План розвитку системи розподілу

План розвитку системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» розроблений відповідно до вимог розділу ІІІ Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 і Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП №955 від 04.09.2018. 

Планування розвитку системи розподілу здійснюється з метою:

1) своєчасного забезпечення необхідної пропускної спроможності системи розподілу згідно з наявними та прогнозними потребами Користувачів та замовників (щодо споживання електричної енергії та її відпуску в мережу);

2) забезпечення достатньої пропускної спроможності системи розподілу для потреб Користувачів енерговузлів, що розвиваються (щодо споживання електричної енергії та її відпуску в мережу);

3) забезпечення надійної, безпечної, ефективної експлуатації системи розподілу, відповідності якості електропостачання встановленим вимогам;

4) зниження технологічних витрат електроенергії в елементах системи розподілу та комерційних втрат електроенергії в системі розподілу.

Заходи Плану розвитку направлені на:

•      удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання для населених пунктів, окремих об’єктів, електричних мереж, що включені в План розвитку;

•      підвищення рівня якості електропостачання, удосконалення системи їх моніторингу;

•      зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл та комерційних втрат;

•      інтеграцію в електричні мережі генерації виробників з використання альтернативних джерел енергії;

•      впровадження “інтелектуальних” лічильників та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

•      зменшення впливу на навколишнє природне середовище;

•      розвиток дистанційно керованих систем розподілу та “інтелектуальних” мереж;

•      підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, автоматизації та підвищення рівня середньої напруги.

Всі заходи Плану розвитку мають комплексний характер та пов’язані з іншими заходами, які впроваджує Товариство. Заходи, що прийняті до реалізації, узгоджені з основними напрямками розвитку єдиної енергосистеми та її станом.

Примітка. Звіт щодо виконання ПРСР надається ліцензіатом згідно з вимогами глави 3.6 розділу III Кодексу та оприлюднюється на веб-сайті ОСР.

План розвитку системи розподілу 2021-2025
План розвитку системи розподілу АТ Миколаївобленерго на 2021-2025 роки, схвалений Постановою НКРЕКП від 09.06.2021 №954.
План розвитку системи розподілу 2020-2024
План розвитку ОСР с додатками, схвалений Постановою НКРЕКП від 13.03.2020 №602.
Звіт щодо виконання плану розвитку ОСР за 2020 рік.

Порядок надання вихідних даних для розроблення Плану розвитку ОСР

Згідно зі статтею 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, Оператор системи розподілу (далі – ОСР) щорічно розробляє План розвитку ОСР на наступні 5 календарних років, який подає на затвердження регулятору.

Для цього ОСР здійснює і координує збір інформації та даних, необхідних для планування розвитку системи розподілу, від Користувачів та замовників, а також від суміжних ОСР та Оператора систем передачі (далі – ОСП). Порядок надання вихідних даних визначений Кодексом систем розподілу.

Замовники та існуючі Користувачі повинні відповідно до вимог Кодексу систем розподілу надавати ОСР прогнозні та фактичні дані/інформацію, необхідні ОСР для підготовки Плану розвитку ОСР та проведення аналізу, відповідно до Кодексу систем розподілу.

З метою підготовки Плану розвитку ОСР на наступні 5 календарних років ОСР використовує такі види даних:

1) прогноз навантаження – включає прогнози споживання електроенергії і потужності навантаження для Користувачів і замовників на визначений період часу;

2) проектні дані – орієнтовні значення показників, що відносяться до нового обладнання та електроустановок, які заплановані до впровадження Користувачем або замовником;

3) постійні дані – фактичні дані щодо технічних характеристик (установлених заводом-виробником або визначених за результатами випробувань, що підтверджено відповідним актом), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок Користувачів (та/або їх складових, включаючи пристрої ПА), приєднаних до систем розподілу.

Проектні та постійні дані складаються з основних та детальних даних. Детальні дані – дані, які мають надаватись Користувачами на додатковий запит ОСР відповідно до типу приєднання їх електроустановок, приєднаних до систем розподілу.

Користувачі повинні надавати ОСР постійні дані, прогнозні дані та проектні дані, визначені Кодексом систем розподілу.

Проектні дані надаються усіма замовниками (або Користувачами) під час подання заяви на приєднання до системи розподілу згідно з Кодексом систем розподілу для того, щоб ОСР мав змогу оцінити вплив на систему розподілу та Користувачів, пов’язаний зі здійсненням відповідного приєднання.

Після укладення договору про приєднання (або розподілу) Користувач (до дати підключення) повинен подати на заміну проектних даних уточнені фактичні дані, які будуть визначені ОСР як постійні дані. Зміни в базу постійних даних вносяться ОСР після приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації електроустановок Користувача.

З метою підготовки Плану розвитку ОСР Користувачі, визначені Кодексом систем розподілу, відповідно до нього повинні щорічно до 01 вересня надавати прогнози навантаження на щонайменше наступні 5 календарних років, включаючи заплановані зміни (зменшення або збільшення) навантаження, потужності передачі або встановленої потужності (відповідно до типу Користувача). Перший рік прогнозу повинен містити дані у розрізі кожного місяця, інші роки – у розрізі років. Користувачі мають надавати ОСР дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах споживання/виробництва електроенергії, активної та реактивної потужності вцілому та по кожній точці приєднання до системи розподілу.

Така вимога стосується Користувачів, електроустановки яких приєднані до мереж напругою 1 кВ та вище, та якщо такі Користувачі є:

1) споживачами, потужність навантаження яких становить 5 МВт та більше;

2) розподіленою генерацією встановленої потужності 1 МВт та більше (де ОСР вважає це за доцільне);

3) ОСР та/або ОМСР, приєднаними до системи розподілу, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше;

4) постачальниками від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше.

Додатково до періодичного оновлення даних планування Користувач повинен надавати повідомлення про будь-які істинні зміни у системі Користувача або в режимі її експлуатації, щоб ОСР міг підготувати свій план розвитку, бюджет і реалізувати будь-які необхідні системні зміни. Така інформація повинна включати будь-які зміни (збільшення або зменшення) навантаження, вимоги до передачі або встановленої генеруючої потужності залежно від обставин, часу (запланованого або фактичного) та причини. У разі незапланованих змін у системі Користувача або в режимі її роботи Користувач повинен якомога швидше повідомити про це ОСР, щоб ОСР міг забезпечити будь-які надзвичайні заходи в разі необхідності.

Дані щодо визначення обсягів споживання, активної та реактивної потужності окремих споживачів, вузлів та перетинів, а також рівні напруги в характерних точках мережі та інші дані щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання мають бути отримані у процесі здійснення контрольного виміру у режимні дні.

Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності окремих споживачів (крім побутових) здійснюється цими споживачами, які несуть відповідальність за достовірність даних, що надаються.

Для потреб планування розвитку системи розподілу ОСР може призначити додатковий контрольний вимір у характерний для даного ОСР період (день).

Якщо навантаження або обсяги відпуску електричної енергії в систему розподілу можуть спричинити суттєвий вплив на безпеку роботи системи розподілу, дані фактичного споживання/виробництва та попиту активної потужності та енергії мають містити:

1) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту в ОЕС України, дати яких визначаються ОСП;

2) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту кожного Користувача, дати яких визначаються Користувачем з урахуванням статичних даних та/або умов виробництва.

ОСР формують та забезпечують оновлення баз даних, визначених цим Кодексом, однолінійних мереж Користувачів, параметрів, визначених цим Кодексом (мережі класами напруги 6 кВ та вище з відображенням на них точок приєднання до мереж інших ОСР, Користувачів – виробників/споживачів, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні).

На окремий обґрунтований запит ОСР Користувачі зобов’язані надавати іншу інформацію, яка за оцінкою ОСР у певних випадках потрібна для перспективного планування.

ОСР має надавати постійні дані ОСП стосовно своєї електричної мережі, а також, за вибором ОСП, дані Користувачів, приєднаних до мережі ОСР, відповідно до Кодексу системи передачі.

Переліки вихідних даних та бланки типових форм їх надання для розроблення Плану розвитку ОСР структуровані за групами Користувачів системи розподілу АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»:

1) Споживачі електричної енергії
Перелік вихідних даних, які надаються споживачами електричної енергії
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 роківСпоживачі, дозволена потужність електроустановок яких в одній точці приєднання становить 5 МВт та більше1-С-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
2.Виміри рівнів напруги та навантаження ПС 35 кВ і вище за режимний робочий деньСпоживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше2-С-МОЕ (піврічна)двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірівicon-xls
2) Виробники електричної енергії
Перелік вихідних даних, які надаються виробниками електричної енергії
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії на наступні 5 роківВиробники е/е – власники електростанцій з встановленою потужністю 1 МВт та більше, приєднаних до мереж АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”1-В-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
3) Оператори суміжних систем розподілу
Перелік вихідних даних, які надаються суміжними ОСР
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз активної потужності електричного навантаження на наступні 5 роківОператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше1-ОСР-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
4) Оператори малих систем розподілу
Перелік вихідних даних, які надаються операторами малих систем розподілу
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 роківОператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше1-МСР-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
5) Постачальники електричної енергії
Перелік вихідних даних, які надаються постачальниками електричної енергії
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз обсягів постачання електричної енергії споживачам з урахуванням запланованих заходів з управління попитом на наступні 5 роківПостачальники від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше1-П-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
6) Оператори системи передачі
Перелік вихідних даних, які надаються постачальниками електричної енергії
Вихідні даніСуб’єкти, які надають вихідні даніФорма надання вихідних данихТерміни надання вихідних даних
Форма для завантаження
1.Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії електростанціями ОЕС, від яких живляться мережі АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” на наступні 5 роківОператор системи передачі1-ОСП-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls
2.Прогноз потужності передачі активної електричної енергії через шини ПС 330 кВ в мережі АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” на наступні 5 роківОператор системи передачі2-ОСП-МОЕ (річна)до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регуляторомicon-xls

Консультації з приводу змісту вихідних даних та заповнення типових форм надаються за телефонами:

Форми № 2-С-МОЕ, № 1-ОСР-МОЕ –  (0512) 53-90-90 та електронними адресами: zvit_ods@energy.mk.ua Бєлосвєт Володимир Олександрович.

Форми № 1-В-МОЕ, № 1-МСР-МОЕ, № 1-ОСП-МОЕ, № 2-ОСП-МОЕ, № 1-П-МОЕ, № 1-С-МОЕ – (0512) 53-90-09, zaletova_t@energy.mk.ua Зальотова Тетяна Олександрівна

Вихідні дані надаються Користувачами у форматі Microsoft Excel та за підписом керівника у форматі PDF.