від зменшення терміну дисконтування довгострокового права на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП

        884

        873

Всього

884

873

 

28. ІНШІ ДОХОДИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2240”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років інші доходи представлені так:

 

2017 рік

2016 рік

Оприбуткування активів отриманих під час інвентаризації, та від ліквідованих необоротних активів

1 653

2 186

Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів

              46

511

Інші доходи

89

89

Всього

        1 788

        2 786

 

29. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2250”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, фінансові витрати були представлені наступним чином:

 

2017 рік

2016 рік

Фінансові витрати за позиками

        2 339

        2 172

Витрати від зменшення періоду дисконтування інших фінансових зобов’язань

      18 672

      20 960

Витрати, пов’язані з фінансовою орендою

              51

              82

Всього

21 062

23 214

 

  30. ІНШІ ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД “2270”)

Протягом періодів, що закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, інші витрати представлені так:

 

2017 рік

2016 рік

Знецінення необоротних активів

           249

           199

Інші

           230

           203

Всього

479

402

  

31. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб, також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Товариство знаходиться під безпосереднім контролем ФДМУ (володіє 70%+1 акція зареєстрованого капіталу), відповідно усі контрольовані державою підприємства вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем.

Пов’язаними сторонами Товариства є:

 

Інформація про істотні обсяги та залишки за операціями із пов’язаними сторонами станом за періоди, які закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років, представлена у таблицях нижче.

Доходи від реалізації, торгова та інша дебіторська заборгованість, передплати видані та інші оборотні активи, розміщені грошові кошти та їх еквіваленти, інвестиції:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Доходи від реалізації

648 924

450 341

Торгова та інша дебіторська заборгованість

32 387

39 395

Інші оборотні активи

                10 512

9 640

Розміщені грошові кошти та їх еквіваленти

4 239

988


Суми заборгованості пов'язаних сторін наведені за вирахуванням резерву у розмірі 20 318 тис. грн.(2016 р.: 24 692 тис. грн.).

Закупівлі, торгова та інша кредиторська заборгованість, аванси отримані та інші поточні зобов'язання, кредити та позики:

 

31 грудня 2017 року

31 грудня 2016 року

Закупівлі та інші витрати, всього

     3 107 284

2 852 936

Торгова та інша кредиторська заборгованість, в т.ч.:

6 5 501

215 428

Кредиторська заборгованість

                      1 598

79 275

Поточна частина довгострокових зобов'язань

           42 931

48 172

Поточні зобов'зання

                      191

75 699

Інші поточні зобов’язання

20 782

12 282

Аванси отримані

           28 715

5 252

Довгострокові зобов’язання

        222 072

266 740

Компенсація провідному управлінському персоналу

Провідний управлінський персонал протягом 2017 року складався із: до 12.04.2017 – з двох осіб, з 12.04.2018 - із 1 особи. За 2017 рік компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробітну плату і додаткові поточні премії і становила 1 196 тис. грн. (за 2016 рік: 2 057 тис. грн.).

Дивіденди

Дивіденди до виплати, що включені в статтю поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з учасниками, станом на 31 грудня 2017 року становили 6 215 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 6 068 тис. грн.).

13 квітня 2017 року відбулись загальні збори акціонерів. Відповідно до рішення зборів акціонери проголосували за розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2016 році, у сумі 10 232 тис. грн. наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;

- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

 

Держава, як головний акціонер Товариства, який володіє пакетом акцій у розмірі 70% від статутного капіталу отримала у вигляді дивідендів 5 052,6 тис. грн., який був розрахований із суми прибутку у розмірі 14 436 тис. грн.

 

Позачергові загальні збори, призначені на 05.10.2017 не відбулись через відсутність кворуму.

 

 

 

32.  УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операційне середовище – Основну господарську діяльність Товариство провадить на території України. На ринки країн, які розвиваються, наприклад, України, впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Відсутність чіткої стратегії економічних реформ, інституційні слабкості та несприятливий бізнес-клімат призвели до суттєвого скорочення надходжень від прямих іноземних інвестицій та зниження суверенного рейтингу України. Як результат, підприємства, які провадять свою операційну діяльність в Україні, зазнають впливу підвищеного ризику девальвації української гривні та відсутності доступу до недорогого фінансування. Політична криза, яка продовжується у країні, іще більше погіршує фінансову та економічну ситуацію України. Якщо урядом не буде вжито чітких і негайних заходів, спрямованих на покращення системи управління, відновлення довіри інвесторів та виправлення економічних дисбалансів, підприємства, які провадять свою діяльність в Україні, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу від цих факторів на свою операційну діяльність.

Оподаткування – У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуація в Україні, як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному рівні, постійно змінюється, і закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослідовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актів може призвести до накладання серйозних штрафів та пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які можуть не відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та відсотки, розміри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останні роки було прийнято багато нових законів та нормативних актів щодо оподаткування та валютного регулювання, які не завжди чітко сформульовані.

Вплив держави на діяльність Товариства - Функціонування електроенергетичної галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки. Український Уряд має можливість значного впливу на діяльність Товариства за рахунок права власності. Такий контроль може бути результатом соціальних та економічних ініціатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню діяльність Товариства. Керівництво не може оцінити рівень контролю, що може мати місце в майбутньому, та потенційний вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Страхування - Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання діяльності або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зі шкодою, заподіяною майну чи навколишньому середовищу у результаті аварій, пов’язаних з майном чи діяльністю Товариства. За відсутності достатнього страхового покриття існує ризик того, що втрата чи знищення тих чи інших активів може мати значний негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Товариства.

Ліцензування - Товариство здійснює свою основну діяльність на основі ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на території, де розташовані власні місцеві (локальні) електричні мережі та ліцензії на право провадження господарської діяльності постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де розташовані власні місцеві (локальні) електричні мережі серії АГ №500343 від 19 вересня 1996 року та серії АГ №500344 від 09 жовтня 1996 року відповідно. Згідно Закону № 2019 до 01.12.2018 Товариство має отримати ліцензію на розподіл електричної енергії, також Законом № 2019 передбачено, що до кінця 2018 року Товариство втратить ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

Судові позови - За період, що закінчився 31 грудня 2017 року та протягом попередніх періодів Товариство має наступні умовні зобов’язання, які потребують висвітлення у звітності, що виникли через судові провадження за позовом Товариства до Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) та Державної фіскальної служби:

 

 

          -Справа № 826/5840/16 про зобов’язання вчинити дії щодо зарахування коштів з ПДВ до електронного реєстру адміністрування податку на додану вартість в сумі 18 202 959,85 грн. розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва, розгляд справи призначено на 02.05.2018 р..

          -Справа № 826/3658/16 про зобов’язання вчинити дії щодо зарахування коштів з ПДВ до електронного реєстру адміністрування податку на додану вартість в сумі 2 649 739,35 грн., яке розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва, відбулось 29.03.2018 р..

         -Справа № 826/9427/16 про зобов’язання вчинити дії щодо зарахування коштів з ПДВ до електронного реєстру адміністрування податку на додану вартість в сумі 43 373 574,48 грн. розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва, розгляд справи призначено на 06.04.2018 р..

Санкції, які можуть бути нараховані за даними актами перевірок безпосередньо пов’язані із ситуацією, що виникла через не відображення в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Зобов’язання на думку керівництва є умовним, тому що, лише після отримання рішень судів про не відображенню в системі електронного адміністрування ПДВ можливо буде зробити висновки про ймовірність нарахування санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.

З огляду на вже існуючу практику, коли суди приймають рішення на користь платників податку, керівництво вважає, що стягнення з Товариства санкцій за недотримання термінів реєстрації податкових накладних є малоймовірним.

 

33.  ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Основними фінансовими інструментами Товариства є банківські кредити, грошові кошти та їх еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Товариства. Товариство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління процентними та валютними ризиками, що пов'язані з його діяльністю та джерелами фінансування.

Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Товариства, є ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.

Процентний ризик

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років Товариство не має кредитів отриманих за плаваючими відсотковими ставками.

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток акціонерам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів.  Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру капіталу.  На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості.

Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства.

Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та еквівалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

 

 

 

Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є основним постачальником електроенергії в Миколаївській області,  воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних споживачів та зобов’язане здійснювати розподілення електроенергії на відведеній території в межах своїх розподільчих мереж усім зацікавленим споживачам.

Товариство структурує рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів. Ліміти на рівні кредитного ризику за типом клієнта регулярно затверджуються керівництвом Товариства.

Із залишку первісної вартості торгової та іншої дебіторської заборгованості Товариства станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016  років п’ять найбільших клієнтів Товариства становили 44% та 49% із усієї суми залишку, відповідно.

Протягом 2017 та 2016 років весь дохід Товариства складається з продажу електроенергії українським контрагентам.

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.

Інформація про фінансові зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2017 року на основі контрактних платежів представлена таким чином:

 

Поточна

Термін погашення до 3 місяців

Термін погашення від 3 до 12 міс

Термін погашення від 12 до 60 міс

Термін погашення понад 60 міс.

Разом

31 грудня 2017 року

           

Інші фінансові зобов'язання

 -

          10 732

          32 199

       263 916

                     -

       306 847

Кредити

-

10 689

33 842

-

-

44 531

Кредиторська заборгованість

          3 638

          22 445

 21 297

 -

                     -

47 380

Інші поточні зобов’язання

          9 582

          26 255

          15 307

 -

                     -

          51 144

Всього

      13 220

          70 121

        102 645

       263 916

                     -

       449 902

 

Інформація про фінансові зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року на основі контрактних платежів представлена таким чином:

 

Поточна

Термін погашення до 3 місяців

Термін погашення від 3 до 12 міс

Термін погашення від 12 до 60 міс

Термін погашення понад 60 міс.

Разом

31 грудня 2016 року

           

Інші фінансові зобов'язання

-

12 447

36 038

316 854

10 557

375 896

Кредити

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість

6 128

104 758

-

-

-

110 886

Інші поточні зобов’язання

1 127

22 740

4 104

-

-

27 971

Всього

7 255

139 945

40 142

316 854

10 557

514 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Визначення справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”.

Фінансові активи Товариства представлені категорією “Довгострокова дебіторська заборгованість”, які являють собою:

- суму дебіторської заборгованості юридичних та фізичних осіб за спожиту електроенергію, що зазвичай класифікується як поточна дебіторська заборгованість;

Фінансові активи обліковуються за амортизованою собівартістю. Для таких фінансових активів не існує активного ринку і, оскільки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартість, за оцінками Товариства, дорівнює їх балансовій вартості станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років.

Фінансові зобов’язання Товариства представлені довгостроковою кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, які класифікуються як “інші фінансові зобов’язання” та обліковуються за амортизованою собівартістю.

Торгова та інша кредиторська заборгованість, як правило, має короткострокову природу і керівництво Товариства оцінює їх справедливу вартість на рівні балансової станом на 31 грудня 2017 та 2016 років.

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 років всі фінансові активи та фінансові зобов’язання, в переважній більшості, віднесені до третього рівня ієрархії справедливої вартості.  

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також переходів до / з Рівня 3.

35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

02.02.2018 відбулось ознайомче засідання у Київському окружному адміністративному суді за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не відображення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму 43 373,6 тис. грн. по операціям, які пройшли у 2015 році відповідно до ПКМУ № 375. Наступне засідання призначене на 13.04.2018 р..

12.02.2018 Товариство перерахувало центральній депозитарній установі дивіденди, нараховані за результатами роботи за 2013 рік, але не сплачені іншим, крім держави, акціонерам у сумі 1 560,5 тис. грн.

19.02.2018 Товариство погасило зобов’язання у сумі 4 355,0 тис. грн. по штрафу, який було накладено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) згідно Постанови № 40 від 16.01.2018. У звітності станом на 31.12.2017 Товариство визнало забезпечення щодо даної суми штрафу.

21.02.2018 відбулось ознайомче засідання у Київському окружному адміністративному суді за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не відображення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму 18 203,0 тис. грн. по операціям, які пройшли у 2015 році відповідно до ПКМУ 375. Наступне засідання призначене на 02.05.2018.

15.03.2018 відбулось засідання у Київському окружному адміністративному суді за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не відображення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму 2 649 тис. грн. по операціям, які пройшли у 2015 році відповідно до ПКМУ 375. 29.03.2018 в Окружному адміністративному суді м. Києва відбулось засідання у справі № 826/3658/16 про зобов’язання вчинити дії щодо зарахування коштів з ПДВ до електронного реєстру адміністрування податку на додану вартість в сумі 2 649 грн. Позов Товариства задоволений.

20.03.2018 в Миколаївському окружному адміністративному суді відбулось засідання за позовом Товариства до ОУ ОВПП ДФС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 46 654,2 тис. грн. За результатами судового засідання частина позову відокремлена і перенесена до справи стосовно не реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

36.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність була затверджена до випуску 02 квітня 2018 року.

 

Керівник

 

 

 

 

Сивак Олег Петрович

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

Прущак Олександр Васильович


повернутися