Регулярна інформація за 2014 рік 3 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 3
Дата першого дня звітного періоду: 01.07.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2014

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 25000 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку 14.11.2013 25000 16.5 13.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 13444 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 614192 X X
Усього зобов'язань X 652636 X X
Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 25000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 13444 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 614192 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 7614 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 329582 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 7700 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 110800 тис. грн. та iн.
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.3) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"