Регулярна інформація за 2014 рік 3 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 3
Дата першого дня звітного періоду: 01.07.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2014

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203.
Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є:
- Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi;
- Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi;
- Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок;
- Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища;
- Надання населенню побутових послуг;
- Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями;
- Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;
- Iнвестицiйна дiяльнiсть;
- Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до 1000 В i вище, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв;
- Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй;
- Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Україна перебуває в умовах полiтичної, фiнансової, економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що, безумовно, впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi знаходиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.

Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами.
При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- вiрогiдностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльностi вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми.
В облiковiй полiтицi термiн «прибутки та збитки» використовується для вiдображення поточних операцiй, термiн «нерозподiлений прибуток» використовується для операцiй, якi здiйснюються за минулi (до початку звiтного року) перiоди.
Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi:
1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд валюти балансу;
2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв.
Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць.
МСБО 2 «Запаси»
Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв:
1. Сировина та матерiали;
2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
3. Паливо;
4. Будiвельнi матерiали;
5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
6. Запаснi частини;
7. Iншi матерiали;
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до основних засобiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)
Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисної експлуатацiї.
З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисної експлуатацiї, або у разi неможливостi подальшої експлуатацiї.
Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв.
Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв.
МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
Звiтнiсть про операцiйнi потоки Застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти»
Види операцiйних сегментiв Звiтним сегментом визначити господарський сегмент:
– передача та постачання електроенергiї.
Вiдображення в звiтностi iнформацiї про окремi сегменти Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв
Порядок розподiлу доходiв та витрат за сегментами Доходами звiтного сегмента визнається частина доходiв пiдприємства вiд продажу зовнiшнiм покупцям, отримання яких забезпечено звичайною дiяльнiстю господарського сегмента та якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших зборiв i вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарiв тощо).
Витратами звiтного сегмента визнається частина витрат пiдприємства, що пов'язанi з звичайною дiяльнiстю та безпосередньо можуть бути вiднесенi (або визначенi шляхом розподiлу на обґрунтованiй та послiдовнiй основi) до звiтного сегмента.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента
МСБО 11 «Будiвельнi контракти»
Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
База розподiлу загальновиробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтної плати виробничих робiтникiв.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i переноситься до складу капiталу в дооцiнках один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. Залишки вiдстрочених податкiв по основним засобам списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв.
Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi
МСБО 16 «Основнi засоби»
Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: основнi засоби, якi надходять безоплатно можуть зараховуватись на баланс за цiною менше нiж 2500 грн. iз нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта.
Строки корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисної експлуатацiї основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисної експлуатацiї для окремих основних засобiв.
Строки експлуатацiї основних засобiв переглядаються у випадках:
- змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - робочими комiсiями на мiсцях, або експертною технiчною комiсiєю Товариства,
- при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi)
Класи основних засобiв Облiк основних засобiв ведеться за такими класами:
Будiвлi:
Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
Будiвлi виробничого призначення
Житловi будинки
Квартири
Будiвлi ГЕС
Будiвлi iншi
Споруди:
Споруди
Споруди ГЕС
Передавальнi пристрої:
ПЛ напругою 35 кВ i вище
ПЛ-6 (10) кВ
ПЛ-0,4 кВ
КЛ напругою 35 кВ
КЛ-6 (10) кВ
КЛ-0,4 кВ
Передавальнi пристрої ГЕС
Iншi передавальнi пристрої
Силовi машини i обладнання:
ПС 35 кВ i вище
ТП 10(6)/0,4 кВ
Трансформатори силовi
Силовi машини i обладнання ГЕС
Iншi силовi машини i обладнання
Робочi машини:
Трактори;
Iншi робочi машини;
Транспортнi засоби;
Верстати;
Обчислювальна технiка;
Оргтехнiка та офiсна технiка;
Засоби зв’язку;
Прилади;
Меблi;
Iншi основнi засоби у складi ГЕС
Iншi основнi засоби;
Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв.
Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.
Переоцiнка основних засобiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв.
Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу.
Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки основних засобiв до нерозподiленого прибутку Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв переноситься до складу нерозподiленого прибутку один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу
МСБО 17 «Оренда»
Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна.
При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду
МСБО 18 «Дохiд»
Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи
МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства.
Виплати працiвникам включають:
• поточнi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства;
• iншi довгостроковi виплати.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
Вiдображення державних грантiв, отриманих у формi немонетарного активу в облiку. § 23 Вартiсть немонетарного активу отриманого за рахунок державного гранту i вартiсть гранту вiдображаються за номiнальною вартiстю
Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу.
Грант вiдображається як вiдстрочений дохiд, який визнається у прибутку або збитку на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу.
Подання iнформацiї про гранти, пов’язанi з доходом § 29 Гранти, пов’язанi з доходом, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи у складi iнших доходiв.
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс .
МСБО 23 «Витрати на позики»
Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд).
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи
Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi.
МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення»
Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми.
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат:
на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства;
на пенсiйне забезпечення;
на iншi зобов’язання, якi виникли внаслiдок минулих подiй iз невизначеним термiном погашення
Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом.
Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення.
Зменшення забезпечення визнається у складi iнших доходiв.
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисної експлуатацiї.
Строки корисної експлуатацiї нематерiальних активiв Строки корисної експлуатацiї визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Пiд час первiсного визнання справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання у якостi ефективної ставки вiдсотка приймається облiкова ставка НБУ, яка дiє на момент такого визнання.
Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.
3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ

а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
З 01.01.2012 Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за дев’ять мiсяцiв 2014 року складена вiдповiдно до цих вимог.
б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH).
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За дев’ять мiсяцiв 2014 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 42720 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод також становить 42720 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.
4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА ДЕВ’ЯТЬ МIСЯЦIВ 2014 РОКУ.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

У якостi нематерiальних активiв Товариством облiковуються комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн.
Рух нематерiальних активiв Товариства за дев’ять мiсяцiв 2014 року:
тис. грн.
Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Вибуло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1762 878 473 140 140 294 2095 1032

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 473 473 0
Разом 0 473 473 0

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Вартiсть основних засобiв Товариства (з урахуванням капiтальних iнвестицiй) за дев’ять мiсяцiв 2014 року склала:
тис. грн.
Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Залишкова Первiсна Знос Залишкова
1 2 3 12 13
Земельнi дiлянки 29 0 29 29 0 29
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1112305 585701 526604 1132466 610109 522357
Машини та обладнання 540008 249528 290480 568721 274796 293925
Транспортнi засоби 45249 32935 12314 49672 34918 14754
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 11409 7173 4236 12063 8117 3946
Iншi основнi засоби 9985 9985 0 9636 9636 0
Капiтальнi iнвестицiй в основнi засоби 28113 0 28113 35359 0 35359
Резерв на знецiнення основних засобiв (995) 0 (995) (995) 0 (995)
Разом 1746103 885322 860781 1806951 937576 869375

За дев’ять мiсяцiв 2014 року коригування залишкової вартостi основних засобiв на початок перiоду змiнилась на (39) тис. грн., що вiдбулось за рахунок:
Коригування (донарахування) зносу основних засобiв, на суму 48 тис. грн.
Перерахунку зносу на (9) тис. грн., здiйсненого за результатами перевiрки Товариства фахiвцями Державної фiнансової iнспекцiї. В актi перевiрки iнспектори зазначили, що первiсна вартiсть введених в експлуатацiю у минулих перiодах основних засобiв була завищена за рахунок безпiдставного збiльшення будiвельно-монтажних робiт на (341) тис. грн.
За дев’ять мiсяцiв 2014 року фактично введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 54268 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 53265 тис. грн.;
- безоплатного надходження – 973 тис. грн.;
- введення в експлуатацiю iнших ОЗ – 30 тис. грн.
За цей же час вибули основнi засоби первiсною вартiстю 666 тис. грн. Усi основнi засоби, якi вибували, мали знос 100%. Вибуття здiйснювалось шляхом:
- лiквiдацiї – 544 тис. грн.;
- продажу – 122 тис. грн.
Руху забезпечення iнших витрат i платежiв, створеного у минулих перiодах пiд знецiнення основних засобiв, за звiтний перiод не було i станом на 30.09.2014 року залишок склав (995) тис. грн.

