Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2011 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За звiтний перiод Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 133 808 тис.грн.

Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi - 64 123 тис.грн.

Чистий прибуток становить 49 005 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.5.1 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"