Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   Ю.М. Антощенко
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.29.10.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.10.2014
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.10.2014обраноЧлен ДирекцiїКотков Валерiй Васильович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.10.2014 (протокол № 77) директора з економiчної безпеки та правової полiтики Коткова Валерiя Васильовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Часткою статутного капiталу не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.10.2014обраноЧлен ДирекцiїМакаревич Олексiй Олексiйович– –
0.000002521
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.10.2014 (протокол № 77) директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу в розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор               Ю.М. Антощенко
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.05.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                       
(дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.02.2014припинено повноваженняЧлен ДирекцiїБулатов Микола Миколайович– –
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.02.2014р. (протокол № 72) припинено повноваження члена Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» Булатова Миколи Миколайовича за поданням Виконавчого органу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 18.09.2012р. Володiє часткою статутного капiталу 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.02.2014припинено повноваженнячлен ДирекцiїСтрулецький Юрiй Анатолiйович– –
6.3e-07
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 27.02.2014р. (протокол № 72) припинено повноваження члена Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрiя Анатолiйовича за поданням Виконавчого органу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 11.05.2011р. Володiє часткою статутного капiталу 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор               Ю.М. Антощенко
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.07.02.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаchabikina_o@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії07.02.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.02.2014обраноЧлен ДирекцiїАнтощенко Юрiй Михайлович– –
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) Антощенка Юрiя Михайловича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.02.2014припинено повноваженняВ.о. Генерального директораБулатов Микола Миколайович– –
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) припинено виконання повноважень та обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» першим заступником Генерального директора – членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Булатовим Миколою Миколайовичем. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 24.07.2013р. Володiє часткою статутного капiталу 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.02.2014обраноГенеральний директорАнтощенко Юрiй Михайлович– –
0.0154
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.02.2014р. (протокол № 70) виконання повноважень та обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» покладено на члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Володiє часткою статутного капiталу в розмiрi 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів