Регулярна інформація за 2013рік 2 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2013

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 3984
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 592 963 0
первісна вартість 1001 1095 1636 0
накопичена амортизація 1002 503 673 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 857470 861738 0
первісна вартість 1011 1678760 1718235 0
знос 1012 821290 856497 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8532 8532 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 866594 871233 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 22887 32916 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 35839 50963 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5327

2278

0
з бюджетом 1135 3077 15730 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2994 15376 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 639 775 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2019 2528 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 31638 29243 0
Усього за розділом II 1195 101426 134433 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 968020 1005666 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 39660 39660 0
Капітал у дооцінках 1405 585962 585353 0
Додатковий капітал 1410 48416 69403 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4237 5851 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 343245 334227 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 335030 366040 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 14838 14838 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 362921 339428 0
Довгострокові забезпечення 1520 525 525 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 378284 354791 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 24015 25000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 63483 15400 0
за товари, роботи, послуги 1615 4834 20923 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8480 7240 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 5383 2053 0
за розрахунками з оплати праці 1630 12593 6893 0
за одержаними авансами 1635 87820 91972 0
за розрахунками з учасниками 1640 93 144 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 20800 108466 0
Доходи майбутніх періодів 1665 4776 4716 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 22429 2028 0
Усього за розділом IІІ 1695 254706 284835 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 968020 1005666 0

