Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.28.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.12.2016
 (дата)
2. Повідомлення246 Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України»29.12.2016
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет29.12.2016
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

118.08.201610070250.0028.07.2016 – 28.01.2017через депозитарну систему
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016 (протокол № 25) було прийнято наступне рiшення про виплату дивiдендiв:
1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави», наступним чином:
– 5 % – до резервного капiталу;
– 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
– 75 % – на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк у розмiрi 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 18.08.2016 № 1) прийнято наступне рiшення:
– визначити датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк 07 вересня 2016 року;
– здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi, визначеному рiшенням позачергових загальних зборiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016, в порядку, визначеному частиною 2 статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» та частиною 5 статтi 20 Закону України «Про депозитарну систему України»;
– протягом 10 днiв з дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 30 Закону України “Про акцiонернi товариства” виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

29.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.26.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії26.12.2016
 (дата)
2. Повідомлення244 Бюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України»27.12.2016
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет27.12.2016
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

120.12.2016010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори. Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 20.12.2016 (протокол № 6) надано згоду на укладення Кредитного договору мiж ПАТ “Миколаївобленерго” та ПАТ “Банк Восток” щодо вiдкриття кредитної лiнiї з максимальним лімітом 40 000 тис. грн. за умови спрямовування отриманих по кредитному договору коштiв виключно для: – виплати заробiтної плати; – виконання Iнвестицiйної програми Товариства; – сплати обов’язкових платежiв до бюджету; – своєчасних розрахункiв за куповану електричну енергiю з ДП «Енергоринок». Згiдно з цим Договором Банк (ПАТ “Банк Восток”) зобов’язується надати Позичальнику (ПАТ “Миколаївобленерго”) грошовi кошти (Кредит) шляхом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 тис. грн., а Позичальник зобов’язується сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим Договором. Лiмiт кредитної лiнiї протягом строку дiї цього Договору змiнюється згiдно з графiком, визначеним Договором.

27.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.07.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії05.12.2016
 (дата)
2. ПовідомленняБюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України»07.12.2016
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет07.12.2016
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
102.12.2016010219430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки. Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ “Миколаївобленерго” вiд 02.12.2016 (протокол № 5) надано згоду на укладення договору поруки № 46/8-п мiж ПАТ “Миколаївобленерго”, ДП “Суднобудiвний завод iм. 61 комунара” та ДП “Харкiвське конструкторське бюро машинобудування iменi О.О. Морозова”. Згiдно з цим договором Поручитель (ДП «Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iменi О.О.Морозова») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за Боржника (ДП «Суднобудiвний завод iм. 61 комунара») за виконання останнiм свого обов’язку по оплатi за електроенергiю, у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Сума оплати за договором визначається щомiсяця, виходячи з обсягу спожитої електроенергiї.

