Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2011 року

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди


Дата 31.12.2011
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правов форма господарювання
за КОПФГ
Орган державного управління
за СПОДУ -
Вид економічної діяльності
за КВЕД 40.13.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40


Баланс на 2011-12-31

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 512 378
- первісна вартість 011 861 744
- накопичена амортизація 012 ( 349 ) ( 366 )
Незавершене капітальні інвестиції 020 23480 7820
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 706999 769720
- первісна вартість 031 1435193 1576157
- знос 032 ( 728194 ) ( 806437 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 523 42
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 731514 777960
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 16439 25501
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 50494 41386
- первісна вартість 161 62790 70482
- резерв сумнівних боргів 162 ( 12296 ) ( 29096 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 6 185
- за виданими авансами 180 682 3189
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1008 1083
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1844 3918
- у т.ч. в касі 231 10 3
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 31521 32154
Усього за розділом II 260 101994 107416
III. Витрати майбутніх періодів 270 23 108
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 833531 885484

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 541398 622737
Резервний капітал 340 1648 1787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -424049 -357940
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 158657 306244
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5410 8620
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 5410 8620
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 78076 2176
Інші довгострокові зобов’язання 470 417985 421650
Усього за розділом III 480 496061 423826
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 6700 10700
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 58237 27199
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10086 5167
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 70022 77725
- з бюджетом 550 11563 7118
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1942 3907
- з оплати праці 580 8503 9343
- з учасниками 590 10 16
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 867 511
Усього за розділом IV 620 167930 141686
V. Доходи майбутніх періодів 630 5473 5108
Баланс 640 833531 885484


Примітки д/н
Керівник Антощенко Юрiй Михайлович
Головний бухгалтер Жуковська Свiтлана СтанiславiвнаЗвіт про фінансові результати за 4 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1381995 1171856
Податок на додану вартість 015 ( 230332 ) ( 195309 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1151663 976547
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1017855 ) ( 906628 )
Загальновиробничі витрати 045 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 133808 69919
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 64123 20669
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 35977 ) ( 25720 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 40474 ) ( 44117 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 121480 20751
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 3199 1799
Фінансові витрати 140 ( 43659 ) ( 2962 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 5894 ) ( 2353 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 75127 17235
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 26116 ) ( 13514 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 49011 3721
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 6 ) ( 954 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 49005 2767
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 60419 51801
Витрати на оплату праці 240 145580 114193
Відрахування на соціальні заходи 250 53198 42036
Амортизація 260 26461 24522
Інші операційни витрати 270 42465 38033
Разом 280 328123 270585


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 158640000 158640000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 158640000 158640000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки д/н
Керівник Антощенко Юрiй Михайлович
Головний бухгалтер Жуковська Свiтлана Станiславiвна


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.5.1 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"