07.06.2019

Шановні акціонери!

08.04.2019 на річних Загальних зборах АТ «Миколаївобленерго» (протокол від 08.04.2019   № 28) було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році, а саме:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У зв’язку з цим на засіданні Наглядової ради Товариства прийняті наступні рішення:

 1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.
 2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних Загальних зборів Товариства від 08 квітня 2019 року (протокол № 28) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» – до 08.10.2019.
 3. Протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариству повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення відповідної інформації на офiцiйному веб-сайтi Товариства.

Сума дивідендів на одну акцію за 2018 рік складає 0,0751298593 грн.

Виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень Закону України «Про депозитарну систему України»:

 «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

 1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
 2. Телефон – (044) 362-79-73.
 3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.


02.04.2019

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 02.04.2019 загальна кількість акцій – 158640000 шт., голосуючих – 157853235 шт.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»

Протокол № 37 від 25.02.2019  року

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

(далі – АТ «Миколаївобленерго»,  Товариство),  (код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 08 квітня 2019 року, з 9 години 30 хвилин  до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 08 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 02 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
 7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
 8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
 11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії; 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії; 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії; 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії; 5) Колпакова Тетяна Олександрівна– член лічильної комісії; 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства. Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: – він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; – на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); – він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; – акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства.
3.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році . Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік. Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення № 1: 1. Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною. Проект рішення № 2: 1. Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.
5.  Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Проект рішення № 2: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.  
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Проект № 1 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 5 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 21 534,4  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проект № 2 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 80 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 19 069.7 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проект № 3 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 20 % на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 17 877,9  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проект № 4 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6  тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: – провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. 1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності  Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов’язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн. 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.
11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства. 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з управлiння персоналом та кадрових питань АТ «Миколаївобленерго» – Харитонова Надiя Вiталiївна.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.energy.mk.ua .

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 48 хвилин), за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

 • недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  АТ «Миколаївобленерго» (тис. грн)*

Найменування показникаПеріод
2018 рік2017 рік
Усього активів1 236 2101 164 060
Основні засоби (за залишковою вартістю)915 344893 178
Запаси  61 87453 430
Сумарна дебіторська заборгованість224 628160 014
Гроші та їх еквіваленти5 4998 029
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)192 024185 340
Власний капітал  339 389328 563
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал39 66039 660
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  178 092226 723
Поточні зобов’язання і забезпечення   718 729608 774
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  23 83716 506
Середньорічна кількість акцій (шт.)158 640 000158 640 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)0, 1500, 104

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних  загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 25.02.2019  загальна кількість акцій – 158640000 шт., голосуючих – 157853235 шт.


17.04.2019

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 08 квітня 2019 року

Перше питання порядку денного:

«1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;

2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;

3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії;

5) Колпакова Тетяна Олександрівна– член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

(Протокол № 1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів).

Друге питання порядку денного:

«2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

– він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

– на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

– він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

– акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства».

(Протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Третє питання порядку денного:

«3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Підсумки голосування за бюлетенем № 3 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”3 164Голосів0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 4 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні378 534Голосів0,33971621%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 5 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні3 164Голосів0,00283954%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

(Протоколи № 3,4,5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Четверте питання порядку денного:

«4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Підсумки голосування за бюлетенем № 6 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні378 534Голосів0,33971621%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

(Протоколи № 6, 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

П’яте питання порядку денного:

«5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 051 165Голосів99,66312333%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 9 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”378 534Голосів0,33971621%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

(Протоколи № 8, 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

  Шосте питання порядку денного:

  «6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.»

Підсумки голосування за бюлетенем № 10 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”378 534Голосів0,33971621 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 11 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”3 164Голосів0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 12 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”3 164Голосів0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”111 048 001Голосів99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13 (проект № 4 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 051 165Голосів99,66312333%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(Протоколи № 10, 11, 12, 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Сьоме питання порядку денного:

«7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

– провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

(Протокол № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Восьме питання порядку денного:

«8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

(Протокол № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Дев’яте питання порядку денного:

«9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято:

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

(Протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Десяте питання порядку денного:

«10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 048 001Голосів70,34889149%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”208 123Голосів0,13184589%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”100 000Голосів0,06334998%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні46 497 111Голосів29,45591264%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов’язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.

(Протокол № 17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Одинадцяте питання порядку денного:

«11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

(Протокол № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Дванадцяте питання порядку денного:

«12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .111 426 535Голосів100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ЗА”111 051 165Голосів99,66312333%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “ПРОТИ”0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували “УТРИМАВСЯ”375 370Голосів0,33687667%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0Голосів0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними0Голосів0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол № 19 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).