17.04.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 67 від 17.04.2020 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»,  

(код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо про перенесення дати проведення  річних Загальних зборів 

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»   

(далі – Товариство), які заплановані на 21 квітня 2020 року!

У зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Річні Загальні збори за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році перенесені і будуть проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Товариства буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вебсайті Товариства.  


20.03.2020

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних  загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 13.03.2020  загальна кількість акцій – 158640000 шт., голосуючих – 157879079 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах визначений в повідомленні. Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, визначені в повідомленні.


20.03.2020

Повідомлення_ЗЗA_2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 64 від 13.03.2020 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 

(далі – АТ «Миколаївобленерго»,  Товариство),  (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів  АТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: Україна,  м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 21 квітня 2020 року, з 9 години 30 хвилин  до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 21 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 14 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 

18. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

19. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які є обов’язковими для участі на ринку електричної енергії. 

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, передбачених Статутом Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:  1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії; 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії; 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії; 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії; 5) Колпакова Тетяна Олександрівна– член лічильної комісії; 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства. Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: – він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; – на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); – він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; – акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році. Проєкт рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік. Проєкт рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Проєкт рішення № 3:Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Проєкт рішення № 1: 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році задовільною. Проєкт рішення № 2:  1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.  2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році незадовільною.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проєкт рішення № 1:Взяти до відомависновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Проєкт рішення № 2:Взяти до відомависновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Проєкт № 1 рішення:  Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:                 90 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;                 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;                 5% – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 27 396,177 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проєкт № 2 рішення:  Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:                 80 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;                 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;                 15 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 24 352,157 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проєкт № 3 рішення:  Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:                 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;                 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;                 20 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 22 830,148  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проєкт № 4 рішення:  Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:                 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;                 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;                 45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 220,098  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Проєкт № 5 рішення:  Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:                 30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;                 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;                 65 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 9 132,059  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік: – провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.  4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих річних Загальних зборів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.   
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його  в новій редакції.
18. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
19. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства. Обрати аудитором АТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ПКФ Україна» для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Миколаївобленерго» за 2019 – 2021 роки, та затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «ПКФ Україна».
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які є обов’язковими для участі на ринку електричної енергії. 1. Попередньо надати згоду на вчинення Виконавчим органом Товариства значних правочинів незалежно від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме: 1.1. Укладення з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та/ або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків): – договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017 (далі – «Правила ринку електричної енергії»); – договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. 1.2. Укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі- продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017; 1.3. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. 2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами.   3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, передбачених Статутом Товариства.  1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину до 10.06.2020 з дня проведення цих Загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі», з урахуванням п. 2 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого протоколом Дирекції АТ «Миколаївобленерго» від 27.03.2019 № 4, за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб’єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства. 2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.  3. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинений значний правочин, передбачений п. 1 цього рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з управління персоналом та кадрових питань АТ «Миколаївобленерго» – Харитонова Надiя Вiталiївна.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:   www.energy.mk.ua       .

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проєкту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного річних Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проєкту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. 

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: 

– недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

– неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести річні Загальні збори з питання, у включенні якого до проєкту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  АТ «Миколаївобленерго» (тис. грн)*

Найменування показникаПеріод
2019 рік2018 рік
Усього активів1 390 6961 234 021
Основні засоби (за залишковою вартістю)1 235 998920 533
Запаси65 74661 874
Сумарна дебіторська заборгованість36 900187 855
Гроші та їх еквіваленти11 9075 499
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)209 354192 024
Власний капітал357 911339 389
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал39 66039 660
Довгострокові зобов’язання і забезпечення126 885178 092
Поточні зобов’язання і забезпечення905 900716 540
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)30 44023 837
Середньорічна кількість акцій (шт.)158 640 000158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)0,191880,150

* Попередні дані, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.