Регулярна інформація за 2013 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 1

Квартальна фінансова звітність емітента
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія
за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 3984
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 592 518 0
первісна вартість 1001 1095 1103 0
накопичена амортизація 1002 503 585 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 857470 862967 0
первісна вартість 1011 1678760 1701911 0
знос 1012 821290 838944 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8532 8532 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 866594 872017 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 22887 27252 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 35835 45077 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5327

2356

0
з бюджетом 1135 3077 9140 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2994 8671 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 639 501 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2019 2174 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 31639 27110 0
Усього за розділом II 1195 101423 113610 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 968017 985627 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 39660 39660 0
Капітал у дооцінках 1405 585962 585415 0
Додатковий капітал 1410 48416 48416 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4237 4237 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 343213 313562 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 335062 364166 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 14838 14838 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 362921 419614 0
Довгострокові забезпечення 1520 525 525 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 378284 434977 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 24015 25000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 63483 23099 0
за товари, роботи, послуги 1615 4799 6102 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8480 6308 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 5383 3206 0
за розрахунками з оплати праці 1630 12593 7688 0
за одержаними авансами 1635 87820 79297 0
за розрахунками з учасниками 1640 93 92 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 20800 28456 0
Доходи майбутніх періодів 1665 4776 4746 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 22429 2490 0
Усього за розділом IІІ 1695 254671 186484 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 968017 985627 0

Примітки Станом на 31.03.2013р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 45 077 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 6 102 тис.грн. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2013 РОКУ, СКЛАДЕНОЇ ЗА МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ. 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ. Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго». Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203. Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є: - Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi, в тому числi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами; - Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi; - Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок; - Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища; - Надання населенню побутових послуг; - Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями; - Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму; - Iнвестицiйна дiяльнiсть; - Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до i вище 1000 В, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв; - Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй; - Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом. Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України. Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ. Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант. Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами. При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи: - послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; - достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; - нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; - обачливостi; - вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми. Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв. В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi: 1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу; 2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства; 3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв. Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць. МСБО 2 «Запаси» Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв: 1. Сировина та матерiали; 2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби; 3. Паливо; 4. Будiвельнi матерiали; 5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам); 6. Запаснi частини; 7. Iншi матерiали; 8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП). До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв. До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю. Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв. Одиницею облiку запасiв є їх найменування. Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв. Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат. Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO) Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисного використання. З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисного використання, або у разi неможливостi подальшого використання. Оцiнка запасiв § 9 Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується. МСБО 8 «Операцiйнi сегменти» Види операцiйних сегментiв Звiтним сегментом визначити господарський сегмент: – передача та постачання електроенергiї. Вiдображення в звiтностi iнформацiї про окремi сегменти Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв Порядок розподiлу доходiв та витрат за сегментами Доходами звiтного сегмента визнається частина доходiв пiдприємства вiд продажу зовнiшнiм покупцям, отримання яких забезпечено звичайною дiяльнiстю господарського сегмента та якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших зборiв i вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарiв тощо). Витратами звiтного сегмента визнається частина витрат пiдприємства, що пов'язанi з звичайною дiяльнiстю та безпосередньо можуть бути вiднесенi (або визначенi шляхом розподiлу на обґрунтованiй та послiдовнiй основi) до звiтного сегмента. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента МСБО 9 «Фiнансовi iнструменти» Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв). Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу. Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод). Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв МСБО 11 «Будiвельнi контракти» Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. База розподiлу загально-виробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтної плати виробничих робiтникiв. МСБО 12 «Податки на прибуток» Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв. Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв. Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi МСБО 16 «Основнi засоби» Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв. Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисного використання основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисного використання для окремих основних засобiв. Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках: - змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю Товариства, - при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi) Класи основних засобiв Вести облiк основних засобiв за такими класами: Будiвлi: Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення Будiвлi виробничого призначення Будiвлi iншi Споруди: Споруди Передавальнi пристрої: ПЛ напругою 35 кВ i вище ПЛ-6 (10) кВ ПЛ-0,4 кВ КЛ напругою 35 кВ КЛ-6 (10) кВ КЛ-0,4 кВ Iншi передавальнi пристрої Силовi машини i обладнання: ПС 35 кВ i вище ТП 10(6)/0,4 кВ Трансформатори силовi Iншi силовi машини i обладнання Робочi машини: Трактори; Iншi робочi машини; Транспортнi засоби; Верстати; Обчислювальна технiка; Оргтехнiка та офiсна технiка; Засоби зв’язку; Прилади; Меблi; Iншi основнi засоби; Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв. Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Переоцiнка необоротних активiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi. МСБО 17 «Оренда» Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна. При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду МСБО 18 «Дохiд» Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи МСБО 19 «Виплати працiвникам» Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства. Виплати працiвникам включають: • поточнi виплати; • виплати при звiльненнi; • виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; • виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства; • iншi довгостроковi виплати. МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу, Вiдстрочений грант визнається як вiдстрочений дохiд на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс . МСБО 23 «Витрати на позики» Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд). МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi. МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення» Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми. Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу. МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення. МСБО 38 «Нематерiальнi активи» Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисного використання. Строки корисного використання нематерiальних активiв Строки корисного використання визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв. Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю. 3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ а) Вiдповiднiсть МСФЗ. З 01.01.2012 року Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за перший квартал 2013 року складена вiдповiдно до вимог МСФЗ та нацiонального стандарту бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi. Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH). в) Дiяльнiсть Товариства. Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 1-й квартал 2013 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 29041 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод становить 29104 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту. г) Використання оцiнок. Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. 4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2013 РОКУ. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Товариством облiковуються як нематерiальнi активи комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн. Рух нематерiальних активiв Товариства за 1-й квартал 2013 року (тис. грн.).: Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Знос Первiсна Знос 1 2 3 5 6 7 8 Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1095 503 8 82 1103 585 ОСНОВНI ЗАСОБИ Вартiсть основних засобiв Товариства (без капiтальних iнвестицiй) за 1-й квартал 2013 року (тис. грн.) склала: Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Знос Первiсна Знос 1 2 3 12 13 Земельнi дiлянки 29 29 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 085 795 554 355 1 084 534 563 518 Машини та обладнання 517 279 215 418 517 384 224 302 Транспортнi засоби 48 885 33 949 48 288 34106 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 10 423 6 030 10 517 6348 Iншi основнi засоби 11 538 11 538 10 670 10670 Резерв на знецiнення основних засобiв (995) (995) Разом 1 672 954 821 290 1 670 427 838 944 В 1-му кварталi 2013 року введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 1537 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок: - капiтальних iнвестицiй – 430 тис. грн.; - безоплатної передачi – 1030 тис. грн.; - переведення в основнi засоби запасiв – 77 тис. грн. У 1-му кварталi 2013 року було здiйснено переоцiнку квартир, власником яких є Товариство, результатом чого стало збiльшення капiталу в дооцiнках на суму 63 тис. грн. за рахунок дооцiнки i збiльшення iнших витрат на суму 101 тис. грн. за рахунок уцiнки об’єкту, який ранiше не переоцiнювався В 1-му кварталi 2013 року вибули основнi засоби залишковою вартiстю 809 тис. грн., вибуття здiйснювалось за рахунок: - лiквiдацiї – залишковою вартiстю 541 тис. грн.; - передачi для продажу шляхом утворення групи вибуття – залишковою вартiстю 117 тис. грн.; - переводом у склад запасiв – на суму 151 тис. грн. Руху забезпечення iнших витрат i платежiв за звiтний перiод не було i станом на 31.03.2013 року залишок забезпечення склав 995 тис. грн. ОСНОВНI ЗАСОБИ (КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ) Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за рiк Вибуло за рiк (Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 Капiтальне будiвництво 1618 5994 7612 Придбання (виготовлення) основних засобiв 1798 239 430 1607 Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 0 Iншi 151 151 0 Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 2239 27303 7277 22265 Разом 5806 33536 7858 31484 ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу. У 1-му кварталi 2013 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi змiн не було, справедлива вартiсть склала 8532 тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю 11847 3315 8532 11847 3315 8532 ЗАПАСИ. Станом на 31.03.2013 року до складу запасiв вiднесенi (тис. грн.): Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Сировина та матерiали 6586 2037 1966 6657 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 47 45 70 22 Паливо-мастильнi матерiали 1657 3204 3565 1296 Тара i тарнi матерiали 49 2 47 Будiвельнi матерiали 3322 2433 1221 4534 Запаснi частини 12304 2400 2696 12008 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2219 283 1022 1480 Товари Резерв на знецiнення запасiв (3378) (3378) Аванси, виданi на придбання запасiв 81 4586 81 4586 Разом 22887 14988 10623 27252 ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з (тис. грн.): Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 63818 27983 35835 72933 27856 45077 Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 3077 3077 9140 9140 по розрахункам iз податку на прибуток 2994 2994 8671 8671 Iнша дебiторська заборгованiсть 6494 528 5966 3332 475 2857 Разом 73389 28511 44878 85405 28331 57074 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31.03.2013 р. сума коштiв складає 2174 тис. грн., в т.ч. - у касi – 4 тис. грн.; - на розрахункових рахунках – 1333 тис. грн.; - кошти в дорозi – 837 тис. грн. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду Розрахунки з податкового кредиту 31639 124624 129153 27110 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39660 тисяч гривень, який подiлений на 158640000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє пакетом акцiй у розмiрi 45% зареєстрованого капiталу) та НАК «Енергетична компанiя України» (володiє пакетом акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами. Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва. Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду Статутний капiтал 39660 39660 Капiтал в дооцiнках 585962 63 610 585415 Додатковий капiтал 48416 48416 Резервний капiтал 4237 4237 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (343213) 29651 (313562) Разом власний капiтал 335062 29714 610 364166 На початок перiоду в нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни, (тис. грн.): Назва показника Сума Виправлення помилок минулих перiодiв (11) За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни, (тис. грн.): Назва показника Сума Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 610 Прибуток, одержаний у звiтному перiодi 29041 Разом 29651 ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. Для погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 31.03.2013 складає 419614 тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), первiсна вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 433530 70609 362921 59943 3250 490223 70609 419614 До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй, за перiод руху не вiдбулось. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду Довгостроковi забезпечення 525 525 ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток у зв’язку iз введенням рiчної звiтностi з податку на прибуток. тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду Забезпечення виплат персоналу 20558 5072 2053 23577 Iншi забезпечення, в т.ч.: 242 4800 163 4879 забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 4800 4800 Разом 20800 9872 2216 28456 Поточна кредиторська заборгованiсть складається з (тис. грн.): Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Короткостроковi кредити банкiв 24015 25000 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 63483 23099 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4799 6102 Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 8480 6308 Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5383 3206 Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 12593 7688 Аванси отриманi 87820 79297 Зобов’язання по розрахункам з учасниками 93 92 Доходи майбутнiх перiодiв 4776 4746 Iншi поточнi зобов’язання 22429 2490 Разом 233871 158028 ДОХIД. Дохiд Товариства склав, (тис. грн., без ПДВ): Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 362751 367054 Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 5096 5333 Операцiйна оренда активiв 47 88 Реалiзацiя оборотних активiв 296 233 Реалiзацiя необоротних активiв 1 127 Штрафи, пенi, неустойки 1924 1129 Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1 3 Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 2827 3753 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 Iншi доходи 407 1127 Всього доходiв 368254 373514 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає (тис. грн.) Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 307420 320697 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ. Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять (тис. грн.): Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод Матерiальнi витрати 533 617 Витрати на оплату працi 4440 4 938 Витрати на соцстрахування 1617 1 774 Витрати на вiдрядження 45 34 Податки, збори (обов'язковi платежi) 289 222 Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1459 1 700 Пiдготовка кадрiв 8 5 Витрати на оплату семiнарiв 24 27 Перiодичнi видання 31 20 Витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 272 263 Витрати на врегулювання спорiв 12 1 Консультацiйнi послуги 16 9 Послуги з оцiнки майна 29 20 Послуги реєстратора 6 Iншi загально корпоративнi витрати 6 Амортизацiя необоротних активiв 314 245 Ремонт 241 68 Оренда 15 8 Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 198 176 Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 4 9 Витрати на комп'ютеризацiю облiкових робiт 150 162 Iншi витрати 182 97 Разом адмiнiстративних витрат 9885 10401 ВИТРАТИ НА ЗБУТ За звiтний перiод, який закiнчився 31 березня 2013 року витрати на збут Товариства складають (тис. грн.): витрати вiд списання дебiторської заборгованостi без утворення резерву сумнiвних боргiв – 1. IНШI ВИТРАТИ. Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 5673 6432 Операцiйна оренда активiв 63 63 Реалiзацiя оборотних активiв 6 1 Реалiзацiя необоротних активiв 1 117 Штрафи, пенi, неустойки 57 340 Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 361 569 Iнша операцiйна дiяльнiсть 5185 5342 Iншi фiнансовi витрати 667 1019 Iншi витрати 79 803 Разом iнших витрат 6419 8254 ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та законодавством, що часто змiнюється, яке вiдкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктне. Цi факти роблять податковi ризики значно суттєвими. В звiтному перiодi створене забезпечення для витрат з податку на прибуток у сумi 4800 тис. грн. за дiючої ставки податку на прибуток 19%. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства. Руху вiдстрочених податкiв не було вiдбувалось. ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ. В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами. Пов'язанi сторони включають: а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть; б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей. Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 45% зареєстрованого капiталу) та НАК «Енергетична компанiя України» (володiє 25%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами. Операцiї з ключовим управлiнським персоналом. Ключовий управлiнський персонал представлений Генеральним директором, який надiлений повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства, що здiйснюється безпосередньо ним. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами - це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками. РИЗИК ЛIКВIДНОСТI. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає мiри по залученню позичкових ресурсiв. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ. Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.
 Керiвник М.М. Булатов Головний бухгалтер С.С. Жуковська
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2013-03-31 00:00:00
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 367054 362751
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 320697 307420
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 46357 55331
Валовий: збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5333 5096
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 10401 9885
Витрати на збут 2150 1 8920
Інші операційні витрати 2180 6752 5453
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 34536 36169
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 0 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1127 407
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 1019 667
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 803 79
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 33841 35830
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4800 9500
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 29041 26330
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 0 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 63 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 63 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 63 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 29104 26330
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 11527 14164
Витрати на оплату праці 2505 44706 38441
Відрахування на соціальні заходи 2510 16351 14119
Амортизація 2515 21104 7049
Інші операційні витрати 2520 5869 15548
Разом 2550 99557 89321
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Станом на 31.03.2013р. чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 367 054 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 320 697 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 29 041 тис.грн.
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"