Регулярна інформація за 2014 рік 2 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 2
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2014

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Антощенко Юрiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2.Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
23399393
4. Місцезнаходження
54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс
(0512) 53-94-80 факс: (0512) 53-91-14
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 24.07.2014
(адреса сторінки) (дата)
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.2) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"