Телефон довіри:
0512539518
0512530661
Кол-центр:
0676904009


0931703079
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

               Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Ю.М. Антощенко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.10.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.10.2014
(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.10.2014 обрано Член Дирекцiї Котков Валерiй Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.10.2014 (протокол № 77) директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Часткою статутного капiталу не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.10.2014 обрано Член Дирекцiї Макаревич Олексiй Олексiйович - -
-
0.000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.10.2014 (протокол № 77) директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу в розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор        
        
Ю.М. Антощенко
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
05.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                        

(дата)
2. Повідомлення Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
(дата)

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.02.2014 припинено повноваження Член Дирекцiї Булатов Микола Миколайович - -
-
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.02.2014р. (протокол № 72) припинено повноваження члена Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» Булатова Миколи Миколайовича за поданням Виконавчого органу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 18.09.2012р. Володiє часткою статутного капiталу 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.02.2014 припинено повноваження член Дирекцiї Струлецький Юрiй Анатолiйович - -
-
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.02.2014р. (протокол № 72) припинено повноваження члена Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрiя Анатолiйовича за поданням Виконавчого органу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011р. Володiє часткою статутного капiталу 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

 


  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор        
        
Ю.М. Антощенко
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
07.02.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ 23399393
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2014

(дата)
2. Повідомлення

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.02.2014 обрано Член Дирекцiї Антощенко Юрiй Михайлович - -
-
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) Антощенка Юрiя Михайловича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.02.2014 припинено повноваження В.о. Генерального директора Булатов Микола Миколайович - -
-
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) припинено виконання повноважень та обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» першим заступником Генерального директора – членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Булатовим Миколою Миколайовичем. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 24.07.2013р. Володiє часткою статутного капiталу 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.02.2014 обрано Генеральний директор Антощенко Юрiй Михайлович - -
-
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) виконання повноважень та обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» покладено на члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу в розмiрi 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"

System.String[]
Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 53 91 72;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго