Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2011 року

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди


Дата 30.09.2011
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правов форма господарювання
за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності
за КВЕД 40.13.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40Баланс на 2011-09-30

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 512 412
- первісна вартість 011 861 746
- накопичена амортизація 012 ( 349 ) ( 334 )
Незавершене капітальні інвестиції 020 22856 21832
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 707035 732091
- первісна вартість 031 1435193 1475261
- знос 032 ( 728158 ) ( 743170 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 523 523
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 730926 754858
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 16439 28378
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 50493 48932
- первісна вартість 161 62789 70531
- резерв сумнівних боргів 162 ( 12296 ) ( 21599 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 6 144
- за виданими авансами 180 1270 11979
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1007 961
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1844 5946
- у т.ч. в касі 231 10 5
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 31521 29674
Усього за розділом II 260 102580 126014
III. Витрати майбутніх періодів 270 23 122
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 833529 880994

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 541318 541038
Резервний капітал 340 1648 1787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -448866 -328077
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 133760 254408
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 5410 6406
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 5410 6406
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 75893 75893
Інші довгострокові зобов’язання 470 445166 434659
Усього за розділом III 480 521059 510552
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 6700 8500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 58237 5585
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10086 1442
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 70022 67347
- з бюджетом 550 11512 12714
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1941 2367
- з оплати праці 580 8503 5786
- з учасниками 590 10 16
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 816 672
Усього за розділом IV 620 167827 104429
V. Доходи майбутніх періодів 630 5473 5199
Баланс 640 833529 880994Примітки д/н
Керівник Антощенко Юрiй Михайлович
Головний бухгалтер Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 999813 877001
Податок на додану вартість 015 ( 166635 ) ( 146167 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 833178 730834
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 697736 ) ( 672503 )
Загальновиробничі витрати 045 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 135442 58331
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 56258 15159
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 24539 ) ( 18400 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 25218 ) ( 31085 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 141943 24005
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 1648 3539
Фінансові витрати 140 ( 1156 ) ( 2216 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1776 ) ( 1909 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 140660 23419
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 18833 ) ( 5250 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 121827 18169
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 6 ) ( 951 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 121821 17218
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 41248 37703
Витрати на оплату праці 240 97638 80010
Відрахування на соціальні заходи 250 34208 29463
Амортизація 260 19546 18114
Інші операційни витрати 270 34587 34445
Разом 280 227227 199735III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 158640000 158640000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 158640000 158640000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0Примітки д/н
Керівник Антощенко Юрiй Михайлович
Головний бухгалтер Жуковська Свiтлана Станiславiвна


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку УкраїниSimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"