06.01.2022

Протокол дистанційних загальних зборів № 32

04.01.2022

Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Миколаївобленерго”

28.12.2021

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, які проводяться 29 грудня 2021 року
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах, які проводяться 29 грудня 2021 року

23.12.2021

Повідомлення

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», наданого ПАТ «НДУ» станом на 22.12.2021 загальна кількість акцій – 158 640 000 шт., голосуючих –           158 002 321 шт.


20.12.2021

Пропозиції

16.12.2021

Пропозиції

15.12.2021

Повідомлення

14.12.2021

Повідомлення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 103 від 13.12.2021 року

 

 

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 

 (далі – АТ «Миколаївобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017 

 

Повідомляємо Вас про зміни до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», які відбудуться 29 грудня 2021 року !

 

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» та їх дистанційне проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 102 від 19.11.2021 року) на вимогу Фонду державного майна України як акціонера, який володів 111 048 001 штуками простих іменних акцій АТ «Миколаївобленерго», що становить 70,00 % статутного капіталу Товариства,  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

29 грудня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 22 грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 грудня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 29 грудня 2021 року.

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом ХІІ Тимчасового порядку, акціонером АТ «Миколаївобленерго», який є власником більше 5% голосуючих акцій АТ «Миколаївобленерго», у встановлений законом строк внесено пропозиції щодо питань проєкту порядку денного Загальних зборів, що мають відбутись 29 грудня 2021 року. 

Відповідно  до  вимог  частини  4  статті  38  Закону  України  «Про  акціонерні товариства»  та  пункту  58  Тимчасового  порядку  затверджено  порядок  денний позачергових загальних зборів  АТ «Миколаївобленерго», що мають відбутись 29 грудня 2021 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 4. Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 30) з питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».
 5. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

 

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

4. Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 30) з питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

Скасувати рішення, прийняте річними загальними зборами Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 30) з питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

5. Прийняття рішення про схвалення значного правочину. 

Прийняти рішення про надання згоди та схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 06 грудня 2021 року з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія»

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.energy.mk.ua, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2021-roczi/ .

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 19.11.2021 року загальна кількість акцій становить 158 640 000 штук, голосуючих 158 002 318  штук.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» в порядку встановленому розділом XII Тимчасового порядку.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкт порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: kanc@energy.mk.ua .

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  kanc@energy.mk.ua . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kanc@energy.mk.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними                   для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є директор з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» – Пресліцький Роман Анатолійович. Контактний телефон: (0512) 53-94-80. 

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових  Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які будуть доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2021-roczi/ .  

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.

 

 


10.12.2021

Повідомлення

24.11.2021

Повідомлення

Інша інформація,  визначена п. 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020.

 

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 19.11.2021 рік загальна кількість акцій становить 158 640 000  штук, голосуючих 158 002 318 штук.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

 


24.11.2021

Повідомлення 33А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 102 від 19.11. 2021 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

 (далі – АТ «Миколаївобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 грудня 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» та їх дистанційне проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 102 від 19.11.2021 року) на вимогу Фонду         державного майна України як акціонера, який володіє 111 048 001 штук простих іменних акцій АТ «Миколаївобленерго», що становить  70,00 % статутного капіталу Товариства,  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

29 грудня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 22 грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 грудня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 29 грудня  2021 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.energy.mk.ua, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2021-roczi/ .

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 19.11.2021  рік    загальна кількість акцій становить  158 640 000 штук, голосуючих 158 002 318 штук.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» в порядку встановленому розділом XII Тимчасового порядку.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкт порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: kanc@energy.mk.ua .

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  kanc@energy.mk.ua . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kanc@energy.mk.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є директор з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» – Пресліцький Роман Анатолійович. Контактний телефон: (0512) 53-94-80.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових  Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які будуть доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2021-roczi/

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин                   29 грудня  2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.


28.09.2021

Протокол дистанційних загальних зборів № 31

Повідомлення

17.08.2021

Повідомлення

Інша інформація,  визначена п. 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 12.08.2021 рік загальна кількість акцій становить 158 640 000  штук, голосуючих 157 954 905 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.


17.08.2021

Повідомлення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 100 від 12.08.2021 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 

 (далі – АТ «Миколаївобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017 

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 21  вересня 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» та їх дистанційне проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 100 від 12.08.2021 року) на вимогу Фонду державного майна України як акціонера, який володіє 111 048 001 штук простих іменних акцій АТ «Миколаївобленерго», що становить  70,00 % статутного капіталу Товариства,  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

21 вересня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 15 вересня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 20 вересня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 21 вересня  2021 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

  Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

       2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.energy.mk.ua, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html.  

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 12.08.2021 рік загальна кількість акцій становить 158 640 000  штук, голосуючих 157 954 905 штук.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» в порядку встановленому розділом XII Тимчасового порядку.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкт порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: kanc@energy.mk.ua .

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  kanc@energy.mk.ua .У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kanc@energy.mk.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є директор з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» – Пресліцький Роман Анатолійович. Контактний телефон: (0512) 53-94-80. 

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових  Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які будуть доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html.  

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 21 вересня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.


26.05.2021

Повідомлення про виплату дивідендів за 2020 рік

Шановні акціонери!

Рішенням дистанційно проведених 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства “Миколаївобленерго” по питанню 7 порядку денного визначено наступне:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 152 002,229  тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 98 від 29.04.2021)  встановлено:

«У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами, які відбудуться 30 квітня 2021 року, рішень з питання порядку денного “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році”:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 30.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;

3) протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, АТ “Миколаївобленерго” має повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення відповідної інформації на офiцiйному вебсайтi АТ “Миколаївобленерго”.

В даному випадку розмір дивідендів на 1 акцію буде складати: 0,9581582758 грн.

Виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

 «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 362-79-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


26.05.2021

Повідомлення про виплату дивідендів за 2019 рік

Шановні акціонери!

Рішенням дистанційно проведених 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства “Миколаївобленерго” по питанню 6 порядку денного визначено наступне:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 220,098  тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 98 від 29.04.2021)  встановлено:

«У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами, які відбудуться 30 квітня 2021 року, рішень з питання порядку денного “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році”:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 30.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;

3) протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, АТ “Миколаївобленерго” має повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення відповідної інформації на офiцiйному вебсайтi АТ “Миколаївобленерго”.

В даному випадку розмір дивідендів на 1 акцію буде складати: 0,0959411155 грн.

Виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

 «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 362-79-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


17.05.2021

Повідомлення про виплату дивідендів за 2018 рік

Шановні акціонери!

Рішенням дистанційно проведених 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства “Миколаївобленерго” по питанню 5 порядку денного визначено наступне:

«1.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 21 453,440 тис. грн., у зв’язку з приведенням у відповідність з вимогами встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” із змінами внесеними  постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015.  

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі     8 343,021 тис. грн., іншим акціонерам у розмірі – 3 575,579 тис. грн.

3. Зобов’язати керівника виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 98 від 29.04.2021)  встановлено:

“У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами, які відбудуться 30 квітня 2021 року, рішень з питання порядку денного “Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)”:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що наступив після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення наглядовою радою товариства (протокол № 44 від 14 травня 2019 року);

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 30.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;

3) протягом 10 днiв з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами, АТ “Миколаївобленерго” має повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення відповідної інформації на офiцiйному вебсайтi АТ “Миколаївобленерго”.

В даному випадку розмір дивідендів на 1 акцію буде складати: 0,1352334819 грн.

Виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

 «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 362-79-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


17.05.2021

Протоколи реєстраційної та лічильної комісій АТ “Миколаївобленерго”

У зв’язку з технічною помилкою, яка полягала в наявності зайвого слова «позачергові» в тексті протоколів реєстраційної та лічильної комісій, АТ «Миколаївобленерго» оприлюднює виправлені протоколи реєстраційної та лічильної комісій річних загальних зборів акціонерів Товариства, що були проведені дистанційно 30.04.2021.


11.05.2021

Протокол дистанційних загальних зборів № 30

28.04.2021

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 квітня 2021 року
БЮЛЕТЕНІ для голосування на дистанційних річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 квітня 2021 року

27.04.2021

Повідомлення

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерного товариства «Миколаївобленерго», наданого ПАТ «НДУ» станом на 26.04.2021 загальна кількість акцій – 158 640 000 шт., голосуючих –           157 882 081 шт.


27.04.2021

Проект положення Про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Миколаївобленерго» та опис пропонованих змін

30.03.2021

Повідомлення

Інша інформація,  визначена п. 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 24.03.2021 загальна кількість акцій становить 158 640 000 штук, голосуючих 157 882 081 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.


30.03.2021

Повідомлення_ЗЗA_2021_2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

АТ «Миколаївобленерго»  

Протокол № 89-НР від 24.03.2021 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»  

(далі – АТ «Миколаївобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

 Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» та їх дистанційне проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 89-НР від 24.03.2021 року) відповідно до Закону                України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,                а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

 30 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок). 

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

 Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 квітня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua.

 Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 30 квітня 2021 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

 1.    Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

 2.   Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

 3.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

 4.    Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

 5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

 6.    Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 7.   Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

 8.    Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

 9.    Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

 10. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.      

 11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

 13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 15.  Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 18.  Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

 19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

 Проєкт рішення № 1:

 Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

 Проєкт рішення № 2:

 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 Проєкт рішення № 3:

 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 2.  Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

 Проєкт рішення № 1:

 Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

 Проєкт рішення № 2:

 Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

 Проєкт рішення № 3:

 Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

 Проєкт рішення № 1:

 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

 За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

 Проєкт рішення № 2:

 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

 За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 

 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

 4.Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

 Проєкт рішення № 1:

 Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

 Проєкт рішення № 2:

 Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

 1.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 21 453,440 тис. грн., у зв’язку з приведенням у відповідність з вимогами встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015. 

 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 8 343,021 тис. грн., іншим акціонерам у розмірі – 3 575,579 тис. грн.

 3. Зобов’язати керівника виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

 Проєкт № 1 рішення: 

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 15 220,098 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 7.  Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

 Проєкт № 1 рішення: 

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 90 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 5% – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 273 604,012 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 Проєкт № 2 рішення: 

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 80 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 15 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 243 203,566 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 Проєкт № 3 рішення: 

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 20 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 228 003,343 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 Проєкт № 4 рішення: 

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 152 002,229 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 Проєкт № 5 рішення:

 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», наступним чином:

 30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

 65 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 91 201,337 тис. грн.

 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

 9.Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

  Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

 – провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

  10.  Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

 11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

 Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

  12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

 Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

 Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

 19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства

 1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» з урахуванням р. 2 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого протоколом Дирекції АТ «Миколаївобленерго» від 27.03.2019 № 4, за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб’єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі».

 2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 цього рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

 3. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення значного правочину, передбаченого п. 1 цього рішення.

 Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.energy.mk.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html

 На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 24.03.2021 рік загальна кількість акцій становить 158 640 000 штук, голосуючих 157 882 081 штук.

 Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

 Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти platonova_o@energy.mk.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

 Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти platonova_o@energy.mk.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними                   для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є директор з управління персоналом та кадрових питань АТ «Миколаївобленерго» – Харитонова Надiя Вiталiївна. Контактний телефон: (0512) 53-93-01. 

 Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). 

 Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

 Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

 Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах. 

 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

 Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

 Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд. 

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. 

 Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

 Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

 Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто. 

 Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

 Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

 Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які будуть доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html

 Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин                   30 квітня 2021 року.

 Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

 У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

 Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

 Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показникаПеріод
202020192018
Усього активів1 487 4701 390 6961 234 021
Основні засоби (за залишковою вартістю)1 280 0311 235 998920 533
Запаси56 68665 74661 874
Сумарна дебіторська заборгованість100 48753 953222 439
Гроші та їх еквіваленти33 68511 9075 499
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)502 704209 354192 024
Власний капітал651 261357 911339 389
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал39 66039 66039 660
Довгострокові зобов’язання і забезпечення73 069126 885178 092
Поточні зобов’язання і забезпечення763 140905 900716 540
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)304 00430 44023 837
Середньорічна кількість акцій (шт.)158 640 000158 640 000158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)1,916310,191880,150

 * Попередні дані, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.


02.03.2021

Протокол дистанційних загальних зборів № 29

18.02.2021

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 лютого 2021 року

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 16.02.2021 загальна кількість акцій – 158 640 000 шт., голосуючих – 157 882 081 шт.


04.02.2021

Повідомлення

Інша інформація,  визначена п. 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 27.01.2021 загальна кількість акцій становить 158 640 000 штук, голосуючих 157 882 081 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.


04.02.2021

Повідомлення_ЗЗA_202

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 82-НР від 27.01.2021 року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 

 (далі – АТ «Миколаївобленерго»,Товариство) (код ЄДРПОУ 23399393), 

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 22 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 82-НР від 27.01.2021 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

22 лютого 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 16 лютого 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 18 лютого 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 22 лютого 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

     1.     Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАНННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

1. Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 510000,00 грн з ПДВ.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.energy.mk.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 27.01.2021 загальна кількість акцій становить 158 640 000 штук, голосуючих 157 882 081 штук.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти
platonova_o@energy.mk.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти
platonova_o@energy.mk.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

            Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними                   для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Прущак Олександр Васильович –  головний бухгалтер АТ «Миколаївобленерго». Контактний телефон: (0512) 53- 94-21. 

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які будуть доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html.

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин                   22 лютого 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.