Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2011 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Антощенко Юрiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2011
(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2011 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Організаційно-правова форма емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23399393
Місцезнаходження емітента
54017 м. Миколаїв Громадянська, 40
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0512) 49-14-80 (0512) 49-11-14
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 2011-10-25

(адреса сторінки)
(дата)


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку УкраїниSimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"