Регулярна інформація за 2012 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 1

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №490720
Дата державної реєстрації 30.04.1999
Місцезнаходження 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40
Статутний капітал (грн.) 39660000
Чисельність працівників (чол.) 3515
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 40.13.0 розподiлення та постачання електроенергiї - - - -
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 45
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
Посадові особи емітента Генеральний директор - Антощенко Юрiй Михайлович;
Перший заступник Генерального директора - Коваленко Олексiй Валерiйович;
Заступник Генерального директора з економiчних питань - Гетманчук Олена Валентинiвна;
Комерцiйний директор - Гончарук Микола Павлович;
Директор з економiчної безпеки та правової полiтики - Струлецький Юрiй Анатолiйович;
Технiчний директор - Старих Артур Iванович;
Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва - Куц Андрiй Володимирович;
Директор з iнвестицiйної полiтики - Щербаков Сергiй Павлович;
Начальник вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв - Карпенко Тетяна Володимирiвна;
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї - Жуковська Свiтлана Станiславiвна;
Голова Наглядової ради - Соловйов Олександр Олександрович; Член Наглядової ради - Катренко Григорiй Миколайович;
Член Наглядової ради - Яценко Сергiй Iванович;
Член Наглядової ради - Никонець Наталiя Миколаївна;
Член Наглядової ради - Звязкiна Галина Матвiївна;
Член Наглядової ради - НАК "Енергетична компанiя України" (ЄДРПОУ 32984271), уповноважений представник - Соломченко Вадим Петрович;
Член Наглядової ради - ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (ЄДРПОУ 33947089), уповноваженi представники - Судак Iгор Олександрович, Санченко Юрiй Миколайович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Горбань Олена Анатолiївна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Нiколайчук Олена Григорiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Скорейко Наталiя Iванiвна.
Засновники емітента Засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"