Регулярна інформація за 2012 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 1

Квартальна фінансова звітність емітентаКоди


Дата 31.03.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правов форма господарювання
за КОПФГ
Орган державного управління
за СПОДУ 4
Вид економічної діяльності
за КВЕД 40.13.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса:
Середня кількість працівників


Баланс на 2012-03-31

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 440 418
- первісна вартість 011 744 744
- накопичена амортизація 012 ( 304 ) ( 326 )
Незавершене капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 771046 804180
- первісна вартість 031 1564398 1603782
- знос 032 ( 793352 ) ( 799602 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 39 39
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 771525 804637
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 23296 27342
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 41450 43703
- первісна вартість 161 70546 80046
- резерв сумнівних боргів 162 ( 29096 ) ( 36343 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 126 685
- за виданими авансами 180 2888 4100
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 652 680
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3918 2883
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 32143 24555
Усього за розділом II 260 104473 103948
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 875998 908585

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 604640 604520
Резервний капітал 340 1787 1787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -348380 -322220
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 297707 323747
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8620 11167
Інші забезпечення 410 635 635
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421
Усього за розділом II 430 9255 11802
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 271 271
Інші довгострокові зобов’язання 470 421650 421650
Усього за розділом III 480 421921 421921
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 10700 25000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 27199 20399
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5366 7157
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 77725 69608
- з бюджетом 550 7240 14129
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3907 2392
- з оплати праці 580 9343 5842
- з учасниками 590 16 15
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 511 1553
Усього за розділом IV 620 142007 146095
V. Доходи майбутніх періодів 630 5108 5020
Баланс 640 875998 908585


Примітки -
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. ЖуковськаЗвіт про фінансові результати за 1 квартал 2012 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 435301 0
Податок на додану вартість 015 ( 72550 ) ( 0 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 362751 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 307420 0
Валовий прибуток:
- прибуток 050 55331 0
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 5096 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 9885 0
Витрати на збут 080 8920 0
Інші операційні витрати 090 5453 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 36169 0
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 407 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 667 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 79 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 35830 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 9500 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 26330 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 26330 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 14164 0
Витрати на оплату праці 240 38441 0
Відрахування на соціальні заходи 250 14119 0
Амортизація 260 7049 0
Інші операційни витрати 270 15548 0
Разом 280 89321 0


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 158640000.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 158640000.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки -
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"