Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Квартальна фінансова звітність емітента

  Коди
    Дата 31.03.2011
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40 за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ  
Орган державного управління   за СПОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД 40.13.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40

Баланс на 31.03.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 512 475
- первісна вартість 011 861 740
- накопичена амортизація 012 ( 349 ) ( 265 )
Незавершене будівництво 020 23445 24828
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 707035 718363
- первісна вартість 031 1435196 1451166
- знос 032 ( 728161 ) ( 732803 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 523 523
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 731515 744189
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 16415 21342
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 50561 46260
- первісна вартість 161 62857 68725
- резерв сумнівних боргів 162 ( 12296 ) ( 22465 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 6 326
- за виданими авансами 180 682 868
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1041 1040
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1844 8496
- у т.ч. в касі 231 10 9
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 32332 27760
Усього за розділом II 260 102881 106092
III. Витрати майбутніх періодів 270 23 53
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 834419 850334

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 541318 539953
Резервний капітал 340 1648 1648
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -447963 -415886
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 134663 165375
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5410 7448
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 5410 7448
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 75893 75893
Інші довгострокові зобов’язання 470 445166 471892
Усього за розділом III 480 521059 547785
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 6700 12000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 58237 25232
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10075 3256
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 70022 60431
- з бюджетом 550 11508 15775
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1942 2263
- з оплати праці 580 8504 4768
- з учасниками 590 10 10
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 816 612
Усього за розділом IV 620 167814 124347
V. Доходи майбутніх періодів 630 5473 5379
Баланс 640 834419 850334

Примітки д/н
Керівник О.В. Коваленко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 356810 318811
Податок на додану вартість 015 ( 59468 ) ( 53135 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 297342 265676
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 238669 ) ( 246585 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 58673 19091
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 4523 4808
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 6646 ) ( 5131 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 13848 ) ( 13596 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 42702 5172
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 820 699
Фінансові витрати 140 ( 412 ) ( 755 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1270 ) ( 91 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 41841 5025
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 11000 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 30841 5025
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 6 ) ( 3111 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 30835 1914
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 9772 7232
Витрати на оплату праці 240 29155 25947
Відрахування на соціальні заходи 250 10767 9604
Амортизація 260 6250 5180
Інші операційни витрати 270 15320 14776
Разом 280 71264 62739

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки д/н
Керівник О.В. Коваленко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"