07.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.19.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії18.08.2016
 (дата)
2. ПовідомленняБюлетень «Бюлетень. Цiннi папери України»22.08.2016
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет19.08.2016
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.08.2016припинено повноваженнячлен ДирекцiїМакаревич Олексiй Олексiйович– –
2.521e-06
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревича Олексiя Олексiйовича згiдно поданої заяви. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016обраночлен ДирекцiїБорисов Дмитро Олександрович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) директора з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку ПАТ «Миколаївобленерго» Борисова Дмитра Олександровича обрано членом Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Строк дiї повноважень – до переобрання. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту перспективного розвитку ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», начальник вiддiлу перспективного розвитку ПАТ «Вiнницяобленерго», начальник вiддiлу перспективного розвитку та впровадження нової технiки та технологiй ВАТ «Запорiжжяобленерго», директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016обраноГолова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниЛепявко Iрина Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», заступника начальника Управлiння – начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств ФДМУ Лепявко Iрину Миколаївну обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Строк обрання – до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника Управлiння – начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.08.2016обраноЗаступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниСачiвко Андрiй Iванович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 18.08.2016 (протокол № 1) члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», заступника директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Сачiвка Андрiя Iвановича обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Строк обрання – до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту, начальник управлiння, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.08.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.28.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаkanc@energy.mk.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.07.2016
 (дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”01.08.2016
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет29.07.2016
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.07.2016припинено повноваженняГолова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниЛепявко Iрина Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрини Миколаївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 02.07.2015, члена Наглядової ради – з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниКальнiченко Валентина Анатолiївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Кальнiченко Валентини Анатолiївни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Наглядової ради з 20.04.2015, члена Наглядової ради – з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниЯковлєв Юрiй Вiталiйович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Яковлєва Юрiя Вiталiйовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниБалан Руслана Василiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Балан Руслани Василiвни. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниНичипорчук Андрiй Григорович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Ничипорчука Андрiя Григоровича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, акцiонерVS Energy International N.V.– 34167415
0.15
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» VS Energy International N.V. Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Володiє часткою у статутному капiталi 0,15%.
27.07.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, акцiонерТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»– 33947089
0.0018
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Посадова особа перебувала на посадi з 06.03.2015. Володiє часткою у статутному капiталi 0,0018%.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниСачiвко Андрiй Iванович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Сачiвка Андрiя Iвановича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту, начальник управлiння, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниЛепявко Iрина Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрину Миколаївну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника Управлiння – начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниЄсипенко Людмила Миколаївна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Єсипенко Людмилу Миколаївну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниХолоднова Iрина Петрiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Холоднову Iрину Петрiвну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – Фонду державного майна УкраїниВiзiр Олександр Сергiйович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Вiзiра Олександра Сергiйовича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу в Фондi державного майна України, заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу в Київськiй мiськiй радi, юрисконсульт в ТОВ “Градбуд-1”, юрисконсульт в ТОВ “Акцепт Логистик Груп”, юрисконсульт в ТОВ “Смарт карти та системи”, юрист в ТОВ “Юридична фiрма “Саєнко Харенко”, директор ТОВ “Базис Iнвест”, директор ТОВ “Будпромiнфрасервiс”. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”Токарська Олена Вячеславiвна– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Токарську Олену Вячеславiвну. Обрана особа є представником акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”, яке дiє за рахунок та в iнтересах ПЗНВIФ “Мiжрегiональний венчурний фонд”. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор департаменту енергозбутової полiтики ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2016обраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”Онищук Олександр Адамович– –
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.07.2016 (протокол № 25) обрано члена Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Онищука Олександра Адамовича. Обрана особа є представником акцiонера Товариства – ТОВ “Венчурнi Iнвестицiйнi проекти”, яке дiє за рахунок та в iнтересах ПЗНВIФ “Мiжрегiональний венчурний фонд”. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор фiнансовий Українсько-iталiйського спiльного пiдприємства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Венето”, головний фахiвець економiчного департаменту, начальник планово-економiчного вiддiлу ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

1 27.07.2016Публiчне акцiонерне товариство “Енерго-постачальна компанiя “Херсон-обленерго”0539663813.169413.2319
Зміст інформації:
Публiчним акцiонерним товариством “Миколаївобленерго” отримано 27.07.2016 вiд Публiчного акцiонерного товариства “Нацiональний депозитарiй України” перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 21.07.2016, на пiдставi якого стало вiдомо, що кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi акцiонера – юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ 05396638, мiсцезнаходження: вул. Пестеля, буд. 5, м. Херсон, Херсонська область, 73000) змiнилась i станом на 21.07.2016 становить 20 991 103 штуки, що складає 13,2319% вiд загальної кiлькостi акцiй та 13,3062% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.
До змiни розмiру пакета акцiй Публiчне акцiонерне товариство “Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” володiло 20 891 903 штуками акцiй, що становило 13,1694% вiд загальної кiлькостi акцiй та 13,2434% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

127.07.20161007025028.07.2016 – 28.01.2017через депозитарну систему
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.07.2016 (протокол № 25) було прийнято наступне рiшення про виплату дивiдендiв:
“1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави», наступним чином:
– 5 % – до резервного капiталу;
– 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
– 75 % – на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк у розмiрi 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку”.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ “Миколаївобленерго” питання щодо визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, належить до виключної компетенцiї Наглядової ради. Найближчим часом це питання буде включено до порядку денного засiданняi Наглядової ради.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 30 Закону України “Про акцiонернi товариства” виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

29.07.16

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор О.П. Сивак
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
 М.П.29.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.02.16
 (дата)
2. ПовідомленняБюлетень “Бюлетень. Цiннi папери України”01.03.16
опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет02.03.16
 (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.02.2016припинено повноваженнячлен ДирекцiїМакаревич Олексiй Олексiйович– –
2.521e-06
Зміст інформації:
Повноваження члена Дирекцiї – Директора з економiки Макаревича Олексiя Олексiйовича припинено у зв’язку з припиненням трудового договору (контракту) та звiльненням за угодою сторiн згiдно Наказу вiд 26.02.2016 № 245-к (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,000002521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

         02.03.2016

Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_osobl168 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів