На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 13.04.2018, загальна кількість акцій – 158 640 000 шт., голосуючих – 157 810 743 шт.


19.03.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 13 від 01.03.2018 року

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

(далі – ПАТ «Миколаївобленерго», Товариство),

(код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 19 квітня 2018 року, з 9 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
 8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
 17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;

2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

4) Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;

5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

– він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

– на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

– він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

– акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Проект рішення № 2: У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % – на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;

5 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення № 1: 1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго», скорочене найменування ПАТ «Миколаївобленерго» на АТ «Миколаївобленерго».

Проект рішення 2: Зняти питання з розгляду
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 1: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Проект рішення № 2: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго».

3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

– провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 01.03.2018, загальна кількість акцій – 158 640 000 шт., голосуючих – 157777 391 шт. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з управлiння персоналом та кадрових питань ПАТ «Миколаївобленерго» – Харитонова Надiя Вiталiївна. Телефон для довідок: (0512) 53-94-80. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн)

Найменування показника
Період
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1 164 060
1 123 793
Основні засоби (за залишковою вартістю)
892 135
870 915
Запаси
53 430
52 858
Сумарна дебіторська заборгованість
166 981
162 358
Гроші та їх еквіваленти
8 029
4 454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
185 340
178 272
Власний капітал
328 563
319 449
Зареєстрований (статутний) капітал
39 660
39 660
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
226 723
273 864
Поточні зобов’язання і забезпечення
608 774
530 480
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
16 506
12 565
Середньорічна кількість акцій (шт.)
158 640 000
158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,10391
0,07966

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.26.04.2018

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 19 квітня 2018 року

Перше питання порядку денного:

«1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

­­Прийнято рішення:

 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;

2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

4) Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;

5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Друге питання порядку денного:

«2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

– він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

– на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

– він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

– акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Третє питання порядку денного:

«3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

Четверте питання порядку денного:

«4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

П’яте питання порядку денного:

«5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік».

Підсумки голосування за бюлетенем № 5 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”232 840Голосів0,14918048%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні155 846 560Голосів99,85081952%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 6 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

Шосте питання порядку денного:

«6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні156 029 560Голосів99,96806753%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 231 001Голосів71,26565133%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 798 559Голосів28,70241620%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 9 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні156 029 560Голосів99,96806753%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Сьоме питання порядку денного:

«7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.
 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.
 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Восьме питання порядку денного:

«8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15% – на поповнення резервного капіталу Товариства;

5% – на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;

5% – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Девяте питання порядку денного:

«9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

Підсумки голосування за бюлетенем № 12 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”183 000Голосів0,11724802%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”155 846 560Голосів99,85081952%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними49 840Голосів0,03193246%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні156 029 560Голосів99,96806753%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

Десяте питання порядку денного:

«10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».

Підсумки голосування за бюлетенем № 14 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”183 000Голосів0,11724802%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні155 846 560Голосів99,85081951%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 15 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”155 896 400Голосів99,88275198%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”183 000Голосів0,11724802%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго».
 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
 4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Одинадцяте питання порядку денного:

«11.   Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 231 001Голосів71,26565133%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 798 559Голосів28,70241620%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Дванадцяте питання порядку денного:

«12. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/пПрізвище, ім’я та батькові  кандидата/представникаКількість голосів отриманих кандидатому відсотках*
1Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»200 8000,01837893%
2Онищук Олександр Адамович – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»148 0800,01355354%
Всього348 8800,03193247%
*    – відсоток від кількості  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату00,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні1 092 206 92099,96806753%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними00,00000000%

Наглядова рада Товариства не сформована. Члени Наглядової ради Товариства не обрані.

Тринадцяте питання порядку денного:

«13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”111 048 001Голосів71,14840331%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 981 559Голосів28,81966422%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«14.   Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,18033578%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 981 559Голосів28,81966422%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії  Товариства у повному складі.

Пятнадцяте питання порядку денного:

«15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/пПрізвище, ім’я та батькові  кандидата/представникаКількість голосів отриманих кандидатому відсотках*
1.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 2204862200,00000000%
2.Фонд державного майна України – акціонер Товариства – юридична особа, 0003294500,00000000%
3.Комарницька Олена Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України00,00000000%
*    – відсоток від кількості  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату00,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні468 238 200100,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними00,00000000%

Ревізійна комісія Товариства не сформована. Члени Ревізійної комісії Товариства не обрані.

Шістнадцяте питання порядку денного:

«16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 048 001Голосів71,14840331%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні45 031 399Голосів28,85159669%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на  2019 рік:

– провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Сімнадцяте питання порядку денного:

«17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування за бюлетенем № 22 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 23 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03193247%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”111 048 001Голосів71,14840331%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 981 559Голосів28,81966422%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

Вісімнадцяте питання порядку денного:

«18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

Підсумки голосування за бюлетенем № 24 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,18033578%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 981 559Голосів28,81966422%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 25 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні156 079 400Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.


30.05.2018

Шановні акціонери!

19.04.2018 на річних Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» (протокол від 19.04.2017 № 27) було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році, а саме:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15% – на поповнення резервного капіталу Товариства;

5% – на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;

5% – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

У зв’язку з цим на засіданні Наглядової ради Товариства прийняті наступні рішення:

 1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями ПАТ «Миколаївобленерго» за результатами діяльності Товариства у 2017 році – 21.05.2018.
 2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» від 19 квітня 2018 року (протокол № 27) та в порядку, визначеному частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» – до 19.10.2018.
 3. Протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Товариства.

Сума дивідендів на одну акцію за 2017 рік складає 0,07803832576 грн.

Виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році здійснюється безпосередньо акціонерам, у разі повернення Товариству коштів, направлених безпосередньо акціонерам, такі кошти виплачуються через депозитарну систему України.

19.04.2018 на річних Загальних зборах (протокол від 19.04.2017 № 27) було прийнято рішення про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, а саме:

 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.
 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.
 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень Закону України «Про депозитарну систему України» :

«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 339-99-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14-б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.