Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №490720
Дата державної реєстрації 30.04.1999
Місцезнаходження 54017 м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Статутний капітал (грн.) 39660000
Чисельність працівників (чол.) 3519
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 40.13.0 розподiлення та постачання електроенергiї
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 70
Органи управління емітента Загальнi збори
Посадові особи емітента д/н
Засновники емітента Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"