Примітки Станом на 30.06.2013р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 50 963 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 20 923 тис.грн. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2013 РОКУ, СКЛАДЕНОЇ ЗА МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ. 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ. Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго». Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203. Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є: - Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi; - Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi; - Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок; - Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища; - Надання населенню побутових послуг; - Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями; - Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму; - Iнвестицiйна дiяльнiсть; - Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до i вище 1000 В, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв; - Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй; - Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом. Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України. Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ. Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант. Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами. При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи: - послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; - достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; - нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; - обачливостi; - вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми. Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв. В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi: 1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу; 2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства; 3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв. Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць. МСБО 2 «Запаси» Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв: 1. Сировина та матерiали; 2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби; 3. Паливо; 4. Будiвельнi матерiали; 5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам); 6. Запаснi частини; 7. Iншi матерiали; 8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП). До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв. До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю. Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв. Одиницею облiку запасiв є їх найменування. Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв. Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат. Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO) Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисного використання. З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисного використання, або у разi неможливостi подальшого використання. Оцiнка запасiв § 9 Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується. МСБО 8 «Операцiйнi сегменти» Види операцiйних сегментiв Звiтним сегментом визначити господарський сегмент: – передача та постачання електроенергiї. Вiдображення в звiтностi iнформацiї про окремi сегменти Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв Порядок розподiлу доходiв та витрат за сегментами Доходами звiтного сегмента визнається частина доходiв пiдприємства вiд продажу зовнiшнiм покупцям, отримання яких забезпечено звичайною дiяльнiстю господарського сегмента та якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших зборiв i вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарiв тощо). Витратами звiтного сегмента визнається частина витрат пiдприємства, що пов'язанi з звичайною дiяльнiстю та безпосередньо можуть бути вiднесенi (або визначенi шляхом розподiлу на обґрунтованiй та послiдовнiй основi) до звiтного сегмента. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента МСБО 9 «Фiнансовi iнструменти» Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв). Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу. Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод). Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв МСБО 11 «Будiвельнi контракти» Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. База розподiлу загально-виробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтної плати виробничих робiтникiв. МСБО 12 «Податки на прибуток» Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв. Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв. Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi МСБО 16 «Основнi засоби» Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв. Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисного використання основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисного використання для окремих основних засобiв. Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках: - змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю Товариства, - при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi) Класи основних засобiв Вести облiк основних засобiв за такими класами: Будiвлi: Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення Будiвлi виробничого призначення Будiвлi iншi Споруди: Споруди Передавальнi пристрої: ПЛ напругою 35 кВ i вище ПЛ-6 (10) кВ ПЛ-0,4 кВ КЛ напругою 35 кВ КЛ-6 (10) кВ КЛ-0,4 кВ Iншi передавальнi пристрої Силовi машини i обладнання: ПС 35 кВ i вище ТП 10(6)/0,4 кВ Трансформатори силовi Iншi силовi машини i обладнання Робочi машини: Трактори; Iншi робочi машини; Транспортнi засоби; Верстати; Обчислювальна технiка; Оргтехнiка та офiсна технiка; Засоби зв’язку; Прилади; Меблi; Iншi основнi засоби; Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв. Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Переоцiнка необоротних активiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi. МСБО 17 «Оренда» Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна. При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду МСБО 18 «Дохiд» Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи МСБО 19 «Виплати працiвникам» Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства. Виплати працiвникам включають: • поточнi виплати; • виплати при звiльненнi; • виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; • виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства; • iншi довгостроковi виплати. МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу, Вiдстрочений грант визнається як вiдстрочений дохiд на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс . МСБО 23 «Витрати на позики» Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд). МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi. МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення» Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми. Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу. МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення. МСБО 38 «Нематерiальнi активи» Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисного використання. Строки корисного використання нематерiальних активiв Строки корисного використання визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв. Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю. 3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ а) Вiдповiднiсть МСФЗ. З 01.01.2012 року Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за перше пiврiччя 2013 року складена вiдповiдно до вимог МСФЗ та нацiонального стандарту бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi. Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH). в) Дiяльнiсть Товариства. Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За перше пiврiччя 2013 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 41321 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод становить 41384 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту. г) Використання оцiнок. Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. 4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2013 РОКУ. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Товариством облiковуються як нематерiальнi активи комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн. Рух нематерiальних активiв Товариства за перше пiврiччя 2013 року: тис. грн. Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Знос Первiсна Знос 1 2 3 5 6 7 8 Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1095 503 559 170 1654 673 ОСНОВНI ЗАСОБИ Вартiсть основних засобiв Товариства (без капiтальних iнвестицiй) за перше пiврiччя 2013 року склала: тис. грн. Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Знос Первiсна Знос 1 2 3 12 13 Земельнi дiлянки 29 29 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 085 795 554 355 1087989 573540 Машини та обладнання 517 279 215 418 520917 233739 Транспортнi засоби 48 885 33 949 45601 32050 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 10 423 6 030 10785 6648 Iншi основнi засоби 11 538 11 538 10520 10520 Резерв на знецiнення основних засобiв (995) (995) Разом 1 672 954 821 290 1674846 856497 В першому пiврiччi 2013 року введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 9460 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок: - капiтальних iнвестицiй – 8283тис. грн.; - безоплатної передачi – 1177 тис. грн.; У першому пiврiччi 2013 року було здiйснено переоцiнку квартир, власником яких є Товариство, результатом чого стало збiльшення капiталу в дооцiнках на суму 63 тис. грн. за рахунок дооцiнки i збiльшення iнших витрат на суму 101 тис. грн. за рахунок уцiнки об’єкту, який ранiше не переоцiнювався В першому пiврiччi 2013 року вибули основнi засоби залишковою вартiстю 1109 тис. грн., вибуття здiйснювалось за рахунок: - лiквiдацiї – залишковою вартiстю 615 тис. грн.; - передачi для продажу шляхом утворення групи вибуття – залишковою вартiстю 117 тис. грн.; Руху забезпечення iнших витрат i платежiв за звiтний перiод не було i станом на 30.06.2013 року залишок забезпечення склав 995 тис. грн. ОСНОВНI ЗАСОБИ (КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ) тис. грн. Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод (Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 Капiтальне будiвництво 1618 20658 4194 18082 Придбання (виготовлення) основних засобiв 1798 5164 3999 2963 Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 541 541 0 Iншi 151 696 377 470 Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 2239 47795 28160 21874 Разом 5806 74854 37271 43389 ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу. У першому пiврiччi 2013 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi змiн не було, справедлива вартiсть склала 8532 тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю 11847 3315 8532 11847 3315 8532 ЗАПАСИ. Станом на 30.06.2013 року до складу запасiв вiднесенi: тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Сировина та матерiали 6586 7027 5469 8144 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 47 127 124 50 Паливо-мастильнi матерiали 1657 7305 7508 1454 Тара i тарнi матерiали 49 3 5 47 Будiвельнi матерiали 3322 7867 4743 6446 Запаснi частини 12304 12380 7325 17359 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2219 1184 1682 1721 Товари Резерв на знецiнення запасiв (3378) (3378) Аванси, виданi на придбання запасiв 81 1073 81 1073 Разом 22887 36966 26937 32916 ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з: тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 63822 27983 35835 78581 27618 50963 Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 3077 3077 15730 15730 по розрахункам iз податку на прибуток 2994 2994 15376 15376 Iнша дебiторська заборгованiсть 6494 528 5966 3523 470 3053 Разом 73393 28511 44882 97834 28088 69746 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 30.06.2013 р. сума коштiв складає 2528 тис. грн., в т.ч. - у касi – 4 тис. грн.; - на розрахункових рахунках – 1465 тис. грн.; - кошти в дорозi – 1059 тис. грн. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду Розрахунки з податкового кредиту 31638 237358 239753 29243 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39660 тисяч гривень, який подiлений на 158640000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонером Товариства, що утримує понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу. Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами. У третьому кварталi 2013 року планується продаж акцiй, якi належать ФДМУ. Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва. Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо. тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду Статутний капiтал 39660 39660 Капiтал в дооцiнках 585962 63 672 585353 Додатковий капiтал 48416 20987 69403 Резервний капiтал 4237 1614 5851 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (343245) 9018 (334227) Разом власний капiтал 335030 31682 672 366040 На початок перiоду в нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни: тис. грн. Назва показника Сума Виправлення помилок минулих перiодiв (43) За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни: тис. грн. Назва показника Сума Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 672 Прибуток, одержаний у звiтному перiодi 40634 Розподiл прибутку отриманого у 2012 роцi (32288) Разом 9018 ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. Для погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 30.06.2013 складає 339428 тис. грн. У зв’язку iз пiдписанням мiж Товариством i ДП «Енергоринок» 25.02.2013 додаткової угоди № 1р/02 до договору про реструктуризацiю заборгованостi вiд 23.03.2011 № 6840/02 якою змiненi термiни погашення довгострокової кредиторської заборгованостi у Товариствi здiйснений перерахунок справедливої вартостi даного боргу. тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), первiсна вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 433530 70609 362921 130551 154044 490223 150795 339428 До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй, за перiод руху не вiдбулось. тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду Довгостроковi забезпечення 525 525 ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток у зв’язку iз введенням рiчної звiтностi з податку на прибуток. тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду Забезпечення виплат персоналу 20558 10647 8930 22275 Iншi забезпечення, в т.ч.: 242 86113 164 86191 забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 10290 10290 забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть визнання у судах боргу Товариства перед Держiнспекцiєю з енергозбереження 75687 75687 Разом 20800 96760 9094 108466 У Товариства iснують такi умовнi зобов’язання: 1. Умовне зобов’язання на суму 100 000 тис. грн., яке виникає iз винесеного Тимчасовою адмiнiстративною колегiєю АМКУ 28.03.2013 рiшення по справi № 1-26.213/62-2012 про порушення Товариством законодавства про захист економiчної конкуренцiї. За даним рiшенням Товариство направило позов до господарського суду у м. Києвi.; 2. Умовне зобов’язання на суму 6 847 тис. грн., яке виникає iз рiшень-повiдомлень складених спецiалiзованою податковою iнспекцiєю по роботi iз великими платниками податкiв за результатами виїзної планової перевiрки дiяльностi Товариства за перiод с 01.10.2011 по 31.12.2012, валютного законодавства за перiод з 01.10.2011 по 31.12.2012 Фахiвцi Товариства висловлюють впевненiсть про прийняття рiшень на користь Товариства, тому забезпечення не нараховуються, зобов’язання не визнаються до рiшення суду. Поточна кредиторська заборгованiсть складається з: тис. грн. Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду Короткостроковi кредити банкiв 24015 25000 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 63483 15400 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4834 20923 Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 8480 7240 Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5383 2053 Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 12593 6893 Аванси отриманi 87820 91972 Зобов’язання по розрахункам з учасниками 93 144 Доходи майбутнiх перiодiв 4776 4716 Iншi поточнi зобов’язання 22429 2028 Разом 233906 176369 ДОХIД. Дохiд Товариства склав (без ПДВ): тис. грн. Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 667542 678898 Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 12611 10936 Операцiйна оренда активiв 177 176 Реалiзацiя оборотних активiв 543 558 Реалiзацiя необоротних активiв 46 356 Штрафи, пенi, неустойки 3300 2114 Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 566 5 Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 7979 7727 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 13 7 Фiнансовi доходи 0 150794 Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 150794 Iншi доходи 954 1364 Всього доходiв 681107 841992 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає: тис. грн. Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 569721 606818 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ. Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять: тис. грн. Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод Матерiальнi витрати 906 1081 Витрати на оплату працi 9359 10407 Витрати на соцстрахування 3406 3744 Витрати на вiдрядження 94 70 Податки, збори (обов’язковi платежi) 558 556 Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 2661 2828 Пiдготовка кадрiв 20 11 Витрати на оплату семiнарiв 49 29 Перiодичнi видання 67 39 Витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 537 526 Витрати на врегулювання спорiв 13 2 Консультацiйнi послуги 47 24 Послуги з оцiнки майна 48 24 Витрати на проведення рiчних зборiв 16 16 Послуги реєстратора 22 21 Амортизацiя необоротних активiв 510 505 Ремонт 320 324 Оренда 38 40 Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 227 205 Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 19 24 Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 300 324 Iншi витрати 472 315 Разом адмiнiстративних витрат 19689 21115 ВИТРАТИ НА ЗБУТ За звiтний перiод, який закiнчився 30 червня 2013 року витрати на збут Товариства складають (тис. грн.): витрати вiд списання дебiторської заборгованостi без утворення резерву сумнiвних боргiв – 1. IНШI ВИТРАТИ. тис. грн. Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 14273 89605 Операцiйна оренда активiв 180 140 Реалiзацiя оборотних активiв 17 5 Реалiзацiя необоротних активiв 2 117 Штрафи, пенi, неустойки 67 76663 Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1136 1123 Iнша операцiйна дiяльнiсть 12871 11557 Iншi фiнансовi витрати, в т.ч. 1539 72556 Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 70608 Iншi витрати 849 973 Разом iнших витрат 16661 163143 ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та законодавством, що часто змiнюється, яке вiдкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктне. Цi факти роблять податковi ризики значно суттєвими. В звiтному перiодi створене забезпечення для витрат з податку на прибуток у сумi 10290 тис. грн. за дiючої ставки податку на прибуток 19%. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства. Руху вiдстрочених податкiв не було. ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ. В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами. Пов'язанi сторони включають: а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть; б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей. Вiдношення управлiння. Акцiонером Товариства, що утримує понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами. Операцiї з ключовим управлiнським персоналом. Ключовий управлiнський персонал представлений Генеральним директором, який надiлений повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства, що здiйснюється безпосередньо ним. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами – це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками. РИЗИК ЛIКВIДНОСТI. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає мiри по залученню позичкових ресурсiв. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ. Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства. В.о. Генерального директора М.М. Булатов Головний бухгалтер С.С. Жуковська
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 678898 667542
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 606818 569721
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 72080 97821
Валовий: збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10936 12611
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 21115 19689
Витрати на збут 2150 1 8935
Інші операційні витрати 2180 89605 14273
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 67535
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 27705 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 150794 0
Інші доходи 2240 1364 954
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 72556 1539
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 973 849
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 50924 66101
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 10290 16483
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 40634 49618
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 0 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 63 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 63 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 63 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 40697 49618
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 25616 27348
Витрати на оплату праці 2505 93816 80492
Відрахування на соціальні заходи 2510 34253 29496
Амортизація 2515 42175 13836
Інші операційні витрати 2520 88827 24073
Разом 2550 284687 175245
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За I-ше пiврiччя 2013 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 678 898 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 606 818 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 40 634 тис.грн.
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

803363

788387
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 25 18
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 13545 15077
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 562355 )

( 578039 )
Праці 3105 ( 83171 ) ( 68598 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 40485 ) ( 33035 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 65350 ) ( 60152 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9046 ) ( 10638 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 56526 53020
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 427 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 47795 ) ( 56730 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 47368 56730
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 127085 111227
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 126100 96927
Сплату дивідендів 3355 ( 9634 ) ( 10368 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 8649 3932
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 509 222
Залишок коштів на початок року 3405 2019 3918
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2528 4140

Примітки За I-ше пiврiччя 2013 року надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 803 363 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 562 355 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 2 528 тис.грн.
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 39660 585962 48416 4237 343202 0 0 335073
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 43 0 0 43
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 39660 585962 48416 4237 343245 0 0 335030
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 40634 0 0 40634
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 9687 0 0 9687
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 20987 0 20987 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 1614 1614 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 609 0 0 672 0 0 63
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 609 20987 1614 9018 0 0 31697
Залишок на кінець року 4300 39660 585353 69403 5851 334227 0 0 366040

Примітки Залишок на початок звiтного перiоду склав 335 073 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду - 335 030 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод - 40 634 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду - 366 040 тис.грн.
Керівник М.М. Булатов
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"