Регулярна інформація за 2015 рік 2 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2015
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2015

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Генерального директора       О.О. Беспалов
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.07.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2.Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
23399393
4. Місцезнаходження
54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс
(0512) 53-94-80 факс: (0512) 53-91-14
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"