Регулярна інформація за 2012 рік 3 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 3

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди


Дата 30.09.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія 54017 м.Миколаїв Громадянська, 40 за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правов форма господарювання
за КОПФГ
Орган державного управління
за СПОДУ 4
Вид економічної діяльності
за КВЕД 35.13
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса:
Середня кількість працівниківБаланс на 2012-09-30

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 441 668
- первісна вартість 011 744 1095
- накопичена амортизація 012 ( 303 ) ( 427 )
Незавершене капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 771041 842241
- первісна вартість 031 1564395 1656272
- знос 032 ( 793354 ) ( 814031 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 39 39
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 771521 842948
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 23451 23935
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 41380 50638
- первісна вартість 161 70476 81974
- резерв сумнівних боргів 162 ( 29096 ) ( 31336 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 127 441
- за виданими авансами 180 2087 2575
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 760 898
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3918 2489
- у т.ч. в касі 231 3 5
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 31700 29026
Усього за розділом II 260 103423 110002
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 63
Баланс 280 874944 953013

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 604640 659506
Резервний капітал 340 1787 4237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -349073 -340084
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 297014 363319
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8620 6505
Інші забезпечення 410 635 509
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421
Усього за розділом II 430 9255 7014
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 271 6398
Інші довгострокові зобов’язання 470 421650 421650
Усього за розділом III 480 421921 428048
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 10700 25000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 27199 6799
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5167 16378
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 77563 83983
- з бюджетом 550 7240 7331
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3907 2643
- з оплати праці 580 9343 6810
- з учасниками 590 16 94
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 511 743
Усього за розділом IV 620 141646 149781
V. Доходи майбутніх періодів 630 5108 4851
Баланс 640 874944 953013Примітки -Станом на 30.09.2012р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) склала 50 638 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 16 378 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська
Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2012 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1187170 0
Податок на додану вартість 015 ( 197861 ) ( 0 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 989309 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 866846 0
Валовий прибуток:
- прибуток 050 122463 0
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 20043 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 29539 0
Витрати на збут 080 8935 0
Інші операційні витрати 090 22997 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 81035 0
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 1363 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 2511 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1004 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 78883 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 21216 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 57667 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 57667 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 40771 0
Витрати на оплату праці 240 122583 0
Відрахування на соціальні заходи 250 44895 0
Амортизація 260 23848 0
Інші операційни витрати 270 34058 0
Разом 280 266155 0III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 158640000.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 158640000.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000Примітки За 9 мiсяцiв 2012 року дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 187 170 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 866 846 тис.грн., чистий прибуток - 57 667 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"