Телефон довіри:
0512539518
0931703079
Кол-центр:
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

, 0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 29.12.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 24.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 17.07.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 13.06.2017
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 04.05.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 04.05.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.05.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 18.04.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 16.03.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 21.02.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 08.02.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 01.02.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 19.01.2017
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 16.01.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 28.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.12.2016
  (дата)
2. Повідомлення 246 Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України» 29.12.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 29.12.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/пДата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
12345
1 18.08.2016 10070250.00 28.07.2016 - 28.01.2017 через депозитарну систему
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016 (протокол № 25) було прийнято наступне рiшення про виплату дивiдендiв:
1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави», наступним чином:
- 5 % – до резервного капiталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк у розмiрi 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 18.08.2016 № 1) прийнято наступне рiшення:
- визначити датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк 07 вересня 2016 року;
- здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi, визначеному рiшенням позачергових загальних зборiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016, в порядку, визначеному частиною 2 статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» та частиною 5 статтi 20 Закону України «Про депозитарну систему України»;
- протягом 10 днiв з дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

29.12.2016

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 26.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.12.2016
  (дата)
2. Повідомлення 244 Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України» 27.12.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 27.12.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 20.12.2016 0 1021943 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори. Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 20.12.2016 (протокол № 6) надано згоду на укладення Кредитного договору мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Банк Восток" щодо вiдкриття кредитної лiнiї з максимальним лімітом 40 000 тис. грн. за умови спрямовування отриманих по кредитному договору коштiв виключно для: - виплати заробiтної плати; - виконання Iнвестицiйної програми Товариства; - сплати обов’язкових платежiв до бюджету; - своєчасних розрахункiв за куповану електричну енергiю з ДП «Енергоринок». Згiдно з цим Договором Банк (ПАТ "Банк Восток") зобов'язується надати Позичальнику (ПАТ "Миколаївобленерго") грошовi кошти (Кредит) шляхом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 тис. грн., а Позичальник зобов'язується сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим Договором. Лiмiт кредитної лiнiї протягом строку дiї цього Договору змiнюється згiдно з графiком, визначеним Договором.

27.12.2016

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 07.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2016
  (дата)
2. Повідомлення Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України» 07.12.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 07.12.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 02.12.2016 0 1021943 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки. Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 02.12.2016 (протокол № 5) надано згоду на укладення договору поруки № 46/8-п мiж ПАТ "Миколаївобленерго", ДП "Суднобудiвний завод iм. 61 комунара" та ДП "Харкiвське конструкторське бюро машинобудування iменi О.О. Морозова". Згiдно з цим договором Поручитель (ДП «Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iменi О.О.Морозова») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за Боржника (ДП «Суднобудiвний завод iм. 61 комунара») за виконання останнiм свого обов’язку по оплатi за електроенергiю, у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Сума оплати за договором визначається щомiсяця, виходячи з обсягу спожитої електроенергiї.

07.12.2016

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 19.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.08.2016
  (дата)
2. Повідомлення Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України» 22.08.2016
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 19.08.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.08.2016 припинено повноваження член Дирекцiї Макаревич Олексiй Олексiйович - -
-
2.521e-06
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревича Олексiя Олексiйовича згiдно поданої заяви. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016 обрано член Дирекцiї Борисов Дмитро Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) директора з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку ПАТ «Миколаївобленерго» Борисова Дмитра Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень - до переобрання. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту перспективного розвитку ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», начальник вiддiлу перспективного розвитку ПАТ «Вiнницяобленерго», начальник вiддiлу перспективного розвитку та впровадження нової технiки та технологiй ВАТ «Запорiжжяобленерго», директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016 обрано Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Лепявко Iрина Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», заступника начальника Управлiння – начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств ФДМУ Лепявко Iрину Миколаївну обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк обрання - до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016 обрано Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Сачiвко Андрiй Iванович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», заступника директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Сачiвка Андрiя Iвановича обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк обрання - до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту, начальник управлiння, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.08.2016

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 28.07.2016
(дата)

 

Особлива інформація емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.07.2016

  (дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"

01.08.2016

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет

29.07.2016

  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.07.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Лепявко Iрина Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрини Миколаївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 02.07.2015, члена Наглядової ради – з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 припинено повноваження Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Кальнiченко Валентина Анатолiївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Кальнiченко Валентини Анатолiївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Наглядової ради з 20.04.2015, члена Наглядової ради – з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Яковлєв Юрiй Вiталiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яковлєва Юрiя Вiталiйовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Балан Руслана Василiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Балан Руслани Василiвни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Ничипорчук Андрiй Григорович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Ничипорчука Андрiя Григоровича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради, акцiонер VS Energy International N.V. - 34167415
-
0.15
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» VS Energy International N.V. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Володiє часткою у статутному капiталi 0,15%.
27.07.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради, акцiонер ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» - 33947089
-
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Сачiвко Андрiй Iванович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Сачiвка Андрiя Iвановича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту, начальник управлiння, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Лепявко Iрина Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрину Миколаївну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Єсипенко Людмила Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Єсипенко Людмилу Миколаївну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Холоднова Iрина Петрiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Холоднову Iрину Петрiвну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Вiзiр Олександр Сергiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Вiзiра Олександра Сергiйовича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу в Фондi державного майна України, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу в Київськiй мiськiй радi, юрисконсульт в ТОВ "Градбуд-1", юрисконсульт в ТОВ "Акцепт Логистик Груп", юрисконсульт в ТОВ "Смарт карти та системи", юрист в ТОВ "Юридична фiрма "Саєнко Харенко", директор ТОВ "Базис Iнвест", директор ТОВ "Будпромiнфрасервiс". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Токарська Олена Вячеславiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Токарську Олену Вячеславiвну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти", яке дiє за рахунок та в iнтересах ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд". Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту енергозбутової полiтики ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016 обрано Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Онищук Олександр Адамович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Онищука Олександра Адамовича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти", яке дiє за рахунок та в iнтересах ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд". Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор фiнансовий Українсько-iталiйського спiльного пiдприємства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венето", головний фахiвець економiчного департаменту, начальник планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата обліку (за наявності)Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонеромПовне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентівРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
1   27.07.2016 Публiчне акцiонерне товариство "Енерго-постачальна компанiя "Херсон-обленерго" 05396638 13.1694 13.2319
Зміст інформації:
Публiчним акцiонерним товариством "Миколаївобленерго" отримано 27.07.2016 вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 21.07.2016, на пiдставi якого стало вiдомо, що кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi акцiонера - юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" (код ЄДРПОУ 05396638, мiсцезнаходження: вул. Пестеля, буд. 5, м. Херсон, Херсонська область, 73000) змiнилась i станом на 21.07.2016 становить 20 991 103 штуки, що складає 13,2319% вiд загальної кiлькостi акцiй та 13,3062% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.
До змiни розмiру пакета акцiй Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" володiло 20 891 903 штуками акцiй, що становило 13,1694% вiд загальної кiлькостi акцiй та 13,2434% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/пДата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
12345
1 27.07.2016 10070250 28.07.2016 - 28.01.2017 через депозитарну систему
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016 (протокол № 25) було прийнято наступне рiшення про виплату дивiдендiв:
"1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави», наступним чином:
- 5 % – до резервного капiталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк у розмiрi 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" питання щодо визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, належить до виключної компетенцiї Наглядової ради. Найближчим часом це питання буде включено до порядку денного засiданняi Наглядової ради.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

29.07.16

 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 29.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.02.16
  (дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 01.03.16
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 02.03.16
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.02.2016 припинено повноваження член Дирекцiї Макаревич Олексiй Олексiйович - -
-
2.521e-06
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї - Директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича припинено у зв'язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 26.02.2016 № 245-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

         02.03.2016

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"

My title

My subtitle

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.12.2015 припинено повноваження Головний бухгалтер Жуковська Свiтлана Станiславiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Наказом вiд 21.12.2015 № 3963-к на пiдставi заяви працiвника прийнято рiшення про переведення головного бухгалтера Жуковської Свiтлани Станiславiвни на посаду заступника головного бухгалтера по контролю за бухгалтерським облiком та складанням фiнансової та статистичної звiтностi з 21.12.2015. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 08.02.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.12.2015 призначено Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Наказом вiд 21.12.2015 № 3964-к на пiдставi заяви працiвника прийнято рiшення про переведення заступника головного бухгалтера по контролю за бухгалтерським облiком та складанням фiнансової та статистичної звiтностi Прущака Олександра Васильовича на посаду головного бухгалтера з 21.12.2015. Строк дiї повноважень - не встановлено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду заступника головного бухгалтера Товариства. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         23.12.2015

 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Генерального директора       В.I. Бережний
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.08.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.08.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Селiвьорстова Людмила Юрiївна, уповноважений представник Фонду державного майна України - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) обрано Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» начальника вiддiлу iнформацiйного та рекламного забезпечення органiзацiї продажу об'єктiв за конкурсом ФДМУ Селiвьорстову Людмилу Юрiївну, уповноваженого представника Фонду державного майна України. Строк дiї повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - до моменту переобрання. Селiвьорстова Л.Ю. часткою у статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Останнi 5 рокiв працює на посадi начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.08.2015 обрано Секретар Ревiзiйної комiсiї Устименко Михайло Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) обрано Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» головного державного аудитора вiддiлу операцiйного аудиту Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi Устименка Михайла Володимировича. Строк дiї повноважень Секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства - до моменту переобрання. Устименко М.В. часткою у статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Останнi 5 рокiв працює на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.08.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї, уповноважений представник ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», уповноважений представник Бабак Тамара Володимирiвна - 22048622
-
5.21
Зміст інформації:
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) було повiдомлено, що представником члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» є директор фiнансовий Бабак Тамара Володимирiвна, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах головного фахiвця з фiнансових та бюджетних питань, фiнансового директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3 роки. ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» володiє часткою у статутному капiталi 5,21%.

         28.08.2015

 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.07.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Борисов Дмитро Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» - директора з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку Борисова Дмитра Олександровича у зв'язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Шкура Вiктор Михайлович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» - директора з економiчної безпеки та iнформацiйного захисту Шкура Вiктора Михайловича у зв'язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Харитонова Надiя Вiталiївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» - директора з управлiння персоналом та кадрових питань Харитонової Надiї Вiталiївни у зв'язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Татаренко Людмила Федорiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» - начальника юридичної служби Татаренко Людмили Федорiвни у зв'язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015 обрано Голова Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) члена Наглядової ради - начальника вiддiлу Фонду державного майна України Лепявко Iрину Миколаївну обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Статуту Товариства. Строк дiї повноважень Голови Наглядової ради - до моменту переобрання. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади заступника начальника Управлiння, начальника вiддiлу ФДМУ. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         07.07.2015

 


  Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.05.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.05.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Горбань Олена Анатолiївна - -
-
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Горбань Олени Анатолiївни у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Олена Григорiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Нiколайчук Олени Григорiвни у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Скорейко Наталiя Iванiвна - -
-
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Скорейко Наталiї Iванiвни у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України - 00032945
-
70
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Фонд державного майна України. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 70%. Представник акцiонера - Селiвьорстова Людмила Юрiївна, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Устименко Михайло Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Устименка Михайла Володимировича. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» - 22048622
-
5.21
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 5,21%. Представник акцiонера - Безшкурий Станiслав Григорович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         28.05.2015

 


      Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Яковлєв Юрiй Вiталiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) члена Наглядової ради - Директора Департаменту Фонду державного майна України Яковлєва Юрiя Вiталiйовича обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень Голови Наглядової ради не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано Заступник Голови Наглядової ради Кальнiченко Валентина Анатолiївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) члена Наглядової ради - заступника директора Департаменту - начальника Управлiння Фонду державного майна України Кальнiченко Валентину Анатолiївну обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень Заступника Голови Наглядової ради не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Котков Валерiй Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Ганусовський Василь Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - директора з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовського Василя Володимировича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2012. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Макаревич Олексiй Олексiйович - -
-
0,000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Старих Артур Iванович - -
-
0.0019
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - заступника начальника оперативно-диспетчерської служби фiлiї м. Миколаєва Центрального округу Старих Артура Iвановича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,0019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Гончарук Микола Павлович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - директора комерцiйного Гончарука Миколи Павловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Щербаков Сергiй Павлович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - начальника вiддiлу з iнвестицiйної полiтики Щербакова Сергiя Павловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження член Дирекцiї Карпенко Тетяна Володимирiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї - начальника вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв Карпенко Тетяни Володимирiвни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Беспалов Олексiй Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) заступника комерцiйного директора по роботi iз споживачами Беспалова Олексiя Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Бережний Вiктор Iванович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора технiчного Бережного Вiктора Iвановича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Борисов Дмитро Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з iнвестицiйної полiтики Борисова Дмитра Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Макаревич Олексiй Олексiйович - -
-
0,000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Єфiмов Олег Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) заступника директора з економiки Єфiмова Олега Володимировича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Шкура Вiктор Михайлович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з економiчної безпеки та правової полiтики Шкуру Вiктора Михайловича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Харитонова Надiя Вiталiївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з кадрових питань та зовнiшньо iнформацiйним зв'язкам Харитонову Надiю Вiталiївну обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015 обрано член Дирекцiї Татаренко Людмила Федорiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) начальника юридичної служби Татаренко Людмилу Федорiвну обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         23.04.2015

 


    Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.03.2015
(дата)

                         Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.03.2015 припинено повноваження член Дирекцiї - Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовський Василь Володимирович - -
-
0
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї - Директора з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовського Василя Володимировича припинено у зв'язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 13.03.2015 № 313-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2012. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

 

                                                                                                                                                                                                                                       19.03.2015


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.03.2015 припинено повноваження член Дирекцiї - Директор з економiчної безпеки та правової полiтики Котков Валерiй Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї - Директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича припинено у зв'язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 16.03.2015 № 327-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

                                                                                                                                                                                                                                  19.03.2015


 

                     Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

                         Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.03.2015 обрано Генеральний директор Сивак Олег Петрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) Сивака Олега Петровича обрано Генеральним директором ПАТ «Миколаївобленерго» та введено його до складу Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 припинено повноваження Генеральний директор Антощенко Юрiй Михайлович - -
-
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича та припинено виконання ним обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.02.2014. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Соловйова Олександра Олександровича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Катренка Григорiя Миколайовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Яценко Сергiй Iванович - -
-
0,00000063
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яценка Сергiя Iвановича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Никонець Наталiя Миколаївна - -
-
0,00000063
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Никонець Наталiї Миколаївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Звязкiна Галина Матвiївна - -
-
0,00001891
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Звязкiної Галини Матвiївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00001891%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради НАК "Енергетична компанiя України" - 32984271
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» НАК «Енергетична компанiя України». Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє.
06.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" - 33947089
-
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради Яковлєв Юрiй Вiталiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яковлєва Юрiя Вiталiйовича. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради Кальнiченко Валентина Анатолiївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Кальнiченко Валентину Анатолiївну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрину Миколаївну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради Балан Руслана Василiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Балан Руслану Василiвну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради Ничипорчук Андрiй Григорович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Ничипорчука Андрiя Григоровича. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради VS Energy International N.V. - 34167415
-
0.1519
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» VS Energy International N.V. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 0,1519. Представник акцiонера - Судак Iгор Олександрович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015 обрано Член Наглядової ради ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" - 33947089
-
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%. Представник акцiонера - Соловйов Юрiй Юрiйович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 


 

 

                     Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.02.2015
(дата)

                      Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.02.2015
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

                   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.02.2015 припинено повноваження Генеральний директор Антощенко Юрiй Михайлович - -
-
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича та усунення його вiд виконання обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.02.2014. Володiє часткою статутного капiталу 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.02.2015 обрано Генеральний директор Сивак Олег Петрович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) Сивака Олега Петровича обрано на посаду Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» та введено його до складу Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"

Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 53 91 72;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго