Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 3499
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

8400

11024

0

первісна вартість

1001

10348

14163

0

накопичена амортизація

1002

1948

3139

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

5671

12931

0

Основні засоби:

1010

870915

893178

0

первісна вартість

1011

1871716

1934737

0

знос

1012

1000801

1041559

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

12626

10512

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

14942

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

897612

942587

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

52858

53430

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

125525

141347

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


3273


5009


0

з бюджетом

1135

4321

122

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

4321

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

16613

501

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4454

8029

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

19137

13035

0

Усього за розділом II

1195

226181

221473

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1123793

1164060

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

39660

39660

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

93358

94893

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

8159

8670

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

178272

185340

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

319449

328563

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2289

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

267149

222203

0

Довгострокові забезпечення

1520

1230

1413

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

3196

3107

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

273864

226723

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

40000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

48172

42931

0

за товари, роботи, послуги

1615

110924

47380

0

за розрахунками з бюджетом

1620

16834

15176

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

10192

0

за розрахунками зі страхування

1625

2613

3176

0

за розрахунками з оплати праці

1630

10803

13108

0

за одержаними авансами

1635

206460

235793

0

за розрахунками з учасниками

1640

6068

6215

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

100635

153851

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

27971

51144

0

Усього за розділом IІІ

1695

530480

608774

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1123793

1164060

0


Примітки Станом на 31.12.2017 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 141 347 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 47 380 тис. грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3297094

2930379

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3088658 )

( 2818850 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


208436


111529

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

66595

65879

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 88543 )

( 81909 )

Витрати на збут

2150

( 18611 )

( 1803 )

Інші операційні витрати

2180

( 124161 )

( 52379 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


43716


41317

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

884

873

Інші доходи

2240

1788

2786

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 21062 )

( 23214 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 479 )

( 402 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


24847


21360

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

8341

8795

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


16506


12565

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

16506

12565

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

121115

90386

Витрати на оплату праці

2505

344432

316003

Відрахування на соціальні заходи

2510

74783

68548

Амортизація

2515

63498

60344

Інші операційні витрати

2520

2715400

2421393

Разом

2550

3319228

2956674

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

158640000

158640000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

158640000

158640000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.104

0.091

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.104

0.079

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0.032


Примітки За 2017 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 3 297 094 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 3 088 658 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 16 506 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


3745407


3338795

Повернення податків і зборів

3005

148

3543

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

36

37

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

282958

247684

Надходження від повернення авансів

3020

94

1724

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

59

62

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

2874

11127

Надходження від операційної оренди

3040

894

886

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

9820

19314

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 3413313 )


( 2974903 )

Праці

3105

( 270800 )

( 254803 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 73533 )

( 70386 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 200062 )

( 170759 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 15640 )

( 6027 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 109989 )

( 98146 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 74433 )

( 66586 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 14367 )

( 3850 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6340 )

( 5776 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 34284 )

( 52767 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

29591

89928

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

501

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

533

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 60077 )

( 69169 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 1550 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

59576

70186

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

295700

199323

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

255700

210323

Сплату дивідендів

3355

( 6440 )

( 7049 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

33560

18049

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3575

1693

Залишок коштів на початок року

3405

4454

2761

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

8029

4454


Примітки За 2017 рiк надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 3 745 407 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 3 413 313 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 8 029 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39660

0

93358

8159

181404

0

0

322581

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

3132

0

0

3132

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

39660

0

93358

8159

178272

0

0

319449

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

16506

0

0

16506

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

5116

0

0

5116

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

511

511

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

2276

0

0

2276

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

1535

0

1535

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

1535

511

7068

0

0

9114

Залишок на кінець року

4300

39660

0

94893

8670

185340

0

0

328563


Примітки За 2017 рiк залишок на початок звiтного перiоду склав 322 581 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду - 319 449 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод - 16 506 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду - 328 563 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

повернутися