Регулярна інформація за 2013 рік 4 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 4


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Антощенко Юрій Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.02.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 р.
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23399393
Місцезнаходження емітента
54017 м. Миколаїв Громадянська, 40
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
Електронна поштова адреса емітента
platonova_o@energy.mk.ua
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.02.2014
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 20.02.2014
(адреса сторінки) (дата)
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"