Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

До уваги акціонерів!

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

(Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 5 квітня 2012 року об 11:00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (каб. 406).

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 5 квітня 2012 року з 9:30 до 10:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30 березня 2012 року на 24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
  2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
  5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
  6. Затвердження річного звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
  7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ «Миколаївобленерго» на 2012 рік.
  8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році.
  9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1 Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

  
  Найменування показникаперіод
звітний 2011 р.попередній 2010 р.
Усього активів885 484833 531
Основні засоби769 720706 999
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси25 50116 439
Сумарна дебіторська заборгованість42 88552 713
Грошові кошти та їх еквіваленти3 9181 844
Нерозподілений прибуток-357 940-424 049
Власний капітал306 244158 657
Статутний капітал39 66039 660
Довгострокові зобов’язання421 650417 985
Поточні зобов’язання141 686167 930
Чистий прибуток (збиток)49 0052 767
Середньорічна кількість акцій (шт.)158 640 000158 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)3 6053 567

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (каб. 114). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з економічної безпеки та правової політики Струлецький Ю.А.

Телефон для довідок: (0512) 49-14-80

Дане повідомлення є перепусткою на територію Товариства

Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»