Регулярна інформація за 2014 рік 1 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 1

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203.
Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є:
- Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi;
- Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi;
- Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок;
- Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища;
- Надання населенню побутових послуг;
- Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями;
- Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;
- Iнвестицiйна дiяльнiсть;
- Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до 1000 В i вище, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв;
- Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй;
- Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.

Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами.
При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- вiрогiдностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльностi вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми.
Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi:
1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу;
2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв.
Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць.
МСБО 2 «Запаси»
Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв:
1. Сировина та матерiали;
2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
3. Паливо;
4. Будiвельнi матерiали;
5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
6. Запаснi частини;
7. Iншi матерiали;
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)
Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисного використання.
З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисного використання, або у разi неможливостi подальшого використання.
Оцiнка запасiв § 9 Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку
Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв.
Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
МСБО 9 «Фiнансовi iнструменти»
Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ.
Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв
МСБО 11 «Будiвельнi контракти»
Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
База розподiлу загально-виробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтнiй платi виробничих робiтникiв.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв.
Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi
МСБО 16 «Основнi засоби»
Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта.
Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисного використання основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисного використання для окремих основних засобiв.
Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках:
- змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю Товариства,
- при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi)
Класи основних засобiв Вести облiк основних засобiв за такими класами:
Будiвлi:
Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
Будiвлi виробничого призначення
Будiвлi iншi
Споруди:
Споруди
Передавальнi пристрої:
ПЛ напругою 35 кВ i вище
ПЛ-6 (10) кВ
ПЛ-0,4 кВ
КЛ напругою 35 кВ
КЛ-6 (10) кВ
КЛ-0,4 кВ
Iншi передавальнi пристрої
Силовi машини i обладнання:
ПС 35 кВ i вище
ТП 10(6)/0,4 кВ
Трансформатори силовi
Iншi силовi машини i обладнання
Робочi машини:
Трактори;
Iншi робочi машини;
Транспортнi засоби;
Верстати;
Обчислювальна технiка;
Оргтехнiка та офiсна технiка;
Засоби зв’язку;
Прилади;
Меблi;
Iншi основнi засоби;
Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв.
Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Переоцiнка необоротних активiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв.
Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу.
Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв переноситься до складу нерозподiленого прибутку один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу
МСБО 17 «Оренда»
Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна.
При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду
МСБО 18 «Дохiд»
Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи
МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства.
Виплати працiвникам включають:
• поточнi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства;
• iншi довгостроковi виплати.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу, Вiдстрочений грант визнається як вiдстрочений дохiд на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс .
МСБО 23 «Витрати на позики»
Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд).
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи
Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi.
МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення»
Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми.
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства
Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом.
Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення.
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисного використання.
Строки корисного використання нематерiальних активiв Строки корисного використання визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ

а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
З 01.01.2012 Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за 1-й квартал 2014 року складена вiдповiдно до цих вимог.
б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH).
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 1-й квартал 2014 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 27196 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод становить 27196 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.

4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2014 РОКУ.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

У якостi нематерiальних активiв Товариством облiковуються комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн.
Рух нематерiальних активiв Товариства за 1-й квартал 2014 року:
тис. грн.
Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Вибуло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1762 878 - - - 110 1762 988

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 0 0 0
Разом 0 0 0 0

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Вартiсть основних засобiв Товариства (з урахуванням капiтальних iнвестицiй) за 1-й квартал 2014 року склала:
тис. грн.
Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 12 13
Земельнi дiлянки 29 29
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1112306 585701 1144833 593781
Машини та обладнання 540007 249489 540202 257958
Транспортнi засоби 45249 32935 48669 33592
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 11409 7173 11437 7457
Iншi основнi засоби 9985 9985 9854 9854
Резерв на знецiнення основних засобiв (995) (995)
Разом 1717990 885283 1754029 902642

У 1-му кварталi 2014 року введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 4837 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 3857 тис. грн.;
- безоплатної передачi – 968 тис. грн.;
- введення в експлуатацiю iнших ОЗ – 12 тис. грн.
За цей же час вибули основнi засоби первiсною вартiстю 207 тис. грн. Усi основнi засоби, якi списувались мали 100% знос. Вибуття здiйснювалось шляхом лiквiдацiї.
Прирiст незавершених капiтальних iнвестицiй, якi не введенi в експлуатацiю, склав 3296 тис. грн., залишок iнвестицiй на кiнець перiоду становив 31409 тис. грн.
Руху забезпечення iнших витрат i платежiв за звiтний перiод не було i станом на 31.03.2014 року залишок забезпечення на знецiнення основних засобiв склав 995 тис. грн.

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В ОСНОВНI ЗАСОБИ
тис. грн.
Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Капiтальне будiвництво 1650 8 0 1658
Придбання (виготовлення) основних засобiв 26447 5532 3857 28122
Iншi 0 5629 5203 426
Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 16 23086 21899 1203
Разом 28113 34255 30959 31409

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
За 1-й квартал 2014 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi змiн не вiдбулось, про що свiдчить таблиця, тис. грн.

Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть
Вибуло, первiсна вартiсть
Визнаний дохiд вiд перерахунку справедливої вартостi Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю 11824 2653 9171 0 0 0 11824 2653 9171

ЗАПАСИ.

Станом на 31.03.2014 року до складу запасiв вiднесенi:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Сировина та матерiали 7837 7721 4422 11136
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 11 14 21 4
Паливо-мастильнi матерiали 1957 3511 4119 1349
Тара i тарнi матерiали 51 2 3 50
Будiвельнi матерiали 3511 6454 4574 5391
Запаснi частини 16227 5587 3927 17887
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2363 169 627 1905
Товари (групи вибуття) 0 0 0 0
Резерв на знецiнення запасiв (3865) 0 0 (3865)
Аванси, виданi на придбання запасiв 131 902 131 902
Разом 28223 24360 17824 34759

У звiтному перiодi списанi запаси, не придатнi до подальшого використання на суму 61 тис. грн.
Реалiзованi зi складу запасiв цiнностi балансовою вартiстю 5 тис. грн.
У звiтному перiодi руху резерву знецiнення запасiв не було.

ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста
Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 76114 31231 44883 98078 31231 66847
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 10336 0 10336 13986 0 13986
по розрахункам iз податку на прибуток 10293 0 10293 13547 0 13547
Iнша дебiторська заборгованiсть 5677 3616 2061 5475 3449 2026
Разом 92127 34847 57280 117539 34680 82859

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ.

Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31.03.2014 сума коштiв складає 6589 тис. грн., в т.ч.:
- у касi – 6 тис. грн.;
- на розрахункових рахунках – 5971 тис. грн.;
- кошти в дорозi – 612 тис. грн.

IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.

До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду
Розрахунки з податкового кредиту 36488 121564 127856 30216

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.

Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39 660 тисяч гривень, який подiлений на 158 640 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу. Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами.
Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду
Статутний капiтал 39660 0 0 39660
Капiтал в дооцiнках 473865 0 0 473865
Додатковий капiтал 69404 0 0 69404
Резервний капiтал 5851 0 0 5851
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (242882) 27196 0 (215686)
Разом власний капiтал 345898 27196 0 373094

На початок перiоду в нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни:
тис. грн.
Назва показника Сума
Виправлення помилок минулих перiодiв 767

За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдображенi наступнi операцiї:

тис. грн.
Назва показника Сума
Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 0
Дохiд вiд списання додаткового капiталу пропорцiйно нарахованого в сумi амортизацiї основних засобiв за минулi перiоди 0
Прибуток, одержаний у звiтному перiодi
27196
Разом 27196

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. З метою погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi за куповану електроенергiю та штрафнi санкцiї за порушення умов договорiв було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 31.03.2014 складає 329 938 тис. грн.
тис. грн.
Найменування показника На початок перiоду, вартiсть: Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), справедлива вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, справедлива вартiсть На кiнець перiоду, вартiсть:
Первiсна Дисконтована Справедлива Первiсна Дисконтована Справедлива
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 456972 127034 329938 0 0 456972 127034 329938

До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй. Вибуття забезпечення за звiтний перiод не було.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Довгостроковi забезпечення 588 0 0 588

ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток у зв’язку iз введенням рiчної звiтностi з податку на прибуток, яке утворюється щоквартально упродовж звiтного року, а використовується пiсля формування податкової декларацiї з податку на прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за рiк.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Забезпечення виплат персоналу 18830 6366 2433 22763
Iншi забезпечення, з них: 76436 3520 266 79690
забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 0 3520 0 3520
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть сплати штрафу, нарахованого Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження 75687 0 0 75687
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть визнання у судах боргу Товариства перед АМКУ вiдповiдно до винесених рiшень 612 0 136 476
Iншi забезпечення 137 0 130 7
Разом 95266 9886 2699 102453

Забезпечення пiд майбутнi витрати було нараховане у 2013 роцi у зв’язку iз високою ймовiрнiстю вибуття в майбутньому ресурсiв, пов’язаних зi сплатою штрафiв.
У першому кварталi 2014 року нараховане забезпечення пiд витрати з податку на прибуток на суму 3520 тис. грн., яке проведено на рiвнi задекларованих у податковiй декларацiї з податку на прибуток за 2013 рiк авансових внескiв з податку на прибуток на 2014 рiк.

Поточна кредиторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 6000 25000
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 22809 17920
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 42598 44135
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 11038 11035
Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5625 5534
Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 13214 11385
Аванси отриманi 110343 92459
Зобов’язання по розрахункам з учасниками 121 121
Доходи майбутнiх перiодiв 4657 4658
Iншi поточнi зобов’язання 3861 2953
Разом 220266 215200

ДОХIД.

Дохiд Товариства склав (без ПДВ):
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 367054 365859
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 5333 5118
Операцiйна оренда активiв 88 100
Реалiзацiя оборотних активiв 233 35
Реалiзацiя необоротних активiв 127 0
Штрафи, пенi, неустойки 1129 1059
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 3 4
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 3753 3920
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 193
Фiнансовi доходи, в т.ч. 0 0
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 0 0
Iншi доходи 1127 1013
Всього доходiв 373514 371990

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає:
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 320697 323966

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ.

Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять:
тис. грн.
Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод
Матерiальнi витрати 617 509
Витрати на оплату працi 4938 5390
Витрати на соцстрахування 1774 1942
Витрати на вiдрядження 34 23
Податки, збори (обов’язковi платежi) 222 213
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1700 1483
Пiдготовка кадрiв 5 2
Витрати на оплату семiнарiв 27 0
Перiодичнi видання 20 22
Витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 263 298
Аудиторськi послуги 0 0
Юридичнi послуги 1 4
Консультацiйнi послуги 9 11
Послуги з оцiнки майна 20 0
Витрати на проведення рiчних зборiв 0 0
Послуги реєстратора 6 3
Iншi загально корпоративнi витрати 0 0
Амортизацiя необоротних активiв 245 314
Ремонт 68 143
Оренда 8 0
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 176 215
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 9 12
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 162 163
Iншi витрати 97 207
Разом адмiнiстративних витрат 10401
10954

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):

Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 0 0
Витрати вiд списання безнадiйних боргiв 1 0
Разом iнших витрат 1 0


IНШI ВИТРАТИ.
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 6752 5464
Операцiйна оренда активiв 63 74
Реалiзацiя оборотних активiв 1 6
Реалiзацiя необоротних активiв 127 0
Штрафи, пенi, неустойки 340 15
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 569 514
Iнша операцiйна дiяльнiсть 5652 4855
Iншi фiнансовi витрати, в т.ч. 1019 877
Проценти, сплаченi за користування кредитом 1019 877
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 0 0
Iншi витрати 803 13
Разом iнших витрат 8574 6354

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та часто змiнюваним законодавством, вiдкритим для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктним. Цi факти роблять податковi ризики вельми суттєвими. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому будуть впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.
В звiтному перiодi нараховане забезпечення з податку на прибуток на суму 3520 тис. грн.

УМОВНI АКТИВИ ТА УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, про якi висвiтлювалась iнформацiя у звiтi за 2013 рiк, у першому кварталi 2014 року змiн не вiдбулось:
- в 2013 роцi Миколаївським окружним адмiнiстративним судом розглянуто позов Товариства на суму 6 000 000 (Шiсть мiльйонiв) грн. до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства за перiод з 01.10.2011 по 31.12.2012. У судовому засiданнi 11.09.2013 адмiнiстративним судом проголошено рiшення про скасування податкових повiдомлень-рiшень, але на 31.03.2014 рiшення судом ще не виготовленi у повному обсязi, через що апеляцiйнi оскарження податковою iнспекцiєю не поданi;
- 09.02.2010 ухвалою Миколаївського окружного адмiнiстративного суду було вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi за поданням Спецiалiзованої ДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Миколаєвi про стягнення з Товариства частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк у розмiрi 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Судом провадження у справi неодноразово зупинялось. Остання ухвала про зупинення провадження датована 01.11.2013;
- за позовом Товариства вiдкрите судове провадження по оскарженню постанови Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України в Миколаївськiй областi на загальну суму 107 300 (Сто сiм тисяч триста) грн. Станом на 31.03.2014 розгляд справи зупинено.
Перспектива реального стягнення з Товариства штрафiв, накладених податковими органами та ДБАI оцiнюються як малоймовiрнi.
У сiчнi 2014 року внаслiдок несприятливих погодних умов сталось стихiйне лихо, внаслiдок якого були пошкодженi об’єкти енергопостачання низки районiв областi, а саме: Жовтневого, Миколаївського, Березанського, Очакiвського.
Вiдновлення об’єктiв основних засобiв, окрiм персоналу фiлiй постраждалих районiв, здiйснювалось iз залученням бригад iнших фiлiй а також пiдрядних органiзацiй. Вартiсть ремонтних робiт для вiдновлення пошкодженого майна у першому кварталi 2014 року склала 21374 тис. грн.

ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.

В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на управлiнськi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть;
б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей.
Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.

УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами – це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.

РИЗИК ЛIКВIДНОСТI.

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає заходи по залученню позичкових ресурсiв.

УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ.

Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.

В.о. Генерального директора А.I. Старих

В.о. Головного бухгалтера О.В. Прущак
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"