Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Рік:2011
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період2
Дата першого розміщення26.04.2012
Дата останнього розміщення26.04.2012

Склад інформації

Титульний аркушПодивитися
ЗмістПодивитися
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітентаПодивитися
Інформація про державну реєстрацію емітентаПодивитися
Банки, що обслуговують емітентаПодивитися
Основні види діяльностіПодивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіПодивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)Подивитися
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праціПодивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаПодивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПодивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаПодивитися
Інформація про загальні збори акціонерівПодивитися
Інформація про дивідендиПодивитися
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітентПодивитися
Інформація про випуски акцій емітентаПодивитися
Опис бізнесуПодивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаПодивитися
Інформація про зобов’язання емітентаПодивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїПодивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукціїПодивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуПодивитися
Інформація про стан корпоративного управлінняПодивитися
Звіт про корпоративне управлінняПодивитися
Річна фінансова звітністьПодивитися

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ “Емкон” Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів