До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

ПАТ “Миколаївобленерго” повідомляє, що у зв’язку з відсутністю кворуму позачергові Загальні збори Товариства, призначені на 05.10.2017, не відбулись.


06.10.2017

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

(далі – ПАТ «Миколаївобленерго», Товариство),

(код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження Товариства: Україна,м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 05 жовтня 2017 року, з 1030 год. до 1130 год. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 05 жовтня 2017 року о 1200 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 29 вересня 2017 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
 6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: – Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії; – Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії; – Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії; – Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії; – Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори): Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: – він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; – на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); – він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; – акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на Приватне акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», скорочене найменування з ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на ПрАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО». 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у новій редакції. 3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 13.04.2017, чинними (із урахуванням зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.
5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік. 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
1. Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.


Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: www.energy.mk.ua. Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 800 год. до 1700 год., в п’ятницю до 1600 год. (обідня перерва з 1200 год. до 1248 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 800 год. до 1030 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» – Єфімов Олег Володимирович.
Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


19.09.2017


Повідомлення про виплату дивідендів. 
Шановні акціонери!

13.04.2017 на річних Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» (протокол від 13.04.2017 № 26) було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2016 році, а саме:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

 • 50% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 • 5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;
 • 15% – на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
 • 30% – на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5115,96533 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У зв’язку з цим на засіданні Наглядової ради Товариства прийняті наступні рішення:

– визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, дату через 10 робочих днів після дня прийняття рішення наглядовою радою про складення такого переліку, а саме: 18 травня 2017 року;

– нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго» від 13.04.2017, в порядку, визначеному частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та частиною 5 статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України»;

– протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства.

Сума дивідендів на одну акцію за 2016 рік складає 0,03224888875грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, ПАТ «Миколаївобленерго» повідомляє інформацію щодо обраної Товариством відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 362-79-73, (044) 339-99-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14-б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


23.05.2017

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 13 квітня 2017 року

Перше питання порядку денного:

«1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”137 305 305Голосів88,01210207%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які “УТРИМАЛИСЬ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні18 698 996Голосів11,98597494%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними3 000Голосів0,00192299%

­­Прийнято рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

– Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії;

– Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

– Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

– Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;

– Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

Друге питання порядку денного:

«2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”140 704 550Голосів90,19100330%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні15 299 751Голосів9,80707371%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

– він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

– на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

– він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

– акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Третє питання порядку денного:

«3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”140 704 550Голосів90,19100330%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні15 299 751Голосів9,80707371%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Четверте питання порядку денного:

«4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”129 149 550Голосів82,78429867%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні26 854 751Голосів17,21377834%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

П’яте питання порядку денного:

«5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”52 840Голосів0,03387021%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ111 048 001Голосів71,18128465%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення не прийнято.

Шосте питання порядку денного:

«6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Підсумки голосування за бюлетенем № 6 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”49 840Голосів0,03194722%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 051 001Голосів71,18320764%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Сьоме питання порядку денного:

«7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

Підсумки голосування за бюлетенем № 9 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”6 000Голосів0,00384597%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292216%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 19 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

Восьме питання порядку денного:

«8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 100 841Голосів71,21515486%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

– провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Девяте питання порядку денного:

«9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 100 841Голосів71,21515486%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.

Десяте питання порядку денного:

«10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

Підсумки голосування за бюлетенем № 12 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”44 956 300Голосів28,81679236%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів71,18128465%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 048 001Голосів71,18128465%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”49 840Голосів0,03194722%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 14 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

 • 50% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 • 5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;
 • 15% – на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
 • 30% – на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5115,96533 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Одинадцяте питання порядку денного:

«11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Дванадцяте питання порядку денного:

«12. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

з/пПрізвище, ім’я та по батькові кандидата/представникаКількість голосів отриманих кандидатому відсотках*
1Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».160 834 15114,72771283%
2Лепявко Ірина Миколаївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.155 467 20214,23625698%
3Сачівко Андрій Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.155 467 20214,23625698%
4Візір Олександр Сергійович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.155 467 20114,23625689%
5Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.155 467 20114,23625689%
6Павлюк Наталія Василівна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.155 467 20114,23625689%
7Онищук Олександр Адамович – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»153 490 06714,05520914%
Всього1 091 660 22599,96420662%
* – відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату348 8820,03194741%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні21 0000,00192299%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 1210000,00192299%

Прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД». Лепявко Ірина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Сачівко Андрій Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Візір Олександр Сергійович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Павлюк Наталія Василівна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Онищук Олександр Адамович – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

Тринадцяте питання порядку денного:

«13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 097 841Голосів71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ3 000Голосів0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 007 301Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 100 841Голосів71,21515486%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні44 903 460Голосів28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними3 000Голосів0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.


27.04.2017


Повідомлення про внесення додаткового проекту рішення з питання 7 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік» порядку денного річних Загальних зборів Товариства, призначених на 13 квітня 2017 року


На засіданні Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» від 30.03.2017 (протокол № 14) прийнято рішення затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 13 квітня 2017 року з урахуванням пропозиції, наданої акціонером по питанню 7 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік», а саме внесено додатковий проект рішення з сьомого питання:

 • Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
 • Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

31.03.2017

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

(далі – ПАТ «Миколаївобленерго», Товариство),

(код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження Товариства: Україна,м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 13 квітня 2017 року, з 900 год. до 945 год. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 13 квітня 2017 року о 1000 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.
 9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
 10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі: – Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії; – Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії; – Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії; – Карпєєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії; – Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: – він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; – на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); – він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; – акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект № 1рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2рішення: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 3рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки: – провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства. Створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект № 1 рішення: 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;  – 10 % – на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства; – 10 % – на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік. 2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7673,94799 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 2 рішення: 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;  – 15 % – на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства; – 30 % – на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік. 2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5115,96533 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 3 рішення: 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;  – 20% – на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства; – 45 % – на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік. 2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 3069,57920 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства. Взяти до відома звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: www.energy.mk.ua. Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 800 год. до 1700 год., в п’ятницю до 1600 год. (обідня перерва з 1200 год. до 1248 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів з 800 год. до 945 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» – Єфімов Олег Володимирович. Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
2016 рік2015 рік
Усього активів1 129 9981 013 523
Основні засоби846 542843 829
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси52 85842 096
Сумарна дебіторська заборгованість168 535120 878
Грошові кошти та їх еквіваленти4 4542 761
Нерозподілений прибуток175 696178 891
Власний капітал316 873316 710
Статутний капітал39 66039 660
Довгострокові зобов’язання272 859304 443
Поточні зобов’язання540 266392 370
Чистий прибуток (збиток)10 23213 427
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)158640158640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)3 5543 616

10.03.2017