Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
11. Примітки На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 06.04.2011р. було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" (скорочена назва ПАТ "Миколаївобленерго"). Нова редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14 квiтня 2011р. № 15221050060001203.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"