Регулярна інформація за 2017 рік 1 квартал

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Дата першого дня звітного періоду:01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду:31.03.2017

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.28.04.2017
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2.Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ23399393
4. Місцезнаходження54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс(0512) 53-94-80 факс: (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.04.2017
2. Квартальна інформація розміщена на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)28.04.2017(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаряX
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
3) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітностіX
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; похiдних цiнних паперiв; цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi. У п. 8 “Середня кiлькiсть працiвникiв” зазначена середня кiлькiсть працiвникiв вiдповiдно до форми № 1 “Баланс” станом на 31.03.2017. Данi щодо акцiонерiв Товариства вказанi станом на 31.03.2017. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались. За звiтний перiод фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)А01 № 490720
3. Дата проведення державної реєстрації30.04.1999
4. Територія (область)Миколаївська
5. Статутний капітал (грн)39660000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі70
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)3530
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД35.13розподiлення електроенергiї 35.14 торгiвля електроенергiєю – –
10. Органи управління підприємстваЗагальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя Миколаївського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» 2) МФО банку 326461 3) поточний рахунок 260003001362 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті – 5) МФО банку – 6) поточний рахунок –

12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережамиАГ № 50034318.05.2011НКРЕНе обмежено
ОписДiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифомАГ № 50034418.05.2011НКРЕНе обмежено
ОписДiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектуриАЕ № 64099307.07.2015Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України22.06.2020
ОписПiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаряДата призначення особи на посаду корпоративного секретаряПрізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
123
01.05.201521.05.2015Платонова Ольга Олександрiвна
ОписДосвiд роботи – 7,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи – економiст I категорiї вiддiлу по роботi з договорами та корпоративними правами ПАТ “Миколаївобленерго”.

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаГоловний бухгалтер – не є членом Дирекцiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПрущак Олександр Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник головного бухгалтера ПАТ “Миколаївобленерго”.
ОписЗабезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ “Миколаївобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГенеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСивак Олег Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1970
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера».
ОписКерує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом ПАТ “Миколаївобленерго”. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Алевайнсе-Україна”, iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБеспалов Олексiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Перший заступник голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ “Миколаївобленерго”, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Загальний стаж роботи – 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника голови Херсонської ОДА, заступника директора департаменту стратегiї реформування та розвитку ЖКГ Мiнiстерства з питань ЖКГ України, першого заступника директора ДП “Iнновацiйний центр”, першого заступника начальника Українського об’єднання сiльського комунального господарства “Укрсiлькомунгосп”, першого заступника генерального директора, генерального директора, Голови Спостережної ради ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП “Компанiя Луганськвода”, заступника директора ТОВ “Енерджi консалтiнг”, заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ “Черкасиобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, директор технiчний
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБережний Вiктор Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1955
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**В.о. директора фiлiї «Сумський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ “Миколаївобленерго”, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Загальний стаж роботи – 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ “Сумиобленерго”, заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ “Сумиобленерго”, в.о. директора фiлiї “Сумський район електричних мереж” ПАТ “Сумиобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБорисов Дмитро Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ “Миколаївобленерго”
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ “Миколаївобленерго”, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах директора департаменту перспективного розвитку ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, начальника служби перспективного розвитку ПАТ “Вiнницяобленерго”, начальника вiддiлу перспективного розвитку та впровадження нової технiки та технологiй ВАТ “Запорiжжяобленерго”, директора з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, Директор з економiки
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЄфiмов Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1979
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора з економiки ПАТ «Миколаївобленерго».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ “Миколаївобленерго”, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства – Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Загальний стаж роботи – 12 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ “Акцiонерна компанiя “Київводоканал”, директора з економiки та фiнансiв ВАТ “Черкасиобленерго”, Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ “Дiлова преса країни”, заступника директора з економiки ПАТ «Миколаївобленерго». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЗаступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСачiвко Андрiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1964
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник управлiння Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi начальника Управлiння, заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиВiзiр Олександр Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1987
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 7 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах юрисконсульта ТОВ “Смарткарти та системи”, юрисконсульта ТОВ “Акцепт Логистик Груп”, юрисконсульта ТОВ “Градбуд-1”, помiчника-консультанта народного депутата України, заступника начальника управлiння – начальника вiддiлу Київської мiської ради, заступника начальника вiддiлу, заступника директора Департаменту – начальника Управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГолова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1963
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах начальника вiддiлу, заступника начальника Управлiння-начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЄсипенко Людмила Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1982
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХолоднова Iрина Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1973
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 26 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного спецiалiста, заступника начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТокарська Олена Вячеславiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1969
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу монiторингу та органiзацiї енергозбутової роботи ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора департаменту енергозбутової полiтики ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиОнищук Олександр Адамович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1976
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний фахiвець економiчного департаменту ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора фiнансового Українсько-iталiйського спiльного пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Венето”, головного фахiвця економiчного департаменту, начальника планово-економiчного вiддiлу ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГолова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиФонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 00032945 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписГоловою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов’язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.
ПосадаСекретар Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиУстименко Михайло Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1960
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
ОписПовноваження та обов’язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 22048622 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписУповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
МісцезнаходженняУкраїна, 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіА01 № 795373
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 482-52-14
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
ОписДо 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй – юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “УПР-ФIНАНС”
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ36980202
МісцезнаходженняУкраїна, 03143, м. Київ, вул. Метрологiчна, 14-б, оф. 405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ №263297
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.09.2013
Міжміський код та телефон(044) 362-79-73
Факс(044) 248-79-87
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
ОписПослуги, що надаються: 1. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них цiнних паперiв емiтента. 2. Внесення змiн до iнформацiї про власника акцiй вiдповiдно до умов договору.
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рейтингове агентство “Стандарт-Рейтинг”
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ37413337
Місцезнаходження04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності8
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.04.2012
Міжміський код та телефон(044) 383-59-64
Факс(044) 383-27-50
Вид діяльностінадання рейтингових послуг
ОписПерелiк рейтингових послуг: 1. Проведення процедури визначення рейтингу емiтента. 2. Пiдготовка оновленого рейтингового висновку та ознайомлення з ним емiтента. 3. Пiдготовка рейтингового повiдомлення та ознайомлення з ним емiтента. 4. Перiодичне (один раз у пiврiччя) пiдтвердження/оновлення рейтингу впродовж 12 мiсяцiв.

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
16.07.2010546/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000080899Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2515864000039660000100
ОписЦiннi папери Товариства не перебувають у лiстингу.
 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 12345678910 16.07.2010 546/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000080899 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 158640000 39660000 100 Опис Цiннi папери Товариства не перебувають у лiстингу.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX10000XX
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку27.12.20161000021.526.12.2017
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
X
Податкові зобов’язанняX18854XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язанняX616301XX
Усього зобов’язаньX645155XX
Опис:Короткостроковi кредити банкiв складають 10000 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 18854 тис. грн. Iншi зобов’язання становлять 616301 тис. грн., в т.ч. iншi довгостроковi зобов’язання – 267088 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 35867 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 193423 тис. грн.

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 16500 X X у тому числі: Короткостроковий кредит банку 15.12.2015 16500 25.5 08.12.2016 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X X Податкові зобов’язання X 31852 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 5270 X X Інші зобов’язання X 533178 X X Усього зобов’язань X 586800 X X Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 16500 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 31853 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов’язання складають 1167 тис. грн., iншi довгостроковi зобов’язання – 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 32310 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 144880 тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1Розподiл та постачання електроенергiї000707 877 тис. кВт.год88847298.94

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1Вартiсть купованої електроенергiї84.55
2Витрати на оплату працi8.88

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
116.02.2017010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.02.2017 (протокол № 10) надано згоду на укладення мiж Товариством та ФОП Заворотнiй С.В. договору оренди частини фойє в будiвлi Новоодеської фiлiї Пiвнiчного округу ПАТ “Миколаївобленерго” по вул. Центральнiй, 2 у м. Нова Одеса Миколаївської областi, з метою встановлення на 1 рiк платiжного термiналу для прийому платежiв за електричну енергiю.
Згiдно з цим договором орендодавець (ПАТ “Миколаївобленерго”) передає, а орендар (ФОП Заворотнiй С.В.) приймає в строкове платне користування частину нежитлового примiщення (площею 1 кв.м.) в фойє адмiнiстративної будiвлi фiлiї ПАТ “Миколаївобленерго” Новоодеського району, яке знаходиться за адресою: вул. Центральна, 2, м. Нова Одеса, Новоодеський район, Миколаївська область (надалi – Майно), та перебуває на балансi ПАТ “Миколаївобленерго”. Майно передається в оренду з метою встановлення платiжного термiналу для прийому платежiв.
Орендна плата за Договором складається з суми двох показникiв – вартостi користування орендованою площею та вартостi спожитої в розрахунковому мiсяцi електроенергiї, а саме:
– вартiсть користування орендованою площею дорiвнює 146,87 грн. без ПДВ, за базовий мiсяць оренди;
– вартiсть спожитої Орендарем електроенергiї розраховується Орендодавцем щомiсячно, вiдповiдно до тарифiв на постачання електричної енергiї для юридичних осiб у розрахунковому мiсяцi.
Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригування плати за користування орендованою площею за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць з додаванням суми витрат за спожиту електроенергiю.
Орендна плата перераховується Орендарем щомiсячно не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi рахунку, шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Орендодавця.
213.03.2017010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 17.3.(28) Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Згiдно п. 20.1. Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг кожного з них перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є: зокрема, договори поруки, договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства, правочини щодо вiдступлення права вимоги та/або зарахування зустрiчних однорiдних вимог.
Згiдно п. 1 Положення про порядок проведення розрахункiв за електричну енергiю, затвердженого Постановою КМ України вiд 19.07.2000 № 1136 (далi – Положення), споживачi, яким електрична енергiя постачається енергопостачальником, що провадить пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та купує електричну енергiю в оптового постачальника, зобов’язанi оплачувати її вартiсть виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання такого енергопостачальника (його структурного пiдроздiлу), вiдкритий в уповноваженому банку.
Вiдповiдно до вимог п. 6 Положення кошти, що надходять за спожиту електричну енергiю на пiдставi визнаної претензiї або за рiшенням господарського суду, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний рахунок iз спецiальним режимом використання. Кошти, що надходять вiд споживачiв (крiм населення) за споживання електричної енергiї понад договiрну величину за розрахунковий перiод у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж фактично спожитою та договiрною величиною, i кошти, що надходять вiд споживачiв (крiм населення) за перевищення договiрної величини потужностi у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж її найбiльшою величиною, зафiксованою протягом розрахункового перiоду, та договiрною величиною потужностi, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний рахунок iз спецiальним режимом
використання. Кошти, отриманi енергопостачальником у рахунок вiдшкодування завданих йому збиткiв, та суми пенi зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 13.03.2017 (протокол № 12) надано згоду виконавчому органу ПАТ «Миколаївобленерго», без отримання на це згоди наглядової ради Товариства, вчиняти такi правочини:
– залiки зустрiчних однорiдних вимог з комунальними пiдприємствами в частинi заборгованостi Товариства за послуги водопостачання та водовiдведення на заборгованiсть комунальних пiдприємств перед Товариством за реактивну електричну енергiю;
– залiки зустрiчних однорiдних вимог в межах одного i того самого контрагента у разi наявностi кiлькох договорiв з ним, за якими iснує як кредиторська, так i дебiторська заборгованiсть, крiм заборгованостi за активну електричну енергiю;
– укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за активну електричну енергiю, перевищення договiрної величини споживання, перевищення лiмiтiв потужностi одним споживачем за iншого виключно з використанням рахункiв зi спецiальним режимом використання;
– укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за реактивну електричну енергiю, пеню, iнфляцiйнi витрати, 3 вiдсотки рiчних одним споживачем за iншого на поточний рахунок Товариства;
– укладення договорiв оренди земельних дiлянок державної та комунальної форми власностi пiд енергетичними об’єктами ПАТ «Миколаївобленерго».
316.01.2017010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ “Кир’якiвка”.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3121-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кир’якiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ “Бройлерна”.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 22.05.2015 № 2639-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Веснянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ “Урожайна”.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 13.10.2015 № 1012-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Нечаянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 45.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3125-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 47.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3117-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 40.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3113-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Комсомольської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 474.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3114-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 142.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3123-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 133.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3116-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 112.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3120-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 187.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015 № 1663-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Криничанської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 140.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3118-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 423.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3122-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 36.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015 № 1661-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 114.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3115-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 256.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3119-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 275.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3112-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 388.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3124-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”) приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
427.01.2017010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки № 42/435-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал» та Мiським комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал».
За даним Договором Поручитель (Мiське комунальне пiдприємство «Очакiвводоканал») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання Боржником (Комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал»):
– свого обов’язку по оплатi поточного споживання електроенергiї згiдно Договору про постачання електроенергiї № 42/435 вiд 29.12.2015 у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
– зобов’язань Боржника по оплатi заборгованостi рiвними частинами щомiсяця, що виникли згiдно Договору про постачання електроенергiї № 42/435 вiд 29.12.2015 та пiдтвердженi рiшенням Господарського суду Миколаївської областi вiд 15.03.2016 року по справi № 915/174/16, у сумi 346714,67 грн.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки № 44/43-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiстобудiвельний загiн № 73» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант». За даним Договором Поручитель (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання Боржником (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiстобудiвельний загiн № 73») свого обов’язку по щомiсячнiй оплатi поточного споживання електроенергiї у сумi 25676,00 грн., за перiод сiчень-грудень 2017 згiдно Договору про постачання електроенергiї № 44/43 вiд 03.12.2007 у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
506.02.2017010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 06.02.2017 (протокол № 9) надано згоду на укладення Додаткової угоди вiд 16.01.2017 до Кредитного договору № ОК2016-0373 вiд 27.12.2016 мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та ПАТ “Банк Восток”.
Цiєю Додатковою угодою до Кредитного договору визначено графiк змiни лiмiту кредитної лiнiї протягом строку дiї договору, внесено змiни до роздiлу договору “Банкiвська таємниця”, доповнено роздiл договору “Комiсiї за договором” новим пiдпунктом. Iншi умови Кредитного договору залишаються незмiнними.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 06.02.2017 (протокол № 9) надано згоду на укладення Додаткової угоди № 2 до Договору оренди нерухомого майна Товариства № 33255 вiд 01.06.2013, укладеного мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та Державним пiдприємством “Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя “Енергоатом”.
Цiєю Додатковою угодою до Договору оренди нерухомого майна змiнена назви вулицi, на якiй розташоване орендоване примiщення, внесено змiни до Протоколу погодження договiрної цiни, внесено змiни до пунктiв Договору, а саме зазначено, що: 1. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригування орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за наступний мiсяць. Орiєнтований розмiр орендної плати за весь строк користування нерухомим майном становить 40000,00 грн., у т.ч. ПДВ. 2. Цей договiр набирає чинностi з дати пiдписання його обома Сторонами, скрiплення печатками i дiє по 31.12.2017 включно в частинi наданих послуг, а в частинi фiнансових зобов’язань – до повного їх виконання. Iншi положення Договору, якi не порушенi даною Угодою, залишаються незмiнними.

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Бейкер Тiллi Україна”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитораУкраїна, 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**– – – –
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов’язкiв незалежних аудиторiв, що мiститься в представленому на сторiнках 4 – 6 звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв, вiдносно фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Миколаївобленерго” (далi – “Товариство”). Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -“МСФЗ”). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: – Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; – Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; – Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi; – Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариства продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: – Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi; – Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; – Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства; – Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 рiк була затверджена 11 квiтня 2016 року вiд iменi Керiвництва Товариства: Генеральний директор Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалi – Акцiонерне Товариство), що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 1. Як наведено в Примiтцi 8 «Основнi засоби», Акцiонерне Товариство не має первинних документiв якi пiдтверджують його права власностi на основнi засоби, що були отриманi як внесок в уставний капiтал пiд час корпоратизацiї. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року становить 520 532 тис. грн. (станом на 31 грудня 2014 року – 541 955 тис. грн.). У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях балансової вартостi основних засобiв вiдображених в балансi, а також вiдповiдних елементiв, що формують звiт про сукупний прибуток, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв. 2. Як зазначено в примiтцi 4 «Основнi принципи облiкової полiтики», основнi засоби Акцiонерного Товариства пiсля їх первiсного визнання вiдображаються за моделлю собiвартостi. На дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (01 сiчня 2012) Акцiонерне Товариство використало балансову вартiсть основних засобiв, яка враховувала результати попереднiх переоцiнок у вiдповiдностi з ранiше застосовуваними П(с)БО, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Нi на дату першого застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нi на дату ранiше проведених переоцiнок, тест на знецiнення основних засобiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв» не проводився, що протирiчить положенням Мiжнародному стандарту фiнансової звiтностi 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв вiдображених в облiку станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року, а також елементiв, що формують звiт про сукупний прибуток, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв. 3. Станом на 31 грудня 2015 року i 31 грудня 2014 року Акцiонерне Товариство не оцiнювала суму очiкуваного вiдшкодовування вартостi основних засобiв з метою тестування на предмет знецiнення, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв», коли iснують ознаки знецiнення. Ефект цього вiдхилення вiд мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на фiнансову звiтнiсть не було визначено, так само як вiдповiдний вплив на розмiр амортизацiйних вiдрахувань та податкiв. 4. Як зазначено у Примiтцi 32 «Умовнi та контрактнi зобов’язання» протягом 2014-2015 рокiв рiшеннями судових iнстанцiй визнанi незаконними та скасованi права власностi Акцiонерного Товариства на всi об’єкти основних засобiв, що належать до Первомайської ГЕС та Мигiївскої ГЕС. У 2015 роцi право власностi на об’єкти основних засобiв, що належать до Первомайської ГЕС та Мигiївскої ГЕС було зареєстровано за державою в особi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Згiдно розпорядження Кабiнету мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2015 року, майновий комплекс Мигiївскої ГЕС пiдлягає приватизацiї. На пiдставi зазначеного вище, данi об’єкти основних засобiв не вiдповiдають критерiям визнання активiв згiдно положень МСФЗ, так як у Акцiонерного Товариства вiдсутнi права власностi на вищевказанi об’єкти i вiд цих об’єктiв малоймовiрне надходження майбутнiх економiчних вигiд до Акцiонерного Товариства. Станом на 31 грудня 2015 року Акцiонерне Товариство не припинило визнання таких основних засобiв, що не вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Якби Акцiонерне Товариство припинило визнання основних засобiв, балансова вартiсть основних засобiв у звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 зменшилась би на 2 349 тисячу гривень, витрати з нарахування амортизацiї зменшились би на 389 тисяч гривень, а збитки вiд вибуття основних засобiв збiльшились б на 2 738 тисяч гривень. Крiм того прибуток до оподаткування за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, зменшився б на 2 349 тисяч гривень, а чистий прибуток зменшився б на 1 926 тисяч гривень. 5. Як зазначено у Примiтцi 15 «Забезпечення наступних виплат та платежiв» до наведеної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року, спiвробiтники мають право на виплати при виходi на пенсiю та щомiсячнi виплати пiсля виходу на пенсiю. Керiвництво Акцiонерного Товариства не здiйснило оцiнку загальної суми зобов’язання за визначеними виплатами та вiдповiдних витрат за рiк, що закiнчився на зазначену дату, що є порушенням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам». Нам не вдалося оцiнити вплив зазначеного вiдхилення на фiнансову звiтнiсть. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, викладених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Акцiонерного Товариства станом на 31 грудня 2015 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на Примiтку 32 «Умовнi та контрактнi зобов’язання» фiнансової звiтностi, який мiстить опис поточної економiчної та полiтичної ситуацiї. Вплив економiчної кризи i полiтичної нестабiльностi в Українi триває, та їх вирiшення непередбачуване i може негативно вплинути на економiку України i дiяльнiсть Компанiї. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. Партнер ТОВ “БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА” Сергiй Кесарєв 11 квiтня 2016 року Київ, Україна
Пiдприємство ПАТ “Миколаївобленерго” за ЄДРПОУ 23399393 Територiя Україна за КОАТУУ 4810136300 Органiзацiйно-правова форма господарювання акцiонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економiчної дiяльностi постачання та розподiлення електроенергiї за КВЕД 35.13 Середня кiлькiсть працiвникiв1 3680 Адреса, телефон 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками) Складено (зробити позначку “v” у вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi v Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 р. Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка Номер примiтки На 1 сiчня 2014 року (переглянуто) На початок звiтного перiоду (переглянуто) На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 5 6 I. Необоротнi активи 1000 Нематерiальнi активи 6 885 998 788 первiсна вартiсть 1001 1 763 2 105 2 094 накопичена амортизацiя 1002 (878) (1 107) (1 306) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 7 26 387 3 394 2 620 Основнi засоби 1010 8 813 403 859 691 852 272 первiсна вартiсть 1011 1 705 966 1 823 056 1 883 215 Знос 1012 (892 563) (963 365) (1 030 943) Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 – – – Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 – – – Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 – якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств – – – iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 – – – Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 12 20 054 11 648 12 463 Вiдстроченi податковi активи 1045 – – – Iншi необоротнi активи 1090 – – – Усього за роздiлом I 1095 860 729 875 731 868 143 Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. II. Оборотнi активи 1100 Запаси 10 28 222 32 678 42 096 Поточнi бiологiчнi активи 1110 – – Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 11 44 523 47 059 63 670 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 470 2 885 15 081 з бюджетом: 1135 12 10 301 16 466 7 951 у тому числi з податку на прибуток 1136 10 259 16 464 7 949 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 11 626 7 236 21 670 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 – – – Грошi та їх еквiваленти 1165 13 5 345 5 629 2 761 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 – – – Iншi оборотнi активи 1190 12 262 513 571 Усього за роздiлом II 1195 90 749 112 466 153 800 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 – – – Баланс 1300 951 478 988 197 1 021 943 Пасив Код рядка Номер примiтки На 1 сiчня 2014 року (переглянуто) На початок звiтного перiоду (переглянуто) На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 5 6 I. Власний капiтал 1400 Зареєстрований капiтал 14 39 660 39 660 39 660 Капiтал у дооцiнках 1405 – – – Додатковий капiтал 1410 69 403 69 403 90 672 Резервний капiтал 1415 5 851 5 851 7 487 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 194 368 206 790 187 496 Неоплачений капiтал 1425 – – – Вилучений капiтал 1430 – – – Усього за роздiлом I 1495 309 282 321 704 325 315 II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 1500 Вiдстроченi податковi зобов’язання 9 14 533 17 682 1 149 Довгостроковi кредити банкiв 1510 – – – Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 18 329 938 319 531 299 425 Довгостроковi забезпечення 1520 15 588 700 584 Цiльове фiнансування 1525 16 4 657 3 374 3 285 Усього за роздiлом II 1595 349 716 341 287 304 443 Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. III. Поточнi зобов’язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 19 6 000 15 000 11 000 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 18 22 809 28 202 40 010 товари, роботи, послуги 1615 20 42 595 45 102 33 690 розрахунками з бюджетом: 1620 11 038 11 296 18 402 у тому числi з податку на прибуток 1621 – – – розрахунками зi страхування 1625 5 625 2 233 3 952 розрахунками з оплати працi 1630 13 214 7 526 9 580 авансами одержаними 1635 91 953 112 276 141 990 за розрахунками з учасниками 1640 121 119 3 053 Поточнi забезпечення 1660 15 95 265 96 759 113 617 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 – 2 580 4 127 Iншi поточнi зобов’язання 1690 17 3 860 4 113 12 764 Усього за роздiлом III 1695 292 480 325 206 392 185 IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 – – – Баланс 1900 951 478 988 197 1 021 943 Керiвник Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року (переглянуто) 1 2 3 4 5 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 25 2 148 555 1 504 822 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 21 ( 2 016 474 ) ( 1 390 626 ) Валовий: 2090 132 081 114 196 Прибуток Збиток 2095 ( – ) ( – ) Iншi операцiйнi доходи 2120 26 46 277 30 048 Адмiнiстративнi витрати 2130 22 ( 68 261 ) ( 48 995 ) Витрати на збут 2150 23 ( 8 553 ) ( 23 811 ) Iншi операцiйнi витрати 2180 24 ( 66 291 ) ( 36 011 ) Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 35 253 35 427 Прибуток Збиток 2195 ( – ) ( – ) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 27 834 3 412 Iншi доходи 2240 28 3 502 3 231 Фiнансовi витрати 2250 29 ( 31 012 ) ( 26 756 ) Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( – ) ( – ) Iншi витрати 2270 30 ( 1 582 ) ( 121 ) Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 6 995 15 193 Прибуток Збиток 2295 ( – ) ( – ) (Витрати) / дохiд з податку на прибуток 2300 9 6 432 ( 2 771 ) Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 – – Чистий фiнансовий результат: 2350 13 427 12 422 Прибуток Збиток 2355 – – Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року (переглянуто) 1 2 3 4 5 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 – – Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 – – Накопиченi курсовi рiзницi 2410 – – Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 – – Iнший сукупний дохiд 2445 – – Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 – – Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом 2455 – – Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 – – Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 13 427 12 422 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ Назва статтi Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року (переглянуто) 1 2 3 4 5 Матерiальнi затрати 2500 85 740 57 212 Витрати на оплату працi 2505 244 488 215 439 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 84 801 78 611 Амортизацiя 2515 69 163 72 564 Iншi операцiйнi витрати (в т.ч. вартiсть електроенергiї) 2520 1 674 994 1 073 108 Разом 2550 2 159 186 1 496 934 IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ Назва статтi Код рядка Номер примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року (переглянуто) 1 2 3 4 5 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 159 840 159 840 Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 159 840 159 840 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0,084 0,077 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0,084 0,077 Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0,061 – Керiвник Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 2 464 563 1 703 245 Повернення податкiв i зборiв 3005 – – у тому числi податку на додану вартiсть 3006 – – Цiльового фiнансування 3010 4 972 47 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 171 534 135 552 Надходження вiд повернення авансiв 3020 25 – Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 55 26 Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 9 821 5 976 Надходження вiд операцiйної оренди 3040 816 555 Iншi надходження 3095 7 389 5 224 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) 3100 (2 100 602) (1 330 555) Працi 3105 (204 619) (184 558) Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (92 555) (88 840) Зобов’язань з податкiв i зборiв, у тому числi: 3115 (133 937) (120 572) Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток 3116 (1 556) (9 504) Витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартiсть 3117 (86 126) (73 231) Витрачання на оплату зобовязань з iнших податкiв i зборiв 3118 (46 255) (37 837) Витрачання на оплату авансiв 3135 (16 249) (2 945) Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 – – Iншi витрачання 3190 (40 780) (23 097) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 70 433 100 058 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 3200 Надходження вiд реалiзацiї: – – фiнансових iнвестицiй – – необоротних активiв 3205 16 8 Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв 3215 – – дивiдендiв 3220 – – Надходження вiд деривативiв 3225 – – Надходження вiд погашення позик 3230 23 000 – Iншi надходження 3250 7 000 – Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй 3255 – – необоротних активiв 3260 (52 592) (104 181) Виплати за деривативами 3270 – – Витрачання на надання позик 3275 (39 000) – Iншi платежi 3290 (4 500) (942) Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (66 076) (105 115) Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Надходження вiд: Власного капiталу 3300 – – Отримання позик 3305 184 534 209 350 Iншi надходження 3340 – – Витрачання на: Викуп власних акцiй 3345 – – Погашення позик 3350 (188 534) (200 350) Сплату дивiдендiв 3355 (3 225) (2) Iншi платежi 3390 – (3 657) Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (7 225) 5 341 Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (2 868) 284 Залишок коштiв на початок року 3405 5 629 5 345 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 – – Залишок коштiв на кiнець року 3415 2 761 5 629 Керiвник Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. Звiт про про власний капiтал за 2015 рiк Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєстро- ваний капiтал Капiтал у дооцiн- ках Додатко- вий капiтал Резерв- ний капiтал Нерозпо- дiлений прибуток (непокри- тий збиток) Неопла- чений капiтал Вилу- чений капiтал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок 39 660 – 69 403 5 851 206 790 – – 321 704 на початок року 4000 Коригування: – – – – – – – – Змiна облiкової полiтики 4005 Виправлення помилок 4010 – – – – – – Iншi змiни 4090 – – – – – – – – Скоригований залишок на початок року 4095 39 660 – 69 403 5 851 206 790 – – 321 704 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 – – – – 13 427 – – 13 426 Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 – – – – – – – – Розподiл прибутку: – – – – (9 816) – – (9 816) Виплати власникам (дивiденди) 4200 Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 – – – – – – – – Вiдрахування до резервного капiталу 4210 – – – 1 636 (1 636) – – – Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 – – 21 269 – (21 269) – – – Внески учасникiв: – – – – – – – – Внески до капiталу 4240 Погашення заборгованостi з капiталу 4245 – – – – – – – – Вилучення капiталу: – – – – – – – – Викуп акцiй (часток) 4260 Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 – – – – – – – – Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 – – – – – – – – Вилучення частки в капiталi 4275 – – – – – – – – Iншi змiни в капiталi 4290 – – – – – – – – Разом змiн у капiталi 4295 – – 21 269 1 636 (19 294) – – 3 611 Залишок на кiнець року 4300 39 660 – 90 672 7 487 187 496 – – 325 315 Керiвник Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. Звiт про про власний капiтал за 2014 рiк Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєстро- ваний капiтал Капiтал у дооцiн- ках Додатко- вий капiтал Резерв- ний капiтал Нерозпо- дiлений прибуток (непокри- тий збиток) Неопла- чений капiтал Вилу- чений капiтал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок 39 660 473 865 69 404 5 851 (243 649) – – 345 131 на початок року 4000 Коригування: – – – – – – – – Змiна облiкової полiтики 4005 Виправлення помилок 4010 – (473 865) (1) – 438 017 – – (35 849) Iншi змiни 4090 – – – – – – – Скоригований залишок на початок року 4095 39 660 – 69 403 5 851 194 368 – – 309 282 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 – – – – 12 422 – – 12 422 Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 – – – – – – – – Розподiл прибутку: – – – – – – – – Виплати власникам (дивiденди) 4200 Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 – – – – – – – – Вiдрахування до резервного капiталу 4210 – – – – – – – – Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 – – – – – – – – Внески учасникiв: – – – – – – – – Внески до капiталу 4240 Погашення заборгованостi з капiталу 4245 – – – – – – – – Вилучення капiталу: – – – – – – – – Викуп акцiй (часток) 4260 Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 – – – – – – – – Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 – – – – – – – – Вилучення частки в капiталi 4275 – – – – – – – – Iншi змiни в капiталi 4290 – – – – – – – – Разом змiн у капiталi 4295 – – – – 12 422 – – 12 422 Залишок на кiнець року 4300 39 660 – 69 403 5 851 206 790 – – 321 704 Керiвник Сивак Олег Петрович Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович Примiтки, що додаються, є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” (надалi – “Товариство”) – пiдприємство електроенергетичної галузi на пiвднi України. Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») створене у 1995 роцi i є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi. Станом на 31 грудня 2015 року кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила 3 680 осiб (31 грудня 2014 року: 3 984 осiб). Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40. В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї, що має бути реалiзований протягом 2016 року. Умови функцiонування та економiчна ситуацiя Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України. У 2015-2014 роках Україна перебувала у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях. Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї (“АТО”) на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту. Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити. 2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»). Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше. Безперервнiсть дiяльностi Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Новi i переглянутi МСФЗ у фiнансовiй звiтностi. Товариство прийняло до застосування такi новi i переглянутi стандарти i тлумачення, а також поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), якi набули обов’язкової чинностi для облiкових перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2015 року, або якi були застосованi достроково: Стандарти/тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля Поправки до МСБО 8„Операцiйнi сегменти” 1 липня 2014 року Поправки до МСБО 19 „Виплати працiвникам” – Пенсiйнi плани iз визначеним виплатами: внески працiвникiв 1 липня 2014 року Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2010–2012 рокiв 1 липня 2014 року Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2011–2013 рокiв 1 липня 2014 року Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi: Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля МСФЗ 9 „Фiнансовi iнструменти” (2014) 1 сiчня 2018 року МСФЗ 14 „Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” 1 сiчня 2016 року МСФЗ 15 „Доходи вiд реалiзацiї за договорами iз клiєнтами” 1 сiчня 2018 року МСФЗ 16 „Оренда” 1 сiчня 2019 року Поправки до МСФЗ 11 „Спiльна дiяльнiсть” – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй дiяльностi 1 сiчня 2016 року Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 38 „Нематерiальнi активи” – Класифiкацiя прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї 1 сiчня 2016 року Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 41 „Сiльське господарство” – Сiльське господарство: облiк плодових насаджень 1 сiчня 2016 року Поправки до МСБО 27 „Окрема фiнансова звiтнiсть” – Застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi 1 сiчня 2016 року Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012–2014 рокiв 1 липня 2016 року Поправки до МСБО 1 „Подання фiнансової звiтностi” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2016 року Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть”, МСФЗ 12 „Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах” та МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо консолiдацiї 1 сiчня 2016 року Поправки до МСБО 12 „Податки на прибуток” – Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року Поправки до МСБО 7 „Звiт про рух грошових коштiв” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017 року Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть” i МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi не визначено Наразi керiвництво Товариства здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Товариства. 3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року мiстила помилки. У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства: 01 сiчня 2014 (до коригувань) Коригування 01 сiчня 2014 (вiдкориговано) 31 грудня 2014 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2014 (вiдкориговано) Нематерiальнi активи (а) 884 1 885 1 014 (16) 998 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (б) – (26 387) 26 387 – 3 394 3 394 Основнi засоби (б, в) 860 799 (47 396) 813 403 884 419 (24 728) 859 691 Довгострокова дебiторська заборгованiсть (г) 9 171 10 883 20 054 17 11 631 11 648 Запаси (ґ) 28 222 – 28 222 32 875 (197) 32 678 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (д) 44 222 301 44 523 47 748 (689) 47 059 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (а, в, е) 1 470 – 1 470 2 909 (24) 2 885 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (є) 626 – 626 3 594 (15) 3 579 Iншi оборотнi активи (г, ж) 36 553 (36 291) 262 39 508 (38 995) 513 Капiтал у дооцiнках (з) 473 865 (473 865) – 432 607 (432 607) 0 Додатковий капiтал (i) 70 689 (1 286) 69 403 70 670 (1 267) 69 403 Нерозподiлений прибуток\непокритий збиток (245 838) 440 206 194 368 (191 306) 394 439 203 133 Вiдстроченi податковi зобов’язання (ї) 7 614 6 919 14 533 3 164 14 518 17 682 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (й) 42 595 – 42 595 45 057 45 45 102 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування (к) 5 625 – 5 625 3 149 (916) 2 233 Поточна кредиторська заборгованiсть за авансами одержаними (л, м) 110 343 (18 390) 91 953 135 552 (23 276) 112 276 Доходи майбутнiх перiодiв (н) 4 657 (4 657) – 7 797 (1 843) 5 954 Iншi поточнi зобов’язання (о) 3 860 – 3 860 2 845 1 268 4 113 Станом на 01 сiчня 2014 Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан: (б) Товариство помилково вiдобразило вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у складi основних засобiв в сумi 26 387 тис. грн (в) Товариство помилково: – не вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис грн.; – вiдобразило за рахунок капiталу дооцiнку вартостi основних засобiв в сумi 18 409 тис. грн., – визнавало активом об’єкти соцiальної сфери, якi є державною власнiстю в сумi 1 130 тис. грн. (г) Товариство помилково не класифiкувало у складi довгострокової дебiторської заборгованостi суму податкового кредиту з ПДВ по неотриманим податковим накладним, якi виникли до 2000 року по розрахункам за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю, по якому Товариство має право на визнання податкового кредиту номiнальною вартiстю 16 954 тис. грн. Ефект вiд вiдображення довгострокової дебiторської заборгованостi за справедливою вартiстю станом на 01 грудня 2014 року вiдображено у складi нерозподiленого прибутку в сумi 6 071 тис. грн. (ж) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми iнших оборотних активiв, а саме: – провело iншi коригування в сумi 304 тис. грн; – провело згортання технiчних сум податкових зобов’язань по ПДВ з авансами отриманими у сумi 18 390 тис. грн.; – вiдобразило розгорнуто заборгованiсть щодо технiчних рахункiв податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило; (з) Товариство помилково вiдобразило результати минулих дооцiнок у складi капiталу в дооцiнках на суму 473 865 тис. грн.; (i) Товариство помилково за рахунок капiталу вiдобразило в статтi додатковий капiтал вартiсть основних засобiв, якi є державною власнiстю i не вiдповiдають критерiям визнання активу в сумi 1 286 тис. грн.; (ї) Вiдстроченi податковi зобов’язання за рахунок сторнування дооцiнки основних засобiв збiльшенi на 7 141 тис. Вiдстроченi податковi активи за рахунок iнших коригувань були зменшенi на 222 тис. грн. (л) Товариство провело згортання технiчних сум податкового кредиту по ПДВ з авансами виданими в сумi 18 390 тис. грн.; (н) Товариство провело рекласифiкацiю поточних зобов’язань у довгостроковi зобов’язання доходи майбутнiх перiодiв пов’язаних з фiнансуванням будiвництва основних засобiв в сумi 4 657 тис. грн. Iншi коригування 302 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан: (а) Товариство помилково вiдобразило у складi нематерiальних активiв вартiсть авансiв, сплачених на придбання нематерiальних активiв в сумi 16 тис. грн. (б) Товариство помилково вiдобразило вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у складi основних засобiв в сумi 3 394 тис. грн (в) Товариство помилково: – не вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис грн.; – завищило за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв вартiсть основних засобiв в сумi 679 тис. грн.; – вiдобразило за рахунок капiталу дооцiнку вартостi основних засобiв в сумi 18 137 тис. грн., – визнавало активом об’єкти соцiальної сфери, якi є державною власнiстю в сумi 1 130 тис. грн. – в результатi iнших помилок занизило балансову вартiсть основних засобiв на 82 тис. грн. (г) Товариство помилково не класифiкувало у складi довгострокової дебiторської заборгованостi суму податкового кредиту з ПДВ по неотриманим податковим накладним, якi виникли до 2000 року по розрахункам за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю, по якому Товариство має право на визнання податкового кредиту номiнальною вартiстю 16 702 тис. грн. Ефект вiд вiдображення довгострокової дебiторської заборгованостi за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2014 року вiдображена у складi iнших доходiв 1 164 тис. грн. та у складi нерозподiленого прибутку в сумi 3 907 тис. грн. (ґ) Товариство помилково вiдобразило в складi запасiв аванси на придбання запасiв в сумi 188 тис. грн. та не визнало витрати вiд несвоєчасного списання запасiв в сумi 9 тис. грн.; (д) Товариство виконало згортання дебiторської i кредиторської заборгованостi по розрахункам з одними i тими ж контрагентами в межах подiбних договорiв в сумi 680 тис. грн. В результатi iнших помилок сальдо розрахункiв вiдкориговане на 9 тис. грн.; (е) Товариство помилково не вiдобразило в складi дебiторської заборгованостi за виданими авансами, передоплати спрямованi на придбання нематерiальних активiв i запасiв загальною сумою 204 тис. грн. та провело iншi коригування в сумi 228 тис. грн.; (є) Товариство переглянуло i додатково визнало у складi iншої дебiторської заборгованостi резерв на суму 15тис. грн.; (ж) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми iнших оборотних активiв, а саме: – провело iншi коригування в сумi 228 тис. грн; – провела згортання технiчних сум податкових зобов’язань по ПДВ з авансами отриманими у сумi 22 592 тис. грн.; – провела розгорнуто вiдображення податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило; – визнала у складi витрат iнших операцiйних витрат суму податкового кредиту по неотриманим податковим накладним в сумi 1 682 тис. грн, щодо яких втрачене право на включення до єдиного реєстру податкових накладних; (з) Товариство помилково вiдобразило результати минулих дооцiнок у складi капiталу в дооцiнках на суму 432 607 тис. грн.; (i) Товариство помилково за рахунок капiталу вiдобразило в статтi додатковий капiтал вартiсть основних засобiв, якi є державною власнiстю i не вiдповiдають критерiям визнання активу в сумi 1 267 тис. грн.; (ї) Вiдстроченi податковi зобов’язання за рахунок сторнування дооцiнки основних засобiв збiльшенi на 7 369 тис. грн., перерахунку бази визнання основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiках 7 141 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи за рахунок iнших коригувань були зменшенi на 23 тис. грн. (к) Товариство помилково завищило суму нарахованого єдиного соцiального внеску по мобiлiзованим працiвникам в сумi 916 тис. грн. вiдповiдне корегування вiдображене у складi iнших операцiйних витрат; (л) Товариство провело згортання технiчних сум податкового кредиту по ПДВ з авансами виданими в сумi 22 592 тис. грн.; (м) Товариство виконало згортання дебiторської i кредиторської заборгованостi по розрахункам з одними й тим ж контрагентами в межах подiбних договорiв 680 тис. грн., виправило iншi помилки на 4 тис. грн.; (н) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми доходiв майбутнiх перiодiв, а саме: – визнало у складi iнших доходiв амортизацiю компенсацiї вартостi об’єктiв основних засобiв, побудованих за рахунок державних грантiв в сумi 1 164 тис. грн; – сторновало збiльшення вартостi основних засобiв за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв в сумi 679 тис. грн (о) Товариство провела розгорнуто вiдображення податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило;, та податковий кредит у складi iнших оборотних активах, та виправлення iнших помилок на 17 тис. грн. У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк: 2014 рiк (до коригувань) Коригування 2014 (вiдкориговано) Iншi операцiйнi доходи (п) 30 608 (560) 30 048 Iншi операцiйнi витрати (в, ж) (33 758) (2 253) (36 011) Iншi фiнансовi доходи (п, н) 2 654 758 3 412 Iншi доходи 1 507 1 724 3 231 Витрати з податку на прибуток (220) (2 551) (2 771) Чистий фiнансовий результат 15 304 (2 882) 12 422 За 2014 рiк Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовi результати: (п) провело рекласифiкацiю. доходiв вiд оприбуткування запасiв у сумi 560 тис. грн. до складу iнших доходiв; (н) визнало у складi iнших доходiв амортизацiю компенсацiї вартостi об’єктiв основних засобiв, побудованих за рахунок державних грантiв в сумi 1 164 тис. грн; (в) вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис. грн. (ж) визнала у складi витрат iнших операцiйних витрат суму податкового кредиту по неотриманим податковим накладним в сумi 1 682 тис. грн, щодо яких втрачене право на включення до єдиного реєстру податкових накладних; (к) зменшило витрати щодо нарахування єдиного соцiального внеску по мобiлiзованим працiвникам в сумi 916 тис. грн. (в) вiдобразила iншi коригування в сумi 17 тис. грн. (р) збiльшила витрат на прибуток в сумi 2 551 тис.грн. в зв’язку з перерахунком вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань. Вплив на розрахунок прибутку на акцiї: 2014 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 159 840 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (0,018) 4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи. Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36. Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином: • Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки; • Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та • Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi. Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть («ПДВ») та акцизного збору. Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов: • Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами; • Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами; • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та • понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них. Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином: • сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; • iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю; • етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та • витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити. Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi. Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились. Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу. Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї. Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за рiк становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку. Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату. Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi. Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу. Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв): Будинки та споруди 20-70 Передавальнi пристрої 15-35 Силовi та робочi машини i обладнання 5-40 Транспортнi засоби 5-14 Iншi основнi засоби 1-15 Земельнi дiлянки Не амортизуються Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки. Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом. Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу. Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв. Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку. У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку. Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв. Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв. Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушена погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання. Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв. У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена. Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання. Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду. Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї: • фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток; • iнвестицiї, що утримуються до погашення; • фiнансовi активи, що утримуються для продажу; • кредити та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”. Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату. Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв. Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу. Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати: • значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або • невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або • коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю; • зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi. Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi. Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу. Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку. Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане. Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень. Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку. Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку. Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин. Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу. Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю. Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi. Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю. Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати. Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату. Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат: • вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану); • чистi вiдсотковi витрати; та • переоцiнка. Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi “Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування” звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах. Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод. Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв. Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї. 5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди. Основнi джерела невизначеностi оцiнок Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 грудня 2015 року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 1 149 тисячi гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9). Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку. Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається по облiковiй ставцi НБУ. Ризики, пов’язанi з вимогами податкового та iншого законодавства – Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату. 1 вересня 2013 року набув чинностi новий Закон України “Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення”. Новi правила трансфертного цiноутворення набагато докладнiше прописанi, нiж попереднi норми законодавства i у деяких аспектах бiльшою мiрою вiдповiдають мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, розробленим Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку (“ОЕСР”). Нове законодавство дозволяє податковим органам робити коригування на трансфертне цiноутворення та донараховувати податковi зобов’язання щодо контрольованих операцiй (операцiй з пов’язаними сторонами та окремих видiв операцiй з непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є ринковою та не пiдкрiплюється належною документацiєю. Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2015 року. Товариство проводить операцiї з пов’язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними. Забезпечення за судовими процесами – Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень. Резерв сумнiвної заборгованостi – Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”) Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв. Рух та iнших нематерiальних активiв представлений за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, таким чином: Програмне забезпечення Первiсна вартiсть Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 1 763 Надходження 489 Вибуття (147) Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 2 105 Надходження 22 Вибуття (33) Станом на 31 грудня 2015 року 2 094 Накопичена амортизацiя Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) (878) Вибуття 147 Амортизацiйнi нарахування (376) Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) (1 107) Вибуття 33 Амортизацiйнi нарахування (232) Станом на 31 грудня 2015 року (1 306) Балансова вартiсть Станом на 31 грудня 2013 року (переглянуто) 885 Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 998 Станом на 31 грудня 2015 року 788 7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”) Рух незавершених капiтальних iнвестицiй за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, був представлений таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Баланс на початок року 3 394 26 387 Капiтальнi iнвестицiї за рiк 150 6 096 Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв (921) (29 089) Вибуття (3) – Зменшення корисностi – – Баланс на кiнець року 2 620 3 394 8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”) Рух основних засобiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, був представлений таким чином: Земля, будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби Всього Первiсна вартiсть Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 1 104 666 534 687 45 231 21 382 1 705 966 Надходження 70 659 13 728 4 684 398 89 469 Перемiщення зi складу капiнвестицiй 1 858 26 725 – 506 29 089 Вибуття (150) (217) (440) (661) (1 468) Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 1 177 033 574 923 49 475 21 625 1 823 056 Надходження 45 161 16 564 48 309 62 082 Перемiщення зi складу капiнвестицiй 560 62 – 299 921 Вибуття (476) (754) (971) (643) (2 844) Станом на 31 грудня 2015 року 1 222 278 590 795 48 552 21 590 1 883 215 Накопичена амортизацiя та знецiнення Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) (593 015) (248 147) (32 906) (18 495) (892 563) Амортизацiйнi нарахування (36 987) (32 117) (2 970) (132) (72 206) Вибуття 113 190 440 661 1 404 Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) (629 889) (280 074) (35 436) (17 966) (963 365) Амортизацiйнi нарахування (34 858) (29 916) (2 926) (1 232) (68 932) Знецiнення (2) (1 391) – – (1 393) Вибуття 476 711 927 634 2 747 Станом на 31 грудня 2015 року (664 273) (310 670) (37 435) (18 564) (1 030 943) Балансова вартiсть Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 511 651 286 540 12 325 2 887 813 403 Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 547 144 294 849 14 039 3 659 859 691 Станом на 31 грудня 2015 року 558 004 280 125 11 117 3 026 852 272 Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 211 512 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 205 987 тисяч гривень). Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року складала 520 532 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 541 955 тисяч гривень). Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв. Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї. 05 квiтня 2016 Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом №01/16-2488 вiд 05.04.16 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01.07.1995). 9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”) Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2015 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%. Витрати з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання): Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (29 488) (31 121) Розрахунки за авансами виданими – (6) Розрахунки за авансами отриманими 109 154 Резерв сумнiвних боргiв 11 559 10 347 Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 1 041 3 767 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 379) (1 411) Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (93) (93) Рiзниця по запасам 394 529 Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 105 126 Рiзниця по iншим нарахованим резервам 16 603 26 Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) (1 149) (17 682) Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином: 2015 2014 Поточний податок: Витрати з поточного податку 10 101 3 299 Коригування податку на прибуток минулих рокiв – – Вiдстрочений податок: (Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку (16 533) (528) (Дохiд)/витрати з податку на прибуток (6 432) 2 771 Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за роки, що закiнчилися 31 грудня, є такими: 2015 2014 Прибуток до оподаткування 6 995 15 193 Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмiрi 18% (2014 р.: 18%) 1 259 2 735 Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки: Витрати з дисконтування 4 026 4 175 Профспiлковi внески 1 250 548 Прибуток звiльнений вiд оподаткування згiдно законодавства – (8 999) Визнання тимчасових рiзниць, через змiни у податковому законодавствi (13 624) – Iншi витрати 657 4 312 (Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати (6 432) 2 771 У березнi-груднi 2015 року Товариством сплачувався щомiсячний авансовий внесок з податку на прибуток вiдповiдно до норм ст.57 ПКУ, який обчислювався у розмiрi 1/12 суми податку на прибуток задекларованого у 2014 роцi. 10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв запаси були представленi таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Запаснi частини 15 722 15 191 Сировина i матерiали 15 703 10 182 Будiвельнi матерiали 6 732 5 235 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 412 2 795 Паливо 2 675 2 160 Тара i тарнi матерiали 39 46 Iнше – 5 Резерв на знецiнення запасiв (2 187) (2 936) Всього 42 096 32 678 Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Залишок резерву на початок року (2 936) (3 865) Резерв використаний за перiод 95 164 163 Сторнування резерву 654 765 Залишок резерву на кiнець року (2 187) (2 936) 11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” ) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 124 397 101 120 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 25 160 10 661 За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв (64 217) (57 486) Всього 85 340 54 295 Для клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% вiд вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату. В 2015 роцi Товариство надало безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу ПрАТ ХК «Енергомережа» на суму 16 000 тис. грн. зi строком повернення 31 грудня 2015 гору. На дату балансу допомога не була повернута Товариству i вважається простроченою. Знецiнення зазначеного боргу не проводилось. Заборгованiсть вiдображена у складi iншої поточної заборгованостi. У лютому 2016 року дана заборгованiсть була реструктуризована (Примiтка 35) До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi також вiднесенi розрахунки iз контрагентами, до яких Товариство позивається у судовому порядку для вiдстоювання своїх порушених прав. Дебiторськi борги по претензiям визнаються у разi прийняття судами рiшень на користь Товариства i облiковуються до погашення заборгованостi контрагентом. Коли рiшення приймається судом за вiдсутностi вiдповiдача i мiсце перебування такого вiдповiдача не визначене, Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв. Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Залишок на початок року (57 486) (34 847) Визнано у звiтi про сукупний дохiд (8 552) (23 795) Сторно резерву 994 193 Резерв використаний за перiод 827 963 Залишок на кiнець року (64 217) (57 486) Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочки представлений наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Прострочена дебiторська заборгованiсть До 1-го мiсяця 29 073 11 515 Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 15 725 18 413 44 798 29 928 Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 40 542 24 367 Всього 85 340 54 295 12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином: Довгострокова 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 463 11 631 Iншi необоротнi активи – 17 Всього за рядком 1040 12 463 11 648 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Короткострокова Переплата з податку на прибуток 7 949 16 464 Iншi оборотнi активи 2 2 Всього за рядком 1135 7 951 16 466 Дебiторська заборгованiсть за не отриманими податковими накладними 571 513 Всього за рядком 1190 571 513 До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду. Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7%. Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31 грудня 2015 року дорiвнює 16 451 тис. грн. (31.12.2014 р.: 16 703 тис. грн.). Дохiд вiд скорочення перiоду дисконтування за 2015 рiк склав 834 тис. грн. (2014 р.: 758 тис. грн.). 13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”) Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Грошовi кошти в банках 1 169 4 611 Грошовi кошти в дорозi 1 591 1 013 Грошовi кошти в касi 1 5 Всього 2 761 5 629 Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi мiсяця на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства. 14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв статутний капiтал Товариства складав 159 840 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 960 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були представленi наступним чином: Акцiонер 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00% ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,17% 13,17% ТОВ «Венчурнi Iнвестицiйнi проекти» 7,34% 7,34% ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 5,21% 5,21% Iншi акцiонери 4,28% 4,28% Всього 100,00% 100,00% Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами. Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо. Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї. 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”) Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином: Станом на 01 сiчня 2015 Нараховано за перiод Використано резерву Станом на 31 грудня 2015 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення: Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 700 (120) 4 584 Всього довгостроковi зобов’язання: 700 (120) 4 584 Короткостроковi зобов’язання i забезпечення: Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 20 928 28 514 (28 063) 21 379 Забезпечення пiд штрафнi санкцiй з ДП “Енергоринок – 4 434 – 4 434 Забезпечення пiд штрафнi санкцiй по податкам – 11 237 – 11 237 Забезпечення пiд штрафнi санкцiй Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 – – 75 687 Забезпечення на виплату авансу по податку на прибуток – 4 265 (4 265) – Iншi забезпечення 144 880 (144) 880 Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 96 759 49 330 (32 472) 113 617 Всього: 97 459 49 210 (32 468) 114 201 Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством. Актуарнi оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 грудня 2015 та 2014 самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi. Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином: Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн Ставка дисконтування, % +15% 22% (48) -15% 48 Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88 -15% (88) Загальний вплив +15% 40 -15% (40) Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2014 року, був представлений таким чином: Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн Ставка дисконтування, % +15% 14% (68) -15% 68 Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 218 105 -15% (105) Загальний вплив +15% 37 -15% (37) Забезпечення пiд штрафи У липнi 2015 року Товариство своєчасно не розрахувалось за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. В результатi зазначеної подiї Товариству вiд ДП «Енергоринок» надiйшла претензiя. Пiсля перевiрки Товариством порядку нарахування санкцiй Товариство звернулось до ДП «Енергоринок» з проханням перегляду розрахунку пенi. Виходячи iз практики застосування санкцiй за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї ДП «Енергоринок» подало на Товариство позов до суду про стягнення штрафних санкцiй Товариству за несвоєчасну сплату придбаної електроенергiї у липнi 2015 року, ймовiрнiсть програшу даної справи розглядається керiвництвом як висока. Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувала штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Входячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити. За несвоєчасну сплату у 2015 роцi грошового зобов’язання з податку на додану вартiсть у Товариства виникло грошове зобов’язання у виглядi штрафних санкцiй пiсля 10 днiв з дня вручення (надiслання) податкового повiдомлення-рiшення, яке було складене пiсля проведення перевiрки та написання акту перевiрки. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 8 419 тис. грн. Окрiм того, пiсля проведення камеральної перевiрки даних, задекларованих у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть за грудень 2015 року, у т.ч. перевiрки дотримання граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, проведеної фахiвцем СДПI з ОВП у м. Одесi МГУ ДФС складений акт вiд 19.02.2016 № 7/28-08-47-40/23399393, яким встановлено що Товариство несвоєчасно зареєструвало податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 2 818 тис. грн. За несвоєчасне погашення заборгованостi по купованiй електроенергiї ДП “Енергоринок”, яка виникла у липнi 2015, компанiєю було прийнято рiшення про створення резерву по сплатi штрафних санкцiй у сумi 4 434 тис. грн. Також на протязi 2015 року, кожного кварталу формувалось забезпечення в сумi авансу на податок на прибуток, яке будо повнiстю списано у груднi 2015 року. Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується. 16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”) Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Цiльове фiнансування 3 285 3 374 Всього 3 285 3 374 Товариство немає будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв. 17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”) Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв доходи майбутнiх перiодiв були представленi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Заборгованiсть за приймання платежiв 4 373 3 Заборгованiсть по штрафним санкцiям 2 464 2 443 Фiнансова допомога 2 500 – Заборгованiсть по ПДВ 2 073 1 251 Заборгованiсть перед професiйними спiлками 975 183 Iншi 379 233 Всього 12 764 4 113 18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Найменування Вiдсоткова ставка Дата погашення Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Довгострокова частина Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2017 -Лютий 2023 380 900 299 425 423 374 319 531 Всього довгострокова частина 380 900 299 425 423 374 319 531 Короткострокова частина Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень -грудень 2016 40 010 40 010 28 202 28 202 Короткострокова частина 40 010 40 010 28 202 28 202 Всього 420 910 339 435 451 576 347 733 Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену вiд ДП «Енергоринок» у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ складає 7%. Витрати вiд скорочення перiоду дисконтування за 2015 рiк склали 22 367 тис. грн. (2014 р.: 23 192 тис. грн.). 19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600») Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство мало короткостроковi кредити (рядок 1600): % ставка Дата погашення Валюта 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Незабезпечений кредит 25,5 08.12.2016 UAH 11 000 – Незабезпечений кредит 21,5 20.11.2015 UAH – 15 000 Всього 11 000 15 000 20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”) Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 6 777 38 559 Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 11 335 – Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 022 299 Кредиторська заборгованiсть за запаси 12 908 6 140 Iнша кредиторська заборгованiсть 648 104 Всього 33 690 45 102 Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв. 21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином: 2015 2014 Вартiсть електроенергiї 1 600 455 1 016 509 Витрати сировини та матерiалiв 71 335 49 393 Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 260 072 243 524 Амортизацiя 67 903 71 103 Iншi 16 709 10 097 Всього 2 016 474 1 390 626 22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином: 2015 2014 Матерiальнi витрати 3 384 1 925 Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 47 645 33 556 Амортизацiя 993 1 157 Iншi витрати, з них: 16 239 12 357 Банкiвськi послуги 7 334 6 094 Витрати на зв’язок 1 645 1 368 Витрати на податки та збори 1 593 1 593 Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 1 124 939 Витрати на аудиторськi послуги 1 063 118 Всього 68 261 48 995 23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, витрати на збут були представленi наступним чином: 2015 2014 Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 8 552 23 795 Списання сумнiвних боргiв без створення резерву 1 16 Всього 8 553 23 811 24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином: 2015 2014 Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 23 889 14 856 – заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 14 762 9 986 Матерiальнi витрати 1 894 1 024 Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 6 810 6 069 Амортизацiя 267 321 Iнша операцiйнi витрати, з яких: 33 431 13 741 – штрафи, пенi, неустойки 19 318 3 101 – вiдрахування профспiлкам 9 511 3 043 Всього 66 291 36 011 У складi статтi «Штрафи, пенi, неустойки» за 2015 рiк вiдображенi у тому числi сплаченi штрафи в сумi 15 671 тис. грн, якi нарахованi за несвоєчасну сплату податку на додану вартiсть, несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних з податку на додану вартiсть в ЄРПН, а також санкцiями, якi застосувало до Товариства ДП «Енергоринок» за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї у липнi 2015 року. 25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”) 2015 2014 Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 2 106 138 1 463 857 Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 36 578 29 227 Вiд послуг з транзиту електроенергiї 5 839 11 738 Всього 2 148 555 1 504 822 26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”) 2015 2014 Операцiйна оренда активiв 682 449 Реалiзацiя оборотних активiв 1 287 926 Штрафи, пенi, неустойки 10 408 5 977 Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 793 281 Надання послуг замовникам 29 057 19 277 Iнша операцiйнi доходи 4 050 3 138 Всього 46 277 30 048 27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, фiнансовi доходи були представленi наступним чином: 2015 2014 Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу – 2 654 Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту 834 758 Всього 834 3 412 28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi доходи представленi так: 2015 2014 Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 1 812 1 578 Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв 1 601 1 533 Iншi доходи 89 120 Всього 3 502 3 231 29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”) Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином: 2015 2014 Фiнансовi витрати за позиками 3 301 3 562 Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов’язань з ПДВ 5 344 – Витрати вiд дисконтування довгострокових кредиторських боргiв 22 367 23 192 Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю – 2 Всього 31 012 26 756 30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”) 2015 2014 Знецiнення необоротних активiв 1 393 – Iншi 189 121 Всього 1 582 121 31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи. Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу) , що пiдпорядковується державi в особi Верховної Ради України, вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем. Пов’язаними сторонами Товариства є: • акцiонери Товариства; • провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей; • Державнi пiдприємства України Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом на i за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у таблицях нижче. Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передоплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Доходи вiд реалiзацiї 200 689 148 403 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 30 575 26 597 Передоплати та iншi оборотнi активи 3 799 657 Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 2 105 3 917 Суми заборгованостi пов’язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 5 309 тис. грн. (2014 р.: 6 237 тис. грн.). Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання, кредити та позики: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Закупiвлi та iншi витрати 1 642 020 1 068 437 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть: Кредиторська заборгованiсть 15 638 3 Поточна частина довгострокових зобов’язань 40 010 25 186 Передоплати отриманi 14 309 9 168 Поточнi зобов’язання 91 358 75 707 Iншi поточнi зобов’язання 8 944 2 488 Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання 14 309 9 160 Довгострокова кредиторська заборгованiсть 299 425 319 531 Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Провiдний управлiнський персонал протягом 2015 року складався iз 2 осiб (2014 р.: 1 особа). У 2015 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 1 713 тис. грн. (2014 р.: 556 тис. грн.). Дивiденди Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 грудня 2015 року становили 3 053 тис. грн. (2014 р.: 119 тис. грн.). Дивiденди, нарахованi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, становлять 9 816 тис. грн. (2014 р.: 0 тис. грн.). 32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та нещодавнього зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Iнфляцiя в Українi за офiцiйними даними в 2015 роцi становила 143,3%. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть. Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi. Вплив держави на дiяльнiсть Товариства – Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства. Страхування – Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Лiцензування – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi. Судовi позови – За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi: – Миколаївським окружним адмiнiстративним судом по справi за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одеса Державної податкової служби вiдкрито провадження про стягнення з Товариства податкового боргу, який виник внаслiдок не перерахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк на суму 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Суд зупинив провадження 01.11.2013 до надання податковою iнспекцiєю доказiв у справi. – Судом першої iнстанцiї розглянутий позов Товариства на загальну суму 6 846 902 (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч дев’ятсот три) грн. 81 коп. (з них: податок на прибуток iз штрафними санкцiями на суму 3 609 136,31 грн., податок на додану вартiсть iз штрафними санкцiями на сум 3 237 766,50 грн.) до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства. Претензiї податкової ґрунтувались на неправомiрному застосуваннi пiльги з податку на прибуток та завищеннi податкового кредиту з ПДВ. Судом першої iнстанцiї було ухвалене рiшення на користь Товариства. Подану податковою iнспекцiєю апеляцiю вiдхилив Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, який залишив рiшення суду першої iнстанцiї в силi. 02.03.2015 до Товариства надiйшла ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття провадження у справi за касацiйною скаргою податкової iнспекцiї. 03.04.2015 Товариство направило до ВАСУ заперечення на касацiйну скаргу. Час розгляду справи не призначений. – Миколаївським окружним адмiнiстративним судом було винесено постанову по справi вiд 09.06.2015 № 814/578/15, яким зобов’язано спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю з обслуговування великих платникiв податкiв у м. Одесi вiдобразити в iнтегрованiй картцi Товариства суму 1 823 660,00 (Один мiльйон вiсiмсот двадцять три тисячi шiстсот шiстдесят) грн. 00 коп. як фактичну переплату авансових внескiв з податку на прибуток. Цiєю ж постановою було визнано протиправним та таким, що пiдлягає скасуванню нарахування до бюджету пенi у сумi 24 109 (Двадцять чотири тисячi сто дев’ять) грн. 06 коп. Загальна сума позовних вимог, заявлених Товариством i визнаних на користь ПАТ «Миколаївобленерго» склала 1 847 769 (Один мiльйон вiсiмсот сорок сiм тисяч сiмсот шiстдесят дев’ять) грн. 06 коп. Податкова iнспекцiя, не погодившись iз рiшенням окружного суду подала апеляцiю, яка розглядатиметься в Одеському адмiнiстративному апеляцiйному судi 16.03.2016. Компанiя по вищеперерахованим судовим справам не визнавали нiяких забезпечень. – У 2014 роцi за позовами, iнiцiатором яких був Фонд державного майна України, винесенi рiшення господарськими судами, якими скасованi свiдоцтва про право власностi Товариства на майно Первомайської, Мигiйської ГЕС. Спiр щодо Костянтинiвської ГЕС триває. У вереснi 2015 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi зареєструвало право власностi на комплекси Первомайської, Мигiйської ГЕС. Вiдомостi щодо реєстрацiї права власностi на Костянтинiвську ГЕС за Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi – вiдсутнi. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року складала 2 229 тисяч гривень. 33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов’язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування. Основними ризиками, пов’язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче. Процентний ризик Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство залучило кредити та позики за фiксованими ставками (Примiтка 19). Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї. Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлено можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам. Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства. Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 49% та 54% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно. Протягом 2015 та 2014 року весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам. За рiк що закiнчився 31 грудня 2015 року 247 962 тис. грн., або 12% вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) пов’язано з операцiями реалiзацiї одному найбiльш суттєвому покупцевi. За рiк що закiнчився 31 грудня 2014 року вiдсутнi покупцi операцiї з якими перевищують 10% вiд обсягу реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв на основi контрактних платежiв представлена таким чином: Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом 31 грудня 2015 року Iншi фiнансовi зобов’язання – 7 700 32 32 310 250 571 48 854 339 435 Кредити – 701 13 104 – – 13 805 Кредиторська заборгованiсть 21 282 12 408 – – – 33 690 Iншi поточнi зобов’язання 6 956 616 1 848 – – 9 420 Всього 28 238 21 425 47 262 250 571 48 854 396 350 Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом 31 грудня 2014 року Iншi фiнансовi зобов’язання – 5 103 23 099 231 600 87 931 347 733 Кредити – 806 17 419 – – 18 225 Кредиторська заборгованiсть 6 133 18 410 1 20 559 – – 45 102 Iншi поточнi зобов’язання 9 611 1 832 – – 2 452 Всього 6 142 24 930 62 909 231 600 87 932 413 512 34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”. Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою: – суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть; – податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду. Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. 35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiєї звiтностi Товариство мало наступнi подiї: Реструктуризацiя 18.02.2016 мiж Товариством i ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладений договiр розстрочення боргу, згiдно якого боржник взяв на себе зобов’язання погасити iснуючий перед Товариством борг у сумi 16 000 тис. грн. рiвними частинами упродовж 60 мiсяцiв. Строк дiї договору визначений до 01.03.2021. На пiдставi зазначеного договору Товариство перевело iснуючий борг в довгострокову дебiторську заборгованiсть та облiковує даний борг за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за ставки дисконтування, прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ. Платiж за березень 2016 року був отриманий згiдно узгодженого графiку погашення заборгованостi. Економiчна нестабiльнiсть в Українi Протягом 2016 року, українська гривня продовжила девальвувати щодо долара США. Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити. 36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 11 квiтня 2016 року.

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
Територіяза КОАТУУ4810136300
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіРозподілення електроенергіїза КВЕД35.13
Середня кількість працівників3530
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000840081370
первісна вартість100110348103460
накопичена амортизація1002194822090
Незавершені капітальні інвестиції1005567159260
Основні засоби:10108709438584270
первісна вартість1011187171618742040
знос1012100077310157770
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції1035000
Довгострокова дебіторська заборгованість104012626126260
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I10958976408851160
II. Оборотні активи
Запаси110052858466500
Виробничі запаси1101000
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103000
Товари1104000
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11251255511743110
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3273

6195

0
з бюджетом113543211680
у тому числі з податку на прибуток1136432100
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість115518412184170
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти1165445450200
Готівка1166000
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170000
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи119019137107980
Усього за розділом II11952280062615590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300112564611466750
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал140039660396600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках1405000
Додатковий капітал141093358933580
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415815981590
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14201813972144140
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I14953225743555910
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500228922890
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання15152671492670880
Довгострокові забезпечення1520123012230
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525319631740
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II15952738642737740
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків16000100000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
161048172358670
за товари, роботи, послуги1615110886606680
за розрахунками з бюджетом162015573188540
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування1625261334750
за розрахунками з оплати праці163010803138020
за одержаними авансами16352064871934230
за розрахунками з учасниками1640606860660
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення16601006351392430
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання169027971359120
Усього за розділом IІІ16955292085173100
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900112564611466750
ПриміткиСтаном на 31.03.2017 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 174 311 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 60 668 тис. грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000888493657441
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 793611 )( 617591 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток20909488239850
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи2120131959960
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 22307 )( 17305 )
Витрати на збут2150( 28592 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 15394 )( 8748 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток21904178423757
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи22409726
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 1591 )( 6010 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 23 )( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток22904026717762
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230072503539
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток23503301714223
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 0 )( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24653301714223
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати25002425717750
Витрати на оплату праці25058822165692
Відрахування на соціальні заходи25101917014218
Амортизація25151566915544
Інші операційні витрати2520712403530320
Разом2550859720643524
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій260000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій260500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261500
Дивіденди на одну просту акцію265000
ПриміткиЗа I квартал 2017 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 888 493 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 793 611 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток – 33 017 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

784114

599012
Повернення податків і зборів3005126256
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників3015232027173780
Надходження від повернення авансів3020211
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках30251410
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30356162831
Надходження від операційної оренди3040208204
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження309529945461
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 886425 )

( 672113 )
Праці3105( 61835 )( 49969 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 16703 )( 15195 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 40238 )( 12370 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( 453 )( 84 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( 22358 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( 17427 )( 12286 )
Витрачання на оплату авансів3135( 6113 )( 15681 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 648 )( 126 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 10490 )( 7432 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319523518679
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320000
необоротних активів320500
Надходження від отриманих:
відсотків
321500
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик32300267
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325006200
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( 7081 )( 14680 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 3430 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295708111643
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик33059870031023
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик33508870025523
Сплату дивідендів3355( 2 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339599985500
Чистий рух грошових коштів за звітний період34005662536
Залишок коштів на початок року340544542761
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
Залишок коштів на кінець року341550205297
ПриміткиЗа I квартал 2017 року надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 784 114 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) – 886 425 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду – 5 020 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2017 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400039660093358815918140400322581
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000007007
Інші зміни409000000000
Скоригований залишок на початок року409539660090672748718139700322574
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000330170033017
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950000330170033017
Залишок на кінець року430039660093358815921441400355591
ПриміткиЗа I квартал 2017 року залишок на початок звiтного перiоду склав 322 581 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду – 322 574 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод – 33 017 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду – 355 591 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi «Товариство») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. У свою чергу державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївоблененрго» заснована вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.1995 № 170 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95 р. № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 1-й квартал 2017 року становила 3 530 осiб (за 1-й квартал 2016 року: 3 563 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї та має бути реалiзований протягом 2017 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України.
Починаючи з 2014 року Україна перебуває у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях.
Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї («АТО») на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.
2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Новi стандарти, тлумачення i поправки до чинних стандартiв та тлумачень
Такi стандарти були прийнятi Товариством до застосування на 1 квiтня 2017 року:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi («МСФЗ»)
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
Поправки до iснуючих стандартiв
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» – «Облiк придбання часток участi»
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 5, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IAS) 19, МСФЗ (IAS) 34
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi Товариства та будь-якi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти та тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля
звiтної дати

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi («МСФЗ»)
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року
Поправки до iснуючих стандартiв
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» Наразi не визначено
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IAS) 28 1 сiчня 2018 року
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв» 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi» 1 сiчня 2018 року
Наразi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутнiх перiодах.
3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року мiстила помилки.
Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2016:
(а) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та податкових зобов’язань, пов’язаних iз даним коригуванням на загальну суму (4) тис. грн;
(б) Товариство визнало витрати, що були понесенi у 2016 роцi на суму (3) тис. грн.
У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
31 грудня 2016 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2016 (вiдкориговано)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (а) 125 554 (3) 125 551
Поточнi розрахунки за зобов’язаннями з отриманих авансiв (а) (206 483) (4) (206 487)
Iншi поточнi зобов’язання (а) (27 971) 3 (27 968)
Iншi поточнi зобов’язання (б) (27 968) (3) (27 971)
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток (181 404) 7 (181 399)
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть (ПДВ) та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
• Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається, зазвичай, один раз на рiк i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушене погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли воно передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi воно визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, воно продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.
Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.
Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi «Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування» звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв.
Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати з iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 березня 2017 року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 2 289 тисяч гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається на рiвнi облiкової ставки НБУ.
Ризики, пов’язанi з вимогами податкового та iншого законодавства – Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Наприкiнцi грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi черговi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2017 року.
Змiнами, внесеними до Податкового кодексу України законом вiд 24.11.2015 № 812-VIII на перiод з 01 сiчня 2016 року до 01 липня 2017 року, платники податку, якi здiйснюють постачання, передачу, розподiл електричної енергiї, дата виникнення зобов’язань з податку на додану вартiсть визначалась за касовим методом. Перiод визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом подовжений до 01 сiчня 2019 року.
Товариство проводить операцiї з пов’язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами – Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами та контролюючими органами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi – Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням i схемами перспективного розвитку електричних мереж Товариства iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух нематерiальних активiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2017 року, таким чином:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 10 348
Надходження –
Вибуття (2)
Станом на 31 березня 2017 року 10 346
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2016 року (1 948)
Вибуття 2
Амортизацiйнi нарахування (263)
Станом на 31 березня 2017 року (2 209)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 8 400
Станом на 31 березня 2017 року 8 137

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2017 року, був представлений таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Баланс на початок перiоду 5 671 2 600
Капiтальнi iнвестицiї за перiод 255 3 071
Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв – –
Вибуття – –
Зменшення корисностi – –
Баланс на кiнець перiоду 5 926
5 6718. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2017 року, був представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 1 209 859 590 362 49 287 22 208 1 871 716
Надходження 1 029 1 288 573 – 2 890
Перемiщення зi складу капiнвестицiй – – – – –
Вибуття (175) (57) (59) (111) (402)
Станом на 31 березня 2017 року 1 210 713 591 593 49 801 22 097 1 874 204
Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2016 року (632 443) (308 645) (40 267) (19 418) (1 000 773)
Амортизацiйнi нарахування (5 483) (8 920) (723) (280) (15 406)
Вибуття 402 – – – 402
Збитки вiд зменшення корисностi – – – – –
Станом на 31 березня 2017 року (637 524) (317 565) (40 990) (19 698) (1 015 777)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 577 416 281 717 9 020 2 790 870 943
Станом на 31 березня 2017 року 573 189 274 028 8 811 2 399 858 427
Станом на 31 березня 2017 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 210 503 тисячi гривень (31 грудня 2016 року: 210 503 тисяч гривень).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.
Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.
Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї.
Вiдповiдно до Положення про впорядкування передачi об’єктiв нерухомого майна приватизованих у складi цiлiсного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України вiд 25 листопада 2013 року № 2097 наказом вiд 31 березня 2016 року № 229 по Товариству створено робочу комiсiю з питань вiдновлення перелiку майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» на момент корпоратизацiї у 1995 роцi.
05 квiтня 2016 року Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом вiд 05 квiтня 2016 року №01/16-24883 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01 липня 1995 року).
У вiдповiдь на iнiцiативу Товариства Фондом державного майна України виданий наказ вiд 27 вересня 2016 року №1787 про створення комiсiї з опрацювання питання щодо визначення права власностi на майно, що увiйшло до статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго», у зв’язку iз вiдсутнiстю на пiдприємствi документiв необхiдних для пiдтвердження права власностi на об’єкти основних засобiв, якi на час корпоратизацiї були включенi до статутного фонду Товариства. На засiданнi спiльної комiсiї, яке вiдбулось 29 жовтня 2016 року, розглянутий перелiк об’єктiв нерухомого майна ПАТ «Миколаївобленерго» та винесено пропозицiю розширити перелiк об’єктiв нерухомого майна долучивши об’єкти повiтряних лiнiй i трансформаторних пiдстанцiй. Чергове засiдання спiльної комiсiї вiдбулось 14 березня 2017 року. На засiданнi прийняте рiшення по подальшому розгляду перелiку. Дата затвердження перелiку майна не встановлена.
9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом перiоду, який закiнчився 31 березня 2017 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Поточний податок:
Витрати з поточного податку 7 250 6 101
Коригування податку на прибуток минулих рокiв – –
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку – 2 694
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 7 250
8 795
Витрати з податку на прибуток за перiод, що закiнчився 31 березня 2017 року, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Прибуток до оподаткування 40 267 23 231
Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмiрi 18% (2016 р.: 18%) 7 248 4 182
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування – 3 876
Профспiлковi внески – 1 250
Визнання тимчасових рiзниць, через
змiни у податковому законодавствi – –
Iншi витрати 2 744
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати 7 250 10 052
Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв, є такими:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Прибуток до оподаткування 40 267 23 231
Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмiрi 18% (2016 р.: 18%) 7 248 4 182
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування – 3 773
Профспiлковi внески – 253
Визнання тимчасових рiзниць, через змiни у податковому законодавствi – –
Iншi витрати 2 587
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати 7 250 8 795
10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 березня 2017 та на 31 грудня 2016 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Запаснi частини 18 688 20 997
Сировина i матерiали 12 448 15 312
Будiвельнi матерiали 9 957 10 535
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 4 055 3 820
Паливо 3 269 3 965
Тара i тарнi матерiали 42 41
Iнше – –
Резерв на знецiнення запасiв (1 809) (1 812)
Всього 46650
52858
Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року

Залишок резерву на початок року (1 812) (2 187)
Резерв використаний за перiод 3 4
Сторнування резерву – 371
Залишок резерву на кiнець року (1 809) (1 812)
11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 березня 2017 та на 31 грудня 2016 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 231 422 182 677
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 32 543 33 769
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв i доходiв майбутнiх перiодiв, в т.ч. (64 874) (64 886)
– резерв сумнiвних боргiв (60 586) (60 598)
Всього 199 091 151 560
Для юридичних клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Залишок на початок року (60 598) (64 217)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд (нарахований резерв) – (1 803)
Сторно резерву у зв’язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi був нарахований резерв – 1 848
Резерв використаний за перiод 12 3 574
Залишок на кiнець року (60 586) (60 598)
Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочення представлений наступним чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 9 193 18 917
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 64 224 44 198
Понад 12 мiсяцiв 6 690 6 690
80 107 69 805
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 112 789 78 449
Всього 192 896 148 254

12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Довгострокова 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 626 12 626
Всього за рядком 1040 12 626
12 626
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток – 4 321
Iншi податки 168 –
Всього за рядком 1135 168 4 321
Право на податковий кредит з ПДВ за касовим методом 10 798 19 137
Всього за рядком 1190 10 798 19 137

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7% для податкового кредиту з ПДВ.
Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31.03.2017 складає 15 491 тис. грн. (31.12.2016: 15 491 тис. грн.)
13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2015 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Грошовi кошти в банках 3 339 1 263
Грошовi кошти в дорозi 1 679 3 189
Грошовi кошти в касi 2 2
Всього 5 020
4 454
Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi звiтного перiоду на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.
14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв статутний капiтал Товариства складав
158 640 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 660 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року

Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 8,48% 13,17%
ПАТ «Київобленерго» 7,28% –
ТОВ «Венчурнi iнвестицiйнi проекти» 7,27% 7,34%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 1,44% 5,21%
Iншi акцiонери 5,53% 4,28%
Всього 100,00% 100,00%
Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї i таких, що є державною власнiстю.
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:

Станом на 31 грудня 2016 Нараховано за перiод Використано резерву Коригування резерву Станом на 31 березня 2017
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 1 230 – (7) – 1 223
Всього довгостроковi зобов’язання: 1 230 – (7) – 1 223
Короткостроковi зобов’язання i забезпечення: –
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 24 120 14 043 (4 015) – 34 148
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 – – – 75 687
Iншi забезпечення 828 28 592 (12) – 29 408
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 100 635 42 635 (4 027) – 139 243
Всього: 101 866 42 635 (4 034) – 140 466


Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 березня 2017 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (104)
-15% 104
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 3 200 185
-15% (185)
Загальний вплив +15% 81
-15% (81)

Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (48)
-15% 48
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88
-15% (88)
Загальний вплив +15% 40
-15% (40)
Забезпечення пiд штрафи
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувало штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Виходячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити. Розгляд справи у судi постiйно переноситься. Чергове засiдання суду призначене на 07 березня 2017 року, було перенесене на 12 травня 2017 року.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.
16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Цiльове фiнансування 3 174 3 196
Всього 3 174 3 196
Товариство не має будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.
17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв iншi поточнi зобов’язання представленi наступним чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Заборгованiсть за приймання платежiв 493 709
Заборгованiсть по штрафним санкцiям 4 851 5 472
Проценти, нарахованi за користування короткостроковими кредитами 227 –
Поточнi податковi зобов’язання з ПДВ нарахованi 29 512 20 733
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 286 286
Iншi 543 771
Всього 35 912 27 971
18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
Найменування Вiдсот-кова ставка Дата погашення 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2017 -Лютий 2023 327 255 266 740 327 255 266 740
Фiнансова оренда активiв 348 348 409 409
Всього довгострокова частина 327 603 267 088 327 664 267 149
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень -грудень 2016 35 867 35 867 48 172 48 172
Короткострокова частина 48 172 48 172 48 172 48 172
Всього 375 836 315 321 375 836 315 321
Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ, яка на дату визнання складала 7%.
19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Нижче наведена iнформацiя про короткостроковi кредити станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв Товариство (рядок 1600):
% ставка Дата погашення Валюта 31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Незабезпечений кредит 21,5 08.12.2016 UAH 10 000 –
Всього 10 000 –
20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 березня 2017 року 31 грудня 2016 року
Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 37 296 76 034
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 1 404 5 278
Кредиторська заборгованiсть за послуги 3 790 3 368
Кредиторська заборгованiсть за запаси 18 108 26 088
Iнша кредиторська заборгованiсть 70 118
Всього 60 668 110 886

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.
21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Вартiсть купованої електроенергiї 670 994 519 911
Витрати сировини та матерiалiв 24 257 17 750
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 107 391 79 910
Амортизацiя 15 669 15 544
Iншi операцiйнi витрати 41 409 10 409
Всього 859 720 643 524

22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Матерiальнi витрати 1 085 898
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 16 323 12 297
Амортизацiя 502 252
Iншi витрати, з них: 4 397 3 858
Банкiвськi послуги 1 069 1 922
Витрати на зв’язок 421 397
Витрати на податки та збори 1 153 676
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 421 350
Витрати на аудиторськi послуги – –
Всього 22 307 17 305
23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, витрати на збут були представленi так:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв – –
Витрати на створення забезпечення пiд резерв сумнiвних боргiв 28 592 –
Списання сумнiвних боргiв без створення резерву – –
Всього 28 592 –

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 6 880 4 558
– заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 3 049 3 600
Матерiальнi витрати 490 112
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 2 168 1 608
Амортизацiя 74 7
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 5 782 2 463
– штрафи, пенi, неустойки 3 532 238
– вiдрахування профспiлкам 1 576 324
Всього 15 394 8 748

25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї представлений так:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 876 466 648 134
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 9 288 8 384
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 2 739 923
Всього 888 493 657 441

26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, iншi операцiйнi доходи представленi наступним чином:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Операцiйна оренда активiв 168 171
Реалiзацiя оборотних активiв 121 451
Штрафи, пенi, неустойки 2 759 2 827
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 3 1
Надання послуг замовникам 9 529 5 261
Дохiд вiд сторнування резерву у зв’язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi ранiше було сформовано резерв – –
Дохiд вiд сторнування надлишково нараховного забезпечення – –
Iнша операцiйнi доходи 615 1 249
Всього 13 195 9 960
27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, фiнансовi доходи представленi так:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу – –
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту – –
Всього – –

28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв iншi доходи представленi так:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 75 4
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв – –
Iншi доходи 22 22
Всього 97 26
29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Фiнансовi витрати за позиками 1 574 1 021
Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов’язань з ПДВ – –
Витрати вiд дисконтування довгострокових кредиторських боргiв – 4 989
Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю – –
Витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою 17 –
Всього 1 591 6 010
30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2017 та 2016 рокiв, iншi витрати представленi так:
1-й квартал 2017 року 1-й квартал 2016 року
Знецiнення необоротних активiв – –
Iншi 23 11
Всього 23 11
31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу), вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• державнi пiдприємства України, серед яких основними є:
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом за перiоди, якi закiнчилися 31 березня 2017 та 2016 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 березня 2017 року 31 березня 2016 року
Доходи вiд реалiзацiї 163 291 71 912
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 55 359 22 530
Iншi оборотнi активи 10 798 21 287
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 952 1 360

Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання, кредити та позики:
31 березня 2017 року 31 березня 2016 року
Закупiвлi та iншi витрати, всього 811 396 628 850
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, в т.ч.:
Кредиторська заборгованiсть 37 151 –
Поточна частина довгострокових зобов’язань 35 867 32 310
Поточнi зобов’язання 55 359 91 023
Iншi поточнi зобов’язання 18 854 6 079
Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання 5 928 3 968
Довгостроковi зобов’язання 266 740 299 425
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 1-го кварталу 2017 року складався iз 2 осiб. За 1-й квартал 2017 року компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 506 тис. грн. (за вiдповiдний перiод 2016 року: 468 тис. грн.).
Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 березня 2017 року становили 6 066 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 6 068 тис. грн.).
Збори акцiонерiв призначенi на 13.04.2017
32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства – Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування – Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi.
Судовi позови – За перiод, що закiнчився 31 березня 2017 року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi:
– 04.03.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до державної казначейської служби України (далi – ДКСУ) та СДПI з ОВП у м. Одесi про зарахування коштiв в сумi 2 649 739 (Два мiльйони шiстсот сорок дев’ять тисяч сiмсот тридцять дев’ять) грн. 35 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/3658/16).
Позивачем 12.05.2016 подана заява про замiну вiдповiдача, СДПI з ОВП у м. Одесi, на ДФС України, яка судом задоволена.
– 06.04.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до ДКСУ та СДПI з ОВП у м. Одесi про зарахування коштiв в сумi 18 202 959 (Вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) грн. 85 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/5840/16).
Позивачем 21.07.2016 подана заява про замiну вiдповiдача, СДПI з ОВП у м. Одесi МРГУ ДФС, на ДФС України, яка судом задоволена.
Справи розглядались 06.10.2016, у судовому засiданнi суд зобов’язав ДФС України надати додатковi пояснення по справi, та оголошено про подальший розгляд зазначених справ у письмовому провадженнi.
– 15.06.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до ДКСУ та ДФС України про зарахування коштiв в сумi 43 373 574 (Сорок три мiльйони триста сiмдесят три тисячi п’ятсот сiмдесят чотири) грн. 48 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/9427/16).
Справа розглядалась 14.09.2016 колегiєю суддiв. У судовому засiданнi суд зобов’язав ДФС України надати додатковi пояснення по справi.
Окрiм того, Товариство отримало вiд ДФС акти камеральних перевiрок: № 7/28-08-47-40/23399393 вiд 19.02.2016, № 25/28-08-47-40/23399393 вiд 23.03.2016, № 41/28-08-47-40/23399393 вiд 20.04.2016. Перевiрки проводились на предмет дотримання термiнiв реєстрацiї податкових накладних. Загальна сума, на яку на думку ДФС, не зареєстрованi податковi накладнi складає 80 385 498,81 грн., розрахункова сума санкцiй може складати 13 373 тис. грн.
Санкцiї, якi можуть бути нарахованi за даними актами перевiрок безпосередньо пов’язанi iз ситуацiєю, що виникла через не вiдображення в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Зобов’язання на думку керiвництва є умовним, тому що, лише пiсля отримання рiшень судiв по не вiдображення в системi електронного адмiнiстрування ПДВ можливо буде зробити висновки про ймовiрнiсть нарахування санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних.
З огляду на вже iснуючу практику, коли суди приймають рiшення на користь платникiв податку, керiвництво вважає, що стягнення з Товариства санкцiй за недотримання термiнiв реєстрацiї податкових накладних є малоймовiрним.
33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов’язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов’язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлене можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 48% та 53% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом 1-го кварталу 2017 року та перiоду 2016 року весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 березня 2017 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 березня 2017 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 12 447 23 591 316 854 10 557 363 449
Кредити – – – – – 0
Кредиторська заборгованiсть 6 128 54 540 – – – 60 668
Iншi поточнi зобов’язання 1 127 2 604 4 104 – – 7 835
Всього 7 255 69 591 27 695 316 854 10 557 431 952

Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 грудня 2016 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 12 447 36 038 316 854 10 557 375 896
Кредити – – – – – –
Кредиторська заборгованiсть 6 128 104 758 – – – 110 886
Iншi поточнi зобов’язання 1 127 2 604 4 104 – – 7 835
Всього 7 255 119 809 40 142 316 854 10 557 494 617

34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
– суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
– податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв.
Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 березня 2017 та 2016 рокiв.
35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
13 квiтня 2017 року вiдбулись загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до рiшення зборiв акцiонери проголосували за розподiл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2016 роцi, у сумi 10 232 тис. грн. наступним чином:
– 50 % – на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
– 5 % – на поповнення резервного капiталу Товариства;
– 15 % – на поповнення фонду технiчного переоснащення Товариства;
– 30 % – на поповнення обiгових коштiв Товариства та здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товариства на 2017 рiк.
36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 24 квiтня 2017 року.

Керiвник
Сивак Олег Петрович


Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” (надалi – “Товариство”) – пiдприємство електроенергетичної галузi на пiвднi України.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») створене у 1995 роцi i є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Станом на 31 березня 2016 року кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила 3 563 осiб (31 грудня 2015 року: 3 680 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї, що має бути реалiзований протягом 2016 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України.
Починаючи з 2014 року Україна перебуває у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях.
Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї (“АТО”) на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Новi i переглянутi МСФЗ у фiнансовiй звiтностi.
Товариство прийняло до застосування такi новi i переглянутi стандарти i тлумачення, а також поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), якi набули обов’язкової чинностi для облiкових перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2015 року, або якi були застосованi достроково:
Стандарти/тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
Поправки до МСБО 8„Операцiйнi сегменти” 1 липня 2014 року
Поправки до МСБО 19 „Виплати працiвникам” – Пенсiйнi плани iз визначеним виплатами: внески працiвникiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2010–2012 рокiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2011–2013 рокiв 1 липня 2014 року

Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
МСФЗ 9 „Фiнансовi iнструменти” (2014) 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 14 „Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” 1 сiчня 2016 року
МСФЗ 15 „Доходи вiд реалiзацiї за договорами iз клiєнтами” 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 16 „Оренда” 1 сiчня 2019 року
Поправки до МСФЗ 11 „Спiльна дiяльнiсть” – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй дiяльностi 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 38 „Нематерiальнi активи” – Класифiкацiя прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 41 „Сiльське господарство” – Сiльське господарство: облiк плодових насаджень 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 27 „Окрема фiнансова звiтнiсть” – Застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi 1 сiчня 2016 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012–2014 рокiв 1 липня 2016 року
Поправки до МСБО 1 „Подання фiнансової звiтностi” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть”, МСФЗ 12 „Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах” та МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо консолiдацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 12 „Податки на прибуток” – Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСБО 7 „Звiт про рух грошових коштiв” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть” i МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi не визначено


Наразi керiвництво Товариства здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Товариства.

3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року мiстила помилки.
У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
31 грудня 2015 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2015 (вiдкориговано)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (д) 63 670 12 63 682

(а) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми дебiторської заборгованостi з товари, роботи, послуги в сумi 12 тис. грн;
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть («ПДВ») та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
• Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушена погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.
Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.
Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi “Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування” звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв.
Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 березня 2016року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 1 149 тисячi гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається по облiковiй ставцi НБУ.
Ризики, пов’язанi з вимогами податкового та iншого законодавства – Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
1 вересня 2013 року набув чинностi новий Закон України “Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення”. Новi правила трансфертного цiноутворення набагато докладнiше прописанi, нiж попереднi норми законодавства i у деяких аспектах бiльшою мiрою вiдповiдають мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, розробленим Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку (“ОЕСР”). Нове законодавство дозволяє податковим органам робити коригування на трансфертне цiноутворення та донараховувати податковi зобов’язання щодо контрольованих операцiй (операцiй з пов’язаними сторонами та окремих видiв операцiй з непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є ринковою та не пiдкрiплюється належною документацiєю.
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2015 року.
Товариство проводить операцiї з пов’язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами – Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi – Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух та iнших нематерiальних активiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, таким чином:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 2 094
Надходження
Вибуття
Станом на 31 березня 2016 року 2 094

Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2015 року (1 306)
Вибуття
Амортизацiйнi нарахування (59)
Станом на 31 березня 2016 року (1 365)
Вибуття
Амортизацiйнi нарахування
Станом на 31 березня 2016 року (1 365)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 788
Станом на 31 березня 2016 року 729

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Баланс на початок року 2 620 3 394

Капiтальнi iнвестицiї за перiод 1078 150
Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв (941) (921)
Вибуття – (3)
Зменшення корисностi – –

Баланс на кiнець року 2 757 2 620
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 1 222 279 590 795 48 552 21 589 1 883 215
Надходження
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 743 196 – 4 943
Вибуття (32) (333) – (111) (476)
Перекласифiкацiя (9 859) 9 859 – – –
Станом на 31 березня 2016 року 1 213 131 600 517 48 552 21 482 1 883 682

Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2015 року (664 273) (310 670) (37 435) (18 565) (1 030 943)
Амортизацiйнi нарахування (7 596) (6 940) (688) (177) (15 401)
Вибуття 32 333 – 26 391
Перекласифiкацiя 9 725 (9 725) – – –
Станом на 31 березня 2016 року (662 122) (327 002) (38 123) (18 716) (1 045 953)
Балансова вартiсть

Станом на 31 грудня 2015 року 558 006 280 125 11 117 3 024 852 272
Станом на 31 березня 2016 року 551 009 273 515 10 429 2 766 837 729

Станом на 31 березня 2016 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 214 000 тисяч гривень (31 грудня 2015 року: 211 512 тисяч гривень).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.
Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.
Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї.
05 квiтня 2016 Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом №01/16-2488 вiд 05.04.16 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01.07.1995).

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом перiоду, який закiнчився 31 березня 2016 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Витрати з податку на прибуток за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
31 березня
2016 року 31 грудня
2015 року
Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (29 414) (29 488)
Розрахунки за авансами виданими – –
Розрахунки за авансами отриманими 109 109
Резерв сумнiвних боргiв 11 472 11 559
Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 1 041 1 041
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 379) (1 379)
Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (93) (93)
Рiзниця по запасам 390 394
Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 105 105
Рiзниця по iншим нарахованим резервам 16 603 16 603

Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) (1 166) (1 149)

Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
1-й квартал 2016 року 2015
Поточний податок:
Витрати з поточного податку (3 521) 10 101
Коригування податку на прибуток минулих рокiв – –
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку (18) (16 533)
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (3 539) (6 432)

Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, є такими:
1-й квартал 2016 року 2015

Прибуток до оподаткування 19 562 6 995
Витрати з податку на прибуток за податковою
ставкою у розмiрi 18% (2015 р.: 18%) 3 521 1 259
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування 4 026
Профспiлковi внески 1 250
Прибуток звiльнений вiд оподаткування згiдно законодавства –
Визнання тимчасових рiзниць, через
змiни у податковому законодавствi (13 624)
Iншi витрати 18 657
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати 3 539 (6 432)


10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 березня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Запаснi частини 16 273 15 722
Сировина i матерiали 15 394 15 703
Будiвельнi матерiали 7 681 6 732
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 078 3 412
Паливо 2 177 2 675
Тара i тарнi матерiали 39 39
Iнше 1 –
Резерв на знецiнення запасiв (2 117) (2 187)
Всього 42 526 42 096

Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Залишок резерву на початок року (2 187) (2 936)
Резерв використаний за перiод 70 95
Сторнування резерву 654
Залишок резерву на кiнець року (2 117) (2 187)

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 березня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 151 349 124 409
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11 341 25 160
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв (63 733) (64 217)

Всього 98 957 85 352

Для клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% вiд вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
У 2015 роцi Товариством була надана ПрАТ ХК «Енергомережа» безвiдсоткова поворотна фiнансова допомога на суму 16 000 тис. грн. 18.02.2016 мiж Товариством i ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладений договiр розстрочення боргу, згiдно якого боржник взяв на себе зобов’язання погасити iснуючий перед Товариством борг у сумi 16 000 тис. грн. рiвними частинами упродовж 60 мiсяцiв. Строк дiї договору визначений до 01.03.2021. На пiдставi зазначеного договору Товариство перевело iснуючий борг в довгострокову дебiторську заборгованiсть та облiковує даний борг за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за ставки дисконтування, прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ. Платiж за березень 2016 року був отриманий згiдно узгодженого графiку погашення заборгованостi.
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi також вiднесенi розрахунки iз контрагентами, до яких Товариство позивається у судовому порядку для вiдстоювання своїх порушених прав. Дебiторськi борги по претензiям визнаються у разi прийняття судами рiшень на користь Товариства i облiковуються до погашення заборгованостi контрагентом. Коли рiшення приймається судом за вiдсутностi вiдповiдача i мiсце перебування такого вiдповiдача не визначене, Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Залишок на початок року (64 217) (57 486)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд 484 (8 552)
Сторно резерву 994
Резерв використаний за перiод 827

Залишок на кiнець року (63 733) (64 217)

Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочки представлений наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 29 073 29 085
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 15 725 15 725
44 798 44 810
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 53 559 40 542
Всього 98 357 85 352


12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Довгострокова 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 463 12 463
Iншi необоротнi активи – –

Всього за рядком 1040 12 463 12 463

31 березня 2016року 31 грудня 2015 року
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток 3 932 7 949
Iншi оборотнi активи 26 2

Всього за рядком 1135 7 958 7 951

Дебiторська заборгованiсть за не отриманими податковими накладними 1 874 571

Всього за рядком 1190 1 874 571

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7%. Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31 березня 2016 року дорiвнює 16 451 тис. грн. (31.12.2015: 16 451 тис. грн.).
13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Грошовi кошти в банках 3 700 1 169
Грошовi кошти в дорозi 1594 1 591
Грошовi кошти в касi 3 1
Всього 5 297 2 761

Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi мiсяця на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.