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В ОСНОВНI ЗАСОБИ
тис. грн.
Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Капiтальне будiвництво 1650 18045 5909 13786
Придбання (виготовлення) основних засобiв 26447 23936 47356 3027
Iншi (передача обладнання в монтаж) 0 7508 7391 117
Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 16 75938 57525 18429
Разом 28113 125427 118181 35359

Надходження i вибуття iнвестицiй вiдкориговане пiсля вище згаданої перевiрки фахiвцями Державної фiнансової iнспекцiї на суму (341) тис. грн.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаннями договорiв реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
За дев’ять мiсяцiв 2014 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi вiдбулись змiни, якi зазначенi у таблицi:

тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть
Вибуло, первiсна вартiсть
Визнаний дохiд вiд перерахунку справедливої вартостi Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть покупцiв по розрахункам за електроенергiю 11824 2653 9171 0 11809 2652 15 1 14

Вибуття довгострокової заборгованостi вiдбулось внаслiдок визнання кредиторських вимог Товариства по справi про визнання банкрутом ПАТ «ЧСЗ» iз переведенням даного боргу в поточну заборгованiсть.

ЗАПАСИ.

Станом на 30.09.2014 року до складу запасiв вiднесенi:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Сировина та матерiали 7837 13590 12917 8510
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 11 35 38 8
Паливо-мастильнi матерiали 1957 12194 12311 1840
Тара i тарнi матерiали 51 6 10 47
Будiвельнi матерiали 3511 11496 9611 5396
Запаснi частини 16227 14899 13768 17358
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2363 2010 1417 2956
Товари (групи вибуття) 0 0
Резерв на знецiнення запасiв (3865) (33) (3832)
Аванси, виданi на придбання запасiв 131 167 131 167
Разом 28223 54397 50170 32450

Реалiзованi зi складу запасiв цiнностi балансовою вартiстю 30 тис. грн.
У якостi благодiйної допомоги переданi запаси балансовою вартiстю 96 тис. грн. Правочин був погоджений iз Наглядовою радою Товариства.
За звiтний перiод списанi запаси, не придатнi до подальшого використання, на загальну суму 104 тис. грн., в т.ч. за рахунок резерву знецiнення запасiв – на 33 тис. грн.
Списанi запаси, втраченi внаслiдок нестач та псування, на суму 107 тис. грн.

ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста
Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 76052 31231 44821 106854 30639 76215
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам за авансами виданими 1631 162 1469 1941 38 1903
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 10305 0 10305 16910 0 16910
по розрахункам iз податку на прибуток 10262 0 10262 16756 0 16756
Iнша дебiторська заборгованiсть 5453 3454 1999 6753 3413 3340
Разом 93441 34847 58594 132458 34090 98368

Дебiторська заборгованiсть на початок перiоду за продукцiю, товари, роботи, послуги зменшена на (62) тис. грн. через проведення коригувань розрахункiв iз контрагентами за минулi перiоди.
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом на початок перiоду зменшилась на (31) тис. грн. у зв’язку iз донарахуванням податку на прибуток за попереднi перiоди.
У складi iншої дебiторської заборгованостi на початок перiоду визнанi штрафнi санкцiї на суму 1407 тис. грн., в т.ч. 1404 тис. грн. за результатами перевiрки Державної фiнансової iнспекцiї.
Всього на початок року сальдо торгової та iншої дебiторської заборгованостi збiльшилось на 1314 тис. грн.

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ.

Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 30.09.2014 сума коштiв складає 3615 тис. грн., в т.ч.:
- у касi – 5 тис. грн.;
- на розрахункових рахунках – 2972 тис. грн.;
- кошти в дорозi – 638 тис. грн.

IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.

До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит, якi наведенi в таблицi (тис. грн.):

Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду
Розрахунки з податкового кредиту 36507 377105 380960 32652

Сальдо iнших оборотних активiв на початок перiоду збiльшилось на 19 тис. грн. у зв’язку iз зменшенням зобов’язань по ПДВ перед бюджетом через коригуванням операцiй, здiйснених у перiодi до 01.01.2014.

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.

Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39 660 тисяч гривень, який подiлений на 158 640 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу. Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами.
Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду
Статутний капiтал 39660 0 0 39660
Капiтал в дооцiнках 473865 0 2 473863
Додатковий капiтал 69404 0 0 69404
Резервний капiтал 5851 0 0 5851
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (242942) 42720 3655 (203877)
Разом власний капiтал 345838 42720 3657 384901

На початок перiоду в нерозподiленому прибутку вiдбулись такi змiни:
тис. грн.
Назва показника Сума
Виправлення помилок минулих перiодiв 707

За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку вiдображенi наступнi операцiї:
тис. грн.
Назва показника Сума
Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 2
Дохiд вiд списання додаткового капiталу пропорцiйно нарахованого сумi амортизацiї основних засобiв за минулi перiоди 0
Прибуток, одержаний у звiтному перiодi
42720
Формування джерела для сплати частини прибутку на державну частку у статутному фондi вiдповiдно до ст. 11 ЗУ «Про управлiння об’єктами державної власностi» № 185-V вiд 21.09.2006 (3657)
Разом 39065

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. З метою погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi за товарну продукцiю та штрафнi санкцiї за порушення умов договорiв було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 30.09.2014 складає 329 938 тис. грн.
тис. грн.
Найменування показника На початок перiоду, вартiсть: Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), справедлива вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, справедлива вартiсть На кiнець перiоду, вартiсть:
Первiсна Дисконтована Справедлива Первiсна Дисконтована Справедлива
Заборгованiсть за куповану електроенерiю 456972 127034 329938 0 0 456972 127034 329938

До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Довгостроковi забезпечення 588 0 12 576
За звiтний перiод забезпечення у сумi 12 тис. грн. було використане для виплати пiльгових пенсiй.

ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Забезпечення виплат персоналу 18830 19487 19962 18355
Iншi забезпечення, з них: 76436 10562 747 86251
забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 0 10562 0 10562
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть сплати штрафу, нарахованого Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження 75687 0 0 75687
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть визнання у судах боргу Товариства перед АМКУ вiдповiдно до винесених рiшень 612 0 612 0
Iншi забезпечення 137 0 135 2
Разом 95266 30049 20709 104606

Забезпечення пiд майбутнi витрати було нараховане у 2013 роцi у зв’язку iз високою ймовiрнiстю вибуття в майбутньому ресурсiв, пов’язаних зi сплатою штрафiв.
За дев’ять 2014 року нараховане забезпечення пiд витрати з податку на прибуток на суму 10562 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 6000 25000
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 22809 7700
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 42592 33380
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 11039 13444
Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5625 3802
Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 13214 7755
Аванси отриманi 110343 110800
Зобов’язання по розрахункам з учасниками 121 120
Доходи майбутнiх перiодiв 4657 6451
Iншi поточнi зобов’язання 3861 1806
Разом 220251 210258

За рахунок виправлення помилок, яких припустились у минулих перiодах, змiнено сальдо на початок перiоду по кредиторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги на 586 тис. грн.
До доходiв майбутнiх перiодiв включаються доходи з невизначеною датою погашення, в т.ч.:
- вартiсть iнвестицiй за рахунок державних грантiв;
- господарськi санкцiї, присудженi судами на користь Товариства;
- iншi розрахунки iз контрагентами, по яким встановити дату збiльшення економiчних вигiд вiд операцiї в силу об’єктивних причин складно.
Дохiд перiоду по зазначеним операцiям визнається:
- по об’єктам, побудованим (створеним) за рахунок державних грантiв – пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї протягом перiоду корисного використання таких об’єктiв;
- по господарським санкцiям – по датi погашення таких санкцiй контрагентами;
- по iншим розрахункам iз контрагентами – по датi фактичного отримання грошових коштiв в рахунок погашення боргу.

ДОХIД.

