Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi Україна"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30373906

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2091 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

-

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0632

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

11/т-103
29.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.12.2017
31.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

980000

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiститься в представленому на сторiнках 4 – 6 звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв, вiдносно фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (далi – «Товариство»).
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – «МСФЗ»).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцiнок i суджень;
- Дотримання принципiв МСФЗ або розкриття всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно припущення, що Товариство i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
- Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
- Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття;
- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому;
- Достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
- Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi;
- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;
- Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.
Дана фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 року, що була пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ, затверджена вiд iменi Керiвництва Товариства 02 квiтня 2018 року.
Вiд iменi Керiвництва Товариства:

Генеральний директор Сивак Олег Петрович
Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалi – Акцiонерне Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в параграфi 1 роздiлу «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту i впливу питань, описаних в параграфах 2-8 роздiлу «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Акцiонерного Товариства на 31 грудня 2017 р., та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа для думки iз застереженням
1. Ми не отримали первинних документiв якi пiдтверджують право власностi Акцiонерного Товариства на основнi засоби, що були внесенi в статутний капiтал Товариства пiд час корпоратизацiї, балансова вартiсть яких станом на 31 грудня 2017 р. становить 514 287 тис. грн. (станом на 31 грудня 2016 р. – 499 226 тис. грн., на 31 грудня 2015 р. - 520 532 тис. грн.). У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують звiт про сукупний прибуток, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб модифiкована.
2. Як зазначено в примiтцi 4 «Основнi принципи облiкової полiтики», основнi засоби Акцiонерного Товариства вiдображаються за моделлю собiвартостi. На дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (01 сiчня 2012 р.) Акцiонерне Товариство використало балансову вартiсть основних засобiв, що була отримана в результатi попереднiх переоцiнок у вiдповiдностi з ранiше застосовуваними П(С)БО, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Але нi на дату першого застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нi на дату ранiше проведених переоцiнок, тест на знецiнення основних засобiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв» не проводився, що протирiчить положенням Мiжнародному стандарту фiнансової звiтностi 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв вiдображених в облiку станом на 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2015 р., а також елементiв, що формують звiт про сукупний прибуток, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб модифiкована.
3. Станом на 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2015 р. Акцiонерне Товариство не оцiнювало суму очiкуваного вiдшкодовування вартостi основних засобiв з метою тестування на предмет знецiнення, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв», коли iснують ознаки знецiнення. Ефект цього вiдхилення вiд мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на фiнансову звiтнiсть не було визначено, так само як вiдповiдний вплив на розмiр амортизацiйних вiдрахувань та податкiв. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб модифiкована.
4. Як зазначено у Примiтцi 15 «Забезпечення наступних виплат та платежiв» до наведеної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 р., спiвробiтники мають право на виплати при виходi на пенсiю та щомiсячнi виплати пiсля виходу на пенсiю. Керiвництво Акцiонерного Товариства не здiйснило оцiнку загальної суми зобов’язання за визначеними виплатами та вiдповiдних витрат за рiк, що закiнчився на зазначену дату, що є порушенням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам». Нам не вдалося оцiнити вплив зазначеного вiдхилення на фiнансову звiтнiсть. Наш думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб модифiкована.
5. Станом на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2016 р., Акцiонерне Товариство визнає у складi нематерiальних активiв i незавершених капiтальних iнвестицiй витрати пов’язанi з розробкою перспективного плану розвитку, якi на нашу думку не вiдповiдають критерiям визнання нематерiальних активiв, якi зазначенi у МСФЗ (МСБО) 38 «Нематерiальнi активи». Якби Акцiонерне Товариство визнало вищезазначенi витрати у складi витрат поточного перiоду, у звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшилася б на 8 295 тис. грн. та 7 842 тис. грн. вiдповiдно, балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2016 р. зменшилася б на 618 тис. грн., а вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2016 р. збiльшилися б на 1 493 тис. грн. i на 1 522 тис. грн. вiдповiдно. У звiтi про фiнансовi результати за 2017 та 2016 рр. витрати з нарахування амортизацiї зменшилися б на 864 тис. грн. та на 413 тис. грн. вiдповiдно, витрати на збут збiльшилися б на 699 тис. грн. та на 8 873 тис. грн. вiдповiдно, витрати з податку на прибуток зменшилися б на 125 тис. грн. та на 1 486 тис. грн. вiдповiдно, а чистий прибуток зменшився б на 290 тисяч гривень та на 6 974 тисяч гривень вiдповiдно. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб модифiкована.
6. Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2017 р., Акцiонерне Товариство визнавало витрати по нарахуванню забезпечень за невикористаними вiдпустками з використанням некоректних припущень. Станом на 31 грудня 2017 р. Акцiонерне Товариство здiйснило перерахунок i вiдкоригувало величину вiдповiдного забезпечення з включенням результатiв такого корегування до складу iнших операцiйних доходiв, що не вiдповiдає МСФЗ. В результатi iншi операцiйнi доходи i витрати на оплату працi у складi адмiнiстративних витрат слiд зменшити на 5 688 тис. грн.
7. Протягом 2017 року Акцiонерне Товариство визнало витрати по’вязанi iз формуванням резерву сумнiвних боргiв у сумi 19 392 тис. грн. щодо дебiторської заборгованостi, яка на нашу думку мала об’єктивнi свiдчення зменшення корисностi ще станом на 31 грудня 2016 р. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства за 2016 рiк була вiдповiдним чином модифiкована. В результатi, у звiтi про сукупний дохiд за 2017 рiк витрати на збут завищенi на суму 3 925 тис. грн., iншi операцiйнi витрати завищенi на суму 15 467 тис. грн., витрати з податку на прибуток збiльшилися б на 3 490 тис. грн., а чистий прибуток за рiк занижений на суму 15 902 тис. грн. Разом з тим у звiтi про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть статтi «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» завищена на 3 925 тис. грн., балансова вартiсть статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» завищена на 15 467 тис. грн., вiдстроченi податковi активи заниженi на 3 491 тис. грн., а нерозподiлений прибуток завищений на 15 902 тис. грн. В свою чергу у звiтi про фiнансовi результати за порiвняльний 2016 рiк витрати на збут заниженi на суму 3 925 тис. грн., iншi операцiйнi витрати заниженi на суму 15 467 тис. грн., витрати з податку на прибуток завищенi на 3 491 тис. грн., а чистий прибуток за рiк завищений на 15 902 тис. грн.
8. Станом на 31 грудня 2017 р. Акцiонерне Товариство визнала у Звiтi про фiнансовий стан у складi «Забезпечення наступних виплат i платежiв» по статтi «Iншi забезпечення» забезпечення по донарахуванню податку на прибуток та штрафним санкцiям якi були нарахованi за результатами податкової перевiрки у сумi 35 881 тис. грн. через не включення до складу оподатковуваних доходiв за 2013 рiк суми фiнансових доходiв вiд дисконтування довгострокової кредиторської заборгованостi. Акцiонерне Товариство не погодилась з даними нарахуваннями i подала позов про визнання протиправним нарахування даних нарахувань та скасування вiдповiдних податкових повiдомлень-рiшень до Адмiнiстративного суду. На нашу думку дiюче податкове законодавство в достатнiй мiрi пiдтримує податковi декларацiї Акцiонерного Товариства за вiдповiдний перiод i вiрогiднiсть виграшу у судi Акцiонерним Товариством вищезазначеної справи щодо визнання протиправним нарахування штрафiв та скасування податкових повiдомлень-рiшень є високою. Якби Акцiонерне Товариство не визнало вищезазначенi витрати по забезпеченням у складi витрат поточного перiоду, у звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р. сума «Забезпечення наступних виплат i платежiв» зменшилася б на 35 881 тис. грн., а вiдстроченi податковi активи зменшились б на 6 459 тис. грн. Вiдповiдно у звiтi про фiнансовi результати «Iншi операцiйнi витрати» зменшилися б на 35 881 тис. грн., витрати з податку на прибуток збiльшились б на 6 459 тис. грн., а чистий прибуток за рiк збiльшився б на 29 422 тис. грн.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА») (видання 2015 року), затверджених в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №344 вiд 04 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Акцiонерного Товариства згiдно з Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Iншi питання
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1 в фiнансовiй звiтностi, що описує вплив на подальше ведення господарської дiяльностi Акцiонерного Товариства прийнятого закону України «Про ринок електричної енергiї». Згiдно цього закону Акцiонерне Товариство повинно бути реорганiзовано з метою здiйснення функцiї оператора системи розподiлу. На виконання вимог Закону № 2019 Товариство розпочало здiйснювати заходи з вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд постачання електричної енергiї шляхом створення вiдповiдного суб’єкта господарювання. Згiдно iз Планом заходiв у термiн до 11 червня 2018 р. має бути отримана лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї для новоствореного пiдприємства, у термiн до 01 грудня 2018 р. має бути отримана лiцензiя на розподiл електричної енергiї Акцiонерним Товариством, i Товариство не матиме права на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї. Починаючи з 11 грудня 2018 р. Акцiонерне Товариство зобов’язане здiйснювати дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї на пiдставi нової лiцензiї. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Акцiонерного Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Акцiонерне Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Акцiонерного Товариства.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть та застосувати подальшi належнi дiї вiдповiдно до вимог МСА i законодавства України.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
- iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що э достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Акцiонерного Товариства;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Акцiонерного Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Акцiонерне Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту.
Партнер
ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» Сергiй Кесарєв
02 квiтня 2018 р.
Київ, Україна
Реєстрацiйний № 18-047

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 18 01 01
Пiдприємство ПАТ «Миколаївобленерго» за ЄДРПОУ 23399393
Територiя Україна за КОАТУУ 4810136300
Органiзацiйно-правова форма господарювання акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi постачання та розподiлення електроенергiї за КВЕД 35.13
Середня кiлькiсть працiвникiв1 3 499
Адреса, телефон 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi v

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка Номер примiтки На 1 сiчня 2016 року
(переглянуто) На початок звiтного перiоду
(переглянуто) На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4 5 6
I. Необоротнi активи 1000
Нематерiальнi активи 6 788 8 400 11 024
первiсна вартiсть 1001 2 094 10 348 14 163
накопичена амортизацiя 1002 (1 306) (1 948) (3 139)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 7 2 600 5 671 12 931
Основнi засоби 1010 8 843 829 870 915 893 178
первiсна вартiсть 1011 1 790 768 1 871 716 1 934 737
Знос 1012
.. (946 939) (1 000 801) (1 041 559)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 - -
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 12 12 463 12 626 10 512
Вiдстроченi податковi активи 1045 9 405 - 14 942
Iншi необоротнi активи 1090 - - -
Усього за роздiлом I 1095 860 085 897 612 942 587
Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

1 2 3 4 5 6
II. Оборотнi активи 1100
Запаси 10 42 096 52 858 53 430
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 11 63 714 125 525 141 347
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 15 081 3 273 5 009
з бюджетом: 1135 12 7 901 4 321 122
у тому числi з податку на прибуток 1136 7 899 4 321 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 11 17 543 16 613 501
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - -
Грошi та їх еквiваленти 1165 13 2 761 4 454 8 029
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - - -
Iншi оборотнi активи 1190 12 571 19 137 13 035
Усього за роздiлом II 1195 149 667 226 181 221 473
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1 009 752 1 123 793 1 164 060
Пасив Код
рядка Номер примiтки На 1 сiчня 2016 року
(переглянуто) На початок звiтного перiоду
(переглянуто) На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4 5 6
I. Власний капiтал 1400
Зареєстрований капiтал 14 39 660 39 660 39 660
Капiтал у дооцiнках 1405 - - -
Додатковий капiтал 1410 90 672 93 358 94 893
Резервний капiтал 1415 7 487 8 159 8 670
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 179 135 178 272 185 340
Неоплачений капiтал 1425 - - -
Вилучений капiтал 1430 - - -
Усього за роздiлом I 1495 316 954 319 449 328 563
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 1500
Вiдстроченi податковi зобов'язання 9 - 2 289 -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 18 299 425 267 149 222 203
Довгостроковi забезпечення 1520 15 584 1 230 1 413
Цiльове фiнансування 1525 16 3 285 3 196 3 107
Усього за роздiлом II 1595 303 294 273 864 226 723
Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

1 2 3 4 5 6
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 19 11 000 - 40 000
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 18 40 010 48 172 42 931
товари, роботи, послуги 1615 20 33 875 110 924 47 380
розрахунками з бюджетом: 1620 19 663 16 834 15 176
у тому числi з податку на прибуток 1621 - - 10 192
розрахунками зi страхування 1625 3 952 2 613 3 176
розрахунками з оплати працi 1630 9 580 10 803 13 108
авансами одержаними 1635 141 990 206 460 235 793
за розрахунками з учасниками 1640 3 053 6 068 6 215
Поточнi забезпечення 1660 15 113 617 100 635 153 851
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 17 12 764 27 971 51 144
Усього за роздiлом III 1695 389 504 530 480 608 774
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 1 009 752 1 123 793 1 164 060

Керiвник Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр ВасильовичПримiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2017 рiк
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року (переглянуто)
1 2 3 4 5
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 25 3 297 094 2 930 379
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 21 ( 3 088 658 ) ( 2 818 850)
Валовий: 2090
208 436 111 529
Прибуток
Збиток 2095 ( - ) ( - )
Iншi операцiйнi доходи 2120 26 66 595 65 879
Адмiнiстративнi витрати 2130 22 ( 88 543 ) ( 81 909 )
Витрати на збут 2150 23 ( 18 611 ) ( 1 803 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 24 ( 124 161 ) ( 52 379 )
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 43 716 41 317
Прибуток
Збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 27 884 873
Iншi доходи 2240 28 1 788 2 786
Фiнансовi витрати 2250 29 ( 21 062 ) ( 23 214 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( - ) ( - )
Iншi витрати 2270 30 ( 479 ) ( 402 )
Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 24 847 21 360
Прибуток
Збиток 2295 ( ) ( - )
(Витрати) / дохiд з податку на прибуток 2300 9 ( 8 341 ) ( 8 795 )
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат: 2350 16 506 12 565
Прибуток
Збиток 2355 - -
Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4 5
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -
Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 - -
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 16 506 12 565
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Назва статтi Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4 5
Матерiальнi затрати 2500 121 115 90 386
Витрати на оплату працi 2505 344 432 316 003
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 74 783 68 548
Амортизацiя 2515 63 498 60 344
Iншi операцiйнi витрати (в т.ч. вартiсть електроенергiї) 2520 2 715 400 2 421 393
Разом 2550 3 319 228 2 956 674
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4 5
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт. 2600 158 640 000 158 640 000
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт. 2605 158 640 000 158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 2610 0,104 0,091
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 2615 0,104 0,079
Дивiденди на одну просту акцiю, грн. 2650 - 0,032

Керiвник
Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2017 рiк
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 3 745 407 3 338 795
Повернення податкiв i зборiв 3005 148 3 543
у тому числi податку на додану вартiсть 3006
Цiльового фiнансування 3010 36 37
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 282 958 247 684
Надходження вiд повернення авансiв 3020 94 1 724
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 59 62
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 2 874 11 127
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 894 886
Iншi надходження 3095 9 820 19 314
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (3 413 313) (2 974 903)
Працi 3105 (270 800) (254 803)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (73 533) (70 386)
Зобов'язань з податкiв i зборiв, у тому числi: 3115 (200 062) (170 759)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (15 640) (6 027)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартiсть 3117 (109 989) (98 146)
Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (74 433) (66 586)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (14 367) (3 850)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (6 340) (5 776)
Iншi витрачання 3190 (34 284) (52 767)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 29 591 89 928
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 3200
Надходження вiд реалiзацiї: - -
фiнансових iнвестицiй - -
необоротних активiв 3205 501 -
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 3215 - -
дивiдендiв 3220 - -
Надходження вiд деривативiв 3225 - -
Надходження вiд погашення позик 3230 - 533
Iншi надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255 - -
необоротних активiв 3260 (60 077) (69 169)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Iншi платежi 3290 - (1 550)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (59 576) (70 186)

Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300 - -
Отримання позик 3305 295 700 199 323
Iншi надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345 - -
Погашення позик 3350 (255 700) (210 323)
Сплату дивiдендiв 3355 (6 440) (7 049)
Iншi платежi 3390 - -
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 33 560 (18 049)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 3 575 1 693
Залишок коштiв на початок року 3405 4 454 2 761
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - -
Залишок коштiв на кiнець року 3415 8 029 4 454


Керiвник
Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

Звiт про власний капiтал
за 2017 рiк
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний капiтал Капiтал у дооцiн-
ках Додатко-
вий капiтал Резерв-
ний капiтал Нерозпо-
дiлений прибуток (непокри-
тий збиток) Неопла-
чений капiтал Вилу-
чений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 39 660 - 93 358 8 159 181 404 - - 322 581
На 01.01.2017
4000
Коригування:
- - - - - - - -
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - (3 132) - - (3 132)
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на 01.01.2017 4095 39 660 - 93 358 8 159 178 272 - - 319 449
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 16 506 - - 16 506
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - - - -
Розподiл прибутку:
-
-
-
-
(5 116) -
-
(5 116)
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - 511 (511) - - -
Сума чистого прибутку , належна до бюджету вiдповiдно до законодавства 4215 - - - - (2 276) - - (2 276)
Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 - - 1 535 - (1 535) - - -
Внески учасникiв: -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Внески до капiталу 4240
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу: -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - - 1 535 511 7 068 - - 9 114
Залишок на 31.12.2017 4300 39 660 - 94 893 8 670 185 340 - - 328 563

Керiвник
Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.

Звiт про власний капiтал
за 2016 рiк
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний капiтал Капiтал у дооцiн-
ках Додатко-
вий капiтал Резерв-
ний капiтал Нерозпо-
дiлений прибуток (непокри-
тий збиток) Неопла-
чений капiтал Вилу-
чений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 39 660 - 90 672 7 487 180 396 - - 318 215
на 01.01.2016
4000
Коригування:
- - - - - - - -
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - (1 261) - - (1 261)
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на 01.01.2016 4095 39 660 - 90 672 7 487 179 135 - - 316 954
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 12 565 - - 12 565
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - - - -
Розподiл прибутку:
-
-
-
-
(10 070) -
-
(10 070)
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - 672 (672) - - -
Сума чистого прибутку , належна до бюджету вiдповiдно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 - - 2 686 - (2 686) - - -
Внески учасникiв: -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Внески до капiталу 4240
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу: -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - - 2 686 672 (863) - - 2 495
Залишок на 31.12.2016 (переглянуто) 4300 39 660 - 93 358 8 159 178 272 - - 319 449

Керiвник
Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi «Товариство») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХII та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. У свою чергу державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» заснована за наказом Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.1995 р. № 170 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» згiдно Указу Президента України вiд 04.04.1995 р.. № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Державi належить пакет акцiй в розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу ПАТ «Миколаївобленерго», якi згiдно Постанов Кабiнету мiнiстрiв України вiд 19.05.2011 р. №497 «Про передачу Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та енергопостачальних пiдприємств» та вiд 18.02.2013 р. № 126 «Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу» переданi Фонду державного майна України (далi - ФДМУ).
Товариство включене до перелiку об’єктiв державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2015-2017 роках, затвердженого ПКМУ вiд 12.05.2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизацiї у 2015 – 2017 роках» iз змiнами та доповненнями. У визначений перiод Товариство не приватизоване. Дiйсний стан справ не дозволяє визначити кiнцеву дату приватизацiї.
Товариство, також, включене до Перелiку об’єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки та безпеки держави, затвердженого постановою КМУ вiд 04.03.2015 р. № 83 «Про затвердження перелiку об'єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави».
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2017 рiк становила 3 499 особи (за 2016 рiк: 3 554 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi – НКРЕКП), яка дiє вiдповiдно до Закону України вiд 22.09.2016 р. №1540-VIII «Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» формує цiнову i тарифну полiтики у сферах енергетики та комунальних послуг. Незважаючи на наявнiсть регулятора, на рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Так, у 2017 роцi дiяли тарифи на розподiл та постачання електроенергiї, що є головним видом дiяльностi Товариства, встановленi Постановою НКРЕКП вiд 12.12.2016 р. № 2198 «Про встановлення тарифiв на розподiл електричної енергiї (передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами) та тарифiв на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго».

Починаючи з 2014 року Україна перебуває у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв в Луганськiй та Донецькiй областях, якi пiдтримуються з-за кордону. Уряд втратив контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей.
Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни уряд вдається до зовнiшнiх запозичень, але iноземнi донори висувають свої вимоги, головними з яких є боротьба iз корупцiєю i проведення системних реформ. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.
У 2017 роцi Верховною радою України було ухвалено закон України вiд 13.04.2017 р. № 2019-VIII «Про ринок електричної енергiї» (далi – Закон № 2019). Згiдно цього закону Товариство повинно бути реорганiзовано з метою здiйснення функцiї оператора системи розподiлу. На виконання вимог Закону № 2019 Товариство розпочало здiйснювати заходи з вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд постачання електричної енергiї шляхом створення вiдповiдного суб’єкта господарювання. Для цього Товариством розроблений План заходiв. Вiдповiдно до вимог Закону № 2019 Товариство має створити та зареєструвати новий суб’єкт господарювання в Державному реєстрi. Товариство виступатиме одноосiбним засновником. Наразi вирiшується питання розмiру статутного капiталу. Iнших активiв, за винятком тих, що увiйдуть до статутного капiталу, передавати новому пiдприємству не планується. Згiдно iз Планом заходiв у термiн до 11.06.2018 р. має бути отримана лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї для новоствореного пiдприємства, у термiн до 01.12.2018 р. має бути отримана лiцензiя на розподiл електричної енергiї Товариством, згiдно цiєї лiцензiї Товариство не матиме права на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї. З 11.12.2018 р. Товариство зобов’язане здiйснювати дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї на пiдставi нової лiцензiї.
2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Новi стандарти, тлумачення i поправки до чинних стандартiв та тлумачень
Наступнi стандарти були прийнятi Товариством до застосування на 1 сiчня 2017 року:
Поправки до iснуючих стандартiв Ключовi питання
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Вимагає вiд пiдприємств розкривати iнформацiю про змiни в зобов’язаннях, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв» Пояснює яким чином визначати вiдстроченi податковi активи, пов’язанi з борговими iнструментами, якi вимiрюються за справедливою вартiстю
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Незначнi поправки до МСФЗ 12
Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi Товариства та будь-якi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти та тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля звiтної дати
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi («МСФЗ»)
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2018 року
• МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 1 сiчня 2018 року
• МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року
• МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 1 сiчня 2021 року
Поправки до iснуючих стандартiв i тлумачень
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» Наразi не визначено
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 1 сiчня 2018 року
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року
• «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 28 1 сiчня 2018 року
• Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв» 1 сiчня 2018 року
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження)
Стандарти та тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля звiтної дати
• Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi» 1 сiчня 2018 року
• Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» 1 сiчня 2019 року
• Пояснення до МСФЗ (IAS) 15 «Виручка з договорами з покупцями» 1 сiчня 2018 року
• Поправки до МСФЗ (IAS) 9 «Передплата з негативною компенсацiєю» 1 сiчня 2019 року
• Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток» 1 сiчня 2019 року
• «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр.» 1 сiчня 2019 року
На разi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами» та МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутнiх перiодах.
3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, мiстила помилки.
Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 та 01 сiчня 2016 рокiв, та у звiтi про фiнансовi результати за 2016 рiк:
(а) У 2016 роцi Товариство не вiдобразило нарахування зносу основних засобiв, якi є державною власнiстю, у складi адмiнiстративних витрат у сумi 28 тис. грн.; також Товариство помилково вiдобразило дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 29 тис. грн. та аванси одержанi на 23 тис. грн. за рахунок не вiдображення iншi операцiйних доходiв на суму 52 тис. грн.; також Товариство не врахувало у складi адмiнiстративних витрат та поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги акт виконаних робiт на суму 38 тис. грн.
(б) У 2016 роцi Товариство вiдобразило у складi iнших операцiйних доходiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi дохiд по розрахункам iз Мiнiстерством соцiальної полiтики у розмiрi компенсацiї середнього заробiтку нарахованого мобiлiзованим працiвникам Товариства за 2016 рiк, але згiдно дiючого законодавства Товариство не мало право на компенсацiю у 2016 роцi. Сума помилково вiдображених iнших операцiйних доходiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi склала 1 799 тис. грн.
(в) Товариство нарахувало частину чистого прибутку на користь держави, яку необхiдно було нарахувати у 2009 роцi за результатами роботи за 2008 рiк у сумi 1 261 тис. грн.;

У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
01 сiчня 2016 (до коригувань) Коригування 01 сiчня 2016 (вiдкориговано) 31 грудня 2016 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2016 (вiдкориговано)
Балансова вартiсть основних засобiв (а) 843 829 - 843 829 870 943 (28) 870 915
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (а) 63 714 - 63 714 125 554 (29) 125 525
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (б) 17 543 - 17 543 18 412 (1 799) 16 613
Поточнi розрахунки за зобов’язаннями з отриманих авансiв (а) (141 990) - (141 990) (206 483) 23 (206 460)
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (а) (33 875) - (33 875) (110 886) (38) (110 924)
Розрахунки з бюджетом (в) (18 402) (1 261) (19 663) (15 573) (1 261) (16 834)
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток (180 396) 1 261 (179 135) (181 404) 3 132 (178 272)
У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк:
2016 рiк (до коригувань) Коригування 2016 (вiдкориговано)
Iншi операцiйнi доходи (а, б) 67 684 (1 805) 65 879
Адмiнiстративнi витрати (а) (81 843) (66) (81 909)
Чистий фiнансовий результат 14 436 (1 871) 12 565
Вплив на розрахунок прибутку на акцiї:
2016 рiк (до коригувань 2016 (вiдкориговано)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, тис. шт. 159 640 159 640
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 0,091 0,079
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Iсторична вартiсть – звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi метою пiдвищення узгодженостi та зiставностi оцiнок справедливої вартостi встановлено iєрархiю справедливої вартостi, у якiй передбачено три рiвня вхiдних даних для методiв оцiнки вартостi, що використовуються для оцiнки справедливої вартостi. Розподiл вхiдних даних за iєрархiєю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:

• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (не скоригованими) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi,
Для першого рiвня вхiдних даних iєрархiї справедливої вартостi встановлено найвищий прiоритет.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть (ПДВ) та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання, зазвичай, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи, зазвичай, визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається, зазвичай, один раз на рiк i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку, коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.

Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, порiвняно з попереднiми оцiнками, облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.

Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушене погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.

Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким самим способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.

Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли воно передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi воно визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, воно продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.
Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.
Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi «Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування» звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – дiяльнiсть Товариства здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Товариство купує електроенергiю у ДП «Енергоринок» з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї здiйснюється на територiї України.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати з iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнало вiдстрочений податковий актив у сумi 14 942 тисяч гривень (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається на рiвнi облiкової ставки НБУ.
Ризики, пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства - Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору органiв державної влади та органiв державного управлiння рiзного рiвня. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Наприкiнцi грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi черговi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2017 року.
Змiнами, внесеними до Податкового кодексу України законом вiд 24.11.2015 р. № 812-VIII на перiод з 01 сiчня 2016 року до 01 липня 2017 рiк, платники податку, якi здiйснюють постачання, передачу, розподiл електричної енергiї, дата виникнення зобов’язань з податку на додану вартiсть визначалась за касовим методом. Перiод визнання податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом подовжений до 01 сiчня 2019 року.
Товариство проводить операцiї з пов'язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами - Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами та контролюючими органами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi - Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням i схемами перспективного розвитку електричних мереж Товариства iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух нематерiальних активiв представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року, таким чином:
Програмне забезпечення Iншi Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 2 094 - 2 094
Надходження - 8 254 8 254
Вибуття - - -
Станом на 31 грудня 2016 року 2 094 8 254 10 348
Надходження 2 547 656 3 203
Вибуття (6) - (6)
Перемiщення зi складу капiтальних iнвестицiй 618 - 618
Станом на 31 грудня 2017 року 5 253 8 910 14 163
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2015 року (1 306) - (1 306)
Амортизацiйнi нарахування (230) (412) (642)
Вибуття - - -
Станом на 31 грудня 2016 року (1 536) (412) (1 948)
Амортизацiйнi нарахування (372) (825) (1 197)
Вибуття 6 - 6
Станом на 31 грудня 2017 року (1 902) (1 237) (3 139)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 788 - 788
Станом на 31 грудня 2016 року 558 7 842 8 400
Станом на 31 грудня 2017 року 3 351 7 673 11 024
7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Баланс на початок перiоду 5 671 2 600
Капiтальнi iнвестицiї за перiод 2 000 3 071
Аванси за основнi засоби 7 908
Перемiщення до складу основних засобiв (1 949) -
Перемiщення до складу нематерiальних активiв (618) -
Вибуття (81) -
Зменшення корисностi - -
Баланс на кiнець перiоду 12 931 5 671
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 1 165 368 555 436 48 552 21 412 1 790 768
Надходження 58 774 26 203 882 1 158 87 017
Перемiщення зi складу капiнвестицiй - - - - -
Вибуття (4 689) (869) (147) (364) (6 069)
Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто) 1 219 453 580 770 49 287 22 206 1 871 716
Надходження 46 322 28 569 5 119 3 236 83 246
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 925 1 004 - - 1 929
Вибуття у зв'язку iз лiквiдацiєю (20 307) (785) (25) (503) (21 620)
Продаж (534) - - - (534)
Станом на 31 грудня 2017 року 1 245 859 609 558 54 381 24 939 1 934 737
Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2015 року (615 807) (275 311) (37 435) (18 386) (946 939)
Амортизацiйнi нарахування (28 527) (27 184) (2 895) (1 126) (59 732)
Вибуття 4 689 869 147 364 6 069
Знецiнення - (114) (84) (1) (199)
Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто) (639 645) (301 740) (40 267) (19 149) (1 000 801)
Амортизацiйнi нарахування (32 607) (25 066) (3 125) (1 503) (62 301)
Вибуття у зв'язку iз лiквiдацiєю 20 307 784 25 502 21 618
Продаж 133 - - - 133
Збитки вiд зменшення корисностi (154) (54) - - (208)
Станом на 31 грудня 2017 року (651 966) (326 076) (43 367) (20 150) (1 041 559)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 549 561 280 125 11 117 3 026 843 829
Станом на 31 грудня 2016 року (переглянуто) 579 808 279 030 9 020 3 057 870 915
Станом на 31 грудня 2017 року 593 893 283 482 11 014 4 789 893 178
Станом на 31 грудня 2017 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 199 996 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 210 503 тисяч гривень).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв ФДМУ та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.

Товариство, починаючи з 2010 року, неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, ФДМУ, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.
Вiдповiдно до Положення про впорядкування передачi об’єктiв нерухомого майна, приватизованих у складi цiлiсного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25 листопада 2013 року № 2097 (далi – наказ № 2097) наказом Товариства вiд 31 березня 2016 року № 229 створено робочу комiсiю з питань вiдновлення перелiку майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» на момент корпоратизацiї у 1995 роцi.
Листом вiд 05 квiтня 2016 року №01/16-24883 Товариство звернулось до ФДМУ та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї станом на 01 липня 1995 року.
У вiдповiдь на iнiцiативу Товариства ФДМУ виданий наказ вiд 27 вересня 2016 року №1787 про створення комiсiї з опрацювання питання щодо визначення права власностi на майно, що увiйшло до статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго», у зв’язку iз вiдсутнiстю на пiдприємствi документiв, необхiдних для пiдтвердження права власностi на об’єкти основних засобiв, якi на час корпоратизацiї були включенi до статутного фонду Товариства. На засiданнi спiльної комiсiї, яке вiдбулось 29 жовтня 2016 року, розглянутий перелiк об’єктiв нерухомого майна ПАТ «Миколаївобленерго» та винесено пропозицiю розширити перелiк об’єктiв нерухомого майна долучивши об’єкти повiтряних лiнiй i трансформаторних пiдстанцiй. Товариство, виконало зазначену пропозицiю, але у 2016 роцi перелiк пiдтверджений не був.
Наказом ФДМУ вiд 12 сiчня 2017 року № 17 «Про затвердження Порядку пiдтвердження державними органами приватизацiї факту передачi державного майна до статутного капiталу господарських товариств, утворених у процесi приватизацiї (корпоратизацiї)», зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 07 лютого 2017 року № 170/30038 затверджений Порядок пiдтвердження факту передачi державного майна до статутного капiталу господарських товариств, утворених в процесi приватизацiї (корпоратизацiї), а наказ № 2097 визнано таким, що втратив чиннiсть. Новим порядком, який набув чинностi з 03.03.2017, визначено механiзм надання ФДМУ та його регiональними вiддiленнями пiдтвердження факту передачi державного майна до статутного капiталу господарських товариств, утворених у процесi приватизацiї (корпоратизацiї), при цьому, такий орган, як спiльна комiсiя, не передбачений, повноваження комiсiї вiдсутнi.
Листом вiд 26 сiчня 2018 року за № 10-21-1645 ФДМУ повiдомив, що перелiк не пiдтверджений через недостатнiсть наявного у Фондi пакету документiв, а створення комiсiї новим порядком не передбачено. Таким чином, на сьогоднiшнiй день питання визначення майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства на дату корпоратизацiї залишається не врегульованим.
9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом перiоду, який закiнчився 31 грудня 2017 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Поточний податок:
Витрати з поточного податку 25 572 6 101
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку (17 231) 2 694
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати 8 341 8 795
Витрати з податку на прибуток за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представлений таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (24 682) (26 399)
Розрахунки за авансами отриманими 67 70
Резерв сумнiвних боргiв 17 447 10 908
Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 109 311
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 406) (1 406)
Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (90) (93)
Рiзниця по запасам 246 326
Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 254 221
Рiзниця по iншим нарахованим резервам 22 997 13 773
Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) 14 942 (2 289)
Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв, є такими:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Прибуток до оподаткування 24 847 23 231
Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмiрi 18% (2016 р.: 18%) 4 473 4 182
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування 3 202 3 773
Профспiлковi внески 678 253
Iншi витрати/(доходи) (12) 587
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 8 341 8 795
10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Запаснi частини 19 745 20 997
Сировина i матерiали 22 206 21 582
Будiвельнi матерiали 3 473 4 265
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 4 687 3 820
Паливо 4 645 3 965
Тара i тарнi матерiали 42 41
Резерв на знецiнення запасiв (1 368) (1 812)
Всього 53 430 52 858

Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року

Залишок резерву на початок року (1 812) (2 187)
Резерв використаний за перiод 348 4
Сторнування резерву 96 371
Залишок резерву на кiнець року (1 368) (1 812)

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року (переглянуто)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 214 594 182 648
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 24 381 24 376
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв та резерву штрафiв до отримання, в т.ч. (97 127) (64 886)
- резерв сумнiвних боргiв торгової та iншої дебiторської заборгованостi (92 868) (60 598)
Всього 141 848 142 138
Для юридичних клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Залишок на початок року (60 598) (64 217)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд (нараховано резерву) (34 789) (1 803)
Сторно резерву у зв'язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi був нарахований резерв 2 313 1 848
Резерв використаний за перiод 206 3 574
Залишок на кiнець року (92 868) (60 598)
Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочення представлений наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року (переглянуто)
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 23 497 18 917
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 29 620 42 646
Понад 12 мiсяцiв - 3 925
53 117 65 488
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 88 731 76 650
Всього 141 848 142 138
12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Довгострокова
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 10 512 12 626
Всього за рядком 1040 10 512 12 626
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток - 4 321
Iншi податки 122 -
Всього за рядком 1135 122 4 321
Право на податковий кредит з ПДВ, який розраховується за касовим методом 13 035 19 137
Всього за рядком 1190 13 035 19 137
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7% для податкового кредиту з ПДВ.
Номiнальна вартiсть податкового кредиту, що облiковується у складi довгострокової дебiторської заборгованостi, на 31.12.2017 складає 12 493 тис. грн. (31.12.2016: 15 491 тис. грн.).
13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2015 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Грошовi кошти в банках у т.ч. 3 586 1 263
- на розподiльчих рахунках 1 086 437
Грошовi кошти в дорозi 4 442 3 189
Грошовi кошти в касi 1 2
Всього 8 029 4 454
Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi звiтного перiоду на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.
Обмеження що до використання грошей на розподiльчих рахунках: Вiдповiдно до дiючого порядку, платежi споживачiв електроенергiї зараховуються виключно на рахунок iз спецiальним режимом використання. Уповноважений банк - Миколаївське обласне управлiння ВАТ «Державний Ощадний банк України» – в операцiйний час здiйснює розподiл залишку на рахунку iз спецiальним режимом використання згiдно з встановленим НКРЕКП алгоритмом та перераховує належну частку на рахунок розпорядника коштiв ДП «Енергоринок» за куповану електроенергiю та на поточний рахунок товариства. Залишок коштiв на рахунках iз спецiальним режимом використання складається з надходжень платежiв за спожиту електроенергiю в пiсляоперацiйний час.
14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв статутний капiтал Товариства складав
158 640 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 660 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Держава в особi Фонду державного майна України 70,00% 70,00%
ПАТ «Київобленерго» 7,28% -
ТОВ «Венчурнi iнвестицiйнi проекти» 7,27% 7,34%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 5,25% 13,17%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2,59% 5,21%
Iншi акцiонери 7,61% 4,28%
Всього 100,00% 100,00%
Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї i таких, що є державною власнiстю. Окрiм того, у 2017 роцi створений фонд технiчного переоснащення, кошти якого можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 31 грудня 2016 Нараховано за перiод Використано резерву Коригування резерву Станом на 31 грудня 2017
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 1 230 239 (56) - 1 413
Всього довгостроковi зобов’язання: 1 230 239 (56) - 1 413
Короткостроковi зобов’язання i забезпечення: -
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 24 120 41 753 (34 091) (5 688) 26 094
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 - - - 75 687
Забезпечення пiд штрафи ДФС - 46 654 - - 46 654
Забезпечення пiд штрафи НКРЕКП - 4 355 - - 4 355
Iншi забезпечення 828 1 061 (828) - 1 061
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 100 635 93 823 (34 919) (5 688) 153 851
Всього: 101 865 94 062 (34 975) (5 688) 155 264
Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн
Ставка дисконтування, % 15% 14,5% (430)
-15% 430
Мiнiмальна заробiтна плата, грн 16% 3 723 182
-16% (182)
Загальний вплив 16% 182
-16% (182)
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн
Ставка дисконтування, % 15% 14% (104)
-15% 104
Мiнiмальна заробiтна плата, грн 15% 3 200 185
-15% (185)
Загальний вплив 15% 81
-15% (81)
Забезпечення пiд штрафи
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувало штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Виходячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити. Розгляд справи у судi постiйно переноситься. Провадження зупинене до проведення судової експертизи. Експертизу мав проводити Миколаївський науково-дослiдний експертно-кримiналiстичний центр МВС України, який вiдмовився проводити експертизу посилаючись на вiдсутнiсть експерта вiдповiдної квалiфiкацiї. На черговому слуханнi справи призначеному на 05.03.2018 задоволене клопотання Товариства про проведення експертизи в iншiй експертнiй установi – ТОВ «Миколаївський центр судової експертизи».

У 2017 роцi фахiвцями Одеського управлiння Офiсу Великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби (далi – ОУ ОВПП ДФС) було проведено документальну виїзну планову перевiрку з питань своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати усiх передбачених ПКУ податкiв i зборiв, а також дотримання валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючi органи за перiод з 01.01.2013 по 31.12.2016. За результатами проведеної перевiрки складений акт в якому описаний ряд порушень, яких на думку фахiвцiв фiскальної служби, припустилось Товариство. Не погодившись iз викладеним у актi перевiрки Товариство написало заперечення на акт перевiрки, якi були розглянутi 04.07.2017 в примiщеннi ОУ ОВПП ДФС. За результатом розгляду заперечень порушення, викладенi в актi перевiрки були визнанi такими, що вiдповiдають дiючому законодавству i 10.07.2017 Товариству виписанi податковi повiдомлення-рiшення про сплату грошових зобов’язань. Вiдстоюючи свою невинуватiсть Товариство подало скаргу до Державної фiскальної служби (далi - ДФС) на податковi повiдомлення-рiшення ОУ ОВПП ДФС. Пiсля розгляду скарги, який вiдбувся 29.08.2017, ДФС частково задовольнило скаргу Товариства. Не погодившись з результатом, Товариство подало позов про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень до Миколаївського окружного адмiнiстративного суду. Загальна сума позовних вимог складає 46 654,2 тис. грн. Зважаючи на складнiсть справи i суму висунутих вимог, Товариство оцiнює ймовiрнiсть вiдтоку активiв як високу i нарахувало забезпечення на суму 46 654,2 тис. грн.
Постановою вiд 16.01.2018 № 40 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штрафи на Товариство на загальну суму 4 355,0 тис. грн. Пiдставою для застосування штрафiв стали порушення, виявленi в результатi перевiрки дотримання Товариством Умов та Правил здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами i Умов та Правил здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом вiд 31 липня 2017 року № 123, проведеної Сектором НКРЕКП у Миколаївськiй областi вiдповiдно до Плану здiйснення заходiв державного контролю суб’єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рiк.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.
16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Цiльове фiнансування 3 107 3 196
Всього 3 107 3 196
Товариство не має будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.
17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв iншi поточнi зобов’язання представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Заборгованiсть за приймання платежiв 285 709
Заборгованiсть по штрафним санкцiям ДП «Енергоринок» 20 409 5 472
Проценти, нарахованi за користування короткостроковими кредитами 273 -
Поточнi податковi зобов’язання з ПДВ нарахованi 27 802 20 736
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 1 789 286
Iншi 586 768
Всього 51 144 27 971
18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
Найменування Вiдсот-кова ставка Дата погашення 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2019 -Лютий 2023 263 916 222 072 327 255 266 740
Фiнансова оренда активiв 131 131 409 409
Всього довгострокова частина 264 047 222 203 327 664 267 149
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень - грудень 2018 42 931 42 931 48 172 48 172
Короткострокова частина 42 931 42 931 48 172 48 172
Всього 306 978 265 134 375 836 315 321
Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ, яка на дату визнання складала 7%.
19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Нижче наведена iнформацiя про короткостроковi кредити станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв Товариство (рядок 1600):
% ставка Дата погашення Валюта 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Короткостроковий банкiвський кредит 20,0 01.11.2018 UAH 40 000 -
Всього 40 000 -
За умовами кредитного договору чинного на 31 грудня 2017 року, з боку Товариства не вимагається жодної застави або забезпечення кредитних коштiв.
Нижче представлено узгодження зобов'язань, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю:
Не грошовi змiни
31 грудня 2016 Фiнансовi грошовi потоки (i) Коригування справедливої вартостi Iншi змiни 31 грудня 2017
Фiнансовi забов’язання перед ДП «Енергоринок» (прим. 17, 18) 320 384 (53 696) 18 672 52 285 412
Фiнансова оренда активiв (прим. 18) 409 (280) - 2 131
Короткостроковi кредити банкiв (прим. 19) - 40 000 - - 40 000
Розрахунки з учасниками 6 068 (6 440) - 6 587 6 215

(i) – грошовi потоки по кредитам банкiв вiдображають чисту суму надходжень та погашень кредитiв у звiтi про рух грошових коштiв.

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 71 76 034
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 7 250 5 278
Кредиторська заборгованiсть за послуги 5 277 3 406
Кредиторська заборгованiсть за запаси 34 718 26 088
Iнша кредиторська заборгованiсть 64 118
Всього 47 380 110 924
Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить вiд 60 до 180 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.
21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Вартiсть купованої електроенергiї 2 575 053 2 367 690
Витрати сировини та матерiалiв 101 328 74 384
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 330 792 301 988
Амортизацiя 60 986 58 537
Iншi операцiйнi витрати 20 499 16 251
Всього 3 088 658 2 818 850
22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк (переглянуто)
Матерiальнi витрати 4 514 3 485
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 63 133 59 048
Амортизацiя 2 222 1 484
Iншi витрати, з них: 18 674 17 892
Банкiвськi послуги 5 169 5 991
Витрати на зв'язок 1 678 1 660
Витрати на податки та збори 3 699 4 250
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 1 683 1 403
Витрати на аудиторськi послуги 817 1 021
Всього 88 543 81 909
23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, витрати на збут були представленi так:
2017 рiк 2016 рiк
Витрати на створення забезпечення пiд резерв сумнiвних боргiв 18 611 1 803
Всього 18 611 1 803

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 29 944 30 275
- заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 18 299 16 810
Матерiальнi витрати 2 972 2 432
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 7 662 6 705
Амортизацiя 290 325
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 83 293 12 642
- штрафи, пенi, неустойки 53 721 5 318
- витрати на стрворення резерву сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi 16 177 -
- вiдрахування профспiлкам 6 679 2 833
Всього 124 161 52 379
25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї представлений так:
2017 рiк 2016 рiк
Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 3 243 671 2 881 531
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 40 662 43 658
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 12 761 5 190
Всього 3 297 094 2 930 379
26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, iншi операцiйнi доходи представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк (переглянуто)
Операцiйна оренда активiв 764 721
Реалiзацiя активiв 1 760 1 345
Штрафи, пенi, неустойки 5 828 11 127
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 168 104
Надання послуг замовникам 48 191 39 094
Дохiд вiд сторнування резерву у зв'язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi ранiше було сформовано резерв 2 313 1 848
Дохiд вiд сторнування надлишково нарахованого забезпечення 5 784 11 622
Iншi операцiйнi доходи 1 787 18
Всього 66 595 65 879
27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, фiнансовi доходи представленi так:
2017 рiк 2016 рiк
Дохiд вiд зменшення термiну дисконтування довгострокового права на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП 884 873
Всього 884 873
28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iншi доходи представленi так:
2017 рiк 2016 рiк
Оприбуткування активiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 1 653 2 186
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв 46 511
Iншi доходи 89 89
Всього 1 788 2 786
29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Фiнансовi витрати за позиками 2 339 2 172
Витрати вiд зменшення перiоду дисконтування iнших фiнансових зобов’язань 18 672 20 960
Витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою 51 82
Всього 21 062 23 214
30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, iншi витрати представленi так:
2017 рiк 2016 рiк
Знецiнення необоротних активiв 249 199
Iншi 230 203
Всього 479 402
31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем ФДМУ (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу), вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• державнi пiдприємства України, серед яких основними є: серед постачальникiв – ДП «Енергоринок», серед покупцiв – ДП «Миколаївський суднобудiвний завод» (колишнiй Завод iменi 61 комунара), ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект»;
• суб’єкти господарювання, якi фiнансуються за рахунок бюджетiв рiзних рiвнiв, в т.ч. об’єкти що належать Мiнiстерствам: освiти, охорони здоров’я, оборони, iнфраструктури тощо.
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом за перiоди, якi закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Доходи вiд реалiзацiї 648 924 450 341
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 32 387 39 395
Iншi оборотнi активи 10 512 9 640
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 4 239 988
Суми заборгованостi пов'язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 20 318 тис. грн.(2016 р.: 24 692 тис. грн.).
Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання, кредити та позики:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Закупiвлi та iншi витрати, всього 3 107 284 2 852 936
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, в т.ч.: 65 501 215 428
Кредиторська заборгованiсть 1 598 79 275
Поточна частина довгострокових зобов'язань 42 931 48 172
Поточнi зобов'зання 191 75 699
Iншi поточнi зобов’язання 20 782 12 282
Аванси отриманi 28 715 5 252
Довгостроковi зобов’язання 222 072 266 740
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 2017 року складався iз: до 12.04.2017 – з двох осiб, з 12.04.2018 - iз 1 особи. За 2017 рiк компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 1 196 тис. грн. (за 2016 рiк: 2 057 тис. грн.).
Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунки з учасниками, станом на 31 грудня 2017 року становили 6 215 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 6 068 тис. грн.).
13 квiтня 2017 року вiдбулись загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до рiшення зборiв акцiонери проголосували за розподiл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2016 роцi, у сумi 10 232 тис. грн. наступним чином:
- 50 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капiталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технiчного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обiгових коштiв Товариства та здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товариства на 2017 рiк.
Держава, як головний акцiонер Товариства, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70% вiд статутного капiталу отримала у виглядi дивiдендiв 5 052,6 тис. грн., який був розрахований iз суми прибутку у розмiрi 14 436 тис. грн.
Позачерговi загальнi збори, призначенi на 05.10.2017 не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства - Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування - Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Згiдно Закону № 2019 до 01.12.2018 Товариство має отримати лiцензiю на розподiл електричної енергiї, також Законом № 2019 передбачено, що до кiнця 2018 року Товариство втратить лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї.
Судовi позови - За перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi, що виникли через судовi провадження за позовом Товариства до Державної казначейської служби України (далi – ДКСУ) та Державної фiскальної служби:

-Справа № 826/5840/16 про зобов’язання вчинити дiї щодо зарахування коштiв з ПДВ до електронного реєстру адмiнiстрування податку на додану вартiсть в сумi 18 202 959,85 грн. розглядається Окружним адмiнiстративним судом м. Києва, розгляд справи призначено на 02.05.2018 р..
-Справа № 826/3658/16 про зобов’язання вчинити дiї щодо зарахування коштiв з ПДВ до електронного реєстру адмiнiстрування податку на додану вартiсть в сумi 2 649 739,35 грн., яке розглядається Окружним адмiнiстративним судом м. Києва, вiдбулось 29.03.2018 р..
-Справа № 826/9427/16 про зобов’язання вчинити дiї щодо зарахування коштiв з ПДВ до електронного реєстру адмiнiстрування податку на додану вартiсть в сумi 43 373 574,48 грн. розглядається Окружним адмiнiстративним судом м. Києва, розгляд справи призначено на 06.04.2018 р..
Санкцiї, якi можуть бути нарахованi за даними актами перевiрок безпосередньо пов’язанi iз ситуацiєю, що виникла через не вiдображення в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Зобов’язання на думку керiвництва є умовним, тому що, лише пiсля отримання рiшень судiв про не вiдображенню в системi електронного адмiнiстрування ПДВ можливо буде зробити висновки про ймовiрнiсть нарахування санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних.
З огляду на вже iснуючу практику, коли суди приймають рiшення на користь платникiв податку, керiвництво вважає, що стягнення з Товариства санкцiй за недотримання термiнiв реєстрацiї податкових накладних є малоймовiрним.
33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв Товариство не має кредитiв отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.

Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлене можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 44% та 49% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом 2017 та 2016 рокiв весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2017 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 грудня 2017 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 10 732 32 199 263 916 - 306 847
Кредити - 10 689 33 842 - - 44 531
Кредиторська заборгованiсть 3 638 22 445 21 297 - - 47 380
Iншi поточнi зобов’язання 9 582 26 255 15 307 - - 51 144
Всього 13 220 70 121 102 645 263 916 - 449 902
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 грудня 2016 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 12 447 36 038 316 854 10 557 375 896
Кредити - - - - - -
Кредиторська заборгованiсть 6 128 104 758 - - - 110 886
Iншi поточнi зобов’язання 1 127 22 740 4 104 - - 27 971
Всього 7 255 139 945 40 142 316 854 10 557 514 753
34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
- суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв.
Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв.
Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв всi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, в переважнiй бiльшостi, вiднесенi до третього рiвня iєрархiї справедливої вартостi.
Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а також переходiв до / з Рiвня 3.
35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
02.02.2018 вiдбулось ознайомче засiдання у Київському окружному адмiнiстративному судi за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не вiдображення у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть на суму 43 373,6 тис. грн. по операцiям, якi пройшли у 2015 роцi вiдповiдно до ПКМУ № 375. Наступне засiдання призначене на 13.04.2018 р..
12.02.2018 Товариство перерахувало центральнiй депозитарнiй установi дивiденди, нарахованi за результатами роботи за 2013 рiк, але не сплаченi iншим, крiм держави, акцiонерам у сумi 1 560,5 тис. грн.
19.02.2018 Товариство погасило зобов’язання у сумi 4 355,0 тис. грн. по штрафу, який було накладено Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) згiдно Постанови № 40 вiд 16.01.2018. У звiтностi станом на 31.12.2017 Товариство визнало забезпечення щодо даної суми штрафу.
21.02.2018 вiдбулось ознайомче засiдання у Київському окружному адмiнiстративному судi за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не вiдображення у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть на суму 18 203,0 тис. грн. по операцiям, якi пройшли у 2015 роцi вiдповiдно до ПКМУ 375. Наступне засiдання призначене на 02.05.2018.
15.03.2018 вiдбулось засiдання у Київському окружному адмiнiстративному судi за позовом Товариства до ДФС та ДКУ з приводу не вiдображення у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть на суму 2 649 тис. грн. по операцiям, якi пройшли у 2015 роцi вiдповiдно до ПКМУ 375. 29.03.2018 в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва вiдбулось засiдання у справi № 826/3658/16 про зобов’язання вчинити дiї щодо зарахування коштiв з ПДВ до електронного реєстру адмiнiстрування податку на додану вартiсть в сумi 2 649 грн. Позов Товариства задоволений.
20.03.2018 в Миколаївському окружному адмiнiстративному судi вiдбулось засiдання за позовом Товариства до ОУ ОВПП ДФС про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень на загальну суму 46 654,2 тис. грн. За результатами судового засiдання частина позову вiдокремлена i перенесена до справи стосовно не реєстрацiї податкових накладних в ЄРПН.
36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 02 квiтня 2018 року.
Керiвник
Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович


повернутися