14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв статутний капiтал Товариства складав
159 840 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 960 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,17% 13,17%
ТОВ «Венчурнi Iнвестицiйнi проекти» 7,34% 7,34%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 5,21% 5,21%
Iншi акцiонери 4,28% 4,28%

Всього 100,00% 100,00%

Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї.
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 01 сiчня 2016 Нараховано за перiод Використано резерву Станом на 31 березня 2016

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 584 – – 584
Всього довгостроковi зобов’язання: 584 – – 584

Короткостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 21 379 5 303 (3 346) 23 336
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй з ДП “Енергоринок 4 434 – – 4 434
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй по податкам 11 237 335 – 10 902
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 – – 75 687
Забезпечення на виплату авансу по податку на прибуток – – – –
Iншi забезпечення 880 – – 880
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 113 617 5 638
(3 346) 115 239
Всього: 114 201 5 638 (3 346) 115 823

Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Актуарнi оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (48)
-15% 48
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88
-15% (88)
Загальний вплив +15% 40
-15% (40)

Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 14% (68)
-15% 68
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 218 105
-15% (105)
Загальний вплив +15% 37
-15% (37)

Забезпечення пiд штрафи
У липнi 2015 року Товариство своєчасно не розрахувалось за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. В результатi зазначеної подiї Товариству вiд ДП «Енергоринок» надiйшла претензiя. Пiсля перевiрки Товариством порядку нарахування санкцiй Товариство звернулось до ДП «Енергоринок» з проханням перегляду розрахунку пенi. Виходячи iз практики застосування санкцiй за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї ДП «Енергоринок» подало на Товариство позов до суду про стягнення штрафних санкцiй Товариству за несвоєчасну сплату придбаної електроенергiї у липнi 2015 року, ймовiрнiсть програшу даної справи розглядається керiвництвом як висока.
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувала штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Входячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити.
За несвоєчасну сплату у 2015 роцi грошового зобов’язання з податку на додану вартiсть у Товариства виникло грошове зобов’язання у виглядi штрафних санкцiй пiсля 10 днiв з дня вручення (надiслання) податкового повiдомлення-рiшення, яке було складене пiсля проведення перевiрки та написання акту перевiрки. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 8 084 тис. грн.
Товариством було використане забезпечення, нараховане у 2015 роцi пiд санкцiї з несплати податку на прибуток на суму 335 тис. грн.
Окрiм того, пiсля проведення камеральної перевiрки даних, задекларованих у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть за грудень 2015 року, у т.ч. перевiрки дотримання граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, проведеної фахiвцем СДПI з ОВП у м. Одесi МГУ ДФС складений акт вiд 19.02.2016 № 7/28-08-47-40/23399393, яким встановлено що Товариство несвоєчасно зареєструвало податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 2 818 тис. грн.
За несвоєчасне погашення заборгованостi по купованiй електроенергiї ДП “Енергоринок”, яка виникла у липнi 2015, компанiєю було прийнято рiшення про створення резерву по сплатi штрафних санкцiй у сумi 4 434 тис. грн.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.

16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Цiльове фiнансування 3 263 3 285
Всього 3 263 3 285

Товариство немає будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.


17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв доходи майбутнiх перiодiв були представленi наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Заборгованiсть за приймання платежiв 4 318 4 373
Заборгованiсть по штрафним санкцiям 1 853 2 464
Фiнансова допомога 5 270 2 500
Заборгованiсть по ПДВ 13 412 2 073
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 811 975
Iншi 3 193 379
Всього 28 857 12 764

18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Найменування Вiдсоткова ставка Дата
погашення Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2017 -Лютий 2023 380 900 299 425 380 900 299 425
Всього довгострокова частина 380 900 299 425 380 900 299 425
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень -грудень 2016 32 310 32 310 40 010 40 010
Короткострокова частина 32 310 32 310 40010 40 010

Всього 413 210 331 735 420 910 339 435

Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену вiд ДП «Енергоринок» у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ складає 7%.

19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв Товариство мало короткостроковi кредити (рядок 1600):

% ставка Дата погашення Валюта 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Незабезпечений кредит 25,5 08.12.2016 UAH 16 500 11 000
Всього 16 500 11 000

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 2 6 777
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 679 11 335
Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 604 2 028
Кредиторська заборгованiсть за запаси 12 252 12 908
Iнша кредиторська заборгованiсть 144 648

Всього 15 681 33 696

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Вартiсть електроенергiї 17 750 15 796
Витрати сировини та матерiалiв 65 692 64 490
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 14 218 23 236
Амортизацiя 15 544 18 637
Iншi операцiйнi витрати, включаючи вартiсть купованої електроенергiї 530 320 296 963

Всього 643 524 419 122

22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Матерiальнi витрати 898 702
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 12 297 11 184
Амортизацiя 252 243
Iншi витрати, з них: 3 858 3 704
Банкiвськi послуги 1 922 1 864
Витрати на зв’язок 397 365
Витрати на податки та збори 676 293
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 350 282
Витрати на аудиторськi послуги – 143
Всього 17 305 15 833

23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, витрати на збут представленi не були:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв – –
Списання сумнiвних боргiв без створення резерву – –
Всього – –

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 4 558 3 425
– заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 3 600 3 000
Матерiальнi витрати 112 45
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 1 608 2 002
Амортизацiя 7 8
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 2 463 4 406
– штрафи, пенi, неустойки 238 1 948
– вiдрахування профспiлкам 324 1 188
Всього 8 748 9 886

25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 648 134 437 832
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 8 384 7 276
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 923 2 914
Всього 657 441 448 062

26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Операцiйна оренда активiв 171 135
Реалiзацiя оборотних активiв 451 9
Штрафи, пенi, неустойки 2 827 1614
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного призначення 1 5
Надання послуг замовникам 5 261 4 582
Iнша операцiйнi доходи 1 249 929
Всього 9 960 7 274

27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi доходи не представленi:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу – –
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту – –
Всього – –

28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв iншi доходи представленi так:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 4 39
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв – –
Iншi доходи 22 50
Всього 26 89

29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Фiнансовi витрати за позиками 1 021 1 218
Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов’язань з ПДВ – –
Витрати вiд дисконтування довгострокових кредиторських боргiв 4 989 –
Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю – –
Всього 6 010 1 218

30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Знецiнення необоротних активiв
Iншi 11 4
Всього 11 4

31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу) , що пiдпорядковується державi в особi Верховної Ради України, вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• Державнi пiдприємства України
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом на i за перiоди, якi закiнчилися 31 березня 2016 та 2015 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передоплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 березня 2016 року 31 березня 2015 року
Доходи вiд реалiзацiї 71 912 60 558
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 22 530 13 319
Передоплати та iншi оборотнi активи 21 287 –
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 1 360 5 762

Суми заборгованостi пов’язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 5 309 тис. грн. (2015 р.: 5 309 тис. грн.).
Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання, кредити та позики:
31 березня 2016 року 31 березня 2015 року
Закупiвлi та iншi витрати 628 850 348 624
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:
Кредиторська заборгованiсть – 26 619
Поточна частина довгострокових зобов’язань 32 310 23 099
Передоплати отриманi 3 968 2 371
Поточнi зобов’язання 91 023 75 687
Iншi поточнi зобов’язання 6 079 2 820

Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання 3 968 2 371
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 299 425 319 531

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 1-го квартал 2016 року складався iз 2 осiб (2015 р.: 1 особи). У 1-му кварталi 2016 року компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 468 тис. грн. (2015 р.: 224 тис. грн.).


Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 березня 2016 року становили 3 053 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р.: 3 053 тис. грн.).
Розподiлу дивiдендiв за результатами роботи у 2015 роцi не було, збори акцiонерiв запланованi на 22 квiтня 2016 року.

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та нещодавнього зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Iнфляцiя в Українi за офiцiйними даними в 2015 роцi становила 143,3%. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства – Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування – Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi.


Судовi позови – За перiод, що закiнчився 31 березня 2016року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi:
– Миколаївським окружним адмiнiстративним судом по справi за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одеса Державної податкової служби вiдкрито провадження про стягнення з Товариства податкового боргу, який виник внаслiдок не перерахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк на суму 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Суд зупинив провадження 01.11.2013 до надання податковою iнспекцiєю доказiв у справi.
– Судом першої iнстанцiї розглянутий позов Товариства на загальну суму 6 846 902 (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч дев’ятсот три) грн. 81 коп. (з них: податок на прибуток iз штрафними санкцiями на суму 3 609 136,31 грн., податок на додану вартiсть iз штрафними санкцiями на сум 3 237 766,50 грн.) до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства. Претензiї податкової ґрунтувались на неправомiрному застосуваннi пiльги з податку на прибуток та завищеннi податкового кредиту з ПДВ. Судом першої iнстанцiї було ухвалене рiшення на користь Товариства. Подану податковою iнспекцiєю апеляцiю вiдхилив Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, який залишив рiшення суду першої iнстанцiї в силi. 02.03.2015 до Товариства надiйшла ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття провадження у справi за касацiйною скаргою податкової iнспекцiї. 03.04.2015 Товариство направило до ВАСУ заперечення на касацiйну скаргу. Час розгляду справи не призначений.
– Миколаївським окружним адмiнiстративним судом було винесено постанову по справi вiд 09.06.2015 № 814/578/15, яким зобов’язано спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю з обслуговування великих платникiв податкiв у м. Одесi вiдобразити в iнтегрованiй картцi Товариства суму 1 823 660,00 (Один мiльйон вiсiмсот двадцять три тисячi шiстсот шiстдесят) грн. 00 коп. як фактичну переплату авансових внескiв з податку на прибуток. Цiєю ж постановою було визнано протиправним та таким, що пiдлягає скасуванню нарахування до бюджету пенi у сумi 24 109 (Двадцять чотири тисячi сто дев’ять) грн. 06 коп. Загальна сума позовних вимог, заявлених Товариством i визнаних на користь ПАТ «Миколаївобленерго» склала 1 847 769 (Один мiльйон вiсiмсот сорок сiм тисяч сiмсот шiстдесят дев’ять) грн. 06 коп. Податкова iнспекцiя, не погодившись iз рiшенням окружного суду подала апеляцiю, яка розглянута в Одеському адмiнiстративному апеляцiйному судi 16.03.2016. Суд задовольнив апеляцiйну скаргу спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї i скасував постанову Миколаївського окружного адмiнiстративного суду. Прийняте рiшення набрало законної сили, внаслiдок чого у Товариства виникли зобов’язання в сумi 335 520 грн. Товариство з метою оскарження рiшення Одеського адмiнiстративного апеляцiйного суду подало 01 квiтня 2016 року касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду.

– У 2014 роцi за позовами, iнiцiатором яких був Фонд державного майна України, винесенi рiшення господарськими судами, якими скасованi свiдоцтва про право власностi Товариства на майно Первомайської, Мигiйської ГЕС. Спiр щодо Костянтинiвської ГЕС триває. У вереснi 2015 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi зареєструвало право власностi на комплекси Первомайської, Мигiйської ГЕС. Вiдомостi щодо реєстрацiї права власностi на Костянтинiвську ГЕС за Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi – вiдсутнi. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 березня 2016 року складала 2 125 тисяч гривень.

33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов’язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов’язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв Товариство залучило кредити та позики за фiксованими ставками (Примiтка 19).
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлено можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 48% та 53% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом першого квартал 2016 та 2015 рокiв весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
За перiод що закiнчився 31 березня 2016 року вiдсутнi покупцi операцiї з якими перевищують 10% вiд обсягу реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв на основi контрактних платежiв представлена таким чином:Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 березня 2016 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 8 100 32 24 210 250 571 48 854 331 735
Кредити – 1 052 19 656 – – 20 708
Кредиторська заборгованiсть 3 273 12 408 – – – 15 681
Iншi поточнi зобов’язання 9 928 2 594 1 631 – – 14 153
Всього 13 201 24 154 250 571 48 854 382 277

Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 грудня 2015 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 7 700 32 32 310 250 571 48 854 339 435
Кредити – 701 13 104 – – 13 805
Кредиторська заборгованiсть 21 288 12 408 – – – 33 696
Iншi поточнi зобов’язання 6 956 616 1 848 – – 9 420
Всього 28 244 21 425 47 262 250 571 48 854 396 356
34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
– суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
– податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв.

Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 березня 2016 та 2015 рокiв.

35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiєї звiтностi Товариство подiй не вiдбувалось.
Економiчна нестабiльнiсть в Українi
Протягом 2016 року, українська гривня продовжила девальвувати щодо долара США.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.

36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 25 квiтня 2016 року.


Керiвник Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович