Регулярна інформація за 2013 рік 4 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 4

Квартальна фінансова звітність емітента

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

592

884

0

первісна вартість

1001

1095

1762

0

накопичена амортизація

1002

503

878

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

857470

860820

0

первісна вартість

1011

1678760

1746103

0

знос

1012

821290

885283

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

8532

9171

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

866594

870875

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

22887

28223

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

35846

44883

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


5327


1469


0

з бюджетом

1135

3077

10336

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2994

10293

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

639

592

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2019

5345

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

31634

36488

0

Усього за розділом II

1195

101429

127336

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

968023

998211

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

39660

39660

0

Капітал у дооцінках

1405

585962

473865

0

Додатковий капітал

1410

48416

69404

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

4237

5851

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

343238

243649

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

335037

345131

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

14838

7614

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

362921

329938

0

Довгострокові забезпечення

1520

525

588

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

378284

338140

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

24015

6000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

63483

22809

0

за товари, роботи, послуги

1615

4830

42006

0

за розрахунками з бюджетом

1620

8480

11038

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

5383

5625

0

за розрахунками з оплати праці

1630

12593

13214

0

за одержаними авансами

1635

87820

110343

0

за розрахунками з учасниками

1640

93

121

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

20800

95266

0

Доходи майбутніх періодів

1665

4776

4657

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

22429

3861

0

Усього за розділом IІІ

1695

254702

314940

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

968023

998211

0

Примітки                                                  -
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)    за  2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1378616

1325776

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1274005 )

( 1166373 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


104611


159403

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

33168

30143

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 44503 )

( 42838 )

Витрати на збут

2150

( 8263 )

( 9041 )

Інші операційні витрати

2180

( 111705 )

( 35222 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


102445

збиток

2195

( 26692 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

151456

0

Інші доходи

2240

2090

5624

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 98023 )

( 41537 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2258 )

( 2962 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


26573


63570

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

9156

31281

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


17417


32289

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

                                                               II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

63

29468

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

63

29468

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

63

29468

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

17480

61757

                                                                  III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

56614

52461

Витрати на оплату праці

2505

201341

180283

Відрахування на соціальні заходи

2510

73426

65995

Амортизація

2515

75472

35302

Інші операційні витрати

2520

117307

46822

Разом

2550

524160

380863


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки За 2013 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав          1 378 616 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -      1 274 005 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 17417 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за  2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1572851


1521969

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

55

53

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

110343

87820

Надходження від повернення авансів

3020

0

80

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

33

30

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

6145

5742

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4915

6550

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 1199096 )


( 1168105 )

Праці

3105

( 167474 )

( 143910 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 80446 )

( 69133 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 124842 )

( 116617 )

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

( 21378 )

( 22457 )

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

( 70522 )

( 64467 )

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

( 32942 )

( 29693 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1586 )

( 5405 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 114 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 19638 )

( 16888 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

101260

102072

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

454

59

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 70714 )

( 102720 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

70260

102661

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300Отримання позик

3305

246085

220327

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

264100

207012

Сплату дивідендів

3355

( 9659 )

( 14625 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

27674

1310

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3326

1899

Залишок коштів на початок року

3405

2019

3918

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5345

2019

Примітки За 2013 рiк надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали      1 572 851 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 1 199 096 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 5 345 тис.грн.
Керівник Ю.М.Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

                                                         Звіт про власний капітал за  2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39660

585962

48416

4237

343202

0

0

335073

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

36

0

0

36

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

39660

585962

48416

4237

343238

0

0

335037

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

17417

0

0

17417

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

63

0

0

0

0

0

63

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

9687

0

0

9687

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

1614

1614

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

20988

0

20988

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

112160

0

0

114461

0

0

2301

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

112097

20988

1614

99589

0

0

10094

Залишок на кінець року

4300

39660

473865

69404

5851

243649

0

0

345131

Примітки За 2013 рiк залишок на початок звiтного перiоду склав 335 073 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду -        335 037 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод - 17 417 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду - 345 131 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська 1. 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (далі ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акціонерної Енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та рішення Загальних зборів акціонерів.

Відкрите акціонерне товариство Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго».

Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свідоцтво про державну реєстрацію ПАТ «Миколаївобленерго» серії А01 № 490720 від 14.04.2011. Зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстровані Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 12.04.2012 за № 15221050071001203.

Місцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40

Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту є:

-        Виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;

-        Придбання (шляхом будівництва, викупу, лізингу та іншим чином), використання, утримання, розпорядження і відчуження електростанцій, дамб, підстанцій, офісних будівель, службових споруд та ліній передачі;

-        Організація і проведення топографо-геодезичних і кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних, інформаційних та інших розробок;

-        Впровадження нової техніки і технологій, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища;

-        Надання населенню побутових послуг;

-        Навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;

-        Будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація, оренда та використання об'єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного, агропромислового та рекреаційного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;

-        Інвестиційна діяльність;

-        Організація та проведення робіт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимірюванням та випробовуванням, технічному обслуговуванню і ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до 1000 В і вище, вантажопідйомних кранів всіх видів, екскаваторів, пилогазоочисного обладнання, котлів парових і водогрійних, газового та іншого устаткування, в тому числі побутового призначення, приладів та інструментів;

-        Розробка проектів для виконання робіт вантажопідйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та інших кранів, улаштування кранових колій;

-        Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним та автомобільним транспортом.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Україна перебуває в умовах фінансової і економічної нестабільності. Політика уряду пов'язана з державним регулюванням і фіскальним підходом до вирішення складних економічних питань, що безумовно впливає і буде впливати на діяльність компаній, які займаються бізнесом в Україні. Таким чином, бізнес в Україні находиться в зоні ризику, який не є типовим на ринках. Цей фінансовий звіт відображає поточну оцінку керівництвом впливу ведення бізнесу на господарські операції і фінансове становище Товариства. В майбутньому умови бізнесу можуть відрізнятися від оцінки керівництва.

2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Повноваження Товариства по встановленню облікової політики реалізуються через визначення у Положенні «Про облікову політику у ПАТ «Миколаївобленерго» переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант.

Одноваріантні принципи оцінки та методи обліку до Положення не включаються, оскільки є імперативними для застосування нормами.

При підготовці фінансового звіту були застосовані наступні принципи:

-         послідовності подання класифікації статей у фінансових звітах;

-         вірогідності фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків і повноти в усіх суттєвих аспектах;

-         нейтральності, тобто вільності від упереджень;

-         обачливості;

-         відображення економічної сутності операцій, інших подій або умов, а не лише юридичної форми.

Складові облікової політики

Принципи оцінки та методи обліку

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»

Суттєвість § 7

Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.

В зв’язку з чим встановити такі пороги суттєвості:

 1. Для визначення суттєвості окремих статей балансу, що відносяться до активів, зобов’язань і власного капіталу визначити поріг суттєвості – 2 % від капіталу валюти балансу;
 2. Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат визначити поріг суттєвості – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
 3. Для визначення звітного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 4. Для інших господарських операцій та об’єктів обліку – до 1% від валюти балансу з урахуванням обсягів діяльності Товариства, характеру впливу об’єкта обліку на рішення користувачів та інших якісних чинників.

Тривалість операційного циклу § 68

Для класифікації поточних зобов’язань, оборотних активів, дебіторської заборгованості, та інших статей балансу керуватися встановленою технологією виробництва та затвердженою технологічною документацією з тривалістю операційного циклу 1 місяць.

МСБО 2 «Запаси»

Класифікація запасів

Встановлюється така класифікація запасів:

 1. Сировина та матеріали;
 2. Покупні матеріали та комплектуючі вироби;
 3. Паливо;
 4. Будівельні матеріали;
 5. Матеріали передані в переробку (підрядникам);
 6. Запасні частини;
 7. Інші матеріали;
 8. Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП).

До складу МШП зараховуються запаси, які не відносяться до необоротних активів.

До складу запасів включаються лічильники електроенергії незалежно від їх вартості із списанням на витрати виробництва в момент передачі в експлуатацію.

Одиниця обліку запасів

Проводиться постійний облік запасів.

Одиницею обліку запасів є їх найменування.

Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат

Транспортно-заготівельні витрати в обліку не відокремлюються, а включаються до складу первісної вартості запасів.

Метод визначення собівартості запасів § 21

Собівартість запасів визначається за методом стандартних витрат.

Методи оцінки собівартості запасів § 25

Метод оцінки собівартості запасів визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)

Облік вибуття МШП

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списуються на витрати діяльності при передачі в експлуатацію та обліковуються на позабалансовому рахунку по матеріально-відповідальним (підзвітним) особам у кількісному виразі протягом терміну їх корисного використання.

З позабалансового рахунку (оперативного обліку) МШП списуються по завершенні терміну корисного використання, або у разі неможливості подальшого використання.

Оцінка запасів § 9

Запаси оцінюють за найменшою з двох оцінок: собівартістю та чистою вартістю реалізації.

Оцінку здійснює постійно діюча експертна комісія по визначенню вартості в бухгалтерському обліку

Уцінка запасів

Здійснюється за рахунок формування резерву на знецінення запасів.

Резерв нараховується на запаси, які на дату балансу не використовувались понад 12 місяців, за винятком аварійного запасу. На аварійний запас резерв не нараховується.

МСБО 9 «Фінансові інструменти»

Відображення фінансових інструментів

Фінансові інструменти відображається в балансі за справедливою вартістю (з відображенням у складі прибутків або збитків).

Коефіцієнт дисконту дорівнює обліковій ставці НБУ.

Методи визначення величини резерву сумнівних боргів

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом абсолютної величини заборгованості (прямий метод).

Спосіб розрахунку резерву сумнівних боргів

Резерв сумнівних боргів визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення понад 12 місяців

МСБО 11   «Будівельні контракти»

Методи визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визначається методом вимірювання та оцінки виконаної роботи.

База розподілу загально-виробничих витрат при нормальній потужності

Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат пропорційно заробітній платі виробничих робітників.

МСБО 12 «Податки на прибуток»

Облік відстрочених активів та зобов’язань

Відстрочені податкові зобов’язання, обчислені по дооцінці основних засобів, відображаються у звітності одночасно із переоцінкою основних засобів.

Відстрочені податкові зобов’язання, нараховані при переоцінці основних засобів, обліковуються разом із іншими даними по переоціненим основним засобам і списуються з балансу одночасно із списанням з балансу основних засобів.

Зміни інших відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань відображаються у фінансовій звітності один раз на рік, на дату складання річної фінансової звітності

МСБО 16 «Основні засоби»

Величина вартісного критерію належності матеріального активу до основних засобів

Необоротні матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання яких більше 365 календарних днів (перевищує 1 рік) і вартістю понад 2500 грн. відносяться до основних засобів.

Виняток: в разі введення в експлуатацію будівель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, які за вартісним показником не відповідають визначенню основних засобів зарахування таких об’єктів на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмірі 100% від вартості такого об’єкта.

Строки корисного використання об'єктів основних засобів

В Товаристві затверджуються рекомендовані строки корисного використання основних засобів. Можливе застосування індивідуальних строків корисного використання для окремих основних засобів.

Строки використання основних засобів переглядаються у випадках:

-          зміни економічних вигод від використання груп (видів) основних засобів - централізовано, експертною технічною комісією Товариства,

-          при капіталізації витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобів – робочою комісією при введенні в експлуатацію (частковому списанні)

Класи основних засобів

Вести облік основних засобів за такими класами:

Будівлі:

Будівлі адміністративно-побутового призначення

Будівлі виробничого призначення

Будівлі інші

Споруди:

Споруди

Передавальні пристрої:

ПЛ напругою 35 кВ і вище

ПЛ-6 (10) кВ

ПЛ-0,4 кВ

КЛ напругою 35 кВ

КЛ-6 (10) кВ

КЛ-0,4 кВ

Інші передавальні пристрої

Силові машини і обладнання:

ПС 35 кВ і вище

ТП 10(6)/0,4 кВ

Трансформатори силові

Інші силові машини і обладнання

Робочі машини:

Трактори;

Інші робочі машини;

Транспортні засоби;

Верстати;

Обчислювальна техніка;

Оргтехніка та офісна техніка;

Засоби зв’язку;

Прилади;

Меблі;

Інші основні засоби;

Порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів

Ліквідаційна вартість основних засобів визначається при введенні в експлуатацію активів комісіями по руху необоротних активів.

Методи амортизації основних засобів

Основні засоби амортизуються із місяця, наступного за місяцем, коли такий актив стає придатним до використання.

Амортизація на основні засоби нараховується щомісячно.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Переоцінка необоротних активів

Дооцінку об’єкта основних засобів здійснювати до справедливої вартості у разі, якщо інфляція призводить до суттєвого зростання справедливої вартості основних засобів.

Накопичена амортизація при дооцінці виключається з первісної вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої вартості активу.

Періодичність зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Дооцінка, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів переноситься до складу нерозподіленого прибутку один раз на рік перед складанням річної фінансової звітності в частині різниці між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу

МСБО 17 «Оренда»

Методи оцінки об’єктів фінансової оренди

При отриманні в оренду – за справедливою вартістю орендованого майна або в сумі теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, якщо вона менше, ніж справедлива вартість майна.

При передачі в оренду - дебіторська заборгованість в сумі чистих інвестицій в оренду

МСБО 18 «Дохід»

Метод оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг § 24

Метод включає огляд виконаної роботи

МСБО 19 «Виплати працівникам»

Програми виплат працівникам

Перелік виплат визначається Товариством відповідно до колективного договору та до чинного законодавства.

Виплати працівникам включають:

 • поточні виплати;
 • виплати при звільненні;
 • виплати по закінченні трудової діяльності;
 • виплати інструментами власного капіталу підприємства;
 • інші довгострокові виплати.

МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

Відображення державних грантів у звіті про фінансовий стан § 24, § 26

Державні гранти, пов’язані з активами, включаючи немонетарні статті, відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визначення гранта, як відстроченого доходу, Відстрочений грант визнається як відстрочений дохід на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації активу

МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»

Застосування чи незастосування для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозваженого валютного курсу відповідного місяця

Для перерахунку доходів, витрат та руху грошових коштів застосовувати валютний курс .

МСБО 23 «Витрати   на позики»

Облік витрат на позики

Витрати на позики відображаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені (базовий підхід).

МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

Перелік пов'язаних сторін

Пов’язаними сторонами є – підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи

Методи оцінки активів чи зобов'язань в операціях пов'язаних сторін

Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюється за методом балансової вартості.

МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»

Використання рівня заробітної плати при обчисленні теперішньої вартості виплат

Теперішня вартість виплат, очікувана згідно з програмою пенсійного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рівнів заробітної плати за час до виходу на пенсію учасників програми.

Коефіцієнт дисконту дорівнює обліковій ставці НБУ на дату балансу.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»

Створення забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат і платежів

Забезпечення створюються для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам підприємства

Методи створення забезпечення майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам підприємства

Забезпечення створюється альтернативним методом.

Залишок забезпечення на виплату відпусток працівникам переглядається на 31 грудня на підставі здійсненої інвентаризації та коригується шляхом збільшення або зменшення.

МСБО 38 «Нематеріальні активи»

Оцінка нематеріального активу

Нематеріальний актив відображається в балансі за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Ліквідаційна вартість

Ліквідаційна вартість дорівнює нулю, якщо немає обґрунтованого наміру реалізувати цей актив наприкінці терміну корисного використання.

Строки корисного використання нематеріальних активів

Строки корисного використання визначаються постійно діючою експертною технічною комісією індивідуально при введенні в експлуатацію окремих об’єктів нематеріальних активів.

Методи амортизації нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»

Методи оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.


3. ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

а) Відповідність МСФЗ.

З 01.01.2012 Товариство вперше перейшло на облік та фінансову звітність, основою яких є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Починаючи зі звітності за 2012 рік Товариство заявило в органи статистики, комісію по цінним паперам, та іншим користувачам про відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ. Звітність за 2013 рік складена відповідно до вимог МСФЗ та національного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

б) Функціональна валюта та валюта звітності.

Функціональною валютою та валютою звітності Товариства є національна валюта України - українська гривня (UAH).

в) Діяльність Товариства.

Фінансовий звіт підготовлений на основі припущення безперервності діяльності. За 2013 рік Товариство отримало чистий прибуток в сумі 17417 тис. грн., сукупний дохід за цей же період становить 17480 тис. грн. Керівництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно діючим. На цьому принципі основана підготовка фінансового звіту.

г) Використання оцінок.

Для підготовки даного фінансового звіту керівництво застосовує оцінки і принципи формування статей активів та пасивів, їх розкриття відповідно до МСФЗ.

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

У якості нематеріальних активів Товариством обліковуються комп’ютерні програми отримані на оплатній основі. Зокрема, це програми, призначені для автоматизації облікових робіт, для обчислення вартості робіт, розрахунку технологічних втрат у мережах і т. ін.

Рух нематеріальних активів Товариства за 2013 рік:

тис. грн.

Групи нематеріальних активів

Вартість на початок періоду

Надійшло за період

Вибуло за період

Нараховано амортизації

Вартість на кінець періоду

Первісна

Знос

Первісна

Знос

Первісна

Знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інші нематеріальні активи (комп’ютерні програми)

1095

503

668

1

1

376

1762

878

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Найменування показника

Залишок на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

(Введено в експлуатацію)

Вартість на кінець періоду

1

2

3

4

5

Придбання (створення) нематеріальних активів

0

668

668

0

Разом

0

668

668

0

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Вартість основних засобів Товариства (без капітальних інвестицій) за 2013 рік склала:

тис. грн.

Групи основних засобів

Вартість на початок періоду

Вартість на кінець періоду

Первісна

Знос

Первісна

Знос

1

2

3

12

13

Земельні ділянки

29


29

Будинки, споруди та передавальні пристрої

1 085 796

554 355

1112306

585701

Машини та обладнання

517 279

215 418

540007

249489

Транспортні засоби

48 885

33 949

45249

32935

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

10 423

6 030

11409

7173

Інші основні засоби

11 538

11 538

9985

9985

Резерв на знецінення основних засобів

(995)


(995)

Разом

1 672 955

821 290

1717990

885283

У 2013 році введені в експлуатацію основні засоби на суму 57635 тис. грн., що здійснювалось за рахунок:

-  капітальних інвестицій – 56040 тис. грн.;

-  безоплатної передачі – 1420 тис. грн.;

-  оприбуткування надлишків – 80 тис. грн.;

-  введення в експлуатацію інших ОЗ – 115 тис. грн.

У 2013 році здійснена переоцінка квартир, які перебувають у власності Товариства. За результатами переоцінки:

- капітал у дооцінках збільшився на суму 63 тис. грн. за рахунок дооцінки об’єктів;

- інші витрати зросли на суму 101 тис. грн. за рахунок уцінки об’єкту, який раніше не переоцінювався.

Під час проведення переоцінки квартир з балансової вартості активів виключений із первісної вартості об’єктів знос на загальну суму 185 тис. грн., зокрема, по об’єктам, які дооцінювались – на суму 26 тис. грн., по об’єкту, що уцінювався – на суму 159 тис. грн.

У 2013 році вибули основні засоби залишковою вартістю 1459 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок ліквідації – залишковою вартістю 1336 тис. грн.;

- за рахунок передачі для продажу – залишковою вартістю 123 тис. грн.

Руху забезпечення інших витрат і платежів за звітний період не було і станом на 31.12.2013 року залишок забезпечення склав 995 тис. грн.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ

тис. грн.

Найменування показника

Залишок на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

(Введено в експлуатацію)

Вартість на кінець періоду

1

2

3

4

5

Капітальне будівництво

1618

30329

30297

1650

Придбання (виготовлення) основних засобів

1798

50392

25743

26447

Інші

151

1617

1768

0

Аванси під капітальні інвестиції

2239

70725

72948

16

Разом

5806

153063

130756

28113

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

В зазначену статтю віднесена дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб за спожиту електроенергію, що зазвичай класифікується як поточна дебіторська заборгованість. Ця заборгованість перенесена до складу необоротних активів в зв'язку з підписаними договорами реструктуризації боргів із терміном погашення понад 12 місяців з дати балансу.

За 2013 рік у складі довгострокової дебіторської заборгованості відбулись наступні зміни, тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Надійшло, первісна вартість

Вибуло, первісна вартість

Визнаний дохід від перерахунку справедливої вартості

Вартість на кінець періоду

Первісна

Дисконт

Справедлива

Первісна

Дисконт

Справедлива

Заборгованість покупців за електроенергію

11847

3315

8532

15

38

662

11824

2653

9171

По завершенні року виконаний перерахунок справедливої вартості довгострокового боргу, в результаті якого інші фінансові доходи збільшились на 662 тис. грн.

ЗАПАСИ.

Станом на 31.12.2013 року до складу запасів віднесені:

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Надійшло, первісна вартість

Вибуло, первісна вартість

Вартість на кінець періоду

Сировина та матеріали

6586

13202

11951

7837

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

47

201

237

11

Паливо-мастильні матеріали

1657

15477

15177

1957

Тара і тарні матеріали

49

14

12

51

Будівельні матеріали

3322

9925

9736

3511

Запасні частини

12304

24159

20236

16227

Малоцінні та швидкозношувані предмети

2219

3595

3451

2363

Товари

Резерв на знецінення запасів

(3378)

(640)

(153)

(3865)

Аванси, видані на придбання запасів

81

131

81

131

Разом

22887

66064

60728

28223

За рахунок резерву знецінення запасів списання запаси, не придатні до подальшого використання на суму 153 тис. грн. Станом на 31.12.2013 перевірені залишки запасів на складах, які за даними бухобліку не використовувались більше ніж один рік, на підставі чого донарахований резерв знецінення запасів на суму 640 тис. грн.

ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Торгова та інша дебіторська заборгованість складається з:

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Вартість на кінець періоду

Первісна

Резерв

Чиста

Первісна

Резерв

Чиста

Заборгованість покупців продукції, товарів, робіт, послуг

63829

27983

35846

76114

31231

44883

Дебіторська заборгованість по розрахункам із бюджетом, в т.ч.:

3077

3077

10336

10336

по розрахункам із податку на прибуток

2994

2994

10293

10293

Інша дебіторська заборгованість

6494

528

5966

5677

3616

2061

Разом

73400

28511

44889

92127

34847

57280

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ.

Зазначена стаття включає грошові кошти на поточних рахунках, кошти в дорозі та в касі підприємства. Станом на 31.12.2013 сума коштів складає 5345 тис. грн., в т.ч.

-          у касі – 4 тис. грн.;

-          на розрахункових рахунках – 4328 тис. грн.;

-          кошти в дорозі – 1013 тис. грн.

ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ.

До складу інших оборотних активів включено право підприємства на податковий кредит.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Надійшло

Вибуло

Вартість на кінець періоду

Розрахунки з податкового кредиту

31634

496419

491565

36488

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.

Зареєстрований капітал Товариства на початок року та звітну дату складає 39 660 тисяч гривень, який поділений на 158 640 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акціонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капіталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володіє пакетом акцій у розмірі 70%+1 акція зареєстрованого капіталу. Інші акції розподілені між юридичними та фізичними особами.

Додатковий капітал Товариства складається із капіталу в дооцінках та фонду розвитку виробництва.

Резервний капітал Товариства створений згідно з вимогами Статуту на покриття збитків, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості в разі ліквідації Товариства, тощо.

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Збільшення

Зменшення

Вартість на кінець періоду

Статутний капітал

39660

39660

Капітал в дооцінках

585962

2364

114461

473865

Додатковий капітал

48416

20988

69404

Резервний капітал

4237

1614

5851

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(343238)

131877

32288

(243649)

Разом власний капітал

335037

156843

146749

345131

На початок періоду в нерозподіленому прибутку (непокритих збитках) відбулись такі зміни:

тис. грн.

Назва показника

Сума

Виправлення помилок минулих періодів

(36)

За звітний період у нерозподіленому прибутку (непокритих збитках) відображені наступні операції:

тис. грн.

Назва показника

Сума

Дохід від списання додаткового капіталу при ліквідації основних засобів

1270

Дохід від списання додаткового капіталу пропорційно нарахованого в сумі амортизації основних засобів за минулі періоди

113191

Прибуток, одержаний у звітному періоді

17417

Розподіл прибутку отриманого у 2012 році

(32289)

Разом

99589

У звітному періоді проведене списання дооцінки раніше переоцінених необоротних активів, пропорційно амортизації, нарахованій у минулих періодах, на суму 92599 тис. грн. Списання виконане відповідно до змін у обліковій політиці Товариства, внесених наказом № 87 від 24.01.2013 року. До цієї пори дооцінки списувались під час ліквідації об’єкту основних засобів. Дана практика призводила до того, що в балансі без руху обліковувались значні залишки капіталу в дооцінках, і, одночасно, із цим, непокриті збитки залишались завищеними.

Перерахунок виконаний у відповідності із положеннями міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Дана операція є зміною облікової політики, але ретроспективний перерахунок недоцільний через складність перерахунку, який до того ж не впливатиме на фінансові показники діяльності Товариства у минулих періодах.

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих періодах електроенергію. З метою погашення заборгованості підписаний договір реструктуризації заборгованості із визначенням терміну погашення зобов’язання, який складає більше ніж 12 місяців, тому суму заборгованості за куповану електроенергію та штрафні санкції за порушення умов договорів було приведено до справедливої вартості. Справедлива вартість довгострокового зобов’язання на 31.12.2013 складає 329 938 тис. грн.

На перерахунок справедливої вартості заборгованості в 2013 році вплинув перегляд строків погашення заборгованості шляхом укладання додаткової угоди.

тис. грн.

Найменування показника

На початок періоду, вартість:

Надійшло (переведено із поточної заборгованості), справедлива вартість

Вибуло (переведено в поточну заборго-ваність, справедлива вартість

На кінець періоду, вартість:

Первісна

Дисконтована

Справедлива

Первісна

Дисконтована

Справедлива

Заборгованість перед ДП «Енергоринок»

433530

70609

362921

154311

187294

456972

127034

329938

До довгострокових забезпечень віднесене забезпечення на створення пільгових пенсій. Вибуття забезпечення за звітний рік не було.

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Надійшло (створено)

Вибуло (використано)

Вартість на кінець періоду

Довгострокові забезпечення

525

53

588

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

До даного розділу включені забезпечення на виплату щорічних відпусток працівникам Товариства і інші забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток у зв’язку із введенням річної звітності з податку на прибуток, яке утворене і використане упродовж звітного року.

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Надійшло (створено)

Вибуло (використано)

Вартість на кінець періоду

Забезпечення виплат персоналу

20558

23431

25159

18830

Інші забезпечення, з них:

242

89622

13428

76436

забезпечення під витрати з податку на прибуток

12887

12887

забезпечення під витрати, стосовно яких існує ймовірність сплати штрафу, нарахованого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження

75687

75687

забезпечення під витрати, стосовно яких існує ймовірність визнання у судах боргу Товариства перед АМКУ відповідно до винесених рішень

912

300

612

Інші забезпечення

242

136

241

137

Разом

20800

113053

38587

95266

Підставою для нарахування забезпечення під майбутні витрати є висока ймовірність вибуття в майбутньому ресурсів, пов’язаних зі сплатою штрафів. Так, у 2013 році Товариство нарахувало забезпечення на суму 75 686 634 (Сімдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 57 коп. під сплату штрафу, накладеного Державною інспекцією з енергозбереження (реорганізованою в Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження).

Згідно рішень судів України за якими Товариству було відмовлено у визнанні не чинними Постанов Державної інспекції з енергозбереження № 18-14/03.100.23-119 П/1 та № 18-14/03.100.23-119 П/2 від 31.05.2007р., лише у 2013 році у Товаристві з’явилась впевненість у ймовірності отримання негативного рішення по стягненню підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в сумі 75686634 (Сімдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 57 коп.

Поточна кредиторська заборгованість складається з:

тис. грн.

Найменування показника

Вартість на початок періоду

Вартість на кінець періоду

Короткострокові кредити банків

24015

6000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

63483

22809

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4838

42006

Кредиторська заборгованість по розрахункам із бюджетом

8480

11038

Зобов’язання по розрахункам зі страхування

5383

5625

Зобов’язання по розрахункам з оплати праці

12593

13214

Аванси отримані

87820

110343

Зобов’язання по розрахункам з учасниками

93

121

Доходи майбутніх періодів

4776

4657

Інші поточні зобов’язання

22429

3861

Разом

233910

219674 

ДОХІД.

Дохід Товариства        склав (без ПДВ):

тис. грн.

Назва показника

За попередній період

За звітний період

Чистий дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

1325776

1378616

Інші операційні доходи, в т.ч.

30143

33168

Операційна оренда активів

351

370

Реалізація оборотних активів

847

1013

Реалізація необоротних активів

50

378

Штрафи, пені, неустойки

5745

6145

Утримання об`єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

1620

10

Інша операційна діяльність, з якої

21530

22252

Дохід від списання кредиторської заборгованості

384

105

Фінансові доходи, в т.ч.

0

151456

Перерахунок справедливої вартості довгострокового боргу

0

151456

Інші доходи

5624

2090

Всього доходів

1361543

1565330

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає:

тис. грн.

Назва показника

За попередній період

За звітний період

Собівартість реалізованої продукції

1166373

1274005

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ.

Адміністративні витрати Товариства становлять:

тис. грн.

Складові адміністративних витрат

За попередній період

За звітний період

Матеріальні витрати

1682

1986

Витрати на оплату праці

21363

22429

Витрати на соцстрахування

7712

8009

Витрати на відрядження

203

193

Податки, збори (обов’язкові платежі)

915

964

Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

4807

5484

Підготовка кадрів

76

36

Витрати на оплату семінарів

90

46

Періодичні видання

149

106

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо)

1068

1057

Аудиторські послуги

95

125

Юридичні послуги

169

8

Консультаційні послуги

105

75

Послуги з оцінки майна

139

47

Витрати на проведення річних зборів

16

16

Послуги реєстратора

33

32

Інші загально корпоративні витрати

262


Амортизація необоротних активів

950

1077

Ремонт

913

897

Оренда

75

47

Інші витрати на утримання необоротних активів (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення тощо)

380

386

Витрати на врегулювання спорів у судових органах

5

Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил техніки безпеки

42

45

Витрати на комп’ютеризацію облікових робіт

601

649

Інші витрати

993

784

Разом адміністративних витрат

42838 

44503 

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):

Назва показника

За попередній період

За звітний період

Витрати на створення резерву сумнівних боргів

8730

8261

Витрати від списання безнадійних боргів

311

2

Разом інших витрат

9041

8263

ІНШІ ВИТРАТИ.

тис. грн.

Назва показника

За попередній період

За звітний період

Інші операційні витрати, в т.ч.

35222

111705

Операційна оренда активів

353

303

Реалізація оборотних активів

35

27

Реалізація необоротних активів

1

123

Штрафи, пені, неустойки

471

77766

Утримання об`єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

2911

2253

Інша операційна діяльність

31451

31233

Інші фінансові витрати, в т.ч.

41537

98023

Проценти, сплачені за користування кредитом

3302

3655

Перерахунок справедливої вартості довгострокового боргу

38235

94368

Інші витрати

2962

2258

Разом інших витрат

79721

211986

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Товариство проводить операції в Україні, а тому, знаходиться під контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кількістю податків та часто змінюваним законодавством, відкритим для широкого тлумачення та в деяких випадках конфліктним. Ці факти роблять податкові ризики вельми суттєвими. На діяльність Товариства, його фінансовий стан і в подальшому будуть впливати політичний розвиток ситуації в країні, а також зміни законодавства і нормативних актів в сфері оподаткування. Керівництво вважає, що такі непередбачувані обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.

За 2013 рік відповідно до декларації на прибуток нарахований податок на прибуток на суму 14 079 000 (Чотирнадцять мільйонів сімдесят дев’ять тисяч) грн., з яких 9 155 701 (Дев’ять мільйонів сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот одна) грн. – поточні витрати з податку на прибуток, 4 598 150 (Чотири мільйони п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сто п’ятдесят) грн. – відстрочений податок на прибуток, який виникає внаслідок різниці між базами в податковому і бухгалтерському обліками.

Під час списання залишків додаткового капіталу по раніше дооціненим основним засобам списано 2 300 415 (Два мільйони триста тисяч чотириста п'ятнадцять) грн. 84 коп. відстрочених податкових зобов’язань з податку на прибуток.

УМОВНІ АКТИВИ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Товариство має наступні умовні зобов’язання:

-          в 2013 році Миколаївським окружним адміністративним судом розглянуто позов Товариства на суму 6 000 000 (Шість мільйонів) грн. до податкової інспекції по повідомленням-рішенням, складеним за результатами перевірки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2012. У судовому засіданні 11.09.2013 адміністративним судом проголошено рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, але на 31.12.2013 рішення судом ще не виготовлені у повному обсязі, через що апеляційні оскарження податковою інспекцією не подані;

-          09.02.2010 ухвалою Миколаївського окружного адміністративного суду було відкрито провадження в адміністративній справі за поданням Спеціалізованої ДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Миколаєві про стягнення з Товариства частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у розмірі 1 261 000 (Один мільйон двісті шістдесят одна тисяча) грн. Судом провадження у справі неодноразово зупинялось. Остання ухвала про зупинення провадження датована 01.11.2013;

-          за позовом Товариства відкрите судове провадження по оскарженню постанови Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Миколаївській області на загальну суму 107 300 (Сто сім тисяч триста) грн. Станом на 31.12.2013 розгляд справи зупинено.

Перспектива реального стягнення з Товариства штрафів, накладених податковими органами та ДБАІ оцінюються як малоймовірні.

ОПЕРАЦІЇ ІЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.

В даній фінансовій звітності пов'язаними сторонами визнаються сторони одна із яких має можливість контролювати чи мати значний вплив на управлінські та фінансові рішення іншої сторони або які знаходяться під загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони». Пов'язані сторони можуть заключати угоди, які б не проводились поміж не пов'язаних сторін, ціни і умови таких угод відрізняються від угод з не пов'язаними сторонами.

Пов'язані сторони включають:

а) фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність;

б) ключовий управлінський персонал та близьких членів їх сімей.

Відношення управління. Акціонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капіталу Товариства, є Фонд державного майна України (володіє 70%+1 акція зареєстрованого капіталу). Інші акції розподілені між юридичними та фізичним особами.

Операції з ключовим управлінським персоналом.

Ключовий управлінський персонал представлений Генеральним директором і директорами за напрямками діяльності, які наділені повноваженнями керівництва та контролю над діяльністю Товариства.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську і кредиторську заборгованість, які виникають в результаті поточної діяльності. Основні ризики, що виникають в зв'язку з фінансовими інструментами – це ризик ліквідності і кредитний ризик. Керівництво Товариства проводить огляд і узгодження політики по управлінню даними ризиками.

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ.

Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. В випадку недостатньої ліквідності Товариство приймає заходи по залученню позичкових ресурсів.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КАПІТАЛУ.

Товариство розглядає запозичені кошти та власний капітал як основне джерело формування капіталу. Задача Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості Товариства продовжувати постійно діюче функціонування з метою забезпечення отримання прибутку акціонерами та вигоди для інших зацікавлених осіб Товариства, а також для забезпечення фінансування своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Товариства.

Генеральний директор                                            Ю.М. Антощенко

Головний бухгалтер                                               С.С. Жуковська
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"