Телефон довіри:
0512539518
0512530661
Кол-центр:
0676904009


0931703079
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

Повідомлення про виплату дивідендів. 

Шановні акціонери!

   27.07.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» (протокол від 27.07.2016 № 25) було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році, а саме:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;

- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

   У зв’язку з цим на засіданні Наглядової ради Товариства прийняті наступні рішення:

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік 07 вересня 2016 року;

- здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі, визначеному рішенням позачергових загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго» від 27.07.2016, в порядку, визначеному частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та частиною 5 статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України»;

- протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства.

   Сума дивідендів на одну акцію за 2015 рік складає 0,06347862882 грн.

   Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

  Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році акціонерам необхідно письмово або усно звернутися до обраної Товариством депозитарної установи або до іншої депозитарної установи, з якою акціонером укладено договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

   Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах, ПАТ «Миколаївобленерго» повідомляє інформацію щодо обраної Товариством відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Місцезнаходження – 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11.
 3. Телефон – (044) 248-79-87.

   Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

   «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

   У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

   Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

   Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

   Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

**********************************************************************************************************

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 27 липня 2016 року

 

Перше питання порядку денного:

«1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

111 051 048

Голосів

70,77883595%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

49 840

Голосів

0,03176573%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

45 797 776

Голосів

29,18939832%

­­Прийнято рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії;

- Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

- Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

- Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;

- Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Друге питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

111 907 757

Голосів

71,32486291%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

44 990 907

Голосів

28,67513709%

Прийнято рішення:

2.1.Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Товариства – Лепявко Ірину Миколаївну.

2.2.Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства корпоративного секретаря відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Товариства – Платонову Ольгу Олександрівну.

 

Третє питання порядку денного:

«3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

111 051 048

Голосів

70,77883595%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

565 869

Голосів

0,36065890%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

45 281 747

Голосів

28,86050515%

Прийнято рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

 

Четверте питання порядку денного:

«4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

П’яте питання порядку денного:

«5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за   наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

 

Шосте питання порядку денного:

«6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

 

Сьоме питання порядку денного:

«7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

 

Восьме питання порядку денного:

«8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 848 824

Голосів

99,96823427%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

49 840

Голосів

0,03176573%

Прийнято рішення:

8. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Девяте питання порядку денного:

«9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року   № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;

- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Десяте питання порядку денного:

«10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

Одинадцяте питання порядку денного:

«11. Внесення змін до внутрішніх положень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

11.1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Дирекцію ПАТ «Миколаївобленерго».

11.2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївобленерго».

11.3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Миколаївобленерго».

11.4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївобленерго».

 

Дванадцяте питання порядку денного:

«12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.


Тринадцяте питання порядку денного:

«13. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п

Прізвище, ім'я та батькові   кандидата/представника

Кількість голосів отриманих кандидатом

у відсотках*

1

Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

159 309 746

14,50524470%

2

Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

159 309 746

14,50524470%

3

Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України .

155 816 129

14,18714885%

4

Лепявко Ірина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

155 467 249

14,15538312%

5

Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .

155 467 248

14,15538303%

6

Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

155 467 248

14,15538303%

7

Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

155 467 248

14,15538303%

8

Соловйов Юрій Юрійович – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

47

0,00000428%

9

Судак Ігор Олександрович – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

47

0,00000428%

Всього

1 096 304 708

99,81917901%

*   - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату

21 005

0,00191252%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 

0

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 1 

1964935

0,17890847%

Прийнято рішення:

13. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

 1. Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».
 2. Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».
 3. Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України .
 4. Лепявко Ірина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
 5. Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .
 6. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної  особи – Фонду державного майна України.
 7. Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

 


Чотирнадцяте питання порядку денного:

«14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Пятнадцяте питання порядку денного:

«15. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

156 898 664

Голосів

100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

15. Затвердити звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.


03.08.2016


До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

(код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40

 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миколаївобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

 

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 27 липня 2016 року, з 1030 год. до 1130 год. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 27 липня 2016 року о 1200 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 21 липня 2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії;

- Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

- Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

- Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;

- Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Товариства – Лепявко Ірину Миколаївну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства корпоративного секретаря відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Товариства – Платонову Ольгу Олександрівну.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;

- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;

- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

11.1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Дирекцію ПАТ «Миколаївобленерго».

11.2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївобленерго».

11.3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Миколаївобленерго».

11.4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївобленерго».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

15. Затвердити звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.energy.mk.ua.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 0800 год. до 1700 год., в п’ятницю до 1600 год.(обідня перерва з 1200 год. до 1248 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 0800 годин до 1130 годин.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» – Єфімов Олег Володимирович. Телефон для довідок: (0512) 53-94-80

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

1021943

988197

Основні засоби

852272

859691

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

42096

32678

Сумарна дебіторська заборгованість

120835

85294

Грошові кошти та їх еквіваленти

2761

5629

Нерозподілений прибуток

187496

206790

Власний капітал

325315

321704

Статутний капітал

39660

39660

Довгострокові зобов'язання

304443

323395 / 341287

Поточні зобов'язання

392185

353302 / 325206

Чистий прибуток (збиток)

13427

15304 / 12422

Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)

158640

158640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3616

3428

 

24.06.2016


 

Дата розміщення:  22.03.2016 09:29:38
Дата проведення загальних зборів:   22.04.2016
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальніх зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  23399393
Місцезнаходження емітента:  54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512539489
Електронна поштова адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Текст повідомлення: 

 

 

До уваги акціонерів!

 

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

 

(Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 22 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб.406).

 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 22 квітня 2016 року з 10:30 до 11:30 за місцем проведення зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 квітня 2016 року на 24:00 годину.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1.    Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

        2.    Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства.

 

3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.

 

4.    Звіт дирекції товариства про  результати фінансово-господарської діяльності  товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

5.    Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за   наслідками його розгляду.

 

6.    Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

 

        7.    Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

 

        8.    Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

 

9.    Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2015 році та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за результатами діяльності товариства у 2015 році.

 

10.  Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

 

        11.  Обрання членів наглядової ради.

 

12.  Затвердження умов цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

 

13.  Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми ПАТ «Миколаївобленерго».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

 

ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний*)

попередній**)

Усього активів

1045815

1006553

Нематеріальні активи

788

998

Основні засоби

870451

884263

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Відстрочені податкові активи

6260

0

Запаси

42096

32678

Сумарна дебіторська заборгованість

123459

82985

Грошові кошти та їх еквіваленти

2761

5629

Нерозподілений прибуток

-176872

-196003

Власний капітал

353612

353219

Статутний капітал

39660

39660

Довгострокові зобов’язання

300009

320231

Відстрочені податкові зобов’язання

0

3164

Поточні зобов’язання

392194

329939

Чистий прибуток (збиток)

12008

15304

Середньорічна кількість акцій (шт.)

158 640 000

158 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3682

3564

 

* Дані за звітний період не підтверджені аудитором. Після отримання аудиторського звіту можливі корегування даних.

 

** Дані на початок 2015 року наведені з урахуванням виправлення помилок, яких припустились у минулих роках, та виявили і виправили у 2015 році.

 

 Для реєстрації участі в річних Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв,    вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення (4 поверх, каб. 406). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з    документами – заступник директора з економіки Єфімов О.В.

 

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

 

Дирекція ПАТ «Миколаївобленерго»

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 51 від 22.03.2016.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Сивак Олег Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)

 

 

22.03.2016

Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

 • номер телефону - +380 512 53 91 72;
 • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго