Регулярна інформація за 2013 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 1

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Генерального директора Булатов Микола Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Організаційно-правова форма емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23399393
Місцезнаходження емітента
54017 м. Миколаїв Громадянська, 40
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0512) 49-14-80 (0512) 49-11-14
Електронна поштова адреса емітента
chabikina_o@energy.mk.ua
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    24.04.2013
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 24.04.2013

(адреса сторінки)
(дата)


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"