Регулярна інформація за 2012 рік 3 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 3

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) (у разi наявностi)

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi ПАТ Миколаївобленерго за дев'ять мiсяцiв 2012 року. 1. Загальна iнформацiя. Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" (далi ПАТ "Миколаївобленерго") є правонаступником всiх прав та зобов'язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя "Миколаївобленерго", створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї "Миколаївобленерго" вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя "Миколаївобленерго" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго". Статут ПАТ "Миколаївобленерго" зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011р. за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ "Миколаївобленерго" серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011р. Змiни до Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012р. за № 15221050071001203. Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є: - Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi; - Придбання, (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передач; - Органiзацiя i проведення топографiчно-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок; - Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища; - Надання населенню побутових послуг; - Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями; - Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров'я та туризму; - Iнвестицiйна дiяльнiсть; - Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до i вище 1000 В, вантажопiдйомнi крани всiх видiв, екскаватори, пилогазоочисне обладнання, котли паровi i водогрiйнi, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв; - Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй; - Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом. Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України. Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 2. Основа для пiдготовки а) Вiдповiднiсть МСФЗ. До 31.12.2011 року Товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть по правилам i нормам встановленим у вiдповiдностi з українським законодавством. В зв'язку з тим, що в Українi передбачений обов'язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) з 01.01.2012 року Товариство вперше переходить на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У звiтностi за 2012 рiк товариство керується МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" з припущеннями викладеними в листах вiд 07.12.2011 Нацiонального банку України, Мiнiстерства Фiнансiв України та Державної служби статистики України вiдповiдно №№ 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702. В бiльш раннiх звiтних перiодах Товариство не заявляло в органи статистики, та комiсiю по цiнним паперам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi. Нацiональна валюта України - українська гривна (UAH), яка є функцiональною валютою Товариства. в) Дiяльнiсть Товариства. Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За дев'ять мiсяцiв 2012 року Товариство отримало прибуток в сумi 57667 тис. грн. Керiвництво впевнено, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту. г) Використання оцiнок. Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. 3. Суттєва облiкова полiтика та основнi принципи бухгалтерського облiку. При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи: - послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; - достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; - нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; - обачливостi; - вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми. (а) Операцiї в iноземнi валютi. В звiтному перiодi операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались. (б) Строки корисної експлуатацiї основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується упродовж термiну корисного використання. Термiни корисного використання заснованi на оцiнках керiвництвом перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. (в) Основнi засоби. До складу основних засобiв в Товариствi зараховуються матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей термiном використання понад один рiк. Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Проценти по банкiвським кредитам капiталiзуються у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (техобслуговування, усi види ремонтiв, тощо) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Вартiсть, що амортизується, визначається пiсля вирахування лiквiдацiйної вартостi об'єкту основних засобiв i розподiляється на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї: - для будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання - кумулятивним методом; - для iнших основних засобiв - прямолiнiйним методом. Незавершене будiвництво облiковується по первiснiй вартостi. (г) Нематерiальнi активи. До складу нематерiальних активiв зараховуються немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, контролю над ресурсом та iснує можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання. Нематерiальнi активи визнаються в балансi по сумi всiх витрат на їх придбання чи створення. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiального активу нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу, який встановлюється окремо по кожному об'єкту при визнаннi. (д) Переоцiнка основних засобiв. Дооцiнка об'єкта основних засобiв здiйснюється до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя або iншi фактори призводять до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi. Уцiнка об'єкта основних засобiв без попередньої дооцiнки, вiдноситься до витрат перiоду. (е) Визнання фiнансових iнструментiв. Товариство визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання i балансi тодi i тiльки тодi, коли стає стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв. Товариство припиняє визнання фiнансового активу, коли строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або Товариство передає фiнансовий актив iншiй сторонi не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Звичайнi покупка та продаж фiнансових активiв зараховуються в день продажi, тобто на дату яку Товариство саме визначило для покупки чи продажу активу. Товариство вилучає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання згортаються в звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням чистої суми в випадках коли Товариство має юридично забезпечене право на таке згортання визнаних сум i має намiр погасити зобов'язання на нетто основi, чи реалiзувати активи i одночасно погасити зобов'язання. Фiнансовi iнструменти вiдображаються в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням змiн у складi прибуткiв або збиткiв). Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу. (ж) Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика по їх визнанню та оцiнцi розкривається в вiдповiдних роздiлах Примiток. На протязi року Товариство не використовувало нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв та форвардних контрактiв для зменшення валютних чи процентних ризикiв. Непохiднi фiнансовi зобов'язання Станом на 30.09.2012р. Товариство мало зобов'язання, оцiненi по справедливiй вартостi. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, первiсно визнаються i надалi облiковуються по справедливiй вартостi. Процентнi зобов'язання, якi пiдлягають сплатi по поточним короткостроковим зобов'язанням облiковуються в складi зобов'язань в балансi i в компонентi фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати (з) Фiнансовi iнвестицiї. Довгостроковi iнвестицiї класифiкуються як непоточнi активи i їх облiк ведеться за справедливою вартiстю. (i) Запаси До запасiв вiдносяться активи якi перебувають у процесi виробництва, або iснують у формi допомiжних чи основних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбання. Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (FIFO). В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. (й) Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi Резерв зменшення вартостi дебiторської заборгованостi створюється Товариством безпосередньо по кожному дебiторовi, виходячи з його платоспроможностi, за винятком дебiторської заборгованостi за електроенергiю вiдпущену населенню, яка розглядається на основi класифiкацiї групи. Резерв сумнiвних боргiв переглядається на дату балансу. (к) Виплати працiвникам. Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та чинного законодавства. Виплати працiвникам включають: " поточнi виплати; " виплати при звiльненнi; " виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; " виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства; " iншi довгостроковi виплати. Товариство створює забезпечення виплат працiвникам для оплати щорiчних вiдпусток та виплату пiльгових пенсiй. (л) Визнання доходiв i витрат Продаж товару. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть, надходження економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю. Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу та збiльшенням дебiторської заборгованостi. Надання послуг. Дохiд вiд надання послуг Товариством визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї по наданню послуг; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг. Iншi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. (м) Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовий дохiд включає прибуток, отриманий вiд операцiй з фiнансовими iнструментами. До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз дисконтуванням. (н) Витрати на позики. Товариство проводить капiталiзацiю витрат на позики в разi, коли такi позики залучаються безпосередньо для придбання, будiвництва та створення квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Iншi витрати на позики визнаються фiнансовими витратами в перiоди, у якому вони були понесенi. У звiтному перiодi Товариство не залучало позик для створення квалiфiкацiйних активiв. (о) Процентнi кредити та позики. Всi кредити та позики при первiсному визнаннi облiковуються по справедливiй вартостi отриманої суми грошових коштiв за вирахуванням витрат, пов'язаних з отриманням кредитiв. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики, якi виданi термiном бiльше нiж на 12 мiсяцiв оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням метода ефективної ставки вiдсотку. Витрати вiдображаються в складi прибутку (збитку) в процесi амортизацiї та нарахування витрат за вiдсотками. Товариство у звiтному перiодi не залучало кредити термiном понад 12 мiсяцiв. (п) Оренда. Передача в оренду основних засобiв в Товариствi класифiкується як операцiйна оренда - за Товариством зберiгаються всi ризики i вигоди. Нарахованi оренднi платежi визнаються доходами перiоду, за який вони нарахованi. Нарахована амортизацiя зданих в оренду основних засобiв (частини примiщень) визнається витратами перiоду. (р) Судовi спори. У вiдповiдностi з МСФЗ Товариство визнає забезпечення лише в випадках iснування поточного зобов'язання по минулим подiям, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. В випадках, при яких цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не було визнане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування даних принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ вимагає вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних та юридичних питань за межами його контролю. З метою визначення потреби в створенi забезпечень Товариство переглядає невирiшенi судовi справи, слiдкуючи за подiями в судових спорах на кожну дату балансу. При прийнятi рiшення приймаються до уваги характер судового процесу, вимога чи оцiнка, судовий порядок i потенцiальний рiвень збиткiв в тiй частинi юриспруденцiї, в якiй находиться судовий процес, думка юрисконсультiв, накопичений досвiд в зв'язку з розглядом таких справ. (с) Податок на додану вартiсть. Вiдповiдно до законодавства України Товариство є платником податку на додану вартiсть (далi - ПДВ). (т) Податок на прибуток. Товариство визначає всi тимчасовi рiзницi на дату складання балансу, подiляє їх на такi, що пiдлягають оподаткуванню, та такi, що пiдлягають вирахуванню, розраховує вiдстроченi податковi зобов'язання за даними тимчасових рiзниць i податкових ставок. Вiдстроченi податковi активи обчислюються iз застосуванням вiдповiдних податкових ставок до тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню. Вiдповiдно до методу зобов'язань податковi витрати Товариства розраховуються як сума двох компонентiв, а саме: поточних i вiдстрочених податкових витрат. Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової рiзницi та вiдповiдної ставки оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдшкодовуються або сплачуються в майбутнiх перiодах без дисконтування. 4.Нематерiальнi активи Рух нематерiальних активiв Товариства за дев'ять мiсяцiв 2012 року (тис. грн.).: первiсна вартiсть станом на 31.12.2011 року - 744; надiйшло - 351; вибуло - 0; станом на 30.09.2012 року - 1095, накопичений знос станом на 31.12.2011 року - 303; нарахована на протязi року амортизацiя - 124; станом на 30.09.2012 року - 407. Чиста вартiсть станом на 31.12.2011 року - 441; станом на 30.09.2012 року - 668. 5. Основнi засоби Основнi засоби розподiляються за наступними класами: Будiвлi: Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення Будiвлi виробничого призначення Будiвлi iншi Споруди: Споруди Передавальнi пристрої: ПЛ напругою 35 кВ i вище ПЛ-6 (10) кВ ПЛ-0,4 кВ КЛ напругою 35 кВ КЛ-6 (10) кВ КЛ-0,4 кВ Iншi передавальнi пристрої Силовi машини i обладнання: ПС 35 кВ i вище ТП 10(6)/0,4 кВ Трансформатори силовi Iншi силовi машини i обладнання Робочi машини: Трактори Iншi робочi машини Транспортнi засоби; Верстати; Обчислювальна технiка; Оргтехнiка та офiсна технiка; Засоби зв'язку; Прилади; Меблi; Iншi основнi засоби. Рух основних засобiв Товариства за дев'ять мiсяцiв 2012 року (тис. грн.): первiсна вартiсть: станом на 31.12.2011 року - 1564395; надiйшло за звiтний перiод - 65934, в т.ч.: за рахунок iнвестицiй - 64960; безоплатно отримано - 940; виявленi пiд час iнвентаризацiї - 34; переоцiнено, проiндексовано - 31944; вибуло за звiтний перiод - 6001, в т.ч.: передано для продажу - 460; лiквiдовано - 5515; iнше вибуття - 26; станом на 30.09.2012 року - 1656272. накопичений знос станом на 31.12.2011 року - 793354; станом на 30.09.2012 року - 814031. чиста вартiсть станом на 31.12.2011 року - 771041, в т.ч.: незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 7809; станом на 30.09.2012 року - 842241, в т.ч.: незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 41427 . 6. Довгострокова дебiторська заборгованiсть В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за куповану електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу. Станом на 31.12.2011 та на 30.09.2012 первiсна вартiсть такої заборгованостi складає 42,0 тисяч гривень. Приведена вартiсть активу - 39,0 тисяч гривень. 7. Запаси Станом на 30.09.2012 року до складу запасiв вiднесенi, тисяч гривень: сировина та матерiали 6225; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 4; паливно-мастильнi матерiали - 1599; тара i тарнi матерiали - 58; будiвельнi матерiали - 4091; запаснi частини - 13194; малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 1673; резерв на знецiнення запасiв - (3005); аванси, сплаченi на придбання запасiв - 96; разом - 23935. 8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з (тис. грн.): Станом на 31.12.2011 року: торгова заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг (чиста вартiсть) - 41380; дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом - 127; дебiторська заборгованiсть по розрахункам з виданих авансiв - 2087; iнша дебiторська заборгованiсть (чиста вартiсть) - 760; разом - 44354. Станом на 30.09.2012 року: торгова заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг (чиста вартiсть) - 50638; дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом - 441; дебiторська заборгованiсть по розрахункам з виданих авансiв - 2575; iнша дебiторська заборгованiсть (чиста вартiсть) - 898; разом - 54552. 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. 10. Iншi оборотнi активи До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит. 11. Власний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39660 тисяч гривень, який подiлений на 158640000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що володiють бiльше 25% статутного капiталу Товариства, є НАК "Енергетична компанiя України" (володiє пакетом акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу) та Фонд державного майна України (володiє пакетом акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу). Додатковий капiтал Товариства складається iз вартостi дооцiнок основних засобiв та фонду розвитку виробництва i складає: станом на 31.12.2011 року - 604640 тис. грн.; станом на 30.09.2012 року - 659506 тис. грн. Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо i складає: станом на 31.12.2011 року - 1787 тис. грн.; станом на 30.09.2012 року - 4237 тис. грн. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2011 року становить (349073) тис. грн., станом на 30.09.2012 року (340084) тис. грн. Всього власний капiтал Товариства дорiвнює: станом на 31.12.2011 року 297014 тис. грн., станом на 30.09.2012 року - 363319 тис. грн. 12. Довгостроковi зобов'язання Забезпечення. Створене забезпечення виплат персоналу є поточним зобов'язанням на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства станом на 31.12.2011 року - 8620 тис. грн.; станом на 30.09.2012 року - 6505 тис. грн. Iншi зобов'язання складають: станом на 31.12.2011 року - 635 тис. грн.; станом на 30.09.2012 року - 509 тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання. Товариство має зобов'язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. Для погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов'язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов'язання на 30.09.2012 р. складає 421650 тис. грн. 13. Торгiвельна та iнша поточна кредиторськi заборгованостi, що пiдлягають оплатi Станом на 30.09.2012 року торгiвельна та iншi поточнi кредиторськi заборгованостi складаються з (тис. грн.): короткостроковi кредити банкiв - 25000; поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 6799; торгова кредиторська заборгованiсть резидентам за товари, роботи послуги - 16378; поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 83983; поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом - 7331; поточнi зобов'язання по розрахункам зi страхування - 2643; заборгованiсть з оплати працi - 6810; заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 94; iншi поточнi зобов'язання - 743; разом - 149781 тис. грн. 14. Дохiд За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 30 вересня 2012 року дохiд Товариства складає, (тис. грн. без ПДВ): дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 989309; iншi операцiйнi доходи - 20043; iншi доходи склали - 1363; разом: 1010715. 15. Собiвартiсть реалiзацiї За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 30 вересня 2012 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 866846 тис. грн. 16. Адмiнiстративнi витрати За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 30 вересня 2012 року адмiнiстративнi витрати Товариства складають (тис. грн.): Матерiальнi витрати - 1271; оплата працi та iншi виплати персоналу - 14332; вiдрахування на соцiальне страхування - 5199; витрати на службовi вiдрядження - 136; податки та збори - 720; послуги банку - 3595; витрати на пiдготовку кадрiв - 42; витрати на оплату семiнарiв - 50; оплата перiодичних видань - 108; послуги зв'язку - 807; аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги - 229; витрати на проведення рiчних зборiв - 16; послуги реєстратора - 27; iншi загальнокорпоративнi витрати - 164; амортизацiя - 726; ремонт - 629; оренда майна - 53; утримання необоротних активiв - 253; витрати на пожежну, сторожову охорону - 30; витрати на комп'ютеризацiю облiкових робiт - 450; iншi витрати - 702; разом - 29539. 