Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.22.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.12.2015припинено повноваженняГоловний бухгалтерЖуковська Свiтлана Станiславiвна– –
0
Зміст інформації:
Наказом вiд 21.12.2015 № 3963-к на пiдставi заяви працiвника прийнято рiшення про переведення головного бухгалтера Жуковської Свiтлани Станiславiвни на посаду заступника головного бухгалтера по контролю за бухгалтерським облiком та складанням фiнансової та статистичної звiтностi з 21.12.2015. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 08.02.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.12.2015призначеноГоловний бухгалтерПрущак Олександр Васильович– –
0
Зміст інформації:
Наказом вiд 21.12.2015 № 3964-к на пiдставi заяви працiвника прийнято рiшення про переведення заступника головного бухгалтера по контролю за бухгалтерським облiком та складанням фiнансової та статистичної звiтностi Прущака Олександра Васильовича на посаду головного бухгалтера з 21.12.2015. Строк дiї повноважень – не встановлено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду заступника головного бухгалтера Товариства. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         23.12.2015


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Генерального директора   В.I. Бережний
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.27.08.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.08.2015обраноГолова Ревiзiйної комiсiїСелiвьорстова Людмила Юрiївна, уповноважений представник Фонду державного майна України– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) обрано Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» начальника вiддiлу iнформацiйного та рекламного забезпечення органiзацiї продажу об’єктiв за конкурсом ФДМУ Селiвьорстову Людмилу Юрiївну, уповноваженого представника Фонду державного майна України. Строк дiї повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства – до моменту переобрання. Селiвьорстова Л.Ю. часткою у статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Останнi 5 рокiв працює на посадi начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.08.2015обраноСекретар Ревiзiйної комiсiїУстименко Михайло Володимирович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) обрано Секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» головного державного аудитора вiддiлу операцiйного аудиту Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi Устименка Михайла Володимировича. Строк дiї повноважень Секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства – до моменту переобрання. Устименко М.В. часткою у статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Останнi 5 рокiв працює на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.08.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї, уповноважений представникПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», уповноважений представник Бабак Тамара Володимирiвна– 22048622
5.21
Зміст інформації:
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.08.2015 (протокол № 1/15) було повiдомлено, що представником члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» є директор фiнансовий Бабак Тамара Володимирiвна, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах головного фахiвця з фiнансових та бюджетних питань, фiнансового директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – 3 роки. ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» володiє часткою у статутному капiталi 5,21%.

         28.08.2015


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.03.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.07.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїБорисов Дмитро Олександрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» – директора з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку Борисова Дмитра Олександровича у зв’язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїШкура Вiктор Михайлович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» – директора з економiчної безпеки та iнформацiйного захисту Шкура Вiктора Михайловича у зв’язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїХаритонова Надiя Вiталiївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» – директора з управлiння персоналом та кадрових питань Харитонової Надiї Вiталiївни у зв’язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїТатаренко Людмила Федорiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» – начальника юридичної служби Татаренко Людмили Федорiвни у зв’язку зi змiною кiлькiсного складу Дирекцiї Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.07.2015обраноГолова Наглядової радиЛепявко Iрина Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02.07.2015 (протокол № 3) члена Наглядової ради – начальника вiддiлу Фонду державного майна України Лепявко Iрину Миколаївну обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Статуту Товариства. Строк дiї повноважень Голови Наглядової ради – до моменту переобрання. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади заступника начальника Управлiння, начальника вiддiлу ФДМУ. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         07.07.2015


  Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.27.05.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.05.2015припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїГорбань Олена Анатолiївна– –
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Горбань Олени Анатолiївни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїНiколайчук Олена Григорiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Нiколайчук Олени Григорiвни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїСкорейко Наталiя Iванiвна– –
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Скорейко Наталiї Iванiвни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїФонд державного майна України– 00032945
70
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Фонд державного майна України. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 70%. Представник акцiонера – Селiвьорстова Людмила Юрiївна, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїУстименко Михайло Володимирович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» Устименка Михайла Володимировича. Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.05.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»– 22048622
5.21
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Строк дiї повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 5,21%. Представник акцiонера – Безшкурий Станiслав Григорович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         28.05.2015


      Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.04.2015обраноГолова Наглядової радиЯковлєв Юрiй Вiталiйович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) члена Наглядової ради – Директора Департаменту Фонду державного майна України Яковлєва Юрiя Вiталiйовича обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень Голови Наглядової ради не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраноЗаступник Голови Наглядової радиКальнiченко Валентина Анатолiївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) члена Наглядової ради – заступника директора Департаменту – начальника Управлiння Фонду державного майна України Кальнiченко Валентину Анатолiївну обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень Заступника Голови Наглядової ради не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїКотков Валерiй Васильович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїГанусовський Василь Володимирович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – директора з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовського Василя Володимировича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2012. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїМакаревич Олексiй Олексiйович– –
0,000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїСтарих Артур Iванович– –
0.0019
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – заступника начальника оперативно-диспетчерської служби фiлiї м. Миколаєва Центрального округу Старих Артура Iвановича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,0019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїГончарук Микола Павлович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – директора комерцiйного Гончарука Миколи Павловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїЩербаков Сергiй Павлович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – начальника вiддiлу з iнвестицiйної полiтики Щербакова Сергiя Павловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015припинено повноваженнячлен ДирекцiїКарпенко Тетяна Володимирiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї – начальника вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв Карпенко Тетяни Володимирiвни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїБеспалов Олексiй Олександрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) заступника комерцiйного директора по роботi iз споживачами Беспалова Олексiя Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїБережний Вiктор Iванович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора технiчного Бережного Вiктора Iвановича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїБорисов Дмитро Олександрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з iнвестицiйної полiтики Борисова Дмитра Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїМакаревич Олексiй Олексiйович– –
0,000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїЄфiмов Олег Володимирович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) заступника директора з економiки Єфiмова Олега Володимировича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїШкура Вiктор Михайлович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з економiчної безпеки та правової полiтики Шкуру Вiктора Михайловича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїХаритонова Надiя Вiталiївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) директора з кадрових питань та зовнiшньо iнформацiйним зв’язкам Харитонову Надiю Вiталiївну обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2015обраночлен ДирекцiїТатаренко Людмила Федорiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 20.04.2015 (протокол № 1) начальника юридичної служби Татаренко Людмилу Федорiвну обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень не визначено. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

         23.04.2015


    Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.16.03.2015
(дата)

                         Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.03.2015припинено повноваженнячлен Дирекцiї – Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництваГанусовський Василь Володимирович– –
0
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї – Директора з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовського Василя Володимировича припинено у зв’язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 13.03.2015 № 313-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2012. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

                                                                                                                                                                                                                                       19.03.2015


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.16.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.03.2015припинено повноваженнячлен Дирекцiї – Директор з економiчної безпеки та правової полiтикиКотков Валерiй Васильович– –
0
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї – Директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича припинено у зв’язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 16.03.2015 № 327-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 27.10.2014. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

                                                                                                                                                                                                                                  19.03.2015


                     Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.11.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

                         Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.03.2015обраноГенеральний директорСивак Олег Петрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) Сивака Олега Петровича обрано Генеральним директором ПАТ «Миколаївобленерго» та введено його до складу Дирекцiї ПАТ “Миколаївобленерго”. Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015припинено повноваженняГенеральний директорАнтощенко Юрiй Михайлович– –
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича та припинено виконання ним обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.02.2014. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Соловйова Олександра Олександровича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Катренка Григорiя Миколайовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЯценко Сергiй Iванович– –
0,00000063
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яценка Сергiя Iвановича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНиконець Наталiя Миколаївна– –
0,00000063
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Никонець Наталiї Миколаївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЗвязкiна Галина Матвiївна– –
0,00001891
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Звязкiної Галини Матвiївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,00001891%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНАК “Енергетична компанiя України”– 32984271
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» НАК «Енергетична компанiя України». Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Часткою у статутному капiталi не володiє.
06.03.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”– 33947089
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Посадова особа перебувала на посадi з 06.04.2011. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиЯковлєв Юрiй Вiталiйович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яковлєва Юрiя Вiталiйовича. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиКальнiченко Валентина Анатолiївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Кальнiченко Валентину Анатолiївну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиЛепявко Iрина Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрину Миколаївну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиБалан Руслана Василiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Балан Руслану Василiвну. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиНичипорчук Андрiй Григорович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Ничипорчука Андрiя Григоровича. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиVS Energy International N.V.– 34167415
0.1519
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» VS Energy International N.V. Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 0,1519. Представник акцiонера – Судак Iгор Олександрович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.03.2015обраноЧлен Наглядової радиТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”– 33947089
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.03.2015 (протокол № 23) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Строк дiї повноважень члена Наглядової ради вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» – 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%. Представник акцiонера – Соловйов Юрiй Юрiйович, особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, перелiку посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                     Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.17.02.2015
(дата)

                      Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії17.02.2015
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

                   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.02.2015припинено повноваженняГенеральний директорАнтощенко Юрiй Михайлович– –
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича та усунення його вiд виконання обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.02.2014. Володiє часткою статутного капiталу 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.02.2015обраноГенеральний директорСивак Олег Петрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) Сивака Олега Петровича обрано на посаду Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» та введено його до складу Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів