Регулярна інформація за 2014 рік 2 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 2
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2014

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203.
Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є:
- Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi;
- Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi;
- Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок;
- Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища;
- Надання населенню побутових послуг;
- Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями;
- Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;
- Iнвестицiйна дiяльнiсть;
- Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до 1000 В i вище, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв;
- Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй;
- Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi знаходиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.

Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами.
При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- вiрогiдностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльностi вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми.
В облiковiй полiтицi термiн «прибутки та збитки» використовується для вiдображення поточних операцiй, термiн «нерозподiлений прибуток» використовується для операцiй, якi здiйснюються за минулi (до початку звiтного року) перiоди.
Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi:
1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу;
2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв.
Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць.
МСБО 2 «Запаси»
Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв:
1. Сировина та матерiали;
2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
3. Паливо;
4. Будiвельнi матерiали;
5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
6. Запаснi частини;
7. Iншi матерiали;
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до основних засобiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)
Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисної експлуатацiї.
З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисної експлуатацiї, або у разi неможливостi подальшої експлуатацiї.
Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв.
Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв.
МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
Звiтнiсть про операцiйнi потоки Застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти»
Види операцiйних сегментiв Звiтним сегментом визначити господарський сегмент:
– передача та постачання електроенергiї.
Вiдображення в звiтностi iнформацiї про окремi сегменти Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв
Порядок розподiлу доходiв та витрат за сегментами Доходами звiтного сегмента визнається частина доходiв пiдприємства вiд продажу зовнiшнiм покупцям, отримання яких забезпечено звичайною дiяльнiстю господарського сегмента та якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших зборiв i вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарiв тощо).
Витратами звiтного сегмента визнається частина витрат пiдприємства, що пов'язанi з звичайною дiяльнiстю та безпосередньо можуть бути вiднесенi (або визначенi шляхом розподiлу на обґрунтованiй та послiдовнiй основi) до звiтного сегмента.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента
МСБО 11 «Будiвельнi контракти»
Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
База розподiлу загальновиробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтної плати виробничих робiтникiв.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i переноситься до складу капiталу в дооцiнках один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. Залишки вiдстрочених податкiв по основним засобам списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв.
Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi
МСБО 16 «Основнi засоби»
Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: основнi засоби, якi надходять безоплатно можуть зараховуватись на баланс за цiною менше нiж 2500 грн. iз нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта.
Строки корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисної експлуатацiї основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисної експлуатацiї для окремих основних засобiв.
Строки експлуатацiї основних засобiв переглядаються у випадках:
- змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - робочими комiсiями на мiсцях, або експертною технiчною комiсiєю Товариства,
- при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi)
Класи основних засобiв Облiк основних засобiв ведеться за такими класами:
Будiвлi:
Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
Будiвлi виробничого призначення
Житловi будинки
Квартири
Будiвлi ГЕС
Будiвлi iншi
Споруди:
Споруди
Споруди ГЕС
Передавальнi пристрої:
ПЛ напругою 35 кВ i вище
ПЛ-6 (10) кВ
ПЛ-0,4 кВ
КЛ напругою 35 кВ
КЛ-6 (10) кВ
КЛ-0,4 кВ
Передавальнi пристрої ГЕС
Iншi передавальнi пристрої
Силовi машини i обладнання:
ПС 35 кВ i вище
ТП 10(6)/0,4 кВ
Трансформатори силовi
Силовi машини i обладнання ГЕС
Iншi силовi машини i обладнання
Робочi машини:
Трактори;
Iншi робочi машини;
Транспортнi засоби;
Верстати;
Обчислювальна технiка;
Оргтехнiка та офiсна технiка;
Засоби зв’язку;
Прилади;
Меблi;
Iншi основнi засоби у складi ГЕС
Iншi основнi засоби;
Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв.
Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.
Переоцiнка основних засобiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв.
Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу.
Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки основних засобiв до нерозподiленого прибутку Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв переноситься до складу нерозподiленого прибутку один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу
МСБО 17 «Оренда»
Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна.
При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду
МСБО 18 «Дохiд»
Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи
МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства.
Виплати працiвникам включають:
• поточнi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства;
• iншi довгостроковi виплати.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
Вiдображення державних грантiв, отриманих у формi немонетарного активу в облiку § 23 Вартiсть немонетарного активу отриманого за рахунок державного гранту i вартiсть гранту вiдображаються за номiнальною вартiстю
Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу.
Грант вiдображається як вiдстрочений дохiд, який визнається у прибутку або збитку на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу.
Подання iнформацiї про гранти, пов’язанi з доходом § 29 Гранти, пов’язанi з доходом, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи у складi iнших доходiв.
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс .
МСБО 23 «Витрати на позики»
Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд).
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи
Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi.
МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення»
Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми.
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат:
на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства;
на пенсiйне забезпечення;
на iншi зобов’язання, якi виникли внаслiдок минулих подiй iз невизначеним термiном погашення
Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом.
Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення.
Зменшення забезпечення визнається у складi iнших доходiв.
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисної експлуатацiї.
Строки корисної експлуатацiї нематерiальних активiв Строки корисної експлуатацiї визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Пiд час первiсного визнання справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання у якостi ефективної ставки вiдсотка приймається облiкова ставка НБУ, яка дiє на момент такого визнання.
Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.
3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ

а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
З 01.01.2012 Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за перше пiврiччя 2014 року складена вiдповiдно до цих вимог.
б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH).
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За перше пiврiччя 2014 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 29690 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод також становить 29690 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.
4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2014 РОКУ.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

У якостi нематерiальних активiв Товариством облiковуються комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн.
Рух нематерiальних активiв Товариства за перше пiврiччя 2014 року:
тис. грн.
Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Вибуло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1762 878 3 0 0 218 1765 1096

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 3 3 0
Разом 0 3 3 0

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Вартiсть основних засобiв Товариства (з урахуванням капiтальних iнвестицiй) за перше пiврiччя 2014 року склала:
тис. грн.
Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Залишкова Первiсна Знос Залишкова
1 2 3 12 13
Земельнi дiлянки 29 0 29 29 0 29
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1112306 585692 526614 1115775 601870 513905
Машини та обладнання 540055 249489 290566 567263 266298 300965
Транспортнi засоби 45249 32935 12314 49647 34139 15508
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 11409 7173 4236 11962 7783 4179
Iншi основнi засоби 9985 9985 0 9793 9793 0
Резерв на знецiнення основних засобiв (995) 0 (995) (995) 0 (995)
Разом 1718038 885274 832764 1753474 919883 833591

У першому пiврiччi залишкова вартiсть основних засобiв змiнилась на (39) тис. грн., що вiдбулось за рахунок:
Коригування (донараховання) зносу основних засобiв, на суму 48 тис. грн.
Перерахунку зносу на (9) тис. грн., здiйсненого за результатами перевiрки Товариства фахiвцями Державної фiнансової iнспекцiї. В актi перевiрки iнспектори зазначили, що первiсна вартiсть введених в експлуатацiю у минулих перiодах основних засобiв була завищена за рахунок безпiдставного збiльшення будiвельно-монтажних робiт на (341) тис. грн.
У першому пiврiччi 2014 року фактично введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 36392 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 35401 тис. грн.;
- безоплатної передачi – 973 тис. грн.;
- введення в експлуатацiю iнших ОЗ – 18 тис. грн.
За цей же час вибули основнi засоби первiсною вартiстю 519 тис. грн. Усi основнi засоби, якi вибували, мали знос 100%. Вибуття здiйснювалось шляхом:
- лiквiдацiї – 397 тис. грн.;
- продажу – 122 тис. грн.
Руху забезпечення iнших витрат i платежiв за звiтний перiод не було i станом на 30.06.2014 року залишок забезпечення на знецiнення основних засобiв склав (995) тис. грн.

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В ОСНОВНI ЗАСОБИ
тис. грн.
Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Капiтальне будiвництво 1650 17 0 1667
Придбання (виготовлення) основних засобiв 26447 20719 35401 11765
Iншi (передача обладнання в монтаж) 0 7505 7388 117
Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 16 43326 33705 9637
Разом 28113 71567 76494 23186

Надходження i вибуття iнвестицiй вiдкориговане пiсля вище згаданої перевiрки фахiвцями Державної фiнансової iнспекцiї на суму (341) тис. грн.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаннями договорiв реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
За перше пiврiччя 2014 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi змiн не вiдбулось, про що свiдчить таблиця:

тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть
Вибуло, первiсна вартiсть
Визнаний дохiд вiд перерахунку справедливої вартостi Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть покупцiв по розрахункам за електроенергiю 11824 2653 9171 0 0 0 11824 2653 9171

ЗАПАСИ.

Станом на 30.06.2014 року до складу запасiв вiднесенi:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Сировина та матерiали 7837 9691 8875 8653
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 11 23 30 4
Паливо-мастильнi матерiали 1957 7301 7674 1584
Тара i тарнi матерiали 51 5 6 50
Будiвельнi матерiали 3511 7764 6640 4635
Запаснi частини 16227 8671 9144 15754
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2363 1852 1016 3199
Товари (групи вибуття) 0 0 0 0
Резерв на знецiнення запасiв (3865) 0 0 (3865)
Аванси, виданi на придбання запасiв 131 108 131 108
Разом 28223 35415 33516 30122

Реалiзованi зi складу запасiв цiнностi балансовою вартiстю 26 тис. грн.
У звiтному перiодi руху резерву знецiнення запасiв не було.

ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста
Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 76073 31231 44842 95052 30908 64144
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам за авансами виданими 1631 162 1469 1560 38 1522
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 10305 0 10305 14845 0 14845
по розрахункам iз податку на прибуток 10262 0 10262 14560 0 14560
Iнша дебiторська заборгованiсть 5453 3454 1999 6503 3413 3090
Разом 93462 34847 58615 117960 34359 83601

Дебiторська заборгованiсть на початок перiоду за продукцiю, товари, роботи, послуги зменшена на (41) тис. грн. через проведення коригувань розрахункiв iз контрагентами за минулi перiоди.
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом на початок перiоду зменшилась на (31) тис. грн. у зв’язку iз донарахуванням податку на прибуток за попереднi перiоди.
У складi iншої дебiторської заборгованостi на початок перiоду визнанi штрафнi санкцiї на суму 1407 тис. грн., в т.ч. 1404 тис. грн. за результатами перевiрки Державної фiнансової iнспекцiї.
Всього на початок року сальдо торгової та iншої дебiторської заборгованостi збiльшилось на 1335 тис. грн.

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ.

Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 30.06.2014 сума коштiв складає 5083 тис. грн., в т.ч.:
- у касi – 5 тис. грн.;
- на розрахункових рахунках – 4226 тис. грн.;
- кошти в дорозi – 852 тис. грн.

IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.

До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит, якi наведенi в таблицi (тис. грн..):

Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду
Розрахунки з податкового кредиту 36503 236093 240895 31701

Сальдо iнших оборотних активiв на початок перiоду збiльшилось на 15 тис. грн. у зв’язку iз зменшенням зобов’язань по ПДВ перед бюджетом через коригуванням операцiй, здiйснених у перiодi до 01.01.2014.

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.

Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39 660 тисяч гривень, який подiлений на 158 640 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу. Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами.
Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду
Статутний капiтал 39660 0 0 39660
Капiтал в дооцiнках 473865 0 0 473865
Додатковий капiтал 69404 0 0 69404
Резервний капiтал 5851 0 0 5851
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (242920) 29690 3657 (216887)
Разом власний капiтал 345860 29690 3657 371893

На початок перiоду в нерозподiленому прибутку вiдбулись такi змiни:
тис. грн.
Назва показника Сума
Виправлення помилок минулих перiодiв 729

За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку вiдображенi наступнi операцiї:
тис. грн.
Назва показника Сума
Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 0
Дохiд вiд списання додаткового капiталу пропорцiйно нарахованого в сумi амортизацiї основних засобiв за минулi перiоди 0
Прибуток, одержаний у звiтному перiодi
29690
Формування джерела для сплати частини прибутку на державну частку у статутному фондi вiдповiдно до ст. 11 ЗУ «Про управлiння об’єктами державної власностi» № 185-V вiд 21.09.2006 (3657)
Разом 26033

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. З метою погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi за товарну продукцiю та штрафнi санкцiї за порушення умов договорiв було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 30.06.2014 складає 329 938 тис. грн.
тис. грн.
Найменування показника На початок перiоду, вартiсть: Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), справедлива вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, справедлива вартiсть На кiнець перiоду, вартiсть:
Первiсна Дисконтована Справедлива Первiсна Дисконтована Справедлива
Заборгованiсть за куповану електроенерiю 456972 127034 329938 0 0 456972 127034 329938
До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй. Вибуття забезпечення за звiтний перiод не вiдбувалось.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Довгостроковi забезпечення 588 0 0 588

ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Забезпечення виплат персоналу 18830 13086 9823 22093
Iншi забезпечення, з них: 76436 7042 747 82731
забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 0 7042 0 7042
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть сплати штрафу, нарахованого Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження 75687 0 0 75687
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть визнання у судах боргу Товариства перед АМКУ вiдповiдно до винесених рiшень 612 0 612 0
Iншi забезпечення 137 0 135 2
Разом 95266 20128 10570 104824

Забезпечення пiд майбутнi витрати було нараховане у 2013 роцi у зв’язку iз високою ймовiрнiстю вибуття в майбутньому ресурсiв, пов’язаних зi сплатою штрафiв.
У першому пiврiччi 2014 року нараховане забезпечення пiд витрати з податку на прибуток на суму 7042 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 6000 25000
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 22809 13030
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 42587 32759
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 11039 9619
Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5625 5177
Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 13214 11160
Аванси отриманi 110343 97258
Зобов’язання по розрахункам з учасниками 121 120
Доходи майбутнiх перiодiв 4657 6205
Iншi поточнi зобов’язання 3861 1939
Разом 220256 202267

До доходiв майбутнiх перiодiв включаються доходи з невизначеною датою погашення, в т.ч.:
- вартiсть iнвестицiй за рахунок державних грантiв;
- господарськi санкцiї, присудженi судами на користь Товариства;
- iншi розрахунки iз контрагентами, по яким встановити дату збiльшення економiчних вигiд вiд операцiї в силу об’єктивних причин складно.
Дохiд перiоду по зазначеним операцiям визнається:
- по об’єктам, побудованим (створеним) за рахунок державних грантiв – пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї протягом перiоду корисного використання таких об’єктiв;
- по господарським санкцiям – по датi погашення таких санкцiй контрагентами;
- по iншим розрахункам iз контрагентами – по датi фактичного отримання грошових коштiв в рахунок погашення боргу.

ДОХIД.

Дохiд Товариства склав (без ПДВ) (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 678898 693591
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 10936 10736
Операцiйна оренда активiв 176 209
Реалiзацiя оборотних активiв 558 211
Реалiзацiя необоротних активiв 356 7
Штрафи, пенi, неустойки 2114 2246
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 5 5
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 7727 8058
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 7 262
Фiнансовi доходи, в т.ч. 150794 0
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 150794 0
Iншi доходи 1364 1074
Всього доходiв 841992 705401

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 606818 631031

До собiвартостi реалiзованої продукцiї були включенi витрати на вiдновлення об’єктiв енергопостачання, постраждалих внаслiдок стихiйного лиха, яке сталось у сiчнi 2014 року. Найбiльше постраждали Жовтневий, Миколаївський, Березанський та Очакiвський райони Миколаївської областi.
Вiдновлення об’єктiв основних засобiв здiйснювалось, окрiм персоналу фiлiй постраждалих районiв, iз залученням бригад iнших фiлiй а також пiдрядних органiзацiй. Вартiсть ремонтних робiт для вiдновлення пошкодженого майна у першому пiврiччi 2014 року склала 15457 тис. грн. Частина пошкоджених об’єктiв була реконструйована. Загальна сума витрат, якi були капiталiзованi склала 6671 тис. грн.

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ.
Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять (тис. грн.):
Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод
Матерiальнi витрати 1081 877
Витрати на оплату працi 10407 11572
Витрати на соцстрахування 3744 4189
Витрати на вiдрядження 70 67
Податки, збори (обов’язковi платежi) 556 582
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 2828 3079
Пiдготовка кадрiв 11 5
Витрати на оплату семiнарiв 29 0
Перiодичнi видання 39 44
Витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 526 618
Аудиторськi послуги 0 0
Юридичнi послуги 2 4
Консультацiйнi послуги 24 31
Послуги з оцiнки майна 24 8
Витрати на проведення рiчних зборiв 16 0
Послуги реєстратора 21 9
Iншi загально корпоративнi витрати 0 0
Амортизацiя необоротних активiв 505 618
Ремонт 324 184
Оренда 40 0
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 205 307
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 24 23
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 324 430
Iншi витрати 315 629
Разом адмiнiстративних витрат 21115 23276

ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 0 0
Витрати вiд списання безнадiйних боргiв 1 15
Разом iнших витрат 1 15

IНШI ВИТРАТИ.
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 89605 12521
Операцiйна оренда активiв 140 177
Реалiзацiя оборотних активiв 5 26
Реалiзацiя необоротних активiв 117 0
Штрафи, пенi, неустойки 76663 1436
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1123 1069
Iнша операцiйна дiяльнiсть 11557 9813
Iншi фiнансовi витрати, в т.ч. 72556 1789
Проценти, сплаченi за користування кредитом 1948 1789
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 70608 0
Iншi витрати 973 37
Iншi витрати 163134 14347

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та часто змiнюваним законодавством, вiдкритим для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктним. Цi факти роблять податковi ризики вельми суттєвими. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому будуть впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.
В звiтному перiодi нараховане забезпечення з податку на прибуток на суму 7042 тис. грн.

УМОВНI АКТИВИ ТА УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, про якi висвiтлювалась iнформацiя у звiтi за 2013 рiк, у першому пiврiччi 2014 року змiн не вiдбулось:
- в 2013 роцi Миколаївським окружним адмiнiстративним судом розглянуто позов Товариства на суму 6 000 000 (Шiсть мiльйонiв) грн. до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства за перiод з 01.10.2011 по 31.12.2012. Справа буде розглядатись у серпнi 2014 року;
- 09.02.2010 ухвалою Миколаївського окружного адмiнiстративного суду було вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi за поданням Спецiалiзованої ДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Миколаєвi про стягнення з Товариства частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк у розмiрi 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Судом провадження у справi неодноразово зупинялось. Остання ухвала про зупинення провадження датована 01.11.2013;
- за позовом Товариства вiдкрите судове провадження по оскарженню постанови Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України в Миколаївськiй областi на загальну суму 107 300 (Сто сiм тисяч триста) грн. Станом на 30.06.2014 розгляд справи зупинено.
Перспектива реального стягнення з Товариства штрафiв, накладених податковими органами та ДБАI оцiнюються як малоймовiрнi.

ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.

В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на управлiнськi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть;
б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей.
Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.

УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами – це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.

РИЗИК ЛIКВIДНОСТI.

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає заходи по залученню позичкових ресурсiв.

УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ.

Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.

Генеральний директор Ю.М. Антощенко

Головний бухгалтер С.С. Жуковська
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.2) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"