17. Витрати на збут За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 30 вересня 2012 року витрати на збут Товариства складають (тис. грн.): вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв - 8700; витрати вiд списання дебiторської заборгованостi без утворення резерву сумнiвних боргiв - 235; разом - 8935. 18. Iншi операцiйнi доходи i витрати та iншi доходи i витрати. За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 30 вересня 2012 року iншi витрати та iншi доходи Товариства складають (тис. грн.): Назва показника Доходи Витрати Операцiйна оренда активiв 264 237 Реалiзацiя оборотних активiв 739 24 Реалiзацiя необоротних активiв 50 2 Штрафи, пенi, неустойки 4667 114 Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1618 2231 Iнша операцiйна дiяльнiсть 11684 9948 Iншi операцiйнi доходи i витрати 1021 10441 Iншi фiнансовi доходи i витрати - 2511 Iншi доходи i витрати 1363 1004 Разом 21406 26512 19. Витрати з податку на прибуток Витрати по податку на прибуток за дев'ять мiсяцiв 2012 року наступнi (тис. грн.) Поточнi витрати по податку з прибутку - 21216; Встановлена ставка податку на прибуток в поточному перiодi -21% Визнаннi в звiтностi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Товариства станом на 30 вересня 2012 року виглядають наступним чином (тис. грн.): Активи: Резерви i забезпечення - 6874; аванси отриманi - 552; забезпечення виплат працiвникам - 1810; разом вiдстроченi податковi активи - 9236; Зобов'язання: Непоточнi активи (вартiсть дооцiнок) - 6961; непоточнi активи - 485; аванси виданi - 32; врегулювання сумнiвної (безнадiйної) заборгованостi - 1873; розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв - 156; разом вiдстроченi податковi зобов'язання - 9507. Чистi: податковi зобов'язання - 271. Станом на звiтну дату показники вiдстрочених податкових активiв та податкових зобов'язань не перераховувались. За звiтний перiод збiльшились непоточнi активи (вартiсть дооцiнок) на 6127 тис. грн. Рух вiдстрочених податкових платежiв (тис. грн.): Вiдстроченi податковi зобов'язання склали (тис. грн.) станом на 01.01.2012 р. - 271; станом на 30.09.2012 р. - 6398. 20. Операцiї iз пов'язаними сторонами В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi находяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi не проводились би помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами. Пов'язанi сторони включають: а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть; б) Ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей. Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що володiють бiльше 25% статутного капiталу Товариства, є НАК "Енергетична компанiя України", що володiє пакетом акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу, та Фонд державного майна України - пакетом акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу (за розподiлом, здiйсненим вiдповiдно до Постанови КМУ № 784 20.07.2011р.). Iншi 30% акцiй належать акцiонерам, серед яких ПАТ ЕК "Херсонобленерго" та iншi. Операцiї з ключовим управлiнським персоналом. Винагорода ключового управлiнського персоналу за перiод, який завершився 30 вересня 2012 року, представлена в формi короткострокових винагород. Ключовий управлiнський персонал представлений Генеральним директором, який надiлений повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства, що здiйснюється безпосередньо. Доходи/витрати Товариства за операцiями з пов'язаними сторонами (тис. грн.) Показник дев'яти мiсяцiв 2012р. - 547 тис. грн. Станом на 30.09.2012 року дебiторська (кредиторська) заборгованiсть по розрахункам вiдсутнi. Окрiм того, згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2012 року (протокол №21) здiйснений розподiл чистого прибутку Товариства за 2011 рiк, вiдповiдно до якого на виплату дивiдендiв направлено 14702 тис. грн. Станом на 30.09.2012 року дивiденди нарахованi у повному обсязi, виплаченi на суму 14622 тис. грн., не сплаченi дивiденди, нарахованi у 2011 р. - 80 тис. грн., не сплаченi дивiденди, нарахованi за iншi роки - 14 тис. грн. Причиною невиплати дивiдендiв є вiдсутнiсть звернення акцiонерiв щодо здiйснення такої виплати. 21. Податковi ризики. Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та законодавством, що часто змiнюється, яке вiдкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктне. Цi факти роблять податковi ризики значно суттєвими. В даному фiнансовому звiтi не закладено нiяких резервiв на потенцiйну виплату податкiв. На дiяльнiсть Товариства її фiнансовий стан i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства. 22. Управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами - це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками. Ризик лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає мiри по залученню позичкових ресурсiв. 23. Управлiння ризиками капiталу Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати функцiонування як постiйно дiючої з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"