Дохiд Товариства склав (без ПДВ) (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1005456 1076171
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 18508 19526
Операцiйна оренда активiв 272 329
Реалiзацiя оборотних активiв 699 410
Реалiзацiя необоротних активiв 377 7
Штрафи, пенi, неустойки 4315 4478
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 7 278
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 12838 14024
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 19 271
Фiнансовi доходи, в т.ч. 150794 2652
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 150794 2652
Iншi доходи 1626 1116
Всього доходiв 1176384 1099465

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 915777 986208

До собiвартостi реалiзованої продукцiї були включенi витрати на вiдновлення об’єктiв енергопостачання, постраждалих внаслiдок стихiйного лиха, яке сталось у сiчнi 2014 року. Найбiльше постраждали Жовтневий, Миколаївський, Березанський та Очакiвський райони Миколаївської областi.
Вiдновлення об’єктiв основних засобiв здiйснювалось, окрiм персоналу фiлiй постраждалих районiв, iз залученням бригад iнших фiлiй а також пiдрядних органiзацiй. Вартiсть ремонтних робiт для вiдновлення пошкодженого майна за дев’ять мiсяцiв 2014 року склала 15457 тис. грн. Частина пошкоджених об’єктiв була реконструйована. Загальна сума витрат, якi були капiталiзованi склала 9963 тис. грн.

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ.

Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять (тис. грн.):
Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод
Матерiальнi витрати 1441 1304
Витрати на оплату працi 15532 17632
Витрати на соцстрахування 5574 6324
Витрати на вiдрядження 117 105
Податки, збори (обов’язковi платежi) 771 855
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 3929 4382
Пiдготовка кадрiв 14 12
Витрати на оплату семiнарiв 30 5
Перiодичнi видання 76 67
Витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 785 956
Аудиторськi послуги
Юридичнi послуги 3 9
Консультацiйнi послуги 49 54
Послуги з оцiнки майна 37 12
Витрати на проведення рiчних зборiв 16
Послуги реєстратора 26 14
Iншi загально корпоративнi витрати
Амортизацiя необоротних активiв 788 883
Ремонт 448 264
Оренда 42
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 240 386
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 32 35
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 487 741
Iншi витрати 436 875
Разом адмiнiстративних витрат 30873 34915

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 0 0
Витрати вiд списання безнадiйних боргiв 1 45
Разом iнших витрат 1 45

IНШI ВИТРАТИ.
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 98951 22190
Операцiйна оренда активiв 220 310
Реалiзацiя оборотних активiв 11 30
Реалiзацiя необоротних активiв 123 0
Штрафи, пенi, неустойки 7704 2435
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1646 1899
Iнша операцiйна дiяльнiсть 19247 17516
Iншi фiнансовi витрати, в т.ч. 73597 2793
Проценти, сплаченi за користування кредитом 2989 2793
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 70608
Iншi витрати 1321 42
Iншi витрати 173869 25025

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та часто змiнюваним законодавством, вiдкритим для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктним. Цi факти роблять податковi ризики вельми суттєвими. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому будуть впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.
В звiтному перiодi нараховане забезпечення з податку на прибуток на суму 10562 тис. грн.

УМОВНI АКТИВИ ТА УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, про якi висвiтлювалась iнформацiя у звiтi за 2013 рiк, за дев’ять мiсяцiв 2014 року змiн не вiдбулось:
- в 2013 роцi Миколаївським окружним адмiнiстративним судом розглянуто позов Товариства на суму 6 000 000 (Шiсть мiльйонiв) грн. до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства за перiод з 01.10.2011 по 31.12.2012. Справа буде розглядатись апеляцiйним судом за скаргою податкової iнспекцiї у жовтнi 2014 року;
- 09.02.2010 ухвалою Миколаївського окружного адмiнiстративного суду було вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi за поданням Спецiалiзованої ДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Миколаєвi про стягнення з Товариства частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк у розмiрi 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Судом провадження у справi неодноразово зупинялось. Остання ухвала про зупинення провадження датована 01.11.2013;
- за позовом Товариства вiдкрите судове провадження по оскарженню постанови Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України в Миколаївськiй областi на загальну суму 107 300 (Сто сiм тисяч триста) грн. Станом на 30.09.2014 розгляд справи зупинено.
Перспектива реального стягнення з Товариства штрафiв, накладених податковими органами та ДБАI оцiнюються як малоймовiрнi.

ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.

В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на управлiнськi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть;
б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей.
Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.

УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами – це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.

РИЗИК ЛIКВIДНОСТI.

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає заходи по залученню позичкових ресурсiв.

УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ.

Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.

Генеральний директор Ю.М. Антощенко

В.о. головного бухгалтера О.В. Прущак
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